HttpApplication.AuthenticateRequest 事件

定义

当安全模块已建立用户标识时发生。

public:
 event EventHandler ^ AuthenticateRequest;
public event EventHandler AuthenticateRequest;
member this.AuthenticateRequest : EventHandler 
Public Custom Event AuthenticateRequest As EventHandler 

事件类型

注解

事件 AuthenticateRequest 指示配置的身份验证机制已对当前请求进行身份验证。 订阅 AuthenticateRequest 事件可确保在处理附加的模块或事件处理程序之前对请求进行身份验证。

有关如何处理事件的详细信息,请参阅 处理和引发事件

适用于

另请参阅