Vytvoření pořadí úkolů pro instalaci operačního systému

Platí pro: Configuration Manager (Current Branch)

Pomocí pořadí úkolů v Configuration Manager můžete automaticky nainstalovat image operačního systému do cílového počítače. Vytvoříte pořadí úkolů, které odkazuje na spouštěcí bitovou kopii používanou ke spuštění cílového počítače, image operačního systému, kterou chcete nainstalovat do cílového počítače, a veškerý další obsah, například jiné aplikace nebo aktualizace softwaru, který chcete nainstalovat. Potom nasadíte pořadí úkolů do kolekce, která obsahuje cílový počítač.

Vytvoření pořadí úkolů pro instalaci operačního systému

Existuje několik scénářů nasazení operačního systému do počítačů ve vašem prostředí. Ve většině případů vytvořte pořadí úkolů a v Průvodci vytvořením pořadí úloh vyberte Nainstalovat existující balíček image . Tato možnost vytvoří pořadí úkolů, které nainstaluje operační systém, migruje uživatelská nastavení, použije aktualizace softwaru a nainstaluje aplikace.

Požadavky

Před vytvořením pořadí úkolů pro instalaci operačního systému musí být splněny následující požadavky:

Povinný

Povinné (pokud se používá)

Proces vytvoření pořadí úkolů, které nainstaluje operační systém

 1. V konzole Configuration Manager přejděte do pracovního prostoru Softwarová knihovna, rozbalte položku Operační systémy a vyberte uzel Pořadí úloh.

 2. Na kartě Domů na pásu karet ve skupině Vytvořit vyberte Vytvořit pořadí úkolů. Tato akce spustí Průvodce vytvořením pořadí úloh.

 3. Na stránce Vytvořit nové pořadí úloh vyberte Nainstalovat existující balíček image a pak vyberte Další.

 4. Na stránce Informace o pořadí úloh zadejte následující nastavení:

  • Název pořadí úkolů: Zadejte název, který identifikuje pořadí úkolů.

  • Popis: Zadejte popis toho, co pořadí úkolů dělá.

  • Spouštěcí bitová kopie: Zadejte spouštěcí bitovou kopii, kterou pořadí úkolů použije k instalaci operačního systému do cílového počítače. Spouštěcí bitová kopie obsahuje verzi prostředí Windows PE a další požadované ovladače zařízení. Další informace najdete v tématu Správa spouštěcích imagí.

   Důležité

   Architektura spouštěcí image musí být kompatibilní s hardwarovou architekturou cílového počítače.

 5. Na stránce Instalace systému Windows zadejte následující nastavení:

  • Balíček image: Zadejte balíček, který obsahuje image operačního systému, která se má nainstalovat. Další informace najdete v tématu Správa imagí operačního systému.

  • Image: Pokud balíček imagí operačního systému obsahuje více imagí, zadejte index image operačního systému, která se má nainstalovat.

  • Rozdělte a naformátujte cílový počítač, který instaluje operační systém: Určete, jestli má pořadí úkolů před instalací operačního systému rozdělit do oddílů a formátovat cílový počítač.

  • Kód Product Key: V případě potřeby zadejte kód Product Key systému Windows. Můžete zadat kódované kódy multilicenčních klíčů a standardní kódy Product Key. Pokud použijete kód Product Key bez kódování, musí být každá skupina pěti znaků oddělena pomlčkou (-). Příklad: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  • Režim licencování serveru: Určete, že licence serveru je Na licenci, Na server nebo že není zadána žádná licence. Pokud je licence serveru na jeden server, zadejte také maximální počet připojení k serveru.

  • Zadejte způsob zpracování účtu správce pro nový operační systém:

   • Náhodně vygenerujte heslo účtu místního správce a zakažte účet na všech podporovaných platformách (doporučeno): Systém Windows zakáže účet místního správce poté, co pořadí úkolů nasadí image operačního systému.

