Microsoft.Compute virtualMachineScaleSets

Definice prostředku Bicep

Typ prostředku virtualMachineScaleSets je možné nasadit s operacemi, které cílí na:

Seznam změněných vlastností v jednotlivých verzích rozhraní API najdete v protokolu změn.

Formát prostředku

Pokud chcete vytvořit prostředek Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets, přidejte do šablony následující bicep.

resource symbolicname 'Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets@2023-03-01' = {
 name: 'string'
 location: 'string'
 tags: {
  tagName1: 'tagValue1'
  tagName2: 'tagValue2'
 }
 sku: {
  capacity: int
  name: 'string'
  tier: 'string'
 }
 extendedLocation: {
  name: 'string'
  type: 'EdgeZone'
 }
 identity: {
  type: 'string'
  userAssignedIdentities: {}
 }
 plan: {
  name: 'string'
  product: 'string'
  promotionCode: 'string'
  publisher: 'string'
 }
 properties: {
  additionalCapabilities: {
   hibernationEnabled: bool
   ultraSSDEnabled: bool
  }
  automaticRepairsPolicy: {
   enabled: bool
   gracePeriod: 'string'
   repairAction: 'string'
  }
  constrainedMaximumCapacity: bool
  doNotRunExtensionsOnOverprovisionedVMs: bool
  hostGroup: {
   id: 'string'
  }
  orchestrationMode: 'string'
  overprovision: bool
  platformFaultDomainCount: int
  priorityMixPolicy: {
   baseRegularPriorityCount: int
   regularPriorityPercentageAboveBase: int
  }
  proximityPlacementGroup: {
   id: 'string'
  }
  scaleInPolicy: {
   forceDeletion: bool
   rules: [
    'string'
   ]
  }
  singlePlacementGroup: bool
  spotRestorePolicy: {
   enabled: bool
   restoreTimeout: 'string'
  }
  upgradePolicy: {
   automaticOSUpgradePolicy: {
    disableAutomaticRollback: bool
    enableAutomaticOSUpgrade: bool
    useRollingUpgradePolicy: bool
   }
   mode: 'string'
   rollingUpgradePolicy: {
    enableCrossZoneUpgrade: bool
    maxBatchInstancePercent: int
    maxSurge: bool
    maxUnhealthyInstancePercent: int
    maxUnhealthyUpgradedInstancePercent: int
    pauseTimeBetweenBatches: 'string'
    prioritizeUnhealthyInstances: bool
    rollbackFailedInstancesOnPolicyBreach: bool
   }
  }
  virtualMachineProfile: {
   applicationProfile: {
    galleryApplications: [
     {
      configurationReference: 'string'
      enableAutomaticUpgrade: bool
      order: int
      packageReferenceId: 'string'
      tags: 'string'
      treatFailureAsDeploymentFailure: bool
     }
    ]
   }
   billingProfile: {
    maxPrice: json('decimal-as-string')
   }
   capacityReservation: {
    capacityReservationGroup: {
     id: 'string'
    }
   }
   diagnosticsProfile: {
    bootDiagnostics: {
     enabled: bool
     storageUri: 'string'
    }
   }
   evictionPolicy: 'string'
   extensionProfile: {
    extensions: [
     {
      name: 'string'
      properties: {
       autoUpgradeMinorVersion: bool
       enableAutomaticUpgrade: bool
       forceUpdateTag: 'string'
       protectedSettings: any()
       protectedSettingsFromKeyVault: {
        secretUrl: 'string'
        sourceVault: {
         id: 'string'
        }
       }
       provisionAfterExtensions: [
        'string'
       ]
       publisher: 'string'
       settings: any()
       suppressFailures: bool
       type: 'string'
       typeHandlerVersion: 'string'
      }
     }
    ]
    extensionsTimeBudget: 'string'
   }
   hardwareProfile: {
    vmSizeProperties: {
     vCPUsAvailable: int
     vCPUsPerCore: int
    }
   }
   licenseType: 'string'
   networkProfile: {
    healthProbe: {
     id: 'string'
    }
    networkApiVersion: '2020-11-01'
    networkInterfaceConfigurations: [
     {
      name: 'string'
      properties: {
       deleteOption: 'string'
       disableTcpStateTracking: bool
       dnsSettings: {
        dnsServers: [
         'string'
        ]
       }
       enableAcceleratedNetworking: bool
       enableFpga: bool
       enableIPForwarding: bool
       ipConfigurations: [
        {
         name: 'string'
         properties: {
          applicationGatewayBackendAddressPools: [
           {
            id: 'string'
           }
          ]
          applicationSecurityGroups: [
           {
            id: 'string'
           }
          ]
          loadBalancerBackendAddressPools: [
           {
            id: 'string'
           }
          ]
          loadBalancerInboundNatPools: [
           {
            id: 'string'
           }
          ]
          primary: bool
          privateIPAddressVersion: 'string'
          publicIPAddressConfiguration: {
           name: 'string'
           properties: {
            deleteOption: 'string'
            dnsSettings: {
             domainNameLabel: 'string'
            }
            idleTimeoutInMinutes: int
            ipTags: [
             {
              ipTagType: 'string'
              tag: 'string'
             }
            ]
            publicIPAddressVersion: 'string'
            publicIPPrefix: {
             id: 'string'
            }
           }
           sku: {
            name: 'string'
            tier: 'string'
           }
          }
          subnet: {
           id: 'string'
          }
         }
        }
       ]
       networkSecurityGroup: {
        id: 'string'
       }
       primary: bool
      }
     }
    ]
   }
   osProfile: {
    adminPassword: 'string'
    adminUsername: 'string'
    allowExtensionOperations: bool
    computerNamePrefix: 'string'
    customData: 'string'
    linuxConfiguration: {
     disablePasswordAuthentication: bool
     enableVMAgentPlatformUpdates: bool
     patchSettings: {
      assessmentMode: 'string'
      automaticByPlatformSettings: {
       bypassPlatformSafetyChecksOnUserSchedule: bool
       rebootSetting: 'string'
      }
      patchMode: 'string'
     }
     provisionVMAgent: bool
     ssh: {
      publicKeys: [
       {
        keyData: 'string'
        path: 'string'
       }
      ]
     }
    }
    requireGuestProvisionSignal: bool
    secrets: [
     {
      sourceVault: {
       id: 'string'
      }
      vaultCertificates: [
       {
        certificateStore: 'string'
        certificateUrl: 'string'
       }
      ]
     }
    ]
    windowsConfiguration: {
     additionalUnattendContent: [
      {
       componentName: 'Microsoft-Windows-Shell-Setup'
       content: 'string'
       passName: 'OobeSystem'
       settingName: 'string'
      }
     ]
     enableAutomaticUpdates: bool
     enableVMAgentPlatformUpdates: bool
     patchSettings: {
      assessmentMode: 'string'
      automaticByPlatformSettings: {
       bypassPlatformSafetyChecksOnUserSchedule: bool
       rebootSetting: 'string'
      }
      enableHotpatching: bool
      patchMode: 'string'
     }
     provisionVMAgent: bool
     timeZone: 'string'
     winRM: {
      listeners: [
       {
        certificateUrl: 'string'
        protocol: 'string'
       }
      ]
     }
    }
   }
   priority: 'string'
   scheduledEventsProfile: {
    osImageNotificationProfile: {
     enable: bool
     notBeforeTimeout: 'string'
    }
    terminateNotificationProfile: {
     enable: bool
     notBeforeTimeout: 'string'
    }
   }
   securityPostureReference: {
    excludeExtensions: [
     {
      location: 'string'
      properties: {
       autoUpgradeMinorVersion: bool
       enableAutomaticUpgrade: bool
       forceUpdateTag: 'string'
       instanceView: {
        name: 'string'
        statuses: [
         {
          code: 'string'
          displayStatus: 'string'
          level: 'string'
          message: 'string'
          time: 'string'
         }
        ]
        substatuses: [
         {
          code: 'string'
          displayStatus: 'string'
          level: 'string'
          message: 'string'
          time: 'string'
         }
        ]
        type: 'string'
        typeHandlerVersion: 'string'
       }
       protectedSettings: any()
       protectedSettingsFromKeyVault: {
        secretUrl: 'string'
        sourceVault: {
         id: 'string'
        }
       }
       provisionAfterExtensions: [
        'string'
       ]
       publisher: 'string'
       settings: any()
       suppressFailures: bool
       type: 'string'
       typeHandlerVersion: 'string'
      }
      tags: {}
     }
    ]
    id: 'string'
   }
   securityProfile: {
    encryptionAtHost: bool
    securityType: 'string'
    uefiSettings: {
     secureBootEnabled: bool
     vTpmEnabled: bool
    }
   }
   serviceArtifactReference: {
    id: 'string'
   }
   storageProfile: {
    dataDisks: [
     {
      caching: 'string'
      createOption: 'string'
      deleteOption: 'string'
      diskIOPSReadWrite: int
      diskMBpsReadWrite: int
      diskSizeGB: int
      lun: int
      managedDisk: {
       diskEncryptionSet: {
        id: 'string'
       }
       securityProfile: {
        diskEncryptionSet: {
         id: 'string'
        }
        securityEncryptionType: 'string'
       }
       storageAccountType: 'string'
      }
      name: 'string'
      writeAcceleratorEnabled: bool
     }
    ]
    diskControllerType: 'string'
    imageReference: {
     communityGalleryImageId: 'string'
     id: 'string'
     offer: 'string'
     publisher: 'string'
     sharedGalleryImageId: 'string'
     sku: 'string'
     version: 'string'
    }
    osDisk: {
     caching: 'string'
     createOption: 'string'
     deleteOption: 'string'
     diffDiskSettings: {
      option: 'Local'
      placement: 'string'
     }
     diskSizeGB: int
     image: {
      uri: 'string'
     }
     managedDisk: {
      diskEncryptionSet: {
       id: 'string'
      }
      securityProfile: {
       diskEncryptionSet: {
        id: 'string'
       }
       securityEncryptionType: 'string'
      }
      storageAccountType: 'string'
     }
     name: 'string'
     osType: 'string'
     vhdContainers: [
      'string'
     ]
     writeAcceleratorEnabled: bool
    }
   }
   userData: 'string'
  }
  zoneBalance: bool
 }
 zones: [
  'string'
 ]
}

Hodnoty vlastností

virtualMachineScaleSets

Název Description Hodnota
name Název prostředku string (povinné)

Omezení počtu znaků: 1–15 (Windows)
1–64 (Linux)Platné znaky:
Nelze použít mezery, řídicí znaky ani tyto znaky:
~ ! @ # $ % ^ & * ( ) = + _ [ ] { } \ | ; : . ' " , < > / ?

Nejde začínat podtržítkem. Nemůže končit tečkou nebo pomlčkam.
location Umístění prostředku string (povinné)
tags Značky prostředků Slovník názvů a hodnot značek. Zobrazit značky v šablonách
Sku Skladová položka škálovací sady virtuálních počítačů Sku
extendedLocation Rozšířené umístění škálovací sady virtuálních počítačů. ExtendedLocation
identity Identita škálovací sady virtuálních počítačů, pokud je nakonfigurovaná. VirtualMachineScaleSetIdentity
Plán Určuje informace o imagi z marketplace, která se použije k vytvoření virtuálního počítače. Tento prvek se používá jenom pro image z marketplace. Než budete moct použít image z marketplace z rozhraní API, musíte tuto image povolit pro programové použití. V Azure Portal vyhledejte image z marketplace, kterou chcete použít, a pak klikněte na Chci nasadit programově, Začínáme> . Zadejte požadované informace a klikněte na Uložit. Plán
properties Popisuje vlastnosti škálovací sady virtuálních počítačů. VirtualMachineScaleSetProperties
Zóny Zóny škálovací sady virtuálních počítačů POZNÁMKA: Zóny dostupnosti je možné nastavit pouze při vytváření škálovací sady. string[]

ExtendedLocation

Název Description Hodnota
name Název rozšířeného umístění. řetězec
typ Typ rozšířeného umístění. EdgeZone

VirtualMachineScaleSetIdentity

Název Description Hodnota
typ Typ identity použitý pro škálovací sadu virtuálních počítačů. Typ SystemAssigned, UserAssigned zahrnuje implicitně vytvořenou identitu i sadu identit přiřazených uživatelem. Typ None odebere ze škálovací sady virtuálních počítačů všechny identity. 'Žádný'
'SystemAssigned'
SystemAssigned, UserAssigned
UserAssigned
userAssignedIdentity Seznam identit uživatelů přidružených ke škálovací sadě virtuálních počítačů. Odkazy na klíče slovníku identit uživatelů budou ID prostředků ARM ve formátu//subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/{identityName}. object

Plánování

Název Description Hodnota
name ID plánu řetězec
product Určuje produkt image z marketplace. Jedná se o stejnou hodnotu jako u prvku Offer v elementu imageReference. řetězec
promotionCode Kód povýšení. řetězec
vydavatel ID vydavatele. řetězec

VirtualMachineScaleSetProperties

Název Description Hodnota
additionalCapabilities Určuje další funkce, které jsou na Virtual Machines ve škálovací sadě virtuálních počítačů povolené nebo zakázané. Například to, jestli Virtual Machines mají schopnost podporovat připojení spravovaných datových disků s UltraSSD_LRS typu účtu úložiště. AdditionalCapabilities
automaticRepairsPolicy Zásady pro automatické opravy. Automatické obnoveníZásady
constrainedMaximumCapacity Volitelná vlastnost, která musí být buď nastavena na Hodnotu True, nebo vynechána. bool
doNotRunExtensionsOnOverprovisionedVMs Pokud je povolené nadměrné zřizování, rozšíření se spouštějí jenom na požadovaném počtu virtuálních počítačů, které se nakonec zachovají. Tato vlastnost proto zajistí, aby se rozšíření nespustí na extra nadměrně zřízených virtuálních počítačích. bool
hostGroup Určuje informace o vyhrazené skupině hostitelů, ve které se nachází škálovací sada virtuálních počítačů. Minimální verze rozhraní API: 1. 6. 2020. Dílčí zdroj
orchestrationMode Určuje režim orchestrace pro škálovací sadu virtuálních počítačů. Flexibilní
"Uniforma"
nadměrné zřízení Určuje, jestli má být škálovací sada virtuálních počítačů nadměrně zřízená. bool
platformFaultDomainCount Počet domén selhání pro každou skupinu umístění int
priorityMixPolicy Určuje požadované cíle pro kombinování spotových a běžných virtuálních počítačů s prioritou v rámci stejné instance VMSS Flex. PriorityMixPolicy
proximityPlacementGroup Určuje informace o skupině umístění bezkontaktní komunikace, ke které by měla být přiřazena škálovací sada virtuálních počítačů. Minimální verze rozhraní API: 1. 4. 2018. Dílčí zdroj
scaleInPolicy Určuje zásady použité při škálování ve Virtual Machines ve škálovací sadě virtuálních počítačů. ScaleInPolicy
singlePlacementGroup Pokud je pravda, škálovací sadu omezíte na jednu skupinu umístění s maximální velikostí 100 virtuálních počítačů. POZNÁMKA: Pokud má singlePlacementGroup hodnotu true, může být změněna na hodnotu false. Pokud je však hodnota singlePlacementGroup false, nemusí být změněna na hodnotu true. bool
spotRestorePolicy Určuje vlastnosti spotového obnovení pro škálovací sadu virtuálních počítačů. Zásady spotrestore
zásady upgradu Zásady upgradu. Zásady upgradu
virtualMachineProfile Profil virtuálního počítače. VirtualMachineScaleSetVMProfile
zoneBalance Jestli v případě výpadku zóny vynutit výhradně i distribuci virtuálních počítačů mezi x zónami. vlastnost zoneBalance lze nastavit pouze v případě, že vlastnost zones škálovací sady obsahuje více než jednu zónu. Pokud nejsou zadány žádné zóny nebo pouze jedna zóna, vlastnost zoneBalance by neměla být nastavena. bool

AdditionalCapabilities

Název Description Hodnota
hibernaceEnabled Příznak, který na virtuálním počítači povolí nebo zakáže funkci hibernace. bool
ultraSSDEnabled Příznak, který povolí nebo zakáže možnost mít na virtuálním počítači nebo VMSS jeden nebo více spravovaných datových disků s UltraSSD_LRS typu účtu úložiště. Spravované disky s typem účtu úložiště UltraSSD_LRS je možné přidat do virtuálního počítače nebo škálovací sady virtuálních počítačů jenom v případě, že je tato vlastnost povolená. bool

Automatické obnoveníZásady

Název Description Hodnota
enabled Určuje, jestli mají být ve škálovací sadě virtuálních počítačů povolené automatické opravy. Výchozí hodnota je False. bool
gracePeriod Doba, po kterou se automatické opravy pozastaví kvůli změně stavu virtuálního počítače. Doba odkladu začíná po dokončení změny stavu. To pomáhá předejít předčasné nebo náhodné opravě. Doba trvání by měla být zadána ve formátu ISO 8601. Minimální povolená doba odkladu je 10 minut (PT10M), což je také výchozí hodnota. Maximální povolené období odkladu je 90 minut (PT90M). řetězec
repairAction Typ akce opravy (nahrazení, restartování, opětovné nastavení), která se použije k opravě virtuálních počítačů ve škálovací sadě, které nejsou v pořádku. Výchozí hodnota je nahradit. 'Reimage'
"Nahradit"
Restartovat

Dílčí zdroj

Název Description Hodnota
id ID prostředku řetězec

PriorityMixPolicy

Název Description Hodnota
baseRegularPriorityCount Základní počet virtuálních počítačů s pravidelnou prioritou, které se v této škálovací sadě vytvoří při horizontálním navýšení kapacity. int
regularPriorityPercentageAboveBase Procento instancí virtuálních počítačů po dosažení základního běžného počtu priorit, u které se očekává, že budou používat běžnou prioritu. int

ScaleInPolicy

Název Description Hodnota
forceDeletion Tato vlastnost umožňuje určit, jestli je nutné při škálování škálovací sady virtuálních počítačů vynutit odstranění virtuálních počítačů. (Funkce ve verzi Preview) bool
pravidla Pravidla, která se mají dodržet při škálování škálovací sady virtuálních počítačů.

Možné hodnoty:

Výchozí Při škálování škálovací sady virtuálních počítačů se škálovací sada nejprve vyrovná mezi zónami, pokud se jedná o zónovou škálovací sadu. Pak bude co nejvíce vyvážena napříč doménami selhání. V každé doméně selhání budou virtuální počítače vybrané k odebrání nejnovějšími počítači, které nejsou chráněné před škálováním na více instancí.

Nejstarší virtuální počítač Při škálování škálovací sady virtuálních počítačů se k odebrání vyberou nejstarší virtuální počítače, které nejsou chráněné před škálováním na více instancí. U zónových škálovacích sad virtuálních počítačů se škálovací sada nejprve vyrovná mezi zónami. V každé zóně budou k odebrání vybrány nejstarší virtuální počítače, které nejsou chráněné.

Nejnovější virtuální počítač Při škálování škálovací sady virtuálních počítačů se k odebrání vyberou nejnovější virtuální počítače, které nejsou chráněné před škálováním na více instancí. U zónových škálovacích sad virtuálních počítačů se škálovací sada nejprve vyrovná mezi zónami. V rámci každé zóny budou k odebrání vybrány nejnovější virtuální počítače, které nejsou chráněné.

Pole řetězců obsahující některou z těchto možností:
Výchozí
Nejnovější virtuální počítač
Nejstarší virtuální počítač

Zásady spotrestore

Název Description Hodnota
enabled Povolí funkci Spot-Try-Restore, kde se vyřazované instance VMSS SPOT pokusí oportunisticky obnovit na základě dostupnosti kapacity a cenových omezení. bool
restoreTimeout Hodnota časového limitu vyjádřená jako doba trvání iso 8601, po jejímž uplynutí se platforma nepokusí obnovit instance VMSS SPOT řetězec

Zásady upgradu

Název Description Hodnota
automaticOSUpgradePolicy Parametry konfigurace používané k provedení automatického upgradu operačního systému AutomaticOSUpgradePolicy
režim Určuje režim upgradu na virtuální počítače ve škálovací sadě.

Možné hodnoty:

Ruční – řídíte aplikaci aktualizací na virtuální počítače ve škálovací sadě. Provedete to pomocí akce manualUpgrade.

