Upravit

Sdílet prostřednictvím


Model Opakování

Azure

Umožňuje aplikaci řešit přechodná selhání při pokusu o připojení k prostředku služby nebo síťovému prostředku, a to transparentním opakováním operace, která selhala. Může se tak zlepšit stabilita aplikace.

Kontext a problém

Aplikace, která komunikuje s prvky běžícími v cloudu, musí být citlivá na přechodné chyby, ke kterým může v tomto prostředí docházet. K takovým chybám patří momentální ztráta síťového připojení k součástem a službám, dočasná nedostupnost služby nebo vypršení časových limitů, ke kterému dochází, když je služba přetížená.

Tyto chyby se obvykle opraví samy. Pokud se akce, která vyvolala chybu, se vhodným zpožděním zopakuje, bude pravděpodobně úspěšná. Například databázová služba, která zpracovává velký počet souběžných požadavků, může implementovat strategii omezování, která dočasně odmítne všechny další požadavky, dokud se jeho úloha nezpřesní. Aplikaci, která se pokusí o přístup k databázi, se nemusí připojení podařit. Pokud se ale aplikace pokusí po určité prodlevě znovu, může uspět.

Řešení

V cloudu nejsou přechodné chyby neobvyklé a aplikace by měla být navržená tak, aby je řešila elegantně a transparentně. Minimalizují se tím dopady, které můžou chyby mít na obchodní úlohy prováděné aplikací.

Když se aplikace pokusí poslat žádost vzdálené službě a zjistí chybu, může tuto chybu řešit pomocí následujících strategií:

 • Zrušení. Pokud to vypadá, že chyba není přechodná nebo že opakovaná akce nebude úspěšná, měla by aplikace operaci zrušit a ohlásit výjimku. Například při chybě ověření způsobené poskytnutím neplatných přihlašovacích údajů nebude přihlášení úspěšné ani při libovolném počtu opakování.

 • Opakování. Pokud je určitá ohlášená chyba neobvyklá nebo vzácná, mohly ji způsobit neobvyklé okolnosti – třeba poškození síťového paketu během přenosu. V takovém případě může aplikace zkusit neúspěšnou žádost opakovat okamžitě, protože stejná chyba se pravděpodobně nebude opakovat a žádost bude nejspíš úspěšná.

 • Opakování po časové prodlevě. Pokud je chyba způsobená jednou nebo více běžnými chybami připojení nebo přetížení, může síť nebo služba potřebovat určitou krátkou dobu na opravu problémů s připojením nebo na vymazání pracovního backlogu. Aplikace by měla počkat vhodnou dobu, než žádost zopakuje.

U častějších přechodných chyb je potřeba zvolit interval mezi opakováními tak, aby byly žádosti od více instancí aplikace co nejrovnoměrněji rozložené. Sníží se tak riziko, že služba bude dál přetížená. Pokud mnoho instancí aplikace neustále zahlcuje službu opakovanými žádostmi, bude službě trvat déle, než se vzpamatuje.

Pokud opakovaná žádost selže, může aplikace počkat a udělat další pokus. V případě potřeby se tento proces může opakovat s narůstajícími zpožděními mezi opakovanými pokusy až do určitého maximálního počtu žádostí. Zpoždění se může zvětšovat přírůstkově nebo exponenciálně v závislosti na typu selhání a pravděpodobnosti, že se během této doby podaří chybu opravit.

Následující diagram znázorňuje vyvolávání operace v hostované službě s použitím tohoto modelu. Pokud je žádost po předdefinovaném počtu pokusů neúspěšná, měla by aplikace jednat s chybou jako s výjimkou a odpovídajícím způsobem ji zpracovat.

