BizTalk Server新增功能、安装、配置和升级

了解新增功能,以及如何安装和配置BizTalk Server。

BizTalk 版本

这些主题着重介绍:

  • 新变化

  • 硬件和软件要求

  • 安装 BizTalk Server

  • 升级 BizTalk Server

如果你正在寻找开发应用程序、BizTalk Server环境、详细了解 BizTalk Server 和其他核心任务的指南,请转到 BizTalk Server 核心文档

后续步骤