Automaticky – všechny virtuální počítače ve škálovací sadě se automaticky aktualizují současně.
'Automaticky'
'Ruční'
'Rolling'
rollingUpgradePolicy Parametry konfigurace použité při provádění upgradu se zajištěním provozu RollingUpgradePolicy

AutomaticOSUpgradePolicy

Název Description Hodnota
disableAutomaticRollback Jestli má být funkce vrácení imagí operačního systému zakázaná. Výchozí hodnota je false. bool
enableAutomaticOSUpgrade Označuje, jestli se upgrady operačního systému mají automaticky aplikovat na instance škálovacích sad postupně, když bude k dispozici novější verze image operačního systému. Výchozí hodnota je false. Pokud je tato hodnota nastavena na hodnotu true pro škálovací sady založené na Systému Windows, je vlastnost enableAutomaticUpdates automaticky nastavena na hodnotu false a nelze ji nastavit na hodnotu true. bool
useRollingUpgradePolicy Určuje, jestli se při automatickém upgradu operačního systému mají používat zásady postupného upgradu. Výchozí hodnota je false. Pokud na škálovací sadě virtuálních počítačů nejsou definované žádné zásady, automatický upgrade operačního systému se vrátí k výchozí zásadě. bool

RollingUpgradePolicy

Název Description Hodnota
enableCrossZoneUpgrade Povolte VMSS ignorovat hranice az při vytváření dávek upgradu. Při určení velikosti dávky vezměte v úvahu hodnoty Update Domain a maxBatchInstancePercent. bool
maxBatchInstancePercent Maximální procento z celkového počtu instancí virtuálních počítačů, které se upgradují současně při postupném upgradu v jedné dávce. Vzhledem k tomu, že se jedná o maximum, instance, které nejsou v pořádku, v předchozích nebo budoucích dávkách můžou způsobit snížení procenta instancí v dávce, aby byla zajištěna vyšší spolehlivost. Výchozí hodnota tohoto parametru je 20 %. int
maxSurge Místo aktualizace stávajících virtuálních počítačů vytvořte nové virtuální počítače, abyste mohli škálovací sadu upgradovat. Po vytvoření nových virtuálních počítačů pro každou dávku se stávající virtuální počítače odstraní. bool
maxUnhealthyInstancePercent Maximální procento celkového počtu instancí virtuálních počítačů ve škálovací sadě, které můžou být současně v pořádku, ať už v důsledku upgradu, nebo v důsledku zjištění stavu virtuálního počítače ve špatném stavu kontrolou stavu před přerušením postupného upgradu. Toto omezení bude zkontrolováno před spuštěním jakékoli dávky. Výchozí hodnota tohoto parametru je 20 %. int
maxUnhealthyUpgradedInstancePercent Maximální procento upgradovaných instancí virtuálních počítačů, které jsou ve špatném stavu. Tato kontrola proběhne po upgradu každé dávky. Pokud je toto procento někdy překročeno, průběžná aktualizace se přeruší. Výchozí hodnota tohoto parametru je 20 %. int
pauseTimeBetweenBatches Doba čekání mezi dokončením aktualizace všech virtuálních počítačů v jedné dávce a spuštěním další dávky Doba trvání by měla být zadána ve formátu ISO 8601. Výchozí hodnota je 0 sekund (PT0S). řetězec
prioritizeUnhealthyInstances Upgradujte všechny instance, které nejsou v pořádku, ve škálovací sadě před instancemi, které jsou v pořádku. bool
rollbackFailedInstancesOnPolicyBreach Vrácení neúspěšných instancí do předchozího modelu v případě porušení zásad postupného upgradu bool

VirtualMachineScaleSetVMProfile

Název Description Hodnota
applicationProfile Určuje aplikace galerie, které se mají zpřístupnit virtuálnímu počítači nebo VMSS. Aplikačníprofil
billingProfile Určuje podrobnosti o službě Azure Spot VMSS související s fakturací. Minimální verze rozhraní API: 1. 3. 2019. BillingProfile
capacityReservation Určuje podrobnosti o škálovací sadě související s rezervací kapacity. Minimální verze rozhraní API: 1. 4. 2021. CapacityReservationProfile
diagnosticsProfile Určuje stav nastavení diagnostiky spouštění. Minimální verze rozhraní API: 2015-06-15. DiagnosticsProfile
evictionPolicy Určuje zásadu vyřazení pro spotový virtuální počítač Azure a škálovací sadu Azure Spot. U spotových virtuálních počítačů Azure se podporuje zrušení přidělení i odstranění a minimální verze rozhraní API je 2019-03-01. U spotových škálovacích sad Azure se podporuje zrušení přidělení i odstranění a minimální verze rozhraní API je 2017-10-30-preview. "Uvolnit"
Odstranit
extensionProfile Určuje kolekci nastavení pro rozšíření nainstalovaná na virtuálních počítačích ve škálovací sadě. VirtualMachineScaleSetExtensionProfile
hardwareProfile Určuje podrobnosti o škálovací sadě související s hardwarovým profilem. Minimální verze rozhraní API: 2021-11-01. VirtualMachineScaleSetHardwareProfile
licenseType Určuje, že image nebo disk, který se používá, byly licencované místně.

Možné hodnoty pro operační systém Windows Server jsou:

Windows_Client

Windows_Server

Možné hodnoty pro operační systém Linux Server jsou:

RHEL_BYOS (pro RHEL)

SLES_BYOS (pro SUSE)

Další informace najdete v tématu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro Windows Server.

Zvýhodněné hybridní využití Azure pro Linux Server

Minimální verze rozhraní API: 2015-06-15
řetězec
networkProfile Určuje vlastnosti síťových rozhraní virtuálních počítačů ve škálovací sadě. VirtualMachineScaleSetNetworkProfile
osProfile Určuje nastavení operačního systému pro virtuální počítače ve škálovací sadě. VirtualMachineScaleSetOSProfile
Prioritou Určuje prioritu virtuálních počítačů ve škálovací sadě. Minimální verze rozhraní API: 2017-10-30-preview. "Nízký"
'Normální'
"Spot"
scheduledEventsProfile Určuje konfigurace související s naplánovanou událostí. ScheduledEventsProfile
securityPostureReference Určuje stav zabezpečení, který se má použít pro všechny virtuální počítače ve škálovací sadě. Minimální verze rozhraní API: 1. 3. 2023 SecurityPostureReference
securityProfile Určuje nastavení profilu souvisejícího se zabezpečením pro virtuální počítače ve škálovací sadě. SecurityProfile
serviceArtifactReference Určuje REFERENČNÍ ID artefaktu služby, které se používá k nastavení stejné verze image pro všechny virtuální počítače ve škálovací sadě při použití nejnovější verze image. Minimální verze rozhraní API: 2022-11-01 ServiceArtifactReference
storageProfile Určuje nastavení úložiště pro disky virtuálního počítače. VirtualMachineScaleSetStorageProfile
Userdata UserData pro virtuální počítače ve škálovací sadě, která musí být zakódovaná jako base-64. Zákazník by sem neměl předávat žádné tajné kódy. Minimální verze rozhraní API: 1. 3. 2021. řetězec

Aplikačníprofil

Název Description Hodnota
galerieAplikace Určuje aplikace galerie, které se mají zpřístupnit virtuálnímu počítači nebo VMSS. VMGalleryApplication[]

VMGalleryApplication

Název Description Hodnota
configurationReference Volitelné– Určuje identifikátor URI objektu blob Azure, který nahradí výchozí konfiguraci balíčku, pokud je k dispozici. řetězec
enableAutomaticUpgrade Pokud je nastavená hodnota true, bude nová verze aplikace galerie dostupná v PIR/SIG automaticky aktualizována pro virtuální počítač nebo VMSSS. bool
pořadí Volitelné: Určuje pořadí, ve kterém se mají balíčky instalovat. int
packageReferenceId Určuje ID prostředku GalleryApplicationVersion ve tvaru /subscriptions/{SubscriptionId}/resourceGroups/{ResourceGroupName}/providers/Microsoft.Compute/galleries/{galleryName}/applications/{application}/versions/{version} string (povinné)
tags Volitelné: Určuje předávací hodnotu pro obecnější kontext. řetězec
treatFailureAsDeploymentFailure Volitelné, pokud je hodnota true, selhání jakékoli operace v aplikaci VmApplication selže při nasazení. bool

BillingProfile

Název Description Hodnota
maxPrice Určuje maximální cenu, kterou jste ochotni zaplatit za spotový virtuální počítač Nebo sadu virtuálních počítačů Azure. Tato cena je v amerických dolarech.

Tato cena se porovná s aktuální spotovou cenou Azure pro velikost virtuálního počítače. Porovnávají se také ceny v době vytvoření nebo aktualizace spotového virtuálního počítače Nebo škálovací sady virtuálních počítačů Azure a operace bude úspěšná, pouze pokud je maximální cena vyšší než aktuální spotová cena Azure.

Maximální cena se použije také k vyřazení spotového virtuálního počítače Nebo škálovací sady virtuálních počítačů Azure, pokud aktuální spotová cena Azure po vytvoření VMSS překročí maximální cenu.

Možné hodnoty:

– Jakákoli desetinná hodnota větší než nula. Příklad: 0,01538

-1 – označuje výchozí cenu na vyžádání.

Maximální cenu můžete nastavit na hodnotu -1, která značí, že z důvodu ceny by se spotový virtuální počítač Nebo škálovací sada virtuálních počítačů Azure neměla vyřadit. Výchozí maximální cena je také -1, pokud ji neposkytnete.

Minimální verze rozhraní API: 1. 3. 2019. Pokud chcete zadat desetinnou hodnotu, použijte funkci json().
int nebo json decimal

CapacityReservationProfile

Název Description Hodnota
capacityReservationGroup Určuje ID prostředku skupiny rezervací kapacity, které se má použít k přidělení virtuálních počítačů nebo instancí škálovací sady virtuálních počítačů za předpokladu, že je rezervována dostatečná kapacita. Další podrobnosti najdete v https://aka.ms/CapacityReservation tématu. Dílčí zdroj

DiagnosticsProfile

Název Description Hodnota
bootDiagnostics Diagnostika spouštění je funkce ladění, která umožňuje zobrazit výstup konzoly a snímek obrazovky a diagnostikovat stav virtuálního počítače. POZNÁMKA: Pokud se zadává storageUri, ujistěte se, že se účet úložiště nachází ve stejné oblasti a předplatném jako virtuální počítač. Výstup protokolu konzoly můžete snadno zobrazit. Azure také umožňuje zobrazit snímek obrazovky virtuálního počítače z hypervisoru. BootDiagnostics

BootDiagnostics

Název Description Hodnota
enabled Jestli má být na virtuálním počítači povolená diagnostika spouštění. bool
storageUri Identifikátor URI účtu úložiště, který se má použít k umístění výstupu konzoly a snímku obrazovky. Pokud při povolování diagnostiky spouštění není zadaný identifikátor storageUri, použije se spravované úložiště. řetězec

VirtualMachineScaleSetExtensionProfile

Název Description Hodnota
rozšíření Prostředky podřízeného rozšíření škálovací sady virtuálních počítačů VirtualMachineScaleSetExtension[]
extensionsTimeBudget Určuje čas určený pro spuštění všech rozšíření. Doba trvání by měla být od 15 minut do 120 minut (včetně) a měla by být zadána ve formátu ISO 8601. Výchozí hodnota je 90 minut (PT1H30M). Minimální verze rozhraní API: 1. 6. 2020. řetězec

VirtualMachineScaleSetExtension

Název Description Hodnota
name Název rozšíření. řetězec
properties Popisuje vlastnosti rozšíření škálovací sady virtuálních počítačů. VirtualMachineScaleSetExtensionProperties

VirtualMachineScaleSetExtensionProperties

Název Description Hodnota
autoUpgradeMinorVersion Označuje, jestli by rozšíření mělo používat novější podverzi, pokud je k dispozici v době nasazení. Po nasazení však rozšíření neupgraduje podverze, pokud se znovu nenasadí, a to ani s touto vlastností nastavenou na true. bool
enableAutomaticUpgrade Určuje, jestli má platforma rozšíření automaticky upgradovat, pokud je k dispozici novější verze rozšíření. bool
forceUpdateTag Pokud je zadána hodnota, která se liší od předchozí hodnoty, obslužná rutina rozšíření bude nucena aktualizovat i v případě, že se konfigurace rozšíření nezměnila. řetězec
protectedSettings Rozšíření může obsahovat buď protectedSettings, nebo protectedSettingsFromKeyVault nebo vůbec žádné chráněné nastavení. Pro Bicep můžete použít funkci any().
protectedSettingsFromKeyVault Nastavení chráněná rozšířeními, která jsou předána odkazem a využívána z trezoru klíčů KeyVaultSecretReference
provisionAfterExtensions Kolekce názvů rozšíření, po které je potřeba toto rozšíření zřídit. string[]
vydavatel Název vydavatele obslužné rutiny rozšíření. řetězec
nastavení Veřejná nastavení rozšíření ve formátu JSON Pro Bicep můžete použít funkci any().
suppressFailures Označuje, jestli budou potlačena selhání vyplývající z rozšíření (provozní selhání, jako je nepřipojování k virtuálnímu počítači, nebudou potlačeny bez ohledu na tuto hodnotu). Výchozí hodnotou je hodnota false. bool
typ Určuje typ rozšíření; příkladem je CustomScriptExtension. řetězec
typeHandlerVersion Určuje verzi obslužné rutiny skriptu. řetězec

KeyVaultSecretReference

Název Description Hodnota
secretUrl Adresa URL odkazující na tajný kód v Key Vault. string (povinné)
sourceVault Relativní adresa URL Key Vault obsahující tajný klíč. SubResource (povinné)

VirtualMachineScaleSetHardwareProfile

Název Description Hodnota
vmSizeProperties Určuje vlastnosti pro přizpůsobení velikosti virtuálního počítače. Minimální verze rozhraní API: 2021-11-01. Další podrobnosti najdete v pokynech v tématu Přizpůsobení virtuálního počítače. VMSizeProperties

VMSizeProperties

Název Description Hodnota
vCPUsAvailable Určuje počet virtuálních procesorů dostupných pro virtuální počítač. Pokud tato vlastnost není v textu požadavku zadaná, je výchozím chováním nastavit ji na hodnotu virtuálních procesorů dostupných pro danou velikost virtuálního počítače vystavenou v odpovědi rozhraní API v seznamu všech dostupných velikostí virtuálních počítačů v oblasti. int
vCPUsPerCore Určuje poměr virtuálních procesorů k fyzickým jádrům. Pokud tato vlastnost není v textu požadavku zadaná, výchozí chování se nastaví na hodnotu vCPUsPerCore pro velikost virtuálního počítače vystavenou v odpovědi rozhraní API vypsat všechny dostupné velikosti virtuálních počítačů v oblasti. Nastavení této vlastnosti na hodnotu 1 také znamená, že hyper-threading je zakázaný. int

VirtualMachineScaleSetNetworkProfile

Název Description Hodnota
healthProbe Odkaz na sondu nástroje pro vyrovnávání zatížení, která slouží k určení stavu instance ve škálovací sadě virtuálních počítačů. Odkaz bude ve formátu /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Network/loadBalancers/{loadBalancerName}/probes/{probeName}. ApiEntityReference
networkApiVersion Určuje verzi rozhraní Microsoft.Network API použitou při vytváření síťových prostředků v konfiguraci síťového rozhraní pro škálovací sadu virtuálních počítačů s režimem orchestrace Flexibilní. '2020-11-01'
networkInterfaceConfigurations Seznam konfigurací sítě. VirtualMachineScaleSetNetworkConfiguration[]

ApiEntityReference

Název Description Hodnota
id ID prostředku ARM ve formě /subscriptions/{SubscriptionId}/resourceGroups/{ResourceGroupName}/... řetězec

VirtualMachineScaleSetNetworkConfiguration

Název Description Hodnota
name Název konfigurace sítě. string (povinné)
properties Popisuje konfiguraci ip adres profilu sítě škálovací sady virtuálních počítačů. VirtualMachineScaleSetNetworkConfigurationProperties

VirtualMachineScaleSetNetworkConfigurationProperties

Název Description Hodnota
deleteOption Určení, co se stane se síťovým rozhraním při odstranění virtuálního počítače Odstranit
"Odpojit"
disableTcpStateTracking Určuje, zda je síťové rozhraní zakázané pro sledování stavu tcp. bool
dnsSettings Nastavení dns, která se mají použít v síťových rozhraních. VirtualMachineScaleSetNetworkConfigurationDnsSetting...
enableAcceleratedNetworking Určuje, zda je síťové rozhraní povoleno akcelerovaným síťovým rozhraním. bool
enableFpga Určuje, zda je síťové rozhraní povoleno sítí FPGA. bool
enableIPForwarding Jestli je u této síťové karty povolené předávání IP adres. bool
ipConfigurations Určuje konfigurace PROTOKOLU IP síťového rozhraní. VirtualMachineScaleSetIPConfiguration[] (povinné)
networkSecurityGroup Skupina zabezpečení sítě. Dílčí zdroj
Primární Určuje primární síťové rozhraní v případě, že má virtuální počítač více než 1 síťové rozhraní. bool

VirtualMachineScaleSetNetworkConfigurationDnsSetting...

Název Description Hodnota
dnsServery Seznam IP adres serverů DNS string[]

VirtualMachineScaleSetIPConfiguration

Název Description Hodnota
name Název konfigurace PROTOKOLU IP. string (povinné)
properties Popisuje vlastnosti konfigurace ip adres profilu sítě škálovací sady virtuálních počítačů. VirtualMachineScaleSetIPConfigurationProperties

VirtualMachineScaleSetIPConfigurationProperties

Název Description Hodnota
applicationGatewayBackendAddressPools Určuje pole odkazů na back-endové fondy adres aplikačních bran. Škálovací sada může odkazovat na back-endové fondy adres více aplikačních bran. Více škálovacích sad nemůže používat stejnou službu Application Gateway. SubResource[]
applicationSecurityGroups Určuje pole odkazů na skupinu zabezpečení aplikace. SubResource[]
loadBalancerBackendAddressPools Určuje pole odkazů na back-endové fondy adres nástrojů pro vyrovnávání zatížení. Škálovací sada může odkazovat na back-endové fondy adres jednoho veřejného a jednoho interního nástroje pro vyrovnávání zatížení. Více škálovacích sad nemůže používat stejný nástroj pro vyrovnávání zatížení základní skladové položky. SubResource[]
loadBalancerInboundNatPools Určuje pole odkazů na příchozí fondy Nat nástrojů pro vyrovnávání zatížení. Škálovací sada může odkazovat na příchozí fondy nat jednoho veřejného a jednoho interního nástroje pro vyrovnávání zatížení. Více škálovacích sad nemůže používat stejný nástroj pro vyrovnávání zatížení základní skladové položky. SubResource[]
Primární Určuje primární síťové rozhraní v případě, že má virtuální počítač více než 1 síťové rozhraní. bool
privateIPAddressVersion K dispozici od Api-Version 2017-03-30 a vyšší, představuje, jestli je konkrétní konfigurace ip adresy IPv4 nebo IPv6. Výchozí hodnota se považuje za IPv4. Možné hodnoty jsou: IPv4 a IPv6. 'IPv4'
'IPv6'
publicIPAddressConfiguration PublicIPAddressConfiguration. VirtualMachineScaleSetPublicIPAddressConfiguration
podsíť Určuje identifikátor podsítě. ApiEntityReference

VirtualMachineScaleSetPublicIPAddressConfiguration

Název Description Hodnota
name Název konfigurace veřejné IP adresy. string (povinné)
properties Popisuje konfiguraci ip adresy PublicIPAddress konfigurace ip škálovací sady virtuálních počítačů. VirtualMachineScaleSetPublicIPAddressConfigurationPr...
Sku Popisuje skladovou položku veřejné IP adresy. Dá se nastavit pouze s orchestrationMode jako flexibilní. PublicIPAddressSku

VirtualMachineScaleSetPublicIPAddressConfigurationPr...

Název Description Hodnota
deleteOption Určení, co se stane s veřejnou IP adresou při odstranění virtuálního počítače Odstranit
"Odpojit"
dnsSettings Nastavení dns, která se mají použít na veřejných IP adresách . VirtualMachineScaleSetPublicIPAddressConfigurationDn...
idleTimeoutInMinutes Časový limit nečinnosti veřejné IP adresy. int
ipTags Seznam značek IP adres přidružených k veřejné IP adrese. VirtualMachineScaleSetIpTag[]
publicIPAddressVersion K dispozici od Api-Version 2019-07-01 a dále představuje, jestli je konkrétní ip konfigurace IPv4 nebo IPv6. Výchozí hodnota se považuje za IPv4. Možné hodnoty jsou: IPv4 a IPv6. 'IPv4'
'IPv6'
publicIPPrefix PublicIPPrefix, ze kterého se mají přidělovat veřejné IP adresy. Dílčí zdroj

VirtualMachineScaleSetPublicIPAddressConfigurationDn...