Obrázek 1 – Vyvolávání operace v hostované službě s použitím modelu Opakování

Aplikace by měla všechny pokusy o přístup ke vzdálené službě provádět pomocí kódu, který implementuje zásady opakování odpovídající některé z výše uvedených strategií. Žádosti odesílané různým službám můžou podléhat různým zásadám. Někteří dodavatelé poskytují knihovny implementující zásady opakování, u kterých může aplikace určit maximální počet opakování, dobu mezi opakovanými pokusy a další parametry.

Aplikace by měla protokolovat podrobnosti chyb a neúspěšné operace. Tyto informace jsou užitečné pro operátory. To znamená, že aby se zabránilo zahlceným operátorům s upozorněními na operace, kdy byly následné pokusy o úspěšné pokusy úspěšné, je nejlepší protokolovat časná selhání jako informační položky a pouze selhání posledního pokusu o opakování jako skutečnou chybu. Tady je příklad , jak by tento model protokolování vypadal.

Pokud je služba často nedostupná nebo přetížená, bývá to způsobené tím, že vyčerpala svoje prostředky. Četnost těchto chyb můžete snížit horizontálním navýšením kapacity služby. Pokud je třeba databázová služba neustále přetížená, může být prospěšné databázi rozdělit a rozložit zatížení mezi několik serverů.

Prostředky pro opakování databázových operací nabízí Microsoft Entity Framework. Mechanismus opakování obsahuje i většina služeb Azure a klientských sad SDK. Další informace najdete v článku Pokyny pro opakování pro určité služby.

Problémy a důležité informace

Když se budete rozhodovat, jak tento model implementovat, měli byste vzít v úvahu následující skutečnosti.

Zásady opakování by měly být vyladěné tak, aby odpovídaly obchodním požadavkům aplikace a povaze selhání. U některých nekritických operací je rychlé vygenerování chyby lepší než několikanásobné opakování, které může mít dopad na propustnost aplikace. Například v interaktivní webové aplikaci, která přistupuje ke vzdálené službě, je lepší selhat po menším počtu opakovaných pokusů pouze s krátkou prodlevou mezi opakovanými pokusy a zobrazit uživateli vhodnou zprávu (například "zkuste to znovu později"). U dávkové aplikace může být vhodnější zvětšit počet opakovaných pokusů s exponenciálně rostoucím zpožděním mezi pokusy.

Agresivní zásady opakování s minimální prodlevou mezi pokusy a velkým počtem opakování můžou ještě více degradovat přetíženou službu, která běží na hranici své kapacity. Takové zásady opakování můžou mít dopad i na odezvu aplikace, která se neustále pokouší provést neúspěšnou operaci.

Pokud žádost selže i po značném počtu opakování, je lepší, když aplikace zabrání příchodu dalších žádostí do stejného prostředku a okamžitě ohlásí chybu. Až časový interval vyprší, může aplikace pokusně propustit jednu nebo více žádostí, aby zjistila, jestli budou úspěšné. Další informace o této strategii najdete v článku o modelu Jistič.

Zvažte, jestli je operace idempotentní. Pokud ano, dá se ze své podstaty bezpečně opakovat. Jinak může opakování způsobit, že se operace provede více než jednou a s nezamýšlenými vedlejšími účinky. Služba může třeba žádost přijmout, úspěšně ji zpracovat, ale nepodaří se jí odeslat odpověď. V tomto okamžiku může logika opakování poslat žádost znovu, protože předpokládá, že první žádost nebyla přijata.

Žádost posílaná službě může selhat z nejrůznějších důvodů a v závislosti na povaze chyby můžou být vyvolány různé výjimky. Některé výjimky signalizují chybu, která se dá rychle vyřešit, jiné signalizují, že chyba má delší trvání. Je užitečné, když zásady opakování upraví na základě typu výjimky dobu mezi opakovanými pokusy.

Zvažte, jak opakování operace, která je součástí transakce, ovlivní celkovou konzistenci transakce. Vylaďte zásady opakování pro transakční operace tak, abyste maximalizovali šanci na úspěch a omezili nutnost vracet zpět všechny kroky transakce.

