GestureRecognizer.ManipulationInertiaStarting 事件

定义

当操作期间所有接触点都抬起,并且操作速度足以启动惯性行为, (转换、扩展或旋转在) 提升输入指针后继续时发生。

// Register
event_token ManipulationInertiaStarting(TypedEventHandler<GestureRecognizer, ManipulationInertiaStartingEventArgs const&> const& handler) const;

// Revoke with event_token
void ManipulationInertiaStarting(event_token const* cookie) const;

// Revoke with event_revoker
GestureRecognizer::ManipulationInertiaStarting_revoker ManipulationInertiaStarting(auto_revoke_t, TypedEventHandler<GestureRecognizer, ManipulationInertiaStartingEventArgs const&> const& handler) const;
public event TypedEventHandler<GestureRecognizer,ManipulationInertiaStartingEventArgs> ManipulationInertiaStarting;
function onManipulationInertiaStarting(eventArgs) { /* Your code */ }
gestureRecognizer.addEventListener("manipulationinertiastarting", onManipulationInertiaStarting);
gestureRecognizer.removeEventListener("manipulationinertiastarting", onManipulationInertiaStarting);
- or -
gestureRecognizer.onmanipulationinertiastarting = onManipulationInertiaStarting;
Public Custom Event ManipulationInertiaStarting As TypedEventHandler(Of GestureRecognizer, ManipulationInertiaStartingEventArgs) 

事件类型

注解

惯性是对象抵制其静止状态或速度的任何变化的倾向。

此事件在惯性处理之前引发。

可以在此事件的处理程序中自定义此操作的惯性行为。 例如,惯性可以设置为在显示特定距离或 UI 后结束。

注意

事件后无法自定义这些设置。

适用于

另请参阅