Název Description Hodnota
domainNameLabel Popisek názvu domény. Zřetězení popisku názvu domény a indexu virtuálního počítače bude popisky názvu domény prostředků PublicIPAddress, které se vytvoří. string (povinné)

VirtualMachineScaleSetIpTag

Název Description Hodnota
ipTagType Typ značky IP adresy. Příklad: FirstPartyUsage. řetězec
značka Značka IP adresy přidružená k veřejné IP adrese. Příklad: SQL, Storage atd. řetězec

PublicIPAddressSku

Název Description Hodnota
name Zadejte název skladové položky veřejné IP adresy. 'Základní'
'Standard'
tier Určení úrovně skladové položky veřejné IP adresy 'Globální'
'Regionální'

VirtualMachineScaleSetOSProfile

Název Description Hodnota
adminPassword Určuje heslo účtu správce.

Minimální délka (Windows): 8 znaků

Minimální délka (Linux): 6 znaků

Maximální délka (Windows): 123 znaků

Maximální délka (Linux): 72 znaků

Požadavky na složitost: Je třeba splnit 3 ze 4 níže uvedených podmínek
Obsahuje menší znaky.
Obsahuje horní znaky.
Obsahuje číslici.
Má speciální znak (shoda regex [\W_]).

Nepovolené hodnoty: "abc@123", "P@$$w 0rd", "P@ssw0rd", "P@ssword123", "Pa$$word", "pass@word1", "Password!", "Password1", "Password22", "iloveyou!"

Informace o resetování hesla najdete v tématu Resetování služby Vzdálená plocha nebo jejího přihlašovacího hesla na virtuálním počítači s Windows.

Informace o resetování kořenového hesla najdete v tématu Správa uživatelů, SSH a kontrola nebo oprava disků na virtuálních počítačích Azure s Linuxem pomocí rozšíření VMAccess.
řetězec
adminUsername Určuje název účtu správce.

Omezení jenom pro Windows: Nemůže končit na "."

Nepovolené hodnoty: "administrator", "admin", "user", "user1", "test", "user2", "test1", "user3", "admin1", "1", "123", "a", "actuser", "adm", "admin2", "aspnet", "backup", "console", "david", "guest", "john", "owner", "root", "server", "sql", "support", "support_388945a0", "sys", "test2", "test3", "user4", "user5".

Minimální délka (Linux): 1 znak

Maximální délka (Linux): 64 znaků

Maximální délka (Windows): 20 znaků
řetězec
allowExtensionOperations Určuje, jestli mají být ve škálovací sadě virtuálních počítačů povolené operace rozšíření. Toto nastavení může být nastaveno na hodnotu False pouze v případě, že ve škálovací sadě virtuálních počítačů nejsou k dispozici žádná rozšíření. bool
computerNamePrefix Určuje předponu názvu počítače pro všechny virtuální počítače ve škálovací sadě. Předpony názvů počítačů musí mít délku 1 až 15 znaků. řetězec
Customdata Určuje řetězec vlastních dat kódovaný jako base-64. Řetězec kódovaný jako base-64 je dekódován do binárního pole, které je uloženo jako soubor na virtuálním počítači. Maximální délka binárního pole je 65535 bajtů. Informace o použití cloud-init pro virtuální počítač najdete v tématu Použití cloud-init k přizpůsobení virtuálního počítače s Linuxem během vytváření. řetězec
linuxConfiguration Určuje nastavení operačního systému Linux na virtuálním počítači. Seznam podporovaných distribucí Linuxu najdete v tématu Linux v Azure-Endorsed Distributions. Konfigurace Linuxu
requireGuestProvisionSignal Volitelná vlastnost, která musí být nastavena na hodnotu True nebo vynechána. bool
Tajemství Určuje sadu certifikátů, které by se měly nainstalovat na virtuální počítače ve škálovací sadě. Pokud chcete nainstalovat certifikáty na virtuální počítač, doporučujeme použít rozšíření virtuálního počítače Azure Key Vault pro Linux nebo rozšíření virtuálního počítače Azure Key Vault pro Windows. VaultSecretGroup[]
konfigurace windows Určuje nastavení operačního systému Windows na virtuálním počítači. Konfigurace windows

Konfigurace Linuxu

Název Description Hodnota
disablePasswordAuthentication Určuje, jestli má být zakázáno ověřování heslem. bool
enableVMAgentPlatformUpdates Určuje, jestli je pro virtuální počítač s Linuxem povolená Aktualizace platformy VMAgent Platform. Výchozí hodnota je false. bool
patchSettings [Funkce Preview] Určuje nastavení související s opravami hosta virtuálního počítače v Linuxu. LinuxPatchSettings
provisionVMAgent Určuje, jestli se má na virtuálním počítači zřídit agent virtuálního počítače. Pokud tato vlastnost není zadána v textu požadavku, výchozím chováním je nastavit ji na true. Tím se zajistí, že je na virtuálním počítači nainstalovaný agent virtuálního počítače, aby bylo možné do virtuálního počítače později přidat rozšíření. bool
Ssh Určuje konfiguraci klíče SSH pro operační systém Linux. SshConfiguration

LinuxPatchSettings

Název Description Hodnota
assessmentMode Určuje režim posouzení oprav hosta virtuálního počítače pro virtuální počítač IaaS.

Možné hodnoty:

ImageDefault – řídíte načasování posouzení oprav na virtuálním počítači.

AutomaticByPlatform – Platforma aktivuje pravidelná posouzení oprav. Vlastnost provisionVMAgent musí být true.
AutomaticByPlatform
ImageDefault
automaticByPlatformSettings Určuje další nastavení pro režim oprav AutomaticByPlatform v rámci oprav hosta virtuálního počítače v Linuxu. LinuxVMGuestPatchAutomaticByPlatformSettings
patchMode Určuje režim oprav hosta virtuálního počítače pro virtuální počítač IaaS nebo virtuální počítače přidružené ke škálovací sadě virtuálních počítačů s orchestrationMode jako flexibilní.

Možné hodnoty:

ImageDefault – použije se výchozí konfigurace oprav virtuálního počítače.

AutomaticByPlatform – virtuální počítač se automaticky aktualizuje platformou. Vlastnost provisionVMAgent musí být true.
AutomaticByPlatform
ImageDefault

LinuxVMGuestPatchAutomaticByPlatformSettings

Název Description Hodnota
bypassPlatformSafetyChecksOnUserSchedule Umožňuje zákazníkovi naplánovat opravy bez náhodných upgradů. bool
rebootSetting Určuje nastavení restartování pro všechny operace instalace oprav AutomaticByPlatform. Vždy
IfRequired
'Nikdy'
Neznámý

SshConfiguration

Název Description Hodnota
publicKeys Seznam veřejných klíčů SSH používaných k ověřování na virtuálních počítačích s Linuxem SshPublicKey[]

SshPublicKey

Název Description Hodnota
Keydata Certifikát veřejného klíče SSH, který se používá k ověření u virtuálního počítače prostřednictvím SSH. Klíč musí být minimálně 2048bitový a ve formátu ssh-rsa. Informace o vytváření klíčů SSH najdete v tématu Vytvoření klíčů SSH v Linuxu a Mac pro virtuální počítače s Linuxem v Azure/azure/virtual-machines/linux/create-ssh-keys-detailed. řetězec
program Určuje úplnou cestu na vytvořeném virtuálním počítači, kde je uložený veřejný klíč SSH. Pokud soubor již existuje, je zadaný klíč připojen k souboru. Příklad: /home/user/.ssh/authorized_keys řetězec

VaultSecretGroup

Název Description Hodnota
sourceVault Relativní adresa URL Key Vault obsahující všechny certifikáty v trezoruCertificates. Dílčí zdroj
vaultCertificates Seznam odkazů na trezor klíčů ve službě SourceVault, které obsahují certifikáty. VaultCertificate[]

VaultCertificate

Název Description Hodnota
úložiště certifikátů U virtuálních počítačů s Windows určuje úložiště certifikátů na virtuálním počítači, do kterého se má certifikát přidat. Zadané úložiště certifikátů je implicitně v účtu LocalMachine. V případě virtuálních počítačů s Linuxem se soubor certifikátu umístí do adresáře /var/lib/waagent s názvem <UppercaseThumbprint.crt> pro soubor certifikátu X509 a <s názvem UppercaseThumbprint.prv> pro privátní klíč. Oba tyto soubory mají formát .pem. řetězec
adresa URL certifikátu Toto je adresa URL certifikátu, který se nahrál do Key Vault jako tajný kód. Informace o přidání tajného kódu do Key Vault najdete v tématu Přidání klíče nebo tajného klíče do trezoru klíčů. V tomto případě musí váš certifikát být To je kódování Base64 následujícího objektu JSON, který je zakódovaný v UTF-8:

{
"data":"{Base64-encoded-certificate}",
"dataType":"pfx",
"password":"{pfx-file-password}"
}
Pokud chcete nainstalovat certifikáty na virtuální počítač, doporučujeme použít rozšíření virtuálního počítače Azure Key Vault pro Linux nebo rozšíření virtuálního počítače Azure Key Vault pro Windows.
řetězec

Konfigurace windows

Název Description Hodnota
additionalUnattendContent Určuje další informace ve formátu XML s kódováním Base-64, které mohou být zahrnuty do souboru Unattend.xml, který je používán instalačním programem systému Windows. AdditionalUnattendContent[]
enableAutomaticUpdates Určuje, jestli je pro virtuální počítač s Windows povolená automatická Aktualizace. Výchozí hodnota je true (pravda). U škálovacích sad virtuálních počítačů je možné tuto vlastnost aktualizovat a aktualizace se projeví při opětovném zřízení operačního systému. bool
enableVMAgentPlatformUpdates Určuje, jestli je pro virtuální počítač s Windows povolená Aktualizace platformy VMAgent Platform. Výchozí hodnota je false. bool
patchSettings [Funkce Preview] Určuje nastavení související s opravami hosta virtuálního počítače ve Windows. Nastavení opravy
provisionVMAgent Určuje, jestli se má na virtuálním počítači zřídit agent virtuálního počítače. Pokud tato vlastnost není zadána v textu požadavku, je ve výchozím nastavení nastavena na true. Tím se zajistí, že je na virtuálním počítači nainstalovaný agent virtuálního počítače, aby bylo možné do virtuálního počítače později přidat rozšíření. bool
timeZone Určuje časové pásmo virtuálního počítače. např. Tichomoří (běžný čas). Možné hodnoty mohou být TimeZoneInfo.Id hodnotu z časových pásem vrácených funkcí TimeZoneInfo.GetSystemTimeZones. řetězec
Winrm Určuje naslouchací procesy Vzdálené správy systému Windows. To umožňuje vzdálené Windows PowerShell. WinRMConfiguration

AdditionalUnattendContent

Název Description Hodnota
název_komponenty Název komponenty. V současné době je jedinou povolenou hodnotou Microsoft-Windows-Shell-Setup. 'Microsoft-Windows-Shell-Setup'
obsah Určuje obsah ve formátu XML, který se přidá do souboru unattend.xml pro zadanou cestu a komponentu. Soubor XML musí být menší než 4 kB a musí obsahovat kořenový element pro vkládané nastavení nebo funkci. řetězec
passName Název průchodu. V současné době je jedinou povolenou hodnotou OobeSystem. 'OobeSystem'
název nastavení Určuje název nastavení, na které se obsah vztahuje. Možné hodnoty jsou: FirstLogonCommands a AutoLogon. 'Automatické přihlášení'
'FirstLogonCommands'

Nastavení opravy

Název Description Hodnota
assessmentMode Určuje režim posouzení oprav hosta virtuálního počítače pro virtuální počítač IaaS.

Možné hodnoty:

ImageDefault – řídíte načasování posouzení oprav na virtuálním počítači.

AutomaticByPlatform – Platforma aktivuje pravidelná posouzení oprav. Vlastnost provisionVMAgent musí být true.
AutomaticByPlatform
ImageDefault
automaticByPlatformSettings Určuje další nastavení pro režim oprav AutomaticByPlatform v opravách hosta virtuálního počítače ve Windows. WindowsVMGuestPatchAutomaticByPlatformSettings
enableHotpatching Umožňuje zákazníkům opravovat virtuální počítače Azure bez nutnosti restartování. Pro enableHotpatching musí být vlastnost provisionVMAgent nastavená na hodnotu true a vlastnost patchMode musí být nastavená na AutomaticByPlatform. bool
patchMode Určuje režim oprav hosta virtuálního počítače na virtuální počítač IaaS nebo virtuální počítače přidružené ke škálovací sadě virtuálních počítačů s OrchestrationMode jako flexibilní.

Možné hodnoty:

Ruční – řídíte použití oprav na virtuální počítač. Provedete to ručním použitím oprav uvnitř virtuálního počítače. V tomto režimu jsou automatické aktualizace zakázány; Vlastnost WindowsConfiguration.enableAutomaticUpdates musí být false.

AutomaticByOS – virtuální počítač bude automaticky aktualizován operačním systémem. Vlastnost WindowsConfiguration.enableAutomaticUpdates musí být true.

AutomaticByPlatform – virtuální počítač se automaticky aktualizuje platformou. Vlastnosti provisionVMAgent a WindowsConfiguration.enableAutomaticUpdates musí být true.
'AutomaticByOS'
'AutomaticByPlatform'
'Ruční'

WindowsVMGuestPatchAutomaticByPlatformSettings

Název Description Hodnota
bypassPlatformSafetyChecksOnUserSchedule Umožňuje zákazníkovi naplánovat opravy bez náhodných upgradů. bool
rebootSetting Určuje nastavení restartování pro všechny operace instalace opravy AutomaticByPlatform. Vždy
IfRequired
'Nikdy'
Neznámý

WinRMConfiguration

Název Description Hodnota
Posluchače Seznam naslouchacích procesů Vzdálená správa systému Windows WinRMListener[]

WinRMListener

Název Description Hodnota
certificateUrl Toto je adresa URL certifikátu, který se nahrál do Key Vault jako tajný kód. Informace o přidání tajného kódu do Key Vault najdete v tématu Přidání klíče nebo tajného klíče do trezoru klíčů. V tomto případě musí být váš certifikát kódováním Base64 následujícího objektu JSON, který je zakódovaný v UTF-8:

{
"data":"{Base64-encoded-certificate}",
"dataType":"pfx",
"password":"{pfx-file-password}"
}
Pokud chcete nainstalovat certifikáty na virtuální počítač, doporučujeme použít rozšíření virtuálního počítače Azure Key Vault pro Linux nebo rozšíření virtuálního počítače Azure Key Vault pro Windows.
řetězec
Protokol Určuje protokol naslouchacího procesu WinRM. Možné hodnoty jsou: http,https. Http
Https

ScheduledEventsProfile

Název Description Hodnota
osImageNotificationProfile Určuje konfigurace související s naplánovanou událostí image operačního systému. OSImageNotificationProfile
terminateNotificationProfile Určuje ukončit konfigurace související s naplánovanou událostí. TerminateNotificationProfile

OSImageNotificationProfile

Název Description Hodnota
Povolit Určuje, jestli je událost Naplánovaná image operačního systému povolená nebo zakázaná. bool
notBeforeTimeout Doba, po kterou se virtuální počítač reimagí nebo upgraduje jeho operační systém, bude muset potenciálně schválit naplánovanou událost image operačního systému, než se událost automaticky schválí (vyprší časový limit). Konfigurace je určena ve formátu ISO 8601 a hodnota musí být 15 minut (PT15M). řetězec

TerminateNotificationProfile

Název Description Hodnota
Povolit Určuje, jestli je událost Terminate Scheduled povolená nebo zakázaná. bool
notBeforeTimeout Konfigurovatelná doba, po kterou bude muset odstraňovaný virtuální počítač potenciálně schválit naplánovanou událost před automatickým schválením události (vypršením časového limitu). Konfigurace musí být zadána ve formátu ISO 8601, výchozí hodnota je 5 minut (PT5M). řetězec

SecurityPostureReference

Název Description Hodnota
excludeExtensions Seznam rozšíření virtuálních počítačů, která se mají vyloučit při použití stavu zabezpečení VirtualMachineExtension[]
id Referenční ID stavu zabezpečení ve formě /CommunityGalleries/{communityGalleryName}/securityPostures/{securityPostureName}/versions/{major.minor.patch},{major.*},latest řetězec

VirtualMachineExtension

Název Description Hodnota
location Umístění prostředku řetězec
properties Popisuje vlastnosti rozšíření virtuálního počítače. VirtualMachineExtensionProperties
tags Značky prostředků object

VirtualMachineExtensionProperties

Název Description Hodnota
autoUpgradeMinorVersion Označuje, jestli by rozšíření mělo používat novější podverzi, pokud je k dispozici v době nasazení. Po nasazení však rozšíření neupgraduje podverze, pokud se znovu nenasadí, a to ani s touto vlastností nastavenou na true. bool
enableAutomaticUpgrade Určuje, jestli má platforma rozšíření automaticky upgradovat, pokud je k dispozici novější verze rozšíření. bool
forceUpdateTag Způsob, jakým by měla být obslužná rutina rozšíření vynucena k aktualizaci, i když se konfigurace rozšíření nezměnila. řetězec
instanceView Zobrazení instance rozšíření virtuálního počítače VirtualMachineExtensionInstanceView
protectedSettings Rozšíření může obsahovat buď protectedSettings, nebo protectedSettingsFromKeyVault nebo vůbec žádné chráněné nastavení. Pro Bicep můžete použít funkci any().
protectedSettingsFromKeyVault Nastavení chráněná rozšířeními, která jsou předána odkazem a využívána z trezoru klíčů KeyVaultSecretReference
provisionAfterExtensions Kolekce názvů rozšíření, po které je potřeba toto rozšíření zřídit. string[]
vydavatel Název vydavatele obslužné rutiny rozšíření. řetězec
nastavení Veřejná nastavení rozšíření ve formátu JSON Pro Bicep můžete použít funkci any().
suppressFailures Označuje, jestli budou potlačena selhání vyplývající z rozšíření (provozní selhání, jako je nepřipojování k virtuálnímu počítači, nebudou potlačeny bez ohledu na tuto hodnotu). Výchozí hodnotou je hodnota false. bool
typ Určuje typ rozšíření; příkladem je CustomScriptExtension. řetězec
typeHandlerVersion Určuje verzi obslužné rutiny skriptu. řetězec

VirtualMachineExtensionInstanceView

Název Description Hodnota
name Název rozšíření virtuálního počítače. řetězec
Stavy Informace o stavu prostředku. InstanceViewStatus[]
dílčí statistiky Informace o stavu prostředku. InstanceViewStatus[]
typ Určuje typ rozšíření; příkladem je CustomScriptExtension. řetězec
typeHandlerVersion Určuje verzi obslužné rutiny skriptu. řetězec

InstanceViewStatus

Název Description Hodnota
kód Stavový kód. řetězec
displayStatus Krátký lokalizovatelný popisek stavu. řetězec
úroveň Kód úrovně. Chyba
'Informace'
'Upozornění'
zpráva Podrobná stavová zpráva, včetně upozornění a chybových zpráv. řetězec
time Čas stavu. řetězec

SecurityProfile

Název Description Hodnota
šifrováníAtHost Tuto vlastnost může uživatel v požadavku použít k povolení nebo zakázání šifrování hostitele pro virtuální počítač nebo škálovací sadu virtuálních počítačů. Tím se povolí šifrování pro všechny disky, včetně disku prostředku nebo dočasného disku v samotném hostiteli. Výchozí chování je: Šifrování na hostiteli bude zakázáno, pokud tato vlastnost není pro prostředek nastavená na true. bool
securityType Určuje SecurityType virtuálního počítače. Pokud chcete povolit UefiSettings, musí být nastavena na libovolnou zadanou hodnotu. Výchozí chování je: UefiSettings nebude povolen, pokud není tato vlastnost nastavena. Důvěrné virtuální počítač
'TrustedLaunch'
uefiSettings Určuje nastavení zabezpečení, jako je zabezpečené spouštění a virtuální počítač vTPM použitý při vytváření virtuálního počítače. Minimální verze rozhraní API: 2020-12-01. UefiSettings

UefiSettings

Název Description Hodnota
secureBootEnabled Určuje, jestli má být na virtuálním počítači povolené zabezpečené spouštění. Minimální verze rozhraní API: 2020-12-01. bool
vTpmEnabled Určuje, jestli má být na virtuálním počítači povolený virtuální počítač vTPM. Minimální verze rozhraní API: 2020-12-01. bool

ServiceArtifactReference

Název Description Hodnota
id Referenční ID artefaktu služby ve formě /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroup}/providers/Microsoft.Compute/galleries/{galleryName}/serviceArtifacts/{serviceArtifactName}/vmArtifactsProfiles/{vmArtifactsProfilesName} řetězec

VirtualMachineScaleSetStorageProfile

Název Description Hodnota
dataDisks Určuje parametry, které se použijí k přidání datových disků do virtuálních počítačů ve škálovací sadě. Další informace o discích najdete v tématu Informace o discích a virtuálních pevných discích pro virtuální počítače Azure. VirtualMachineScaleSetDataDisk[]
diskControllerType řetězec
imageReference Určuje informace o obrázku, který se má použít. Můžete zadat informace o imagích platforem, imagích marketplace nebo imagích virtuálních počítačů. Tento prvek se vyžaduje, pokud chcete použít image platformy, image marketplace nebo image virtuálního počítače, ale nepoužívá se v jiných operacích vytváření. ImageReference
osDisk Určuje informace o disku operačního systému používaném virtuálními počítači ve škálovací sadě. Další informace o discích najdete v tématu Informace o discích a virtuálních pevných discích pro virtuální počítače Azure. VirtualMachineScaleSetOSDisk

VirtualMachineScaleSetDataDisk

Název Description Hodnota
Mezipaměti Určuje požadavky na ukládání do mezipaměti. Možné hodnoty jsou: None,ReadOnly,ReadWrite. Výchozí hodnoty jsou: Žádné pro úložiště úrovně Standard. ReadOnly pro Premium Storage. 'Žádný'
'ReadOnly'
'ReadWrite'
createOption Možnost vytvořit. Připojit
"Prázdné"
FromImage (povinné)
deleteOption Určuje, jestli se má datový disk při odstranění VMSS Flex odstranit nebo odpojit (tato funkce je dostupná jenom pro VMSS s flexibilním režimem orchestrace).