   • Povolte účet a zadejte heslo místního správce: Systém Windows používá stejné heslo pro účet místního správce na všech počítačích, na kterých pořadí úkolů nasazuje image operačního systému.

 6. Na stránce Konfigurovat síť zadejte následující nastavení:

  • Připojení k pracovní skupině: Přidejte cílový počítač do pracovní skupiny.

  • Připojení k doméně: Přidejte cílový počítač do domény. V části Doména zadejte název domény.

   Důležité

   Můžete vyhledat domény v místní doménové struktuře, ale musíte zadat název domény pro vzdálenou doménovou strukturu.

   Organizační jednotku (OU) můžete zadat také v poli Organizační jednotka domény . Toto nastavení je volitelné a určuje rozlišující název X.500 protokolu LDAP organizační jednotky. Pokud ještě neexistuje, vytvoří systém Windows účet počítače v této organizační jednotky.

  • Účet: Uživatelské jméno a heslo účtu, který má oprávnění k připojení k zadané doméně. Příklad: doména\uživatel nebo %variable%.

   Důležité

   Pokud plánujete migrovat nastavení domény nebo nastavení pracovní skupiny, zadejte příslušné přihlašovací údaje domény.

 7. Na stránce Nainstalovat Configuration Manager zadejte balíček klienta Configuration Manager, který se má nainstalovat do cílového počítače. Můžete také zahrnout jakékoli vlastnosti instalace.

 8. Na stránce Migrace stavu zadejte následující informace:

  • Zaznamenat uživatelská nastavení: Pořadí úkolů zachycuje stav uživatele. Další informace o tom, jak zaznamenat a obnovit stav uživatele, najdete v tématu Správa stavu uživatele.

  • Zaznamenat nastavení sítě: Pořadí úkolů zachycuje nastavení sítě z cílového počítače. Zaznamenává členství v doméně nebo pracovní skupině a také nastavení síťového adaptéru.

  • Zachytávání Microsoft nastavení Windows: Pořadí úkolů zachycuje nastavení Windows z cílového počítače před instalací image operačního systému. Zaznamenává název počítače, registrovaný název uživatele a název organizace a nastavení časového pásma.

 9. Na stránce Zahrnout Aktualizace určete, jestli se mají instalovat požadované aktualizace softwaru, všechny aktualizace softwaru nebo žádné aktualizace softwaru. Pokud určíte instalaci aktualizací softwaru, Configuration Manager nainstaluje pouze aktualizace softwaru, které jsou určené pro kolekce, kterých je cílový počítač členem.

 10. Na stránce Instalovat aplikace zadejte aplikace, které se mají nainstalovat do cílového počítače. Pokud zadáte více aplikací, můžete také určit, že pořadí úkolů bude pokračovat, pokud se instalace konkrétní aplikace nezdaří.

 11. Dokončete průvodce.

Teď můžete pořadí úkolů nasadit do kolekce počítačů. Další informace najdete v tématu Nasazení pořadí úkolů.

Obsah před uložením do mezipaměti

Od verze 1906 můžete tento typ pořadí úkolů povolit pro předběžné ukládání obsahu do mezipaměti. Funkce předběžné mezipaměti pro dostupná nasazení pořadí úkolů umožňuje klientům stahovat relevantní obsah předtím, než uživatel pořadí úkolů nainstaluje.

Další informace najdete v tématu Konfigurace obsahu předběžného ukládání do mezipaměti.

Příklad pořadí úkolů

Následující tabulku použijte jako vodítko při vytváření pořadí úkolů, které nasadí operační systém pomocí existující image. Tabulka vám pomůže rozhodnout se o obecné posloupnosti kroků pořadí úkolů a o tom, jak tyto kroky pořadí úkolů uspořádat a strukturovat do logických skupin. Pořadí úkolů, které vytvoříte, se může od této ukázky lišit a může obsahovat více nebo méně kroků a skupin pořadí úkolů.

