Sắp xếp các danh sách

Lưu ý

Từ ngày 12 tháng 10 năm 2022, cổng thông tin Power Apps sẽ trở thành Power Pages. Thông tin khác: Microsoft Power Pages hiện đã được phát hành rộng rãi (blog)
Chúng tôi sẽ sớm di chuyển và hợp nhất hướng dẫn sử dụng cổng thông tin Power Apps với hướng dẫn sử dụng Power Pages.

Người dùng cổng thông tin có thể chọn tiêu đề cột trên danh sách để sắp xếp dữ liệu nếu cột đó là một phần của bảng được sử dụng để định cấu hình chế độ xem Dataverse dành cho danh sách. Để cho phép sắp xếp theo cột được hiển thị trên danh sách từ các bảng có liên quan, hãy thêm tùy chọn cài đặt trang có tên Site/EnableSortingOnLinkedEntities ở trạng thái true.

Xem thêm