Zajistěte, aby veškerý kód opakování byl plně testovaný na nejrůznější chybové stavy. Zkontrolujte, jestli opakování nemá vážný dopad na výkon nebo spolehlivost aplikace, jestli nezpůsobuje nadměrné zatížení služeb a prostředků nebo negeneruje konflikty časování nebo kritické body.

Logiku opakování implementujte jenom v případě, že plně rozumíte kontextu neúspěšné operace. Pokud třeba úloha obsahující zásady opakování vyvolá jinou úlohu, které také obsahuje zásady opakování, může tato další vrstva opakování značně prodloužit zpracování. Pak může být lepší nakonfigurovat úlohu nižší úrovně tak, aby rychle vygenerovala chybu a ohlásila příčinu chyby úloze, která tuto úlohu vyvolala. Tato úloha vyšší úrovně pak může chybu zpracovat na základě vlastních zásad.

Všechny chyby připojení, které způsobí opakování, by se měly protokolovat, aby se daly identifikovat problémy s aplikací, službami nebo prostředky, které jsou jejich příčinou.

Prozkoumejte chyby, ke kterým bude s největší pravděpodobností u služby nebo prostředku docházet, a snažte se zjistit, jestli nejsou dlouhodobé nebo konečné. Pokud jsou, je lepší takovou chybu zpracovat jako výjimku. Aplikace může výjimku ohlásit nebo zaprotokolovat a pak se pokusit pokračovat – tak, že vyvolá alternativní službu (pokud je dostupná), nebo poskytne omezenou funkčnost. Další informace o zjišťování a zpracování dlouhodobých chyb najdete v článku o modelu Jistič.

Kdy se má tento model použít

Tento model použijte v případě, že v aplikaci při komunikaci se vzdálenou službou nebo přístupu ke vzdálenému prostředku může docházet k přechodným chybám. Předpokládá se, že tyto chyby budou krátkodobé, takže když se původně neúspěšná žádost zopakuje, může při příštím pokusu uspět.

Tento model nebude pravděpodobně vhodný v následujících případech:

 • Když bude chyba nejspíš dlouhodobá – protože pak může opakování pokusů mít dopad na odezvu aplikace. Opakování žádosti, která bude nejspíš neúspěšná, může být pro aplikaci jenom ztráta času a prostředků.
 • Pro zpracování selhání, která nejsou způsobená přechodnými chybami – například zpracování vnitřních výjimek způsobených chybami v obchodní logice aplikace.
 • Jako alternativní řešení problémů se škálovatelností systému. Pokud v aplikaci dochází k častým chybám z přetížení, obvykle to signalizuje, že by se u příslušné služby nebo prostředku měla vertikálně navýšit kapacita.

Návrh úloh

Architekt by měl vyhodnotit způsob použití modelu opakování v návrhu úlohy k řešení cílů a principů popsaných v pilířích architektury Azure Well-Architected Framework. Příklad:

Pilíř Jak tento model podporuje cíle pilíře
Rozhodnutí o návrhu spolehlivosti pomáhají vaší úloze stát se odolnou proti selhání a zajistit, aby se po selhání obnovila do plně funkčního stavu. Zmírnění přechodných chyb v distribuovaném systému je základní technika pro zlepšení odolnosti úloh.

- RE:07 Sebezáchování
- RE:07 Přechodné chyby

Stejně jako u jakéhokoli rozhodnutí o návrhu zvažte jakékoli kompromisy proti cílům ostatních pilířů, které by mohly být s tímto vzorem zavedeny.