Poznámka

K vytvoření tohoto pořadí úkolů použijte Průvodce vytvořením pořadí úkolů.

Pokud k vytvoření tohoto nového pořadí úkolů použijete Průvodce vytvořením pořadí úkolů, některé názvy kroků se liší od těch, které by byly, kdybyste tyto kroky pořadí úkolů přidali do existujícího pořadí úkolů ručně.

Skupina nebo krok pořadí úkolů Popis
Zaznamenat soubor a nastavení – (nová skupina pořadí úkolů) Vytvořte skupinu pořadí úkolů. Skupina pořadí úkolů udržuje podobné kroky pořadí úkolů pohromadě, aby se zlepšila organizace a řízení chyb.

Tato skupina obsahuje kroky potřebné k zachycení souborů a nastavení z operačního systému referenčního počítače.
Zachytávání nastavení Windows Pomocí tohoto kroku pořadí úkolů identifikujte nastavení Microsoft systému Windows, která se mají zaznamenat z referenčního počítače. Můžete zaznamenat název počítače, informace o uživateli a organizaci a nastavení časového pásma.
Zachytávání nastavení sítě Pomocí tohoto kroku pořadí úkolů můžete zaznamenat nastavení sítě z referenčního počítače. Můžete zaznamenat členství v doméně nebo pracovní skupině referenčního počítače a informace o nastavení síťového adaptéru.
Zachytávání uživatelských souborů a nastavení – (nová podskupina pořadí úkolů) Vytvořte skupinu pořadí úkolů v rámci skupiny pořadí úkolů. Tato podskupina obsahuje kroky potřebné k zaznamenání dat o stavu uživatele. Podobně jako u počáteční skupiny, kterou jste přidali, udržuje tato podskupina podobné kroky pořadí úkolů pohromadě, aby se zlepšila organizace a řízení chyb.
Žádost o úložiště stavu uživatele Pomocí tohoto kroku pořadí úkolů můžete požádat o přístup k bodu migrace stavu, ve kterém jsou uložená data o stavu uživatele. Tento krok pořadí úkolů můžete nakonfigurovat tak, aby zachytil nebo obnovil informace o stavu uživatele.
Zachytávání uživatelských souborů a nastavení Pomocí tohoto kroku pořadí úkolů můžete pomocí nástroje pro migraci stavu uživatele (USMT) zaznamenat stav uživatele a nastavení z referenčního počítače, který obdrží pořadí úkolů přidružené k tomuto kroku úkolu. Můžete zachytit standardní možnosti nebo nakonfigurovat, které možnosti se mají zachytit.
Uvolnění úložiště stavu uživatele Pomocí tohoto kroku pořadí úkolů můžete bod migrace stavu upozornit na dokončení akce zachycení nebo obnovení.
Instalace operačního systému – (Nová skupina pořadí úkolů) Vytvořte další podskupinu pořadí úkolů. Tato podskupina obsahuje kroky potřebné k instalaci a konfiguraci prostředí prostředí Windows PE.
Restartování v prostředí Windows PE Tento krok pořadí úkolů slouží k určení možností restartování cílového počítače, který přijímá toto pořadí úkolů. V tomto kroku se uživateli zobrazí zpráva, že se počítač restartuje, aby instalace pokračovala.

Tento krok používá proměnnou pořadí úkolů jen pro čtení _SMSTSInWinPE . Pokud se přidružená hodnota rovná false , krok pořadí úkolů pokračuje.
Dělicí disk 0 Tento krok pořadí úkolů určuje akce potřebné k formátování pevného disku v cílovém počítači. Výchozí číslo disku je 0.

