Xem các phần phụ thuộc của một thành phần trong Power Apps

Các thành phần giải pháp trong Microsoft Dataverse thường phụ thuộc vào các thành phần giải pháp khác. Bạn không thể xóa thành phần nào của giải pháp có các mối quan hệ phụ thuộc với thành phần khác của giải pháp. Ví dụ: bạn không thể xóa thành phần sơ đồ trang web của ứng dụng định hướng mô hình mà không xóa thành phần ứng dụng định hướng mô hình trước hoặc xóa phần phụ thuộc vì sơ đồ trang web phụ thuộc vào ứng dụng định hướng mô hình.

Bạn có thể xem các thành phần phụ thuộc từ vùng Giải pháp của Power Apps.

Hiển thị giá trị phụ thuộc

Trang hiển thị phần phụ thuộc của một thành phần giúp xác định các phần phụ thuộc để bạn có thể thực hiện hành động thích hợp.

Phần này mô tả những hành động bạn có thể thực hiện khi xem các phần phụ thuộc trong trình đơn Hiển thị các phần phụ thuộc trong Nâng cao.

Nội dung trang phụ thuộc

Trang Phần phụ thuộc hiển thị thông tin chi tiết về tất cả các thành phần có phần phụ thuộc vào thành phần giải pháp. Chúng được nhóm theo tên của giải pháp.

Trang Phụ thuộc có các tab bao gồm các báo cáo cho Xóa bị chặn bởi, Được sử dụng bởiCông dụng:

 • Xóa bị chặn bởi: Báo cáo liệt kê tất cả các phần phụ thuộc chặn việc xóa thành phần giải pháp. Trừ khi những phần phụ thuộc này bị loại bỏ hoặc thành phần bị xóa, việc xóa thành phần giải pháp vẫn bị chặn.
 • Được sử dụng bởi: Báo cáo liệt kê tất cả các phần phụ thuộc của các thành phần khác đang sử dụng thành phần giải pháp này.
 • Công dụng: Báo cáo này liệt kê tất cả các phần phụ thuộc mà thành phần giải pháp nhất định sử dụng.

Hành động của trang phụ thuộc

Trang Phần phụ thuộc có nhiều hành động mà bạn có thể thực hiện cho từng phần phụ thuộc. Bạn có thể sử dụng các hành động này để kiểm tra, xóa thành phần hoặc xóa phần phụ thuộc có các phần phụ thuộc được liệt kê.

Để chọn một hành động, hãy chọn dấu chấm lửng dọc bên cạnh bất kỳ thành phần nào rồi chọn một trong các hành động sau:

 • Mở: Hành động này sẽ đưa bạn đến thành phần cụ thể bằng giải pháp mặc định. Hành động mở giúp bạn điều hướng đến thành phần nơi bạn có thể kiểm tra hoặc chỉnh sửa nó.
 • Xóa: Hành động này cho phép bạn xóa thành phần. Đảm bảo chỉ sử dụng hành động này nếu thành phần đó không còn cần thiết nữa và có thể bị xóa. Hành động này chỉ khả dụng cho các thành phần không được quản lý.
 • Xóa phần phụ thuộc: Hành động này cho phép bạn xóa phần phụ thuộc của thành phần vào thành phần giải pháp. Hệ thống cố gắng chỉnh sửa thành phần để loại bỏ sự phụ thuộc. Trong trường hợp hệ thống không thể loại bỏ phần phụ thuộc, bạn có thể phải thực hiện chỉnh sửa thủ công. Tính năng này hiện có sẵn cho các thành phần sau:
  • Sự phụ thuộc của thực thể vào WebResource
  • Sự phụ thuộc của SystemForm vào Thuộc tính và Vai trò
  • Sự phụ thuộc của AppModule vào SavedQuery, SavedQueryVisualization, Entity và SystemForm
 • Mở tài liệu: Hành động này cho phép bạn mở tài liệu nơi bạn có thể tìm hiểu về các phần phụ thuộc cho loại thành phần đó.

Bạn cũng có thể chọn một giải pháp được nhóm và thực hiện hành động xóa giải pháp:

Xóa Giải pháp: Nếu bạn cần xóa (gỡ cài đặt) một giải pháp có phần phụ thuộc vào thành phần giải pháp, hãy sử dụng Xóa. Hành động này sẽ xóa giải pháp.

Hành động phụ thuộc thành phần giải pháp

Xem thêm

Đối với nhà phát triển: Phát hiện sự phụ thuộc giải pháp

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).