CD3D11_RECT结构 (d3d11.h)

表示一个矩形,并提供用于创建矩形的便利方法。

语法

struct CD3D11_RECT : D3D11_RECT {
 void CD3D11_RECT();
 void CD3D11_RECT(
  const D3D11_RECT & o
 );
 void CD3D11_RECT(
  LONG Left,
  LONG Top,
  LONG Right,
  LONG Bottom
 );
 void ~CD3D11_RECT();
};

继承

CD3D11_RECT结构实现D3D11_RECT。

成员

void CD3D11_RECT ()

实例化未初始化 CD3D11_RECT 结构的新实例。

void CD3D11_RECT ( const D3D11_RECT & o)

实例化使用D3D11_RECT结构初始化的CD3D11_RECT结构的新实例。

void CD3D11_RECT ( LONG Left、LONG Top、LONG Right、LONG bottom)

实例化使用矩形维度初始化 的CD3D11_RECT 结构的新实例。

void ~CD3D11_RECT ()

销毁 CD3D11_RECT 结构的实例。

注解

下面是 D3D11.h 定义 CD3D11_RECT的方式

struct CD3D11_RECT : public D3D11_RECT
{
  CD3D11_RECT()
  {}
  explicit CD3D11_RECT( const D3D11_RECT& o ) :
    D3D11_RECT( o )
  {}
  explicit CD3D11_RECT(
    LONG Left,
    LONG Top,
    LONG Right,
    LONG Bottom )
  {
    left = Left;
    top = Top;
    right = Right;
    bottom = Bottom;
  }
  ~CD3D11_RECT() {}
  operator const D3D11_RECT&() const { return *this; }
};

要求

   
最低受支持的客户端 Windows 7 [桌面应用|UWP 应用]
最低受支持的服务器 Windows Server 2008 R2 [桌面应用|UWP 应用]
标头 d3d11.h

另请参阅

CD3D11 帮助程序结构