Tento krok používá proměnnou pořadí úkolů jen pro čtení _SMSTSClientCache . Tento krok se spustí, pokud Configuration Manager mezipaměť klienta neexistuje.
Použít operační systém Pomocí tohoto kroku pořadí úkolů nainstalujte bitovou kopii operačního systému do cílového počítače. Tento krok nejprve odstraní všechny soubory na svazku s výjimkou všech řídicích souborů specifických pro Configuration Manager. Potom použije všechny image svazků obsažené v souboru WIM na odpovídající sekvenční diskový svazek v cílovém počítači. Můžete zadat soubor odpovědí sysprep a také nakonfigurovat diskový oddíl, který se použije k instalaci.
Použít nastavení Windows Pomocí tohoto kroku pořadí úkolů nakonfigurujte informace o konfiguraci nastavení systému Windows pro cílový počítač. Nastavení windows, která můžete použít, jsou informace o uživateli a organizaci, informace o produktových nebo licenčních klíči, časové pásmo a heslo místního správce.
Použít nastavení sítě Pomocí tohoto kroku pořadí úkolů můžete zadat informace o konfiguraci sítě nebo pracovní skupiny pro cílový počítač. Můžete také určit, jestli počítač používá server DHCP, nebo můžete staticky přiřadit informace o IP adrese.
Použít ovladače zařízení Pomocí tohoto kroku pořadí úkolů nainstalujte ovladače jako součást nasazení operačního systému. Instalační program systému Windows může prohledávat všechny existující kategorie ovladačů tak, že vyberete Možnost Zvážit ovladače ze všech kategorií nebo omezíte, které kategorie ovladačů hledá Instalační program systému Windows, výběrem možnosti Omezit shodu ovladačů tak, aby se vezmou v úvahu jenom ovladače ve vybraných kategoriích.

Tento krok používá proměnnou pořadí úkolů jen pro čtení _SMSTSMediaType . Tento krok pořadí úkolů se spustí jenom v případě, že se hodnota proměnné nerovná FullMedia.
Použít balíček ovladače Pomocí tohoto kroku pořadí úkolů zpřístupněte všechny ovladače zařízení v balíčku ovladačů pro použití instalačním programem systému Windows.
Nastavení operačního systému – (nová skupina pořadí úkolů) Vytvořte další podskupinu pořadí úkolů. Tato podskupina obsahuje kroky potřebné k nastavení nainstalovaného operačního systému.
Nastavení Windows a nástroje ConfigMgr Pomocí tohoto kroku pořadí úkolů nainstalujte klientský software Configuration Manager. Configuration Manager nainstaluje a zaregistruje identifikátor GUID klienta Configuration Manager. Potřebné parametry instalace můžete přiřadit v okně Vlastnosti instalace .
Instalace Aktualizace Tento krok pořadí úkolů slouží k určení způsobu instalace aktualizací softwaru v cílovém počítači. Cílový počítač se nevyhodnocuje z hlediska příslušných aktualizací softwaru, dokud se nespustí tento krok pořadí úkolů. V tomto okamžiku se v cílovém počítači vyhodnotí aktualizace softwaru podobně jako u jakéhokoli jiného klienta spravovaného Configuration Manager.

Tento krok používá proměnnou pořadí úkolů jen pro čtení _SMSTSMediaType . Tento krok pořadí úkolů se spustí jenom v případě, že se hodnota proměnné nerovná FullMedia.
Obnovení uživatelských souborů a nastavení – (nová podskupina pořadí úkolů) Vytvořte další podskupinu pořadí úkolů. Tato podskupina obsahuje kroky potřebné k obnovení uživatelských souborů a nastavení.
Žádost o úložiště stavu uživatele Pomocí tohoto kroku pořadí úkolů můžete požádat o přístup k bodu migrace stavu, ve kterém jsou uložená data o stavu uživatele.
Obnovení uživatelských souborů a nastavení Pomocí tohoto kroku pořadí úkolů spusťte nástroj pro migraci stavu uživatele (USMT) k obnovení stavu a nastavení uživatele do cílového počítače.
Uvolnění úložiště stavu uživatele Pomocí tohoto kroku pořadí úkolů můžete bodu migrace stavu oznámit, že data o stavu uživatele už nejsou potřeba.