Možné hodnoty:

Odstranit Pokud se použije tato hodnota, datový disk se při odstranění flexibilního virtuálního počítače VMSS odstraní.

Odpojit Pokud se použije tato hodnota, datový disk se zachová i po odstranění flexibilního virtuálního počítače VMSS.

Výchozí hodnota je nastavená na Odstranit.
Odstranit
"Odpojit"
diskIOPSReadWrite Určuje Read-Write IOPS spravovaného disku. Mělo by se používat pouze v případě, že je UltraSSD_LRS typ účtu StorageAccountType. Pokud není zadán, bude přiřazena výchozí hodnota na základě diskSizeGB. int
diskMBpsReadWrite Určuje šířku pásma spravovaného disku v MB za sekundu. Mělo by se používat pouze v případě, že je UltraSSD_LRS typ účtu StorageAccountType. Pokud není zadán, bude přiřazena výchozí hodnota na základě diskSizeGB. int
diskSizeGB Určuje velikost prázdného datového disku v gigabajtech. Tento prvek lze použít k přepsání velikosti disku v imagi virtuálního počítače. Vlastnost diskSizeGB je počet bajtů x 1024^3 disku a hodnota nemůže být větší než 1023. int
Lun Určuje číslo logické jednotky datového disku. Tato hodnota se používá k identifikaci datových disků v rámci virtuálního počítače, a proto musí být jedinečná pro každý datový disk připojený k virtuálnímu počítači. int (povinné)
managedDisk Parametry spravovaného disku. VirtualMachineScaleSetManagedDiskParameters
name Název disku. řetězec
writeAcceleratorEnabled Určuje, jestli má být na disku povolený nebo zakázaný writeAccelerator. bool

VirtualMachineScaleSetManagedDiskParameters

Název Description Hodnota
diskEncryptionSet Určuje ID prostředku sady šifrování disků spravovaných zákazníkem pro spravovaný disk. DiskEncryptionSetParameters
securityProfile Určuje profil zabezpečení spravovaného disku. VMDiskSecurityProfile
storageAccountType Určuje typ účtu úložiště pro spravovaný disk. POZNÁMKA: UltraSSD_LRS lze použít pouze s datovými disky, nelze ji použít s diskem s operačním systémem. 'PremiumV2_LRS'
'Premium_LRS'
'Premium_ZRS'
"StandardSSD_LRS"
'StandardSSD_ZRS'
'Standard_LRS'
'UltraSSD_LRS'

DiskEncryptionSetParameters

Název Description Hodnota
id ID prostředku řetězec

VMDiskSecurityProfile

Název Description Hodnota
diskEncryptionSet Určuje ID prostředku sady prostředků sady šifrování spravovaných disků zákazníka pro spravovaný disk, který se používá pro disky s operačním systémem spravovaného zákazníkem šifrované pomocí důvěrného virtuálního počítače a objekt blob virtuálních počítačů. DiskEncryptionSetParameters
securityEncryptionType Určuje Typ šifrování spravovaného disku. Je nastavený na DiskWithVMGuestState pro šifrování spravovaného disku spolu s objektem blob VMGuestState a VMGuestStateOnly pro šifrování pouze objektu blob VMGuestState. Poznámka: Dá se nastavit jenom pro důvěrné virtuální počítače. DiskWithVMGuestState
VMGuestStateOnly

ImageReference

Název Description Hodnota
communityGalleryImageId Zadali jsme jedinečné ID image galerie komunity pro nasazení virtuálního počítače. Můžete ho načíst z obrázku GET v galerii komunity. řetězec
id ID prostředku řetězec
offer Určuje nabídku image platformy nebo image marketplace použité k vytvoření virtuálního počítače. řetězec
vydavatel Vydavatel image. řetězec
sharedGalleryImageId Zadali jste jedinečné ID image sdílené galerie pro nasazení virtuálního počítače. To se dá načíst z sdíleného obrázku galerie – volání GET. řetězec
Sku Skladová položka image. řetězec
verze Určuje verzi image platformy nebo image marketplace použité k vytvoření virtuálního počítače. Povolené formáty jsou Major.Minor.Build nebo "latest". Hlavní číslo, Podverze a Sestavení jsou desetinná čísla. Pokud chcete použít nejnovější verzi image dostupnou v době nasazení, zadejte "nejnovější". I když použijete nejnovější verzi, image virtuálního počítače se po nasazení automaticky neaktualizuje, a to ani v případě, že bude k dispozici nová verze. Nepoužívejte pole version pro nasazení image galerie, image galerie by měla vždy používat pole id pro nasazení. Pokud chcete použít nejnovější verzi image galerie, stačí nastavit /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Compute/galleries/{galleryName}/images/{imageName} v poli id bez zadání verze. řetězec

VirtualMachineScaleSetOSDisk

Název Description Hodnota
Mezipaměti Určuje požadavky na ukládání do mezipaměti. Možné hodnoty jsou: None,ReadOnly,ReadWrite. Výchozí hodnoty jsou: Žádné pro úložiště úrovně Standard. ReadOnly pro Premium Storage. 'Žádný'
'ReadOnly'
'ReadWrite'
createOption Určuje, jak se mají vytvořit virtuální počítače ve škálovací sadě. Jediná povolená hodnota je: FromImage. Tato hodnota se používá, když k vytvoření virtuálního počítače používáte image. Pokud používáte image platformy, použijete také element imageReference popsaný výše. Pokud používáte image marketplace, použijete také dříve popsaný prvek plánu. Připojit
"Prázdné"
FromImage (povinné)
deleteOption Určuje, jestli má být disk s operačním systémem odstraněn nebo odpojen při odstranění sady VMSS Flex (tato funkce je dostupná jenom pro VMSS s flexibilním režimem orchestrace).

Možné hodnoty:

Odstranit Pokud se použije tato hodnota, disk s operačním systémem se při odstranění flexibilního virtuálního počítače VMSS odstraní.

Odpojit Pokud se použije tato hodnota, disk s operačním systémem se zachová i po odstranění flexibilního virtuálního počítače VMSS.

Výchozí hodnota je nastavená na Odstranit. U dočasného disku s operačním systémem je výchozí hodnota nastavená na Odstranit. Uživatel nemůže změnit možnost odstranění dočasného disku s operačním systémem.
Odstranit
"Odpojit"
diffDiskSettings Určuje dočasné nastavení disku pro disk operačního systému používaný škálovací sadou virtuálních počítačů. DiffDiskSettings
diskSizeGB Určuje velikost prázdného datového disku v gigabajtech. Tento prvek lze použít k přepsání velikosti disku v imagi virtuálního počítače. Vlastnost diskSizeGB je počet bajtů × 1024^3 disku a hodnota nesmí být větší než 1023. int
image Určuje informace o nespravované imagi uživatele, na které se má škálovací sada založit. Virtuálníharddisk
spravovaný disk Parametry spravovaného disku. VirtualMachineScaleSetManagedDiskParameters
name Název disku. řetězec
typ operačního systému Tato vlastnost umožňuje určit typ operačního systému, který je součástí disku při vytváření virtuálního počítače z image uživatele nebo specializovaného virtuálního pevného disku. Možné hodnoty jsou: Windows,Linux. 'Linux'
'Windows'
Kontejnery vhd Určuje adresy URL kontejneru, které se používají k ukládání disků operačního systému pro škálovací sadu. string[]
writeAcceleratorEnabled Určuje, jestli má být na disku povolený nebo zakázaný writeAccelerator. bool

DiffDiskSettings

Název Description Hodnota
možnost Určuje nastavení dočasného disku pro disk operačního systému. 'Místní'
Umístění Určuje umístění dočasného disku pro disk s operačním systémem. Možné hodnoty jsou: CacheDisk,ResourceDisk. Výchozí chování je: CacheDisk , pokud je nakonfigurovaný pro velikost virtuálního počítače, jinak se použije ResourceDisk . Podívejte se do dokumentace k velikostem virtuálního počítače s Windows na adrese /azure/virtual-machines/windows/sizes a virtuální počítač s Linuxem na adrese /azure/virtual-machines/linux/sizes, kde zjistíte, které velikosti virtuálních počítačů zpřístupňují disk mezipaměti. CacheDisk
'ResourceDisk'

Virtuálníharddisk

Název Description Hodnota
Uri Určuje identifikátor URI virtuálního pevného disku. řetězec

Skladová jednotka (SKU)

Název Description Hodnota
capacity Určuje počet virtuálních počítačů ve škálovací sadě. int
name Název skladové položky. řetězec
tier Určuje úroveň virtuálních počítačů ve škálovací sadě.

Možné hodnoty:

Standard

Basic
řetězec

Šablony pro rychlý start

Následující šablony pro rychlý start nasadí tento typ prostředku.

Template (Šablona) Description
Nasazení škálovací sady virtuálních počítačů se sondou nástroje pro vyrovnávání zatížení a automatickými opravami

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje nasadit škálovací sadu virtuálních počítačů s Linuxem za nástrojem pro vyrovnávání zatížení s nakonfigurovanou sondou stavu. Škálovací sada má také povolené zásady automatických oprav instancí s obdobím odkladu 30 minut.
Nasazení škálovací sady virtuálních počítačů, která jednotlivé virtuální počítače připojí ke sdílené složce Azure Files

Nasazení do Azure
Tato šablona nasadí škálovací sadu virtuálních počítačů s Ubuntu a pomocí rozšíření vlastních skriptů připojí jednotlivé virtuální počítače ke sdílené složce Azure Files.
Nasazení škálovací sady virtuálních počítačů s Windows s rozšířením vlastních skriptů

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje nasadit škálovací sadu virtuálních počítačů s Windows pomocí nejnovější opravené verze různých verzí Windows. Tyto virtuální počítače mají rozšíření vlastních skriptů pro přizpůsobení a jsou za nástrojem pro vyrovnávání zatížení s pravidly překladu adres (NAT) pro připojení rdp.
Nasazení škálovací sady do existující virtuální sítě

Nasazení do Azure
Tato šablona nasadí škálovací sadu virtuálních počítačů do existující virtuální sítě.
Přidání několika virtuálních počítačů do škálovací sady virtuálních počítačů

Nasazení do Azure
Tato šablona vytvoří N čísel virtuálních počítačů se spravovanými disky, veřejnými IP adresami a síťovými rozhraními. Vytvoří virtuální počítače ve škálovací sadě virtuálních počítačů v režimu flexibilní orchestrace. Zřídí se v Virtual Network, který se také vytvoří v rámci nasazení.
Rychlý start s Linuxem v režimu flexibilní orchestrace VMSS

Nasazení do Azure
Tato šablona nasadí jednoduchou škálovací sadu virtuálních počítačů s instancemi za Azure Load Balancer. Škálovací sada virtuálních počítačů je v režimu flexibilní orchestrace. Pomocí parametru operačního systému zvolte nasazení Linux (Ubuntu) nebo Windows (Windows Server Datacenter 2019). POZNÁMKA: Tato šablona rychlého startu umožňuje síťový přístup k portům pro správu virtuálních počítačů (SSH, RDP) z jakékoli internetové adresy a neměla by se používat pro produkční nasazení.
Nasazení škálovací sady virtuálních počítačů s Linuxem za interním nástrojem pro vyrovnávání zatížení

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje nasadit škálovací sadu virtuálních počítačů s Linuxem pomocí nejnovější opravené verze Ubuntu Linuxu 15.10 nebo 14.04.4-LTS. Tyto virtuální počítače jsou za interním nástrojem pro vyrovnávání zatížení s pravidly překladu adres (NAT) pro připojení SSH.
Nasazení škálovací sady virtuálních počítačů s vlastní imagí Linuxu

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje nasadit vlastní image virtuálního počítače s Linuxem uvnitř škálovací sady. Tyto virtuální počítače jsou za nástrojem pro vyrovnávání zatížení s vyrovnáváním zatížení HTTP (ve výchozím nastavení na portu 80). V příkladu se k nasazení a aktualizaci aplikace používá vlastní skript. Možná budete muset zadat vlastní skript pro vlastní postup aktualizace. Budete muset poskytnout zobecněnou image virtuálního počítače ve stejném předplatném a oblasti, kde jste vytvořili škálovací sadu virtuálních počítačů.
Nasazení jednoduché škálovací sady virtuálních počítačů s Linuxem

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje nasadit jednoduchou škálovací sadu virtuálních počítačů s Linuxem pomocí nejnovější opravené verze Ubuntu Linuxu 14.04.4-LTS nebo 16.04-LTS. Tyto virtuální počítače jsou za nástrojem pro vyrovnávání zatížení s pravidly překladu adres (NAT) pro připojení SSH.
Nasazení škálovací sady virtuálních počítačů s Linuxem v zónách dostupnosti

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje nasadit jednoduchou škálovací sadu virtuálních počítačů s Linuxem pomocí nejnovější opravené verze Ubuntu Linuxu 14.04.4-LTS nebo 16.04-LTS. Tyto virtuální počítače jsou za nástrojem pro vyrovnávání zatížení s pravidly překladu adres (NAT) pro připojení SSH.
Nasazení škálovací sady virtuálních počítačů s Linuxem s primární/sekundární architekturou

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje nasadit škálovací sadu virtuálních počítačů s Linuxem s rozšířením vlastních skriptů v primární sekundární architektuře.
Jednoduchá škálovací sada virtuálních počítačů s Linuxem a veřejným protokolem IPv4 na virtuální počítač

Nasazení do Azure
Tato šablona ukazuje nasazení jednoduché škálovací sady s nástrojem pro vyrovnávání zatížení, příchozími pravidly NAT a veřejnou IP adresou na virtuální počítač.
Nasazení škálovací sady virtuálních počítačů s Windows podporující důvěryhodné spuštění

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje nasadit škálovací sadu virtuálních počítačů s Windows s podporou důvěryhodného spuštění pomocí nejnovější opravené verze Windows Server 2016, Windows Serveru 2019 nebo Windows Serveru 2022 Azure Edition. Tyto virtuální počítače jsou za nástrojem pro vyrovnávání zatížení s pravidly překladu adres (NAT) pro připojení RDP. Pokud povolíte Secureboot a vTPM, nainstaluje se do škálovací sady virtuálních počítačů rozšíření Ověření hosta. Toto rozšíření provede vzdálené ověření pomocí cloudu.
Nasazení škálovací sady virtuálních počítačů s Ubuntu pomocí Azure Application Gateway

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje nasadit jednoduchou škálovací sadu virtuálních počítačů s Ubuntu integrovanou s Azure Application Gateway a podporuje až 1 000 virtuálních počítačů.
Nasazení škálovací sady virtuálních počítačů s Linuxem a automatické škálování

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje nasadit jednoduchou škálovací sadu virtuálních počítačů s Linuxem pomocí nejnovější opravené verze Ubuntu Linuxu 15.04 nebo 14.04.4-LTS. Tyto virtuální počítače jsou za nástrojem pro vyrovnávání zatížení s pravidly překladu adres (NAT) pro připojení SSH. Mají také integrované automatické škálování.
Škálovací sada virtuálních počítačů s podporou SSL

Nasazení do Azure
Nasadí webové servery s certifikáty SSL nasazenými bezpečně z Azure Key Vault
Nasazení škálovací sady do existující virtuální sítě ve Windows

Nasazení do Azure
Tato šablona nasadí škálovací sadu virtuálních počítačů s Windows 2016 Datacenter do existující skupiny prostředků, virtuální sítě a podsítě.
Nasazení škálovací sady virtuálních počítačů s Windows pomocí Azure Application Gateway

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje nasadit jednoduchou škálovací sadu virtuálních počítačů s Windows integrovanou s Azure Application Gateway a podporuje až 1 000 virtuálních počítačů.
Nasazení škálovací sady virtuálních počítačů pomocí virtuálních počítačů s Windows a automatického škálování

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje nasadit jednoduchou škálovací sadu virtuálních počítačů s Windows pomocí nejnovější opravené verze Windows 2008-R2-SP1, 2012-Datacenter nebo 2012-R2-Datacenter. Tyto virtuální počítače jsou za nástrojem pro vyrovnávání zatížení s pravidly překladu adres (NAT) pro připojení RDP. Mají také integrované automatické škálování.
Nasazení škálovací sady virtuálních počítačů s vlastní imagí Windows

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje nasadit jednoduchou škálovací sadu virtuálních počítačů s vlastní imagí Windows. Tyto virtuální počítače jsou za nástrojem pro vyrovnávání zatížení s vyrovnáváním zatížení HTTP (ve výchozím nastavení na portu 80).
Nasazení jednoduché škálovací sady virtuálních počítačů s virtuálními počítači s Windows

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje nasadit jednoduchou škálovací sadu virtuálních počítačů s Windows pomocí nejnovější opravené verze různých verzí Windows. Tyto virtuální počítače jsou za nástrojem pro vyrovnávání zatížení s pravidly překladu adres (NAT) pro připojení RDP.
Nasazení škálovací sady virtuálních počítačů s Windows v Zóny dostupnosti

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje nasadit škálovací sadu virtuálních počítačů s Windows pomocí nejnovější opravené verze různých verzí Windows. Tyto virtuální počítače jsou za nástrojem pro vyrovnávání zatížení s pravidly překladu adres (NAT) pro připojení RDP.
Škálovací sada virtuálních počítačů s předponou veřejné IP adresy

Nasazení do Azure
Šablona pro nasazení VMSS s předponou veřejné IP adresy

Definice prostředku šablony ARM

Typ prostředku virtualMachineScaleSets je možné nasadit s operacemi, které cílí na:

Seznam změněných vlastností v jednotlivých verzích rozhraní API najdete v protokolu změn.

Formát prostředku

Pokud chcete vytvořit prostředek Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets, přidejte do šablony následující kód JSON.