Příklad

Tento příklad v jazyce C# ukazuje implementaci modelu Opakování. Níže uvedená metoda OperationWithBasicRetryAsync asynchronně volá externí službu pomocí metody TransientOperationAsync. Podrobnosti metody TransientOperationAsync se můžou lišit podle služby, proto jsou ve vzorku kódu vynechané.

private int retryCount = 3;
private readonly TimeSpan delay = TimeSpan.FromSeconds(5);

public async Task OperationWithBasicRetryAsync()
{
 int currentRetry = 0;

 for (;;)
 {
  try
  {
   // Call external service.
   await TransientOperationAsync();

   // Return or break.
   break;
  }
  catch (Exception ex)
  {
   Trace.TraceError("Operation Exception");

   currentRetry++;

   // Check if the exception thrown was a transient exception
   // based on the logic in the error detection strategy.
   // Determine whether to retry the operation, as well as how
   // long to wait, based on the retry strategy.
   if (currentRetry > this.retryCount || !IsTransient(ex))
   {
    // If this isn't a transient error or we shouldn't retry,
    // rethrow the exception.
    throw;
   }
  }

  // Wait to retry the operation.
  // Consider calculating an exponential delay here and
  // using a strategy best suited for the operation and fault.
  await Task.Delay(delay);
 }
}

// Async method that wraps a call to a remote service (details not shown).
private async Task TransientOperationAsync()
{
 ...
}

Příkaz, který tuto metodu volá, je obsažený v bloku try/catch uvnitř smyčky for. Pokud je volání metody TransientOperationAsync úspěšné (nevyvolá výjimku), smyčka for se ukončí. Pokud metoda TransientOperationAsync selže, blok catch prozkoumá příčinu selhání. Pokud kód zjistí, že jde o přechodnou chybu, počká krátkou dobu a pak operaci zopakuje.

Smyčka for také sleduje počet pokusů o operaci, a pokud kód třikrát selže, předpokládá se, že výjimka bude dlouhodobější. Pokud výjimka není přechodná nebo je dlouhodobá, obslužná rutina bloku catch vyvolá výjimku. Tato výjimka ukončí smyčku for a měl by ji zachytit kód, který vyvolal metodu OperationWithBasicRetryAsync.

Metoda IsTransient je rozepsaná níže. Kontroluje konkrétní sadu výjimek relevantních pro prostředí, ve kterém kód běží. Definice přechodné výjimky se bude lišit podle prostředků, ke kterým se přistupuje, a podle prostředí, ve kterém se operace provádí.

private bool IsTransient(Exception ex)
{
 // Determine if the exception is transient.
 // In some cases this is as simple as checking the exception type, in other
 // cases it might be necessary to inspect other properties of the exception.
 if (ex is OperationTransientException)
  return true;

 var webException = ex as WebException;
 if (webException != null)
 {
  // If the web exception contains one of the following status values
  // it might be transient.
  return new[] {WebExceptionStatus.ConnectionClosed,
         WebExceptionStatus.Timeout,
         WebExceptionStatus.RequestCanceled }.
      Contains(webException.Status);
 }

 // Additional exception checking logic goes here.
 return false;
}

Další kroky

 • Než začnete psát vlastní logiku opakování, zvažte použití obecné architektury, jako je Polly pro .NET nebo Resilience4j pro Javu.

 • Při zpracování příkazů, které mění obchodní data, mějte na paměti, že opakování může vést k provedení akce dvakrát, což může být problematické, pokud je tato akce něco jako účtování platební karty zákazníka. Použití vzoru Idempotenci popsaného v tomto blogovém příspěvku vám může pomoct s těmito situacemi.

 • Model spolehlivé webové aplikace ukazuje, jak použít vzor opakování u webových aplikací konvergovaných v cloudu.

 • Pro většinu služeb Azure zahrnují klientské sady SDK integrovanou logiku opakování. Další informace najdete v doprovodných materiálech k opakování služeb Azure.

 • Model Jistič. Pokud se dá očekávat, že selhání bude dlouhodobější, může být vhodnější implementovat model Jistič. Kombinace vzorů opakování a jističe poskytuje komplexní přístup ke zpracování chyb.