D3D12DDI_RESOURCE_OPTIMIZATION_FLAGS 枚举 (d3d12umddi.h)

D3D12DDI_RESOURCE_OPTIMIZATION_FLAGS枚举是定义资源的优化标志的按位 OR 值。

语法

typedef enum D3D12DDI_RESOURCE_OPTIMIZATION_FLAGS {
  D3D12DDI_RESOURCE_OPTIMIZATION_FLAG_NONE = 0x0,
  D3D12DDI_RESOURCE_OPTIMIZATION_FLAG_SHADER_RESOURCE = 0x1,
  D3D12DDI_RESOURCE_OPTIMIZATION_FLAG_UNORDERED_ACCESS = 0x2,
  D3D12DDI_RESOURCE_OPTIMIZATION_FLAG_PRIMARY = 0x4,
  D3D12DDI_RESOURCE_OPTIMIZATION_FLAG_DETERMINISTIC = 0x8
} ;

常量

 
D3D12DDI_RESOURCE_OPTIMIZATION_FLAG_NONE
值: 0x0
未指定任何选项。
D3D12DDI_RESOURCE_OPTIMIZATION_FLAG_SHADER_RESOURCE
值: 0x1
执行着色器资源优化。
D3D12DDI_RESOURCE_OPTIMIZATION_FLAG_UNORDERED_ACCESS
值: 0x2
执行无序访问视图优化。
D3D12DDI_RESOURCE_OPTIMIZATION_FLAG_PRIMARY
值: 0x4
执行主堆优化。
D3D12DDI_RESOURCE_OPTIMIZATION_FLAG_DETERMINISTIC
值: 0x8
执行确定性优化。

要求

要求
Header d3d12umddi.h

另请参阅

D3D12_RESOURCE_FLAGS

PFND3D12DDI_CHECKRESOURCEALLOCATIONINFO_0088