{
 "type": "Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets",
 "apiVersion": "2023-03-01",
 "name": "string",
 "location": "string",
 "tags": {
  "tagName1": "tagValue1",
  "tagName2": "tagValue2"
 },
 "sku": {
  "capacity": "int",
  "name": "string",
  "tier": "string"
 },
 "extendedLocation": {
  "name": "string",
  "type": "EdgeZone"
 },
 "identity": {
  "type": "string",
  "userAssignedIdentities": {}
 },
 "plan": {
  "name": "string",
  "product": "string",
  "promotionCode": "string",
  "publisher": "string"
 },
 "properties": {
  "additionalCapabilities": {
   "hibernationEnabled": "bool",
   "ultraSSDEnabled": "bool"
  },
  "automaticRepairsPolicy": {
   "enabled": "bool",
   "gracePeriod": "string",
   "repairAction": "string"
  },
  "constrainedMaximumCapacity": "bool",
  "doNotRunExtensionsOnOverprovisionedVMs": "bool",
  "hostGroup": {
   "id": "string"
  },
  "orchestrationMode": "string",
  "overprovision": "bool",
  "platformFaultDomainCount": "int",
  "priorityMixPolicy": {
   "baseRegularPriorityCount": "int",
   "regularPriorityPercentageAboveBase": "int"
  },
  "proximityPlacementGroup": {
   "id": "string"
  },
  "scaleInPolicy": {
   "forceDeletion": "bool",
   "rules": [ "string" ]
  },
  "singlePlacementGroup": "bool",
  "spotRestorePolicy": {
   "enabled": "bool",
   "restoreTimeout": "string"
  },
  "upgradePolicy": {
   "automaticOSUpgradePolicy": {
    "disableAutomaticRollback": "bool",
    "enableAutomaticOSUpgrade": "bool",
    "useRollingUpgradePolicy": "bool"
   },
   "mode": "string",
   "rollingUpgradePolicy": {
    "enableCrossZoneUpgrade": "bool",
    "maxBatchInstancePercent": "int",
    "maxSurge": "bool",
    "maxUnhealthyInstancePercent": "int",
    "maxUnhealthyUpgradedInstancePercent": "int",
    "pauseTimeBetweenBatches": "string",
    "prioritizeUnhealthyInstances": "bool",
    "rollbackFailedInstancesOnPolicyBreach": "bool"
   }
  },
  "virtualMachineProfile": {
   "applicationProfile": {
    "galleryApplications": [
     {
      "configurationReference": "string",
      "enableAutomaticUpgrade": "bool",
      "order": "int",
      "packageReferenceId": "string",
      "tags": "string",
      "treatFailureAsDeploymentFailure": "bool"
     }
    ]
   },
   "billingProfile": {
    "maxPrice": "[json('decimal-as-string')]"
   },
   "capacityReservation": {
    "capacityReservationGroup": {
     "id": "string"
    }
   },
   "diagnosticsProfile": {
    "bootDiagnostics": {
     "enabled": "bool",
     "storageUri": "string"
    }
   },
   "evictionPolicy": "string",
   "extensionProfile": {
    "extensions": [
     {
      "name": "string",
      "properties": {
       "autoUpgradeMinorVersion": "bool",
       "enableAutomaticUpgrade": "bool",
       "forceUpdateTag": "string",
       "protectedSettings": {},
       "protectedSettingsFromKeyVault": {
        "secretUrl": "string",
        "sourceVault": {
         "id": "string"
        }
       },
       "provisionAfterExtensions": [ "string" ],
       "publisher": "string",
       "settings": {},
       "suppressFailures": "bool",
       "type": "string",
       "typeHandlerVersion": "string"
      }
     }
    ],
    "extensionsTimeBudget": "string"
   },
   "hardwareProfile": {
    "vmSizeProperties": {
     "vCPUsAvailable": "int",
     "vCPUsPerCore": "int"
    }
   },
   "licenseType": "string",
   "networkProfile": {
    "healthProbe": {
     "id": "string"
    },
    "networkApiVersion": "2020-11-01",
    "networkInterfaceConfigurations": [
     {
      "name": "string",
      "properties": {
       "deleteOption": "string",
       "disableTcpStateTracking": "bool",
       "dnsSettings": {
        "dnsServers": [ "string" ]
       },
       "enableAcceleratedNetworking": "bool",
       "enableFpga": "bool",
       "enableIPForwarding": "bool",
       "ipConfigurations": [
        {
         "name": "string",
         "properties": {
          "applicationGatewayBackendAddressPools": [
           {
            "id": "string"
           }
          ],
          "applicationSecurityGroups": [
           {
            "id": "string"
           }
          ],
          "loadBalancerBackendAddressPools": [
           {
            "id": "string"
           }
          ],
          "loadBalancerInboundNatPools": [
           {
            "id": "string"
           }
          ],
          "primary": "bool",
          "privateIPAddressVersion": "string",
          "publicIPAddressConfiguration": {
           "name": "string",
           "properties": {
            "deleteOption": "string",
            "dnsSettings": {
             "domainNameLabel": "string"
            },
            "idleTimeoutInMinutes": "int",
            "ipTags": [
             {
              "ipTagType": "string",
              "tag": "string"
             }
            ],
            "publicIPAddressVersion": "string",
            "publicIPPrefix": {
             "id": "string"
            }
           },
           "sku": {
            "name": "string",
            "tier": "string"
           }
          },
          "subnet": {
           "id": "string"
          }
         }
        }
       ],
       "networkSecurityGroup": {
        "id": "string"
       },
       "primary": "bool"
      }
     }
    ]
   },
   "osProfile": {
    "adminPassword": "string",
    "adminUsername": "string",
    "allowExtensionOperations": "bool",
    "computerNamePrefix": "string",
    "customData": "string",
    "linuxConfiguration": {
     "disablePasswordAuthentication": "bool",
     "enableVMAgentPlatformUpdates": "bool",
     "patchSettings": {
      "assessmentMode": "string",
      "automaticByPlatformSettings": {
       "bypassPlatformSafetyChecksOnUserSchedule": "bool",
       "rebootSetting": "string"
      },
      "patchMode": "string"
     },
     "provisionVMAgent": "bool",
     "ssh": {
      "publicKeys": [
       {
        "keyData": "string",
        "path": "string"
       }
      ]
     }
    },
    "requireGuestProvisionSignal": "bool",
    "secrets": [
     {
      "sourceVault": {
       "id": "string"
      },
      "vaultCertificates": [
       {
        "certificateStore": "string",
        "certificateUrl": "string"
       }
      ]
     }
    ],
    "windowsConfiguration": {
     "additionalUnattendContent": [
      {
       "componentName": "Microsoft-Windows-Shell-Setup",
       "content": "string",
       "passName": "OobeSystem",
       "settingName": "string"
      }
     ],
     "enableAutomaticUpdates": "bool",
     "enableVMAgentPlatformUpdates": "bool",
     "patchSettings": {
      "assessmentMode": "string",
      "automaticByPlatformSettings": {
       "bypassPlatformSafetyChecksOnUserSchedule": "bool",
       "rebootSetting": "string"
      },
      "enableHotpatching": "bool",
      "patchMode": "string"
     },
     "provisionVMAgent": "bool",
     "timeZone": "string",
     "winRM": {
      "listeners": [
       {
        "certificateUrl": "string",
        "protocol": "string"
       }
      ]
     }
    }
   },
   "priority": "string",
   "scheduledEventsProfile": {
    "osImageNotificationProfile": {
     "enable": "bool",
     "notBeforeTimeout": "string"
    },
    "terminateNotificationProfile": {
     "enable": "bool",
     "notBeforeTimeout": "string"
    }
   },
   "securityPostureReference": {
    "excludeExtensions": [
     {
      "location": "string",
      "properties": {
       "autoUpgradeMinorVersion": "bool",
       "enableAutomaticUpgrade": "bool",
       "forceUpdateTag": "string",
       "instanceView": {
        "name": "string",
        "statuses": [
         {
          "code": "string",
          "displayStatus": "string",
          "level": "string",
          "message": "string",
          "time": "string"
         }
        ],
        "substatuses": [
         {
          "code": "string",
          "displayStatus": "string",
          "level": "string",
          "message": "string",
          "time": "string"
         }
        ],
        "type": "string",
        "typeHandlerVersion": "string"
       },
       "protectedSettings": {},
       "protectedSettingsFromKeyVault": {
        "secretUrl": "string",
        "sourceVault": {
         "id": "string"
        }
       },
       "provisionAfterExtensions": [ "string" ],
       "publisher": "string",
       "settings": {},
       "suppressFailures": "bool",
       "type": "string",
       "typeHandlerVersion": "string"
      },
      "tags": {}
     }
    ],
    "id": "string"
   },
   "securityProfile": {
    "encryptionAtHost": "bool",
    "securityType": "string",
    "uefiSettings": {
     "secureBootEnabled": "bool",
     "vTpmEnabled": "bool"
    }
   },
   "serviceArtifactReference": {
    "id": "string"
   },
   "storageProfile": {
    "dataDisks": [
     {
      "caching": "string",
      "createOption": "string",
      "deleteOption": "string",
      "diskIOPSReadWrite": "int",
      "diskMBpsReadWrite": "int",
      "diskSizeGB": "int",
      "lun": "int",
      "managedDisk": {
       "diskEncryptionSet": {
        "id": "string"
       },
       "securityProfile": {
        "diskEncryptionSet": {
         "id": "string"
        },
        "securityEncryptionType": "string"
       },
       "storageAccountType": "string"
      },
      "name": "string",
      "writeAcceleratorEnabled": "bool"
     }
    ],
    "diskControllerType": "string",
    "imageReference": {
     "communityGalleryImageId": "string",
     "id": "string",
     "offer": "string",
     "publisher": "string",
     "sharedGalleryImageId": "string",
     "sku": "string",
     "version": "string"
    },
    "osDisk": {
     "caching": "string",
     "createOption": "string",
     "deleteOption": "string",
     "diffDiskSettings": {
      "option": "Local",
      "placement": "string"
     },
     "diskSizeGB": "int",
     "image": {
      "uri": "string"
     },
     "managedDisk": {
      "diskEncryptionSet": {
       "id": "string"
      },
      "securityProfile": {
       "diskEncryptionSet": {
        "id": "string"
       },
       "securityEncryptionType": "string"
      },
      "storageAccountType": "string"
     },
     "name": "string",
     "osType": "string",
     "vhdContainers": [ "string" ],
     "writeAcceleratorEnabled": "bool"
    }
   },
   "userData": "string"
  },
  "zoneBalance": "bool"
 },
 "zones": [ "string" ]
}

Hodnoty vlastností

virtualMachineScaleSets

Název Description Hodnota
typ Typ prostředku Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets
apiVersion Verze rozhraní API prostředků '2023-03-01'
name Název prostředku string (povinné)

Omezení počtu znaků: 1–15 (Windows)
1–64 (Linux)Platné znaky:
Nelze použít mezery, řídicí znaky ani tyto znaky:
~ ! @ # $ % ^ & * ( ) = + _ [ ] { } \ | ; : . ' " , < > / ?

Nejde začínat podtržítkem. Nemůže končit tečkou nebo spojovníkem.
location Umístění prostředku string (povinné)
tags Značky prostředků Slovník názvů značek a hodnot. Viz Značky v šablonách
Sku Skladová položka škálovací sady virtuálních počítačů Sku
extendedLocation Rozšířené umístění škálovací sady virtuálních počítačů. ExtendedLocation
identity Identita škálovací sady virtuálních počítačů, pokud je nakonfigurovaná. VirtualMachineScaleSetIdentity
Plán Určuje informace o imagi marketplace použité k vytvoření virtuálního počítače. Tento prvek se používá jenom pro image z marketplace. Než budete moct použít image z marketplace z rozhraní API, musíte tuto image povolit pro programové použití. V Azure Portal vyhledejte image z marketplace, kterou chcete použít, a pak klikněte na Chci nasadit programově, Začínáme> . Zadejte požadované informace a klikněte na Uložit. Plán
properties Popisuje vlastnosti škálovací sady virtuálních počítačů. VirtualMachineScaleSetProperties
Zóny Zóny škálovací sady virtuálních počítačů POZNÁMKA: Zóny dostupnosti je možné nastavit pouze při vytváření škálovací sady. string[]

ExtendedLocation

Název Description Hodnota
name Název rozšířeného umístění. řetězec
typ Typ rozšířeného umístění. EdgeZone

VirtualMachineScaleSetIdentity

Název Description Hodnota
typ Typ identity použitý pro škálovací sadu virtuálních počítačů. Typ SystemAssigned, UserAssigned zahrnuje implicitně vytvořenou identitu i sadu identit přiřazených uživatelem. Typ None odebere ze škálovací sady virtuálních počítačů všechny identity. 'Žádný'
'SystemAssigned'
SystemAssigned, UserAssigned
UserAssigned
userAssignedIdentity Seznam identit uživatelů přidružených ke škálovací sadě virtuálních počítačů. Odkazy na klíče slovníku identit uživatelů budou ID prostředků ARM ve formátu//subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/{identityName}. object

Plánování

Název Description Hodnota
name ID plánu řetězec
product Určuje produkt image z marketplace. Jedná se o stejnou hodnotu jako u prvku Offer v elementu imageReference. řetězec
promotionCode Propagační kód. řetězec
vydavatel ID vydavatele. řetězec

VirtualMachineScaleSetProperties

Název Description Hodnota
additionalCapabilities Určuje další funkce povolené nebo zakázané na Virtual Machines ve škálovací sadě virtuálních počítačů. Příklad: jestli Virtual Machines mít možnost podporovat připojení spravovaných datových disků s UltraSSD_LRS typu účtu úložiště. AdditionalCapabilities
automaticRepairsPolicy Zásady pro automatické opravy AutomaticRepairsPolicy
constrainedMaximumCapacity Volitelná vlastnost, která musí být nastavena na hodnotu True nebo vynechána. bool
doNotRunExtensionsOnOverprovisionedVMs Pokud je povolené nadměrné zřizování, rozšíření se spustí jenom na požadovaném počtu virtuálních počítačů, které se nakonec zachovají. Tato vlastnost tedy zajistí, aby se rozšíření nespustí na virtuálních počítačích s nadměrným zřízením. bool
skupina hostitelů Určuje informace o vyhrazené skupině hostitelů, ve které se nachází škálovací sada virtuálních počítačů. Minimální verze api: 2020-06-01. Dílčí zdroj
orchestrationMode Určuje režim orchestrace pro škálovací sadu virtuálních počítačů. "Flexibilní"
"Uniforma"
nadměrné zřizování Určuje, jestli má být škálovací sada virtuálních počítačů nadměrně zřízena. bool
platformFaultDomainCount Počet domén selhání pro každou skupinu umístění int
priorityMixPolicy Určuje požadované cíle pro kombinování spotových a běžných virtuálních počítačů s prioritou v rámci stejné instance VMSS Flex. PriorityMixPolicy
proximityPlacementGroup Určuje informace o skupině umístění bezkontaktní komunikace, ke které by měla být přiřazena škálovací sada virtuálních počítačů. Minimální verze api:2018-04-01. Dílčí zdroj
zásady škálování Určuje zásady použité při škálování Virtual Machines ve škálovací sadě virtuálních počítačů. Zásady škálování
skupina singlePlacementGroup V případě hodnoty true se škálovací sada omezí na jednu skupinu umístění s maximální velikostí 100 virtuálních počítačů. POZNÁMKA: Pokud má parametr singlePlacementGroup hodnotu true, může být změněn na hodnotu false. Pokud je však hodnota singlePlacementGroup false, nemusí být změněna na hodnotu true. bool
spotRestorePolicy Určuje vlastnosti spotového obnovení pro škálovací sadu virtuálních počítačů. Zásady spotrestore
zásady upgradu Zásady upgradu. Zásady upgradu
virtualMachineProfile Profil virtuálního počítače. VirtualMachineScaleSetVMProfile
zoneBalance Jestli v případě výpadku zóny vynutit výhradně i distribuci virtuálních počítačů mezi x zónami. vlastnost zoneBalance lze nastavit pouze v případě, že vlastnost zones škálovací sady obsahuje více než jednu zónu. Pokud nejsou zadány žádné zóny nebo pouze jedna zóna, vlastnost zoneBalance by neměla být nastavena. bool

AdditionalCapabilities

Název Description Hodnota
hibernaceEnabled Příznak, který na virtuálním počítači povolí nebo zakáže funkci hibernace. bool
ultraSSDEnabled Příznak, který povolí nebo zakáže možnost mít na virtuálním počítači nebo VMSS jeden nebo více spravovaných datových disků s UltraSSD_LRS typu účtu úložiště. Spravované disky s typem účtu úložiště UltraSSD_LRS je možné přidat do virtuálního počítače nebo škálovací sady virtuálních počítačů jenom v případě, že je tato vlastnost povolená. bool

Automatické obnoveníZásady

Název Description Hodnota
enabled Určuje, jestli mají být ve škálovací sadě virtuálních počítačů povolené automatické opravy. Výchozí hodnota je False. bool
gracePeriod Doba, po kterou se automatické opravy pozastaví kvůli změně stavu virtuálního počítače. Doba odkladu začíná po dokončení změny stavu. To pomáhá předejít předčasné nebo náhodné opravě. Doba trvání by měla být zadána ve formátu ISO 8601. Minimální povolená doba odkladu je 10 minut (PT10M), což je také výchozí hodnota. Maximální povolené období odkladu je 90 minut (PT90M). řetězec
repairAction Typ akce opravy (nahrazení, restartování, opětovné nastavení), která se použije k opravě virtuálních počítačů ve škálovací sadě, které nejsou v pořádku. Výchozí hodnota je nahradit. 'Reimage'
"Nahradit"
Restartovat

Dílčí zdroj

Název Description Hodnota
id ID prostředku řetězec

PriorityMixPolicy

Název Description Hodnota
baseRegularPriorityCount Základní počet virtuálních počítačů s pravidelnou prioritou, které se v této škálovací sadě vytvoří při horizontálním navýšení kapacity. int
regularPriorityPercentageAboveBase Procento instancí virtuálních počítačů po dosažení základního běžného počtu priorit, u které se očekává, že budou používat běžnou prioritu. int

ScaleInPolicy

Název Description Hodnota
forceDeletion Tato vlastnost umožňuje určit, jestli je nutné při škálování škálovací sady virtuálních počítačů vynutit odstranění virtuálních počítačů. (Funkce ve verzi Preview) bool
pravidla Pravidla, která se mají dodržet při škálování škálovací sady virtuálních počítačů.

Možné hodnoty:

Výchozí Při škálování škálovací sady virtuálních počítačů se škálovací sada nejprve vyrovná mezi zónami, pokud se jedná o zónovou škálovací sadu. Pak bude co nejvíce vyvážena napříč doménami selhání. V každé doméně selhání budou virtuální počítače vybrané k odebrání nejnovějšími počítači, které nejsou chráněné před škálováním na více instancí.

Nejstarší virtuální počítač Při škálování škálovací sady virtuálních počítačů se k odebrání vyberou nejstarší virtuální počítače, které nejsou chráněné před škálováním na více instancí. U zónových škálovacích sad virtuálních počítačů se škálovací sada nejprve vyrovná mezi zónami. V každé zóně budou k odebrání vybrány nejstarší virtuální počítače, které nejsou chráněné.

Nejnovější virtuální počítač Při škálování škálovací sady virtuálních počítačů se k odebrání vyberou nejnovější virtuální počítače, které nejsou chráněné před škálováním na více instancí. U zónových škálovacích sad virtuálních počítačů se škálovací sada nejprve vyrovná mezi zónami. V rámci každé zóny budou k odebrání vybrány nejnovější virtuální počítače, které nejsou chráněné.

Pole řetězců obsahující některou z těchto možností:
Výchozí
Nejnovější virtuální počítač
Nejstarší virtuální počítač

Zásady spotrestore

Název Description Hodnota
enabled Povolí funkci Spot-Try-Restore, kde se vyřazované instance VMSS SPOT pokusí oportunisticky obnovit na základě dostupnosti kapacity a cenových omezení. bool
restoreTimeout Hodnota časového limitu vyjádřená jako doba trvání iso 8601, po jejímž uplynutí se platforma nepokusí obnovit instance VMSS SPOT řetězec

Zásady upgradu

Název Description Hodnota
automaticOSUpgradePolicy Konfigurační parametry používané k automatickému upgradu operačního systému. AutomaticOSUpgradePolicy
režim Určuje režim upgradu na virtuální počítače ve škálovací sadě.

Možné hodnoty:

Ručně – Aplikaci aktualizací virtuálních počítačů ve škálovací sadě řídíte vy. Provedete to pomocí ruční akceUpgrade.

