IAccessibleHandler 接口

定义

IAccessibleHandler 及其公开的所有成员都属于组件对象模型 (COM) IAccessibleHandler 接口的托管包装的一部分。

public interface class IAccessibleHandler
[System.Runtime.InteropServices.Guid("03022430-ABC4-11D0-BDE2-00AA001A1953")]
[System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(1)]
public interface IAccessibleHandler
[System.Runtime.InteropServices.Guid("03022430-ABC4-11D0-BDE2-00AA001A1953")]
[System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(System.Runtime.InteropServices.ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
public interface IAccessibleHandler
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("03022430-ABC4-11D0-BDE2-00AA001A1953")>]
[<System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(1)>]
type IAccessibleHandler = interface
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("03022430-ABC4-11D0-BDE2-00AA001A1953")>]
[<System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(System.Runtime.InteropServices.ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)>]
type IAccessibleHandler = interface
Public Interface IAccessibleHandler
属性

注解

有关 的详细信息 IAccessibleHandler,请参阅 IAccessibleHandler::AccessibleObjectFromID

方法

AccessibleObjectFromID(Int32, Int32, IAccessible)

IAccessibleHandler 及其公开的所有成员都属于组件对象模型 (COM) IAccessibleHandler 接口的托管包装的一部分。

适用于