D3D11_STENCIL_OP 枚举 (d3d11.h)

可在深度模具测试期间执行的模具操作。

语法

typedef enum D3D11_STENCIL_OP {
  D3D11_STENCIL_OP_KEEP = 1,
  D3D11_STENCIL_OP_ZERO = 2,
  D3D11_STENCIL_OP_REPLACE = 3,
  D3D11_STENCIL_OP_INCR_SAT = 4,
  D3D11_STENCIL_OP_DECR_SAT = 5,
  D3D11_STENCIL_OP_INVERT = 6,
  D3D11_STENCIL_OP_INCR = 7,
  D3D11_STENCIL_OP_DECR = 8
} ;

常量

 
D3D11_STENCIL_OP_KEEP
值:1
保留现有模具数据。
D3D11_STENCIL_OP_ZERO
值: 2
将模具数据设置为 0。
D3D11_STENCIL_OP_REPLACE
值: 3
将模具数据设置为通过调用 ID3D11DeviceContext::OMSetDepthStencilState 设置的引用值。
D3D11_STENCIL_OP_INCR_SAT
值: 4
将模具值递增 1,并固定结果。
D3D11_STENCIL_OP_DECR_SAT
值: 5
将模具值递减 1,并固定结果。
D3D11_STENCIL_OP_INVERT
值: 6
反转模具数据。
D3D11_STENCIL_OP_INCR
值: 7
将模具值递增 1,如有必要,将结果换行。
D3D11_STENCIL_OP_DECR
值: 8
将模具值递减 1,并在必要时包装结果。

要求

   
标头 d3d11.h

另请参阅

核心枚举