Thêm IFrame

Lưu ý

Thêm thành phần IFrame vào trang cổng thông tin của bạn để nhúng một trang web từ bất kỳ trang web nào khác.

Để thêm thành phần IFrame:

 1. Chỉnh sửa cổng thông tin để mở trong Studio cổng thông tin Power Apps.

 2. Chọn một trang mà bạn muốn thêm thành phần vào.

 3. Chọn một yếu tố có thể chỉnh sửa trên bảng tùy biến.

 4. Chọn Thành phần Biểu tượng thành phần. từ phía bên trái của màn hình.

 5. Trong Các thành phần cổng thông tin, chọn IFrame. Trình giữ chỗ IFrame được thêm vào bảng tùy biến.

 6. Trong ngăn thuộc tính ở bên phải màn hình, hãy nhập thông tin sau:

  • Chiều rộng: Nhập chiều rộng của IFrame.

  • Chiều cao: Nhập chiều cao của IFrame.

   Lưu ý

   Bạn cũng có thể chọn IFrame trên bảng tùy biến và kéo núm điều khiển để đổi cỡ.

  • Liên kết: Nhập URL của trang web sẽ được hiển thị trong IFrame. Chỉ những liên kết an toàn mới được chấp nhận—tức là https:// là bắt buộc. Theo mặc định, giá trị là https://www.bing.com.

   Thuộc tính của IFrame.

Lưu ý

Bạn cũng có thể thêm bot Power Virtual Agent vào iFrame bằng cách làm theo các bước trong thêm bot cho trang web của bạn.

Xem thêm

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).