Automaticky – Všechny virtuální počítače ve škálovací sadě se automaticky aktualizují najednou.
'Automaticky'
"Ruční"
"Rolling"
rollingUpgradePolicy Parametry konfigurace použité při provádění upgradu se zajištěním provozu. RollingUpgradePolicy

AutomaticOSUpgradePolicy

Název Description Hodnota
disableAutomaticRollback Určuje, jestli má být funkce vrácení image operačního systému zakázaná. Výchozí hodnota je false. bool
enableAutomaticOSUpgrade Určuje, jestli se mají u instancí škálovací sady automaticky používat upgrady operačního systému, jakmile bude k dispozici novější verze image operačního systému. Výchozí hodnota je false. Pokud je u škálovacích sad založených na Windows nastavená hodnota true, vlastnost enableAutomaticUpdates se automaticky nastaví na false a nelze ji nastavit na hodnotu true. bool
useRollingUpgradePolicy Určuje, jestli se během automatického upgradu operačního systému mají použít zásady postupného upgradu. Výchozí hodnota je false. Automatický upgrade operačního systému se vrátí k výchozím zásadám, pokud v škálovací sadě virtuálních počítačů nejsou definované žádné zásady. bool

RollingUpgradePolicy

Název Description Hodnota
enableCrossZoneUpgrade Povolte škálovací sadě virtuálních počítačů ignorovat hranice az při vytváření dávek upgradu. Při určení velikosti dávky vezměte v úvahu update domain a maxBatchInstancePercent. bool
maxBatchInstancePercent Maximální procento z celkového počtu instancí virtuálních počítačů, které se upgradují současně upgradem se zajištěním provozu v jedné dávce. Protože se jedná o maximum, instance, které nejsou v pořádku, v předchozích nebo budoucích dávkách můžou způsobit snížení procenta instancí v dávce, aby byla zajištěna vyšší spolehlivost. Výchozí hodnota tohoto parametru je 20 %. int
maxSurge Vytvořte nové virtuální počítače a upgradujte škálovací sadu místo aktualizace stávajících virtuálních počítačů. Po vytvoření nových virtuálních počítačů pro každou dávku se stávající virtuální počítače odstraní. bool
maxUnhealthyInstancePercent Maximální procento z celkového počtu instancí virtuálních počítačů ve škálovací sadě, které můžou být současně v pořádku, buď v důsledku upgradu, nebo v důsledku kontroly stavu virtuálního počítače, které jsou v pořádku, před přerušením upgradu se zajištěním provozu. Toto omezení se zkontroluje před spuštěním jakékoli dávky. Výchozí hodnota tohoto parametru je 20 %. int
maxUnhealthyUpgradedInstancePercent Maximální procento upgradovaných instancí virtuálních počítačů, u které zjistíte, že nejsou v pořádku. Tato kontrola proběhne po upgradu každé dávky. Pokud se toto procento někdy překročí, kumulativní aktualizace se přeruší. Výchozí hodnota tohoto parametru je 20 %. int
pauseTimeBetweenBatches Doba čekání mezi dokončením aktualizace všech virtuálních počítačů v jedné dávce a spuštěním další dávky. Doba trvání by měla být zadána ve formátu ISO 8601. Výchozí hodnota je 0 sekund (PT0S). řetězec
prioritizeUnhealthyInstances Upgradujte všechny instance, které nejsou v pořádku, ve škálovací sadě před instancemi, které jsou v pořádku. bool
rollbackFailedInstancesOnPolicyBreach Vrácení neúspěšných instancí na předchozí model v případě porušení zásad postupného upgradu bool

VirtualMachineScaleSetVMProfile

Název Description Hodnota
applicationProfile Určuje aplikace galerie, které mají být k dispozici pro virtuální počítač nebo škálovací sady virtuálních počítačů. Profil aplikace
fakturačníprofil Určuje podrobnosti o spotové škálovací sadě virtuálních počítačů Azure související s fakturací. Minimální verze api-version: 2019-03-01. Fakturačníprofil
capacityReservation Určuje podrobnosti o škálovací sadě související s rezervací kapacity. Minimální verze api: 2021-04-01. CapacityReservationProfile
diagnosticsProfile Určuje stav nastavení diagnostiky spouštění. Minimální verze api-version: 2015-06-15. Diagnostickýprofile
evictionPolicy Určuje zásadu vyřazení pro spotový virtuální počítač Azure a škálovací sadu Azure Spot. U spotových virtuálních počítačů Azure se podporuje zrušení přidělení i odstranění a minimální verze rozhraní API je 2019-03-01. U spotových škálovacích sad Azure se podporuje zrušení přidělení i odstranění a minimální verze rozhraní API je 2017-10-30-preview. "Uvolnit"
Odstranit
extensionProfile Určuje kolekci nastavení pro rozšíření nainstalovaná na virtuálních počítačích ve škálovací sadě. VirtualMachineScaleSetExtensionProfile
hardwareProfile Určuje podrobnosti o škálovací sadě související s hardwarovým profilem. Minimální verze api:2021-11-01. VirtualMachineScaleSetHardwareProfile
typ licence Určuje, že image nebo disk, který používáte, byly licencovány místně.

Možné hodnoty pro operační systém Windows Server:

Windows_Client

Windows_Server

Možné hodnoty pro operační systém Linux Server:

RHEL_BYOS (pro RHEL)

SLES_BYOS (pro SUSE)

Další informace najdete v tématu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro Windows Server.

Zvýhodněné hybridní využití Azure pro Linux Server

Minimální verze api: 2015-06-15
řetězec
profil sítě Určuje vlastnosti síťových rozhraní virtuálních počítačů ve škálovací sadě. VirtualMachineScaleSetNetworkProfile
osProfile Určuje nastavení operačního systému pro virtuální počítače ve škálovací sadě. VirtualMachineScaleSetOSProfile
Prioritou Určuje prioritu virtuálních počítačů ve škálovací sadě. Minimální verze rozhraní API: 2017-10-30-preview. 'Nízký'
'Normální'
"Spot"
scheduledEventsProfile Určuje konfigurace související s naplánovanou událostí. ScheduledEventsProfile
securityPostureReference Určuje stav zabezpečení, který se má použít pro všechny virtuální počítače ve škálovací sadě. Minimální verze api: 2023-03-01 SecurityPostureReference
profil zabezpečení Určuje nastavení profilu souvisejícího se zabezpečením pro virtuální počítače ve škálovací sadě. Profil zabezpečení
serviceArtifactReference Určuje referenční ID artefaktu služby, které se používá k nastavení stejné verze image pro všechny virtuální počítače ve škálovací sadě při použití nejnovější verze image. Minimální verze api: 1. 11. 2022 ServiceArtifactReference
storageProfile Určuje nastavení úložiště pro disky virtuálního počítače. VirtualMachineScaleSetStorageProfile
Userdata UserData pro virtuální počítače ve škálovací sadě, které musí být zakódované jako base-64. Zákazník by sem neměl předávat žádné tajné kódy. Minimální verze api: 2021-03-01. řetězec

Profil aplikace

Název Description Hodnota
galleryApplications Určuje aplikace galerie, které mají být k dispozici pro virtuální počítač nebo škálovací sady virtuálních počítačů. VMGalleryApplication[]

VMGalleryApplication

Název Description Hodnota
configurationReference Volitelné– Určuje identifikátor URI objektu blob Azure, který nahradí výchozí konfiguraci balíčku, pokud je zadaná. řetězec
enableAutomaticUpgrade Pokud je nastavená hodnota true, pokud je v PIR/SIG k dispozici nová verze aplikace galerie, automaticky se aktualizuje pro virtuální počítač nebo škálovací sadu virtuálních počítačů. bool
pořadí Volitelné: Určuje pořadí, ve kterém se mají balíčky instalovat. int
packageReferenceId Určuje ID prostředku GalleryApplicationVersion ve tvaru /subscriptions/{SubscriptionId}/resourceGroups/{ResourceGroupName}/providers/Microsoft.Compute/gallerys/{galleryName}/applications/{application}/versions/{version} string (povinné)
tags Volitelné: Určuje předávací hodnotu pro obecnější kontext. řetězec
treatFailureAsDeploymentFailure Volitelné, pokud je true, jakékoli selhání jakékoli operace v aplikaci VmApplication selže při nasazení. bool

Fakturačníprofil

Název Description Hodnota
MaxCena Určuje maximální cenu, kterou jste ochotni zaplatit za spotový virtuální počítač Nebo škálovací sadu virtuálních počítačů Azure. Tato cena je v amerických dolarech.

Tato cena se porovná s aktuální spotovou cenou Azure pro velikost virtuálního počítače. Porovnávají se také ceny v době vytvoření nebo aktualizace spotového virtuálního počítače Azure nebo škálovací sady virtuálních počítačů Azure a operace bude úspěšná, pouze pokud je maximální cena vyšší než aktuální spotová cena Azure.

Hodnota maxPrice se použije také k vyřazení spotového virtuálního počítače Nebo škálovací sady virtuálních počítačů Azure, pokud aktuální spotová cena Azure po vytvoření virtuálního počítače nebo škálovací sady virtuálních počítačů překročí maximální cenu.

Možné hodnoty:

– Libovolná desetinná hodnota větší než nula. Příklad: 0,01538

-1 – indikuje výchozí cenu, která má být až na vyžádání.

Nastavením hodnoty maxPrice na -1 můžete označit, že spotový virtuální počítač Nebo škálovací sada virtuálních počítačů Azure by se z důvodu ceny neměly vyřadit. Výchozí maximální cena je -1, pokud ji neposkytnete.

Minimální verze api-version: 2019-03-01. Pokud chcete zadat desetinnou hodnotu, použijte funkci json().
int nebo json decimal

CapacityReservationProfile

Název Description Hodnota
capacityReservationGroup Určuje ID prostředku skupiny rezervací kapacity, které se má použít k přidělení virtuálních počítačů nebo instancí škálovací sady virtuálních počítačů za předpokladu, že je rezervována dostatečná kapacita. Další podrobnosti najdete v https://aka.ms/CapacityReservation tématu. Dílčí zdroj

DiagnosticsProfile

Název Description Hodnota
bootDiagnostics Diagnostika spouštění je funkce ladění, která umožňuje zobrazit výstup konzoly a snímek obrazovky a diagnostikovat stav virtuálního počítače. POZNÁMKA: Pokud se zadává storageUri, ujistěte se, že se účet úložiště nachází ve stejné oblasti a předplatném jako virtuální počítač. Výstup protokolu konzoly můžete snadno zobrazit. Azure také umožňuje zobrazit snímek obrazovky virtuálního počítače z hypervisoru. BootDiagnostics

BootDiagnostics

Název Description Hodnota
enabled Jestli má být na virtuálním počítači povolená diagnostika spouštění. bool
storageUri Identifikátor URI účtu úložiště, který se má použít k umístění výstupu konzoly a snímku obrazovky. Pokud při povolování diagnostiky spouštění není zadaný identifikátor storageUri, použije se spravované úložiště. řetězec

VirtualMachineScaleSetExtensionProfile

Název Description Hodnota
rozšíření Prostředky podřízeného rozšíření škálovací sady virtuálních počítačů VirtualMachineScaleSetExtension[]
extensionsTimeBudget Určuje čas určený pro spuštění všech rozšíření. Doba trvání by měla být od 15 minut do 120 minut (včetně) a měla by být zadána ve formátu ISO 8601. Výchozí hodnota je 90 minut (PT1H30M). Minimální verze rozhraní API: 1. 6. 2020. řetězec

VirtualMachineScaleSetExtension

Název Description Hodnota
name Název rozšíření. řetězec
properties Popisuje vlastnosti rozšíření škálovací sady virtuálních počítačů. VirtualMachineScaleSetExtensionProperties

VirtualMachineScaleSetExtensionProperties

Název Description Hodnota
autoUpgradeMinorVersion Označuje, jestli by rozšíření mělo používat novější podverzi, pokud je k dispozici v době nasazení. Po nasazení však rozšíření neupgraduje podverze, pokud se znovu nenasadí, a to ani s touto vlastností nastavenou na true. bool
enableAutomaticUpgrade Určuje, jestli má platforma rozšíření automaticky upgradovat, pokud je k dispozici novější verze rozšíření. bool
forceUpdateTag Pokud je zadána hodnota, která se liší od předchozí hodnoty, obslužná rutina rozšíření bude nucena aktualizovat i v případě, že se konfigurace rozšíření nezměnila. řetězec
protectedSettings Rozšíření může obsahovat buď protectedSettings, nebo protectedSettingsFromKeyVault nebo vůbec žádné chráněné nastavení.
protectedSettingsFromKeyVault Nastavení chráněná rozšířeními, která jsou předána odkazem a využívána z trezoru klíčů KeyVaultSecretReference
provisionAfterExtensions Kolekce názvů rozšíření, po které je potřeba toto rozšíření zřídit. string[]
vydavatel Název vydavatele obslužné rutiny rozšíření. řetězec
nastavení Veřejná nastavení rozšíření ve formátu JSON
suppressFailures Označuje, jestli budou potlačena selhání vyplývající z rozšíření (provozní selhání, jako je nepřipojování k virtuálnímu počítači, nebudou potlačeny bez ohledu na tuto hodnotu). Výchozí hodnotou je hodnota false. bool
typ Určuje typ rozšíření; příkladem je CustomScriptExtension. řetězec
typeHandlerVersion Určuje verzi obslužné rutiny skriptu. řetězec

KeyVaultSecretReference

Název Description Hodnota
secretUrl Adresa URL odkazující na tajný kód v Key Vault. string (povinné)
sourceVault Relativní adresa URL Key Vault obsahující tajný klíč. SubResource (povinné)

VirtualMachineScaleSetHardwareProfile

Název Description Hodnota
vmSizeProperties Určuje vlastnosti pro přizpůsobení velikosti virtuálního počítače. Minimální verze rozhraní API: 2021-11-01. Další podrobnosti najdete v pokynech v tématu Přizpůsobení virtuálního počítače. VMSizeProperties

VMSizeProperties

Název Description Hodnota
vCPUsAvailable Určuje počet virtuálních procesorů dostupných pro virtuální počítač. Pokud tato vlastnost není v textu požadavku zadaná, je výchozím chováním nastavit ji na hodnotu virtuálních procesorů dostupných pro danou velikost virtuálního počítače vystavenou v odpovědi rozhraní API v seznamu všech dostupných velikostí virtuálních počítačů v oblasti. int
vCPUsPerCore Určuje poměr virtuálních procesorů k fyzickým jádrům. Pokud tato vlastnost není v textu požadavku zadaná, výchozí chování se nastaví na hodnotu vCPUsPerCore pro velikost virtuálního počítače vystavenou v odpovědi rozhraní API vypsat všechny dostupné velikosti virtuálních počítačů v oblasti. Nastavení této vlastnosti na hodnotu 1 také znamená, že hyper-threading je zakázaný. int

VirtualMachineScaleSetNetworkProfile

Název Description Hodnota
healthProbe Odkaz na sondu nástroje pro vyrovnávání zatížení, která slouží k určení stavu instance ve škálovací sadě virtuálních počítačů. Odkaz bude ve formátu /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Network/loadBalancers/{loadBalancerName}/probes/{probeName}. ApiEntityReference
networkApiVersion Určuje verzi rozhraní Microsoft.Network API použitou při vytváření síťových prostředků v konfiguraci síťového rozhraní pro škálovací sadu virtuálních počítačů s režimem orchestrace Flexibilní. '2020-11-01'
networkInterfaceConfigurations Seznam konfigurací sítě. VirtualMachineScaleSetNetworkConfiguration[]

ApiEntityReference

Název Description Hodnota
id ID prostředku ARM ve formě /subscriptions/{SubscriptionId}/resourceGroups/{ResourceGroupName}/... řetězec

VirtualMachineScaleSetNetworkConfiguration

Název Description Hodnota
name Název konfigurace sítě. string (povinné)
properties Popisuje konfiguraci ip adres profilu sítě škálovací sady virtuálních počítačů. VirtualMachineScaleSetNetworkConfigurationProperties

VirtualMachineScaleSetNetworkConfigurationProperties

Název Description Hodnota
deleteOption Určení, co se stane se síťovým rozhraním při odstranění virtuálního počítače Odstranit
"Odpojit"
disableTcpStateTracking Určuje, zda je síťové rozhraní zakázané pro sledování stavu tcp. bool
dnsSettings Nastavení dns, která se mají použít v síťových rozhraních. VirtualMachineScaleSetNetworkConfigurationDnsSetting...
enableAcceleratedNetworking Určuje, zda je síťové rozhraní povoleno akcelerovaným síťovým rozhraním. bool
enableFpga Určuje, zda je síťové rozhraní povoleno sítí FPGA. bool
enableIPForwarding Jestli je u této síťové karty povolené předávání IP adres. bool
ipConfigurations Určuje konfigurace PROTOKOLU IP síťového rozhraní. VirtualMachineScaleSetIPConfiguration[] (povinné)
networkSecurityGroup Skupina zabezpečení sítě. Dílčí zdroj
Primární Určuje primární síťové rozhraní v případě, že má virtuální počítač více než 1 síťové rozhraní. bool

VirtualMachineScaleSetNetworkConfigurationDnsSetting...

Název Description Hodnota
dnsServery Seznam IP adres serverů DNS string[]

VirtualMachineScaleSetIPConfiguration

Název Description Hodnota
name Název konfigurace PROTOKOLU IP. string (povinné)
properties Popisuje vlastnosti konfigurace ip adres profilu sítě škálovací sady virtuálních počítačů. VirtualMachineScaleSetIPConfigurationProperties

VirtualMachineScaleSetIPConfigurationProperties

Název Description Hodnota
applicationGatewayBackendAddressPools Určuje pole odkazů na back-endové fondy adres aplikačních bran. Škálovací sada může odkazovat na back-endové fondy adres více aplikačních bran. Více škálovacích sad nemůže používat stejnou službu Application Gateway. SubResource[]
applicationSecurityGroups Určuje pole odkazů na skupinu zabezpečení aplikace. SubResource[]
loadBalancerBackendAddressPools Určuje pole odkazů na back-endové fondy adres nástrojů pro vyrovnávání zatížení. Škálovací sada může odkazovat na back-endové fondy adres jednoho veřejného a jednoho interního nástroje pro vyrovnávání zatížení. Více škálovacích sad nemůže používat stejný nástroj pro vyrovnávání zatížení základní skladové položky. SubResource[]
loadBalancerInboundNatPools Určuje pole odkazů na příchozí fondy Nat nástrojů pro vyrovnávání zatížení. Škálovací sada může odkazovat na příchozí fondy nat jednoho veřejného a jednoho interního nástroje pro vyrovnávání zatížení. Více škálovacích sad nemůže používat stejný nástroj pro vyrovnávání zatížení základní skladové položky. SubResource[]
Primární Určuje primární síťové rozhraní v případě, že má virtuální počítač více než 1 síťové rozhraní. bool
privateIPAddressVersion K dispozici od Api-Version 2017-03-30 a vyšší, představuje, jestli je konkrétní konfigurace ip adresy IPv4 nebo IPv6. Výchozí hodnota se považuje za IPv4. Možné hodnoty jsou: IPv4 a IPv6. 'IPv4'
'IPv6'
publicIPAddressConfiguration PublicIPAddressConfiguration. VirtualMachineScaleSetPublicIPAddressConfiguration
podsíť Určuje identifikátor podsítě. ApiEntityReference

VirtualMachineScaleSetPublicIPAddressConfiguration

Název Description Hodnota
name Název konfigurace veřejné IP adresy. string (povinné)
properties Popisuje konfiguraci ip adresy PublicIPAddress konfigurace ip škálovací sady virtuálních počítačů. VirtualMachineScaleSetPublicIPAddressConfigurationPr...
Sku Popisuje skladovou položku veřejné IP adresy. Dá se nastavit pouze s orchestrationMode jako flexibilní. PublicIPAddressSku

VirtualMachineScaleSetPublicIPAddressConfigurationPr...

Název Description Hodnota
deleteOption Určení, co se stane s veřejnou IP adresou při odstranění virtuálního počítače Odstranit
"Odpojit"
dnsSettings Nastavení dns, která se mají použít na veřejných IP adresách . VirtualMachineScaleSetPublicIPAddressConfigurationDn...
idleTimeoutInMinutes Časový limit nečinnosti veřejné IP adresy. int
ipTags Seznam značek IP adres přidružených k veřejné IP adrese. VirtualMachineScaleSetIpTag[]
publicIPAddressVersion K dispozici od Api-Version 2019-07-01 a dále představuje, jestli je konkrétní ip konfigurace IPv4 nebo IPv6. Výchozí hodnota se považuje za IPv4. Možné hodnoty jsou: IPv4 a IPv6. 'IPv4'
'IPv6'
publicIPPrefix PublicIPPrefix, ze kterého se mají přidělovat veřejné IP adresy. Dílčí zdroj

VirtualMachineScaleSetPublicIPAddressConfigurationDn...

Název Description Hodnota
domainNameLabel Popisek názvu domény. Zřetězení popisku názvu domény a indexu virtuálního počítače bude popisky názvu domény prostředků PublicIPAddress, které se vytvoří. string (povinné)

VirtualMachineScaleSetIpTag

Název Description Hodnota
ipTagType Typ značky IP adresy. Příklad: FirstPartyUsage. řetězec
značka Značka IP adresy přidružená k veřejné IP adrese. Příklad: SQL, Storage atd. řetězec

PublicIPAddressSku

Název Description Hodnota
name Zadejte název skladové položky veřejné IP adresy. 'Základní'
'Standardní'
tier Určení úrovně skladové položky veřejné IP adresy 'Global'
'Regionální'

VirtualMachineScaleSetOSProfile

Název Description Hodnota
adminPassword Určuje heslo účtu správce.

Minimální délka (Windows): 8 znaků

Minimální délka (Linux): 6 znaků

Maximální délka (Windows): 123 znaků

Maximální délka (Linux): 72 znaků

Požadavky na složitost: Je potřeba splnit 3 ze 4 níže uvedených podmínek.
Obsahuje menší znaky.
Obsahuje velké znaky.
Má číslici
Má speciální znak (shoda regulárního výrazu [\W_])

Zakázané hodnoty: "abc@123", "P@$$w 0rd", "P@ssw0rd", "P@ssword123", "Pa$$word", "pass@word1", "Password!", "Password1", "Password22", "iloveyou!"

Informace o resetování hesla najdete v tématu Resetování služby Vzdálená plocha nebo jejího přihlašovacího hesla na virtuálním počítači s Windows.

Informace o resetování kořenového hesla najdete v tématu Správa uživatelů, SSH a kontrola nebo oprava disků na virtuálních počítačích Azure s Linuxem pomocí rozšíření VMAccess.
řetězec
adminUsername Určuje název účtu správce.

Omezení jenom pro Windows: Nemůže končit na "."

Zakázané hodnoty: "administrator", "admin", "user", "user1", "test", "user2", "test1", "user3", "admin1", "1", "123", "a", "actuser", "adm", "admin2", "aspnet", "backup", "console", "david", "guest", "john", "owner", "root", "server", "sql", "support", "support_388945a0", "sys", "test2", "test3", "user4", "user5".

Minimální délka (Linux): 1 znak

Maximální délka (Linux): 64 znaků

Maximální délka (Windows): 20 znaků
řetězec
allowExtensionOperations Určuje, jestli mají být ve škálovací sadě virtuálních počítačů povolené operace rozšíření. Na Hodnotu False může být nastavená pouze v případě, že ve škálovací sadě virtuálních počítačů nejsou k dispozici žádná rozšíření. bool
Předfix názvu počítače Určuje předponu názvu počítače pro všechny virtuální počítače ve škálovací sadě. Předpony názvů počítačů musí mít délku 1 až 15 znaků. řetězec
Customdata Určuje řetězec vlastních dat kódovaný jako base-64. Řetězec kódovaný jako base-64 je dekódován do binárního pole, které je uloženo jako soubor na virtuálním počítači. Maximální délka binárního pole je 65535 bajtů. Informace o použití cloud-init pro virtuální počítač najdete v tématu Použití cloud-init k přizpůsobení virtuálního počítače s Linuxem během vytváření. řetězec
linuxConfiguration Určuje nastavení operačního systému Linux na virtuálním počítači. Seznam podporovaných distribucí Linuxu najdete v tématu Linux v Azure-Endorsed Distributions. Konfigurace Linuxu
requireGuestProvisionSignal Volitelná vlastnost, která musí být nastavena na hodnotu True nebo vynechána. bool
Tajemství Určuje sadu certifikátů, které by se měly nainstalovat na virtuální počítače ve škálovací sadě. Pokud chcete nainstalovat certifikáty na virtuální počítač, doporučujeme použít rozšíření virtuálního počítače Azure Key Vault pro Linux nebo rozšíření virtuálního počítače Azure Key Vault pro Windows. VaultSecretGroup[]
konfigurace windows Určuje nastavení operačního systému Windows na virtuálním počítači. Konfigurace windows

Konfigurace Linuxu

Název Description Hodnota
disablePasswordAuthentication Určuje, jestli má být zakázáno ověřování heslem. bool
enableVMAgentPlatformUpdates Určuje, jestli je pro virtuální počítač s Linuxem povolená Aktualizace platformy VMAgent Platform. Výchozí hodnota je false. bool
patchSettings [Funkce Preview] Určuje nastavení související s opravami hosta virtuálního počítače v Linuxu. LinuxPatchSettings
provisionVMAgent Určuje, jestli se má na virtuálním počítači zřídit agent virtuálního počítače. Pokud tato vlastnost není zadána v textu požadavku, výchozím chováním je nastavit ji na true. Tím se zajistí, že je na virtuálním počítači nainstalovaný agent virtuálního počítače, aby bylo možné do virtuálního počítače později přidat rozšíření. bool
Ssh Určuje konfiguraci klíče SSH pro operační systém Linux. SshConfiguration

LinuxPatchSettings

Název Description Hodnota
assessmentMode Určuje režim posouzení oprav hosta virtuálního počítače pro virtuální počítač IaaS.

Možné hodnoty:

ImageDefault – řídíte načasování posouzení oprav na virtuálním počítači.

AutomaticByPlatform – Platforma aktivuje pravidelná posouzení oprav. Vlastnost provisionVMAgent musí být true.
AutomaticByPlatform
ImageDefault
automaticByPlatformSettings Určuje další nastavení pro režim oprav AutomaticByPlatform v rámci oprav hosta virtuálního počítače v Linuxu. LinuxVMGuestPatchAutomaticByPlatformSettings
patchMode Určuje režim oprav hosta virtuálního počítače pro virtuální počítač IaaS nebo virtuální počítače přidružené ke škálovací sadě virtuálních počítačů s orchestrationMode jako flexibilní.

Možné hodnoty:

ImageDefault – použije se výchozí konfigurace oprav virtuálního počítače.

AutomaticByPlatform – virtuální počítač se automaticky aktualizuje platformou. Vlastnost provisionVMAgent musí být true.
AutomaticByPlatform
ImageDefault

LinuxVMGuestPatchAutomaticByPlatformSettings

Název Description Hodnota
bypassPlatformSafetyChecksOnUserSchedule Umožňuje zákazníkovi naplánovat opravy bez náhodných upgradů. bool
rebootSetting Určuje nastavení restartování pro všechny operace instalace oprav AutomaticByPlatform. Vždy
IfRequired
'Nikdy'
Neznámý

SshConfiguration

Název Description Hodnota
publicKeys Seznam veřejných klíčů SSH používaných k ověřování na virtuálních počítačích s Linuxem SshPublicKey[]

SshPublicKey

Název Description Hodnota
Keydata Certifikát veřejného klíče SSH, který se používá k ověření u virtuálního počítače prostřednictvím SSH. Klíč musí být minimálně 2048bitový a ve formátu ssh-rsa. Informace o vytváření klíčů SSH najdete v tématu Vytvoření klíčů SSH v Linuxu a Mac pro virtuální počítače s Linuxem v Azure/azure/virtual-machines/linux/create-ssh-keys-detailed. řetězec
program Určuje úplnou cestu na vytvořeném virtuálním počítači, kde je uložený veřejný klíč SSH. Pokud soubor již existuje, je zadaný klíč připojen k souboru. Příklad: /home/user/.ssh/authorized_keys řetězec

VaultSecretGroup

Název Description Hodnota
sourceVault Relativní adresa URL Key Vault obsahující všechny certifikáty v trezoruCertificates. Dílčí zdroj
vaultCertificates Seznam odkazů na trezor klíčů ve službě SourceVault, které obsahují certifikáty. VaultCertificate[]

VaultCertificate

Název Description Hodnota
úložiště certifikátů U virtuálních počítačů s Windows určuje úložiště certifikátů na virtuálním počítači, do kterého se má certifikát přidat. Zadané úložiště certifikátů je implicitně v účtu LocalMachine. V případě virtuálních počítačů s Linuxem se soubor certifikátu umístí do adresáře /var/lib/waagent s názvem <UppercaseThumbprint.crt> pro soubor certifikátu X509 a <s názvem UppercaseThumbprint.prv> pro privátní klíč. Oba tyto soubory mají formát .pem. řetězec
adresa URL certifikátu Toto je adresa URL certifikátu, který se nahrál do Key Vault jako tajný kód. Informace o přidání tajného kódu do Key Vault najdete v tématu Přidání klíče nebo tajného klíče do trezoru klíčů. V tomto případě musí váš certifikát být To je kódování Base64 následujícího objektu JSON, který je zakódovaný v UTF-8:

{
"data":"{Base64-encoded-certificate}",
"dataType":"pfx",
"password":"{pfx-file-password}"
}
Pokud chcete nainstalovat certifikáty na virtuální počítač, doporučujeme použít rozšíření virtuálního počítače Azure Key Vault pro Linux nebo rozšíření virtuálního počítače Azure Key Vault pro Windows.
řetězec

Konfigurace windows

Název Description Hodnota
additionalUnattendContent Určuje další informace ve formátu XML s kódováním Base-64, které mohou být zahrnuty do souboru Unattend.xml, který je používán instalačním programem systému Windows. AdditionalUnattendContent[]
enableAutomaticUpdates Určuje, jestli je pro virtuální počítač s Windows povolená automatická Aktualizace. Výchozí hodnota je true (pravda). U škálovacích sad virtuálních počítačů je možné tuto vlastnost aktualizovat a aktualizace se projeví při opětovném zřízení operačního systému. bool
enableVMAgentPlatformUpdates Určuje, jestli je pro virtuální počítač s Windows povolená Aktualizace platformy VMAgent Platform. Výchozí hodnota je false. bool
patchSettings [Funkce Preview] Určuje nastavení související s opravami hosta virtuálního počítače ve Windows. Nastavení opravy
provisionVMAgent Určuje, jestli se má na virtuálním počítači zřídit agent virtuálního počítače. Pokud tato vlastnost není zadána v textu požadavku, je ve výchozím nastavení nastavena na true. Tím se zajistí, že je na virtuálním počítači nainstalovaný agent virtuálního počítače, aby bylo možné do virtuálního počítače později přidat rozšíření. bool
timeZone Určuje časové pásmo virtuálního počítače. např. Tichomoří (běžný čas). Možné hodnoty mohou být TimeZoneInfo.Id hodnotu z časových pásem vrácených funkcí TimeZoneInfo.GetSystemTimeZones. řetězec
Winrm Určuje naslouchací procesy Vzdálené správy systému Windows. To umožňuje vzdálené Windows PowerShell. WinRMConfiguration

AdditionalUnattendContent

Název Description Hodnota
název_komponenty Název komponenty. V současné době je jedinou povolenou hodnotou Microsoft-Windows-Shell-Setup. 'Microsoft-Windows-Shell-Setup'
obsah Určuje obsah ve formátu XML, který se přidá do souboru unattend.xml pro zadanou cestu a komponentu. Soubor XML musí být menší než 4 kB a musí obsahovat kořenový element pro vkládané nastavení nebo funkci. řetězec
passName Název průchodu. V současné době je jedinou povolenou hodnotou OobeSystem. 'OobeSystem'
název nastavení Určuje název nastavení, na které se obsah vztahuje. Možné hodnoty jsou: FirstLogonCommands a AutoLogon. 'Automatické přihlášení'
'FirstLogonCommands'

Nastavení opravy

Název Description Hodnota
assessmentMode Určuje režim posouzení oprav hosta virtuálního počítače pro virtuální počítač IaaS.

Možné hodnoty:

ImageDefault – řídíte načasování posouzení oprav na virtuálním počítači.

AutomaticByPlatform – Platforma aktivuje pravidelná posouzení oprav. Vlastnost provisionVMAgent musí být true.
AutomaticByPlatform
ImageDefault
automaticByPlatformSettings Určuje další nastavení pro režim oprav AutomaticByPlatform v opravách hosta virtuálního počítače ve Windows. WindowsVMGuestPatchAutomaticByPlatformSettings
enableHotpatching Umožňuje zákazníkům opravovat virtuální počítače Azure bez nutnosti restartování. Pro enableHotpatching musí být vlastnost provisionVMAgent nastavená na hodnotu true a vlastnost patchMode musí být nastavená na AutomaticByPlatform. bool
patchMode Určuje režim oprav hosta virtuálního počítače pro virtuální počítač IaaS nebo virtuální počítače přidružené ke škálovací sadě virtuálních počítačů s orchestrationMode jako flexibilní.

Možné hodnoty:

Ručně – Můžete řídit použití oprav na virtuální počítač. Provedete to ručním použitím oprav uvnitř virtuálního počítače. V tomto režimu jsou automatické aktualizace zakázány; Vlastnost WindowsConfiguration.enableAutomaticUpdates musí být false

AutomaticByOS – operační systém virtuální počítač automaticky aktualizuje. Vlastnost WindowsConfiguration.enableAutomaticUpdates musí být true.

AutomaticByPlatform – virtuální počítač se automaticky aktualizuje platformou. Vlastnosti provisionVMAgent a WindowsConfiguration.enableAutomaticUpdates musí být true.
'AutomaticByOS'
AutomaticByPlatform
"Ruční"

WindowsVMGuestPatchAutomaticByPlatformSettings

Název Description Hodnota
bypassPlatformSafetyChecksOnUserSchedule Umožňuje zákazníkovi naplánovat opravy bez náhodných upgradů. bool
rebootSetting Určuje nastavení restartování pro všechny operace instalace oprav AutomaticByPlatform. Vždy
IfRequired
'Nikdy'
Neznámý

WinRMConfiguration

Název Description Hodnota
Posluchače Seznam naslouchacích procesů vzdálené správy systému Windows WinRMListener[]

WinRMListener

Název Description Hodnota
adresa URL certifikátu Toto je adresa URL certifikátu, který se nahrál do Key Vault jako tajný kód. Informace o přidání tajného kódu do Key Vault najdete v tématu Přidání klíče nebo tajného klíče do trezoru klíčů. V takovém případě musí být váš certifikát kódováním Base64 následujícího objektu JSON, který je zakódovaný ve formátu UTF-8:

{
"data":"{Base64-encoded-certificate}",
"dataType":"pfx",
"password":"{pfx-file-password}"
}
Pokud chcete nainstalovat certifikáty na virtuální počítač, doporučujeme použít rozšíření virtuálního počítače Azure Key Vault pro Linux nebo rozšíření virtuálního počítače Azure Key Vault pro Windows.
řetězec
Protokol Určuje protokol naslouchacího procesu WinRM. Možné hodnoty jsou http,https. Http
Https

ScheduledEventsProfile

Název Description Hodnota
osImageNotificationProfile Určuje konfigurace související s naplánovanou událostí image operačního systému. OSImageNotificationProfile
terminateNotificationProfile Určuje ukončit konfigurace související s naplánovanou událostí. TerminateNotificationProfile

OSImageNotificationProfile

Název Description Hodnota
Povolit Určuje, jestli je událost Naplánovaná image operačního systému povolená nebo zakázaná. bool
notBeforeTimeout Doba, po kterou se virtuální počítač reimagí nebo upgraduje jeho operační systém, bude muset potenciálně schválit naplánovanou událost image operačního systému, než se událost automaticky schválí (vyprší časový limit). Konfigurace je určena ve formátu ISO 8601 a hodnota musí být 15 minut (PT15M). řetězec

TerminateNotificationProfile

Název Description Hodnota
Povolit Určuje, jestli je událost Terminate Scheduled povolená nebo zakázaná. bool
notBeforeTimeout Konfigurovatelná doba, po kterou bude muset odstraňovaný virtuální počítač potenciálně schválit naplánovanou událost před automatickým schválením události (vypršením časového limitu). Konfigurace musí být zadána ve formátu ISO 8601, výchozí hodnota je 5 minut (PT5M). řetězec

SecurityPostureReference

Název Description Hodnota
excludeExtensions Seznam rozšíření virtuálních počítačů, která se mají vyloučit při použití stavu zabezpečení VirtualMachineExtension[]
id Referenční ID stavu zabezpečení ve formě /CommunityGalleries/{communityGalleryName}/securityPostures/{securityPostureName}/versions/{major.minor.patch},{major.*},latest řetězec

VirtualMachineExtension

Název Description Hodnota
location Umístění prostředku řetězec
properties Popisuje vlastnosti rozšíření virtuálního počítače. VirtualMachineExtensionProperties
tags Značky prostředků object

VirtualMachineExtensionProperties

Název Description Hodnota
autoUpgradeMinorVersion Označuje, jestli by rozšíření mělo používat novější podverzi, pokud je k dispozici v době nasazení. Po nasazení však rozšíření neupgraduje podverze, pokud se znovu nenasadí, a to ani s touto vlastností nastavenou na true. bool
enableAutomaticUpgrade Určuje, jestli má platforma rozšíření automaticky upgradovat, pokud je k dispozici novější verze rozšíření. bool
forceUpdateTag Způsob, jakým by měla být obslužná rutina rozšíření vynucena k aktualizaci, i když se konfigurace rozšíření nezměnila. řetězec
instanceView Zobrazení instance rozšíření virtuálního počítače VirtualMachineExtensionInstanceView
protectedSettings Rozšíření může obsahovat buď protectedSettings, nebo protectedSettingsFromKeyVault nebo vůbec žádné chráněné nastavení.
protectedSettingsFromKeyVault Nastavení chráněná rozšířeními, která jsou předána odkazem a využívána z trezoru klíčů KeyVaultSecretReference
provisionAfterExtensions Kolekce názvů rozšíření, po které je potřeba toto rozšíření zřídit. string[]
vydavatel Název vydavatele obslužné rutiny rozšíření. řetězec
nastavení Veřejná nastavení rozšíření ve formátu JSON
suppressFailures Označuje, jestli budou potlačena selhání vyplývající z rozšíření (provozní selhání, jako je nepřipojování k virtuálnímu počítači, nebudou potlačeny bez ohledu na tuto hodnotu). Výchozí hodnotou je hodnota false. bool
typ Určuje typ rozšíření; příkladem je CustomScriptExtension. řetězec
typeHandlerVersion Určuje verzi obslužné rutiny skriptu. řetězec

VirtualMachineExtensionInstanceView

Název Description Hodnota
name Název rozšíření virtuálního počítače. řetězec
Stavy Informace o stavu prostředku. InstanceViewStatus[]
dílčí stav Informace o stavu zdroje. InstanceViewStatus[]
typ Určuje typ rozšíření; Příkladem je CustomScriptExtension. řetězec
typeHandlerVersion Určuje verzi obslužné rutiny skriptu. řetězec

InstanceViewStatus

Název Description Hodnota
kód Stavový kód. řetězec
displayStatus Krátký lokalizovatelný popisek stavu. řetězec
úroveň Kód úrovně. 'Chyba'
'Informace'
'Upozornění'
zpráva Podrobná stavová zpráva, včetně výstrah a chybových zpráv. řetězec
time Čas stavu. řetězec

Profil zabezpečení

Název Description Hodnota
šifrováníAtHost Tuto vlastnost může uživatel v požadavku použít k povolení nebo zakázání šifrování hostitele pro virtuální počítač nebo škálovací sadu virtuálních počítačů. Tím povolíte šifrování pro všechny disky, včetně disku prostředku nebo dočasného disku v samotném hostiteli. Výchozí chování je: Šifrování na hostiteli se zakáže, pokud tato vlastnost není pro prostředek nastavená na true. bool
typ zabezpečení Určuje typ zabezpečení virtuálního počítače. Aby bylo možné UefiSettings povolit, musí být nastavená na libovolnou zadanou hodnotu. Výchozí chování je: UefiSettings nebude povolena, pokud není tato vlastnost nastavena. Důvěrné virtuální počítače
TrustedLaunch
uefiSettings Určuje nastavení zabezpečení, jako je zabezpečené spouštění a virtuálnítpm použité při vytváření virtuálního počítače. Minimální verze api: 2020-12-01. Nastavení Uefi

Nastavení Uefi

Název Description Hodnota
secureBootEnabled Určuje, jestli má být na virtuálním počítači povolené zabezpečené spouštění. Minimální verze api: 2020-12-01. bool
vTpmEnabled Určuje, jestli se má na virtuálním počítači povolit vTPM. Minimální verze api: 2020-12-01. bool

ServiceArtifactReference

Název Description Hodnota
id REFERENČNÍ ID artefaktu služby ve tvaru /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroup}/providers/Microsoft.Compute/galleries/{galleryName}/serviceArtifacts/{serviceArtifactName}/vmArtifactsProfiles/{vmArtifactsProfilesName} řetězec

VirtualMachineScaleSetStorageProfile

Název Description Hodnota
datové disky Určuje parametry, které se použijí k přidání datových disků do virtuálních počítačů ve škálovací sadě. Další informace o discích najdete v tématu Informace o discích a virtuálních pevných discích pro virtuální počítače Azure. VirtualMachineScaleSetDataDisk[]
diskControllerType řetězec
imageReference Určuje informace o obrázku, který se má použít. Můžete zadat informace o imagích platforem, imagích marketplace nebo imagích virtuálních počítačů. Tento prvek se vyžaduje, pokud chcete použít image platformy, image z Marketplace nebo image virtuálního počítače, ale nepoužívá se v jiných operacích vytváření. Odkaz na obrázek
osDisk Určuje informace o disku operačního systému používaném virtuálními počítači ve škálovací sadě. Další informace o discích najdete v tématu Informace o discích a virtuálních pevných discích pro virtuální počítače Azure. VirtualMachineScaleSetOSDisk

VirtualMachineScaleSetDataDisk

Název Description Hodnota
Mezipaměti Určuje požadavky na ukládání do mezipaměti. Možné hodnoty jsou: None,ReadOnly,ReadWrite. Výchozí hodnoty jsou: Žádné pro úložiště úrovně Standard. ReadOnly pro Premium Storage. 'Žádný'
ReadOnly
ReadWrite
createOption Možnost vytvořit. "Připojit"
"Prázdné"
FromImage (povinné)
deleteOption Určuje, jestli se má datový disk při odstranění flexibilní škálovací sady virtuálních počítačů odstranit nebo odpojit (tato funkce je dostupná jenom pro škálovací sady virtuálních počítačů s flexibilním režimem orchestrace).

Možné hodnoty:

Odstranit Pokud se použije tato hodnota, datový disk se při odstranění flexibilního virtuálního počítače VMSS odstraní.

Odpojit Pokud se použije tato hodnota, datový disk se po odstranění flexibilního virtuálního počítače VMSS zachová.

Výchozí hodnota je nastavená na Odstranit.
Odstranit
"Odpojit"
diskIOPSReadWrite Určuje Read-Write IOPS spravovaného disku. Měl by se použít jenom v případě, že je UltraSSD_LRS Typ účtu úložiště. Pokud nezadáte, přiřadí se výchozí hodnota na základě diskSizeGB. int
diskMBpsReadWrite Určuje šířku pásma spravovaného disku v MB za sekundu. Měl by se použít jenom v případě, že je UltraSSD_LRS Typ účtu úložiště. Pokud nezadáte, přiřadí se výchozí hodnota na základě diskSizeGB. int
diskSizeGB Určuje velikost prázdného datového disku v gigabajtech. Tento prvek lze použít k přepsání velikosti disku v imagi virtuálního počítače. Vlastnost diskSizeGB je počet bajtů × 1024^3 disku a hodnota nemůže být větší než 1023. int
Lun Určuje číslo logické jednotky datového disku. Tato hodnota slouží k identifikaci datových disků v rámci virtuálního počítače, a proto musí být jedinečná pro každý datový disk připojený k virtuálnímu počítači. int (povinné)
spravovaný disk Parametry spravovaného disku. VirtualMachineScaleSetManagedDiskParameters
name Název disku. řetězec
writeAcceleratorEnabled Určuje, jestli má být na disku povolený nebo zakázaný writeAccelerator. bool

VirtualMachineScaleSetManagedDiskParameters

Název Description Hodnota
diskEncryptionSet Určuje ID prostředku sady prostředků šifrování spravovaného disku spravovaného zákazníkem pro spravovaný disk. DiskEncryptionSetParameters
profil zabezpečení Určuje profil zabezpečení spravovaného disku. VMDiskSecurityProfile
storageAccountType Určuje typ účtu úložiště pro spravovaný disk. POZNÁMKA: UltraSSD_LRS lze použít pouze s datovými disky, nelze je použít s diskem s operačním systémem. 'PremiumV2_LRS'
'Premium_LRS'
"Premium_ZRS"
"StandardSSD_LRS"
'StandardSSD_ZRS'
"Standard_LRS"
"UltraSSD_LRS"

DiskEncryptionSetParameters

Název Description Hodnota
id ID prostředku řetězec

VMDiskSecurityProfile

Název Description Hodnota
diskEncryptionSet Určuje ID prostředku sady šifrování disku spravovaného zákazníkem pro spravovaný disk, který se používá pro objekt blob VMGuest šifrovaný pomocí klíče spravovaného zákazníkem ConfidentialVM s operačním systémem. DiskEncryptionSetParameters
securityEncryptionType Určuje Typ šifrování spravovaného disku. Je nastavený na DiskWithVMGuestState pro šifrování spravovaného disku spolu s objektem blob VMGuestState a VMGuestStateOnly pro šifrování pouze objektu blob VMGuestState. Poznámka: Dá se nastavit jenom pro důvěrné virtuální počítače. 'DiskWithVMGuestState'
VMGuestStateOnly

Odkaz na obrázek

Název Description Hodnota
communityGalleryImageId Zadali jste jedinečné ID image galerie komunity pro nasazení virtuálního počítače. Můžete ho načíst z obrázku GET v galerii komunity. řetězec
id ID prostředku řetězec
offer Určuje nabídku image platformy nebo image marketplace použité k vytvoření virtuálního počítače. řetězec
vydavatel Vydavatel image. řetězec
sharedGalleryImageId Zadali jste jedinečné ID image sdílené galerie pro nasazení virtuálního počítače. Můžete ho načíst ze sdílené galerie image volání GET. řetězec
Sku SKU image. řetězec
verze Určuje verzi image platformy nebo image z Marketplace, která se použije k vytvoření virtuálního počítače. Povolené formáty jsou Major.Minor.Build nebo "latest". Hlavní číslo, Podverze a Sestavení jsou desetinná čísla. Pokud chcete použít nejnovější verzi image dostupnou v době nasazení, zadejte nejnovější verzi. I když použijete nejnovější verzi, image virtuálního počítače se po nasazení automaticky neaktualizuje, i když bude k dispozici nová verze. Nepoužívejte pole version pro nasazení image galerie, image galerie by měla vždy používat pole id pro nasazení. Pokud chcete použít nejnovější verzi image galerie, stačí v poli id nastavit /subscriptions/{id_předplatného}/resourceGroups/{název_skupiny_prostředků}/providers/Microsoft.Compute/galleries/{galleryName}/images/{imageName}v poli id bez zadání verze. řetězec

VirtualMachineScaleSetOSDisk

Název Description Hodnota
Mezipaměti Určuje požadavky na ukládání do mezipaměti. Možné hodnoty jsou: None,ReadOnly,ReadWrite. Výchozí hodnoty jsou: Žádné pro úložiště úrovně Standard. ReadOnly pro Premium Storage. 'Žádný'
ReadOnly
ReadWrite
createOption Určuje, jak se mají vytvořit virtuální počítače ve škálovací sadě. Jediná povolená hodnota je: FromImage. Tato hodnota se používá, když k vytvoření virtuálního počítače používáte image. Pokud používáte image platformy, použijete také element imageReference popsaný výše. Pokud používáte image z marketplace, použijete také dříve popsaný element plánu. "Připojit"
"Prázdné"
FromImage (povinné)
deleteOption Určuje, jestli se má při odstranění flexibilní škálovací sady virtuálních počítačů odstranit nebo odpojit disk s operačním systémem (tato funkce je dostupná jenom pro škálovací sady virtuálních počítačů s flexibilním režimem orchestrace).

Možné hodnoty:

Odstranit Pokud se použije tato hodnota, disk s operačním systémem se při odstranění flexibilního virtuálního počítače VMSS odstraní.

Odpojit Pokud se použije tato hodnota, disk s operačním systémem se po odstranění virtuálního počítače VMSS Flex zachová.

Výchozí hodnota je nastavená na Odstranit. Pro dočasný disk s operačním systémem je výchozí hodnota nastavená na Odstranit. Uživatel nemůže změnit možnost odstranění dočasného disku s operačním systémem.
Odstranit
"Odpojit"
diffDiskSettings Určuje nastavení dočasného disku pro disk operačního systému používaný škálovací sadou virtuálních počítačů. DiffDiskSettings
diskSizeGB Určuje velikost prázdného datového disku v gigabajtech. Tento prvek lze použít k přepsání velikosti disku v imagi virtuálního počítače. Vlastnost diskSizeGB je počet bajtů × 1024^3 disku a hodnota nesmí být větší než 1023. int
image Určuje informace o nespravované imagi uživatele, na které se má škálovací sada založit. Virtuálníharddisk
spravovaný disk Parametry spravovaného disku. VirtualMachineScaleSetManagedDiskParameters
name Název disku. řetězec
typ operačního systému Tato vlastnost umožňuje určit typ operačního systému, který je součástí disku při vytváření virtuálního počítače z image uživatele nebo specializovaného virtuálního pevného disku. Možné hodnoty jsou: Windows,Linux. 'Linux'
'Windows'
Kontejnery vhd Určuje adresy URL kontejneru, které se používají k ukládání disků operačního systému pro škálovací sadu. string[]
writeAcceleratorEnabled Určuje, jestli má být na disku povolený nebo zakázaný writeAccelerator. bool

DiffDiskSettings

Název Description Hodnota
možnost Určuje nastavení dočasného disku pro disk operačního systému. 'Místní'
Umístění Určuje umístění dočasného disku pro disk s operačním systémem. Možné hodnoty jsou: CacheDisk,ResourceDisk. Výchozí chování je: CacheDisk , pokud je nakonfigurovaný pro velikost virtuálního počítače, jinak se použije ResourceDisk . Podívejte se do dokumentace k velikostem virtuálního počítače s Windows na adrese /azure/virtual-machines/windows/sizes a virtuální počítač s Linuxem na adrese /azure/virtual-machines/linux/sizes, kde zjistíte, které velikosti virtuálních počítačů zpřístupňují disk mezipaměti. CacheDisk
'ResourceDisk'

Virtuálníharddisk

Název Description Hodnota
Uri Určuje identifikátor URI virtuálního pevného disku. řetězec

Skladová jednotka (SKU)

Název Description Hodnota
capacity Určuje počet virtuálních počítačů ve škálovací sadě. int
name Název skladové položky. řetězec
tier Určuje úroveň virtuálních počítačů ve škálovací sadě.

Možné hodnoty:

Standard

Basic
řetězec

Šablony pro rychlý start

Následující šablony pro rychlý start nasadí tento typ prostředku.

Template (Šablona) Description
Nasazení škálovací sady virtuálních počítačů se sondou nástroje pro vyrovnávání zatížení a automatickými opravami

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje nasadit škálovací sadu virtuálních počítačů s Linuxem za nástrojem pro vyrovnávání zatížení s nakonfigurovanou sondou stavu. Škálovací sada má také povolené zásady automatických oprav instancí s obdobím odkladu 30 minut.
Nasazení škálovací sady virtuálních počítačů, která jednotlivé virtuální počítače připojí ke sdílené složce Azure Files

Nasazení do Azure
Tato šablona nasadí škálovací sadu virtuálních počítačů s Ubuntu a pomocí rozšíření vlastních skriptů připojí jednotlivé virtuální počítače ke sdílené složce Azure Files.
Nasazení škálovací sady virtuálních počítačů s Windows s rozšířením vlastních skriptů

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje nasadit škálovací sadu virtuálních počítačů s Windows pomocí nejnovější opravené verze různých verzí Windows. Tyto virtuální počítače mají rozšíření vlastních skriptů pro přizpůsobení a jsou za nástrojem pro vyrovnávání zatížení s pravidly překladu adres (NAT) pro připojení rdp.
Nasazení škálovací sady do existující virtuální sítě

Nasazení do Azure
Tato šablona nasadí škálovací sadu virtuálních počítačů do existující virtuální sítě.
Přidání několika virtuálních počítačů do škálovací sady virtuálních počítačů

Nasazení do Azure
Tato šablona vytvoří N čísel virtuálních počítačů se spravovanými disky, veřejnými IP adresami a síťovými rozhraními. Vytvoří virtuální počítače ve škálovací sadě virtuálních počítačů v režimu flexibilní orchestrace. Zřídí se v Virtual Network, který se také vytvoří v rámci nasazení.
Rychlý start s Linuxem v režimu flexibilní orchestrace VMSS

Nasazení do Azure
Tato šablona nasadí jednoduchou škálovací sadu virtuálních počítačů s instancemi za Azure Load Balancer. Škálovací sada virtuálních počítačů je v režimu flexibilní orchestrace. Pomocí parametru operačního systému zvolte nasazení Linux (Ubuntu) nebo Windows (Windows Server Datacenter 2019). POZNÁMKA: Tato šablona rychlého startu umožňuje síťový přístup k portům pro správu virtuálních počítačů (SSH, RDP) z jakékoli internetové adresy a neměla by se používat pro produkční nasazení.
Nasazení škálovací sady virtuálních počítačů s Linuxem za interním nástrojem pro vyrovnávání zatížení

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje nasadit škálovací sadu virtuálních počítačů s Linuxem pomocí nejnovější opravené verze Ubuntu Linuxu 15.10 nebo 14.04.4-LTS. Tyto virtuální počítače jsou za interním nástrojem pro vyrovnávání zatížení s pravidly překladu adres (NAT) pro připojení SSH.
Nasazení škálovací sady virtuálních počítačů s vlastní imagí Linuxu

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje nasadit vlastní image virtuálního počítače s Linuxem uvnitř škálovací sady. Tyto virtuální počítače jsou za nástrojem pro vyrovnávání zatížení s vyrovnáváním zatížení HTTP (ve výchozím nastavení na portu 80). V příkladu se k nasazení a aktualizaci aplikace používá vlastní skript. Možná budete muset zadat vlastní skript pro vlastní postup aktualizace. Budete muset poskytnout zobecněnou image virtuálního počítače ve stejném předplatném a oblasti, kde jste vytvořili škálovací sadu virtuálních počítačů.
Nasazení jednoduché škálovací sady virtuálních počítačů s Linuxem

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje nasadit jednoduchou škálovací sadu virtuálních počítačů s Linuxem pomocí nejnovější opravené verze Ubuntu Linuxu 14.04.4-LTS nebo 16.04-LTS. Tyto virtuální počítače jsou za nástrojem pro vyrovnávání zatížení s pravidly překladu adres (NAT) pro připojení SSH.
Nasazení škálovací sady virtuálních počítačů s Linuxem v zónách dostupnosti

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje nasadit jednoduchou škálovací sadu virtuálních počítačů s Linuxem pomocí nejnovější opravené verze Ubuntu Linuxu 14.04.4-LTS nebo 16.04-LTS. Tyto virtuální počítače jsou za nástrojem pro vyrovnávání zatížení s pravidly překladu adres (NAT) pro připojení SSH.
Nasazení škálovací sady virtuálních počítačů s Linuxem s primární/sekundární architekturou

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje nasadit škálovací sadu virtuálních počítačů s Linuxem s rozšířením vlastních skriptů v primární sekundární architektuře.
Jednoduchá škálovací sada virtuálních počítačů s Linuxem a veřejným protokolem IPv4 na virtuální počítač

Nasazení do Azure
Tato šablona ukazuje nasazení jednoduché škálovací sady s nástrojem pro vyrovnávání zatížení, příchozími pravidly překladu adres (NAT) a veřejnou IP adresou na virtuální počítač.
Nasazení škálovací sady virtuálních počítačů s Windows podporující důvěryhodné spuštění

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje nasadit škálovací sadu virtuálních počítačů s Windows podporující důvěryhodné spuštění pomocí nejnovější opravené verze Windows Server 2016, Windows Server 2019 nebo Windows Server 2022 Azure Edition. Tyto virtuální počítače jsou za nástrojem pro vyrovnávání zatížení s pravidly překladu adres (NAT) pro připojení RDP. Pokud povolíte Secureboot a vTPM, nainstaluje se do škálovací sady virtuálních počítačů rozšíření Host Attestation. Toto rozšíření provede vzdálenou ověření pomocí cloudu.
Nasazení škálovací sady virtuálních počítačů s Ubuntu pomocí Azure Application Gateway

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje nasadit jednoduchou škálovací sadu virtuálních počítačů s Ubuntu integrovanou se Azure Application Gateway a podporuje až 1 000 virtuálních počítačů.
Nasazení škálovací sady virtuálních počítačů s Linuxem a automatickým škálováním

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje nasadit jednoduchou škálovací sadu virtuálních počítačů s Linuxem pomocí nejnovější opravené verze Ubuntu Linuxu 15.04 nebo 14.04.4-LTS. Tyto virtuální počítače jsou za nástrojem pro vyrovnávání zatížení s pravidly překladu adres (NAT) pro připojení SSH. Mají také integrované automatické škálování.
Škálovací sada virtuálních počítačů s podporou SSL

Nasazení do Azure
Nasadí konfiguraci webových serverů s certifikáty SSL nasazenými bezpečně z Azure Key Vault
Nasazení škálovací sady do existující virtuální sítě ve Windows

Nasazení do Azure
Tato šablona nasadí škálovací sadu virtuálních počítačů s Windows 2016 Datacenter do existující skupiny prostředků, virtuální sítě a podsítě.
Nasazení škálovací sady virtuálních počítačů s Windows pomocí Azure Application Gateway

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje nasadit jednoduchou škálovací sadu virtuálních počítačů s Windows integrovanou s Azure Application Gateway a podporuje až 1 000 virtuálních počítačů.
Nasazení škálovací sady virtuálních počítačů s virtuálními počítači s Windows a automatickým škálováním

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje nasadit jednoduchou škálovací sadu virtuálních počítačů s Windows pomocí nejnovější opravené verze Windows 2008-R2-SP1, 2012-Datacenter nebo 2012-R2-Datacenter. Tyto virtuální počítače jsou za nástrojem pro vyrovnávání zatížení s pravidly překladu adres (NAT) pro připojení RDP. Mají také integrované automatické škálování.
Nasazení škálovací sady virtuálních počítačů s vlastní imagí Windows

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje nasadit jednoduchou škálovací sadu virtuálních počítačů s vlastní imagí Windows. Tyto virtuální počítače jsou za nástrojem pro vyrovnávání zatížení s vyrovnáváním zatížení HTTP (ve výchozím nastavení na portu 80).
Nasazení jednoduché škálovací sady virtuálních počítačů s virtuálními počítači s Windows

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje nasadit jednoduchou škálovací sadu virtuálních počítačů s Windows pomocí nejnovější opravené verze různých verzí Windows. Tyto virtuální počítače jsou za nástrojem pro vyrovnávání zatížení s pravidly překladu adres (NAT) pro připojení rdp.
Nasazení škálovací sady virtuálních počítačů s Virtuálními počítači s Windows v Zóny dostupnosti

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje nasadit škálovací sadu virtuálních počítačů s Windows pomocí nejnovější opravené verze různých verzí Windows. Tyto virtuální počítače jsou za nástrojem pro vyrovnávání zatížení s pravidly překladu adres (NAT) pro připojení rdp.
Škálovací sada virtuálních počítačů s předponou veřejné IP adresy

Nasazení do Azure
Šablona pro nasazení škálovací sady virtuálních počítačů s předponou veřejné IP adresy

Definice prostředku Terraform (poskytovatel AzAPI)

Typ prostředku virtualMachineScaleSets je možné nasadit s operacemi, které cílí na:

 • Skupiny prostředků

Seznam změněných vlastností v jednotlivých verzích rozhraní API najdete v protokolu změn.

Formát prostředku

Pokud chcete vytvořit prostředek Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets, přidejte do šablony následující Terraform.

resource "azapi_resource" "symbolicname" {
 type = "Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets@2023-03-01"
 name = "string"
 location = "string"
 parent_id = "string"
 tags = {
  tagName1 = "tagValue1"
  tagName2 = "tagValue2"
 }
 identity {
  type = "string"
  identity_ids = []
 }
 body = jsonencode({
  properties = {
   additionalCapabilities = {
    hibernationEnabled = bool
    ultraSSDEnabled = bool
   }
   automaticRepairsPolicy = {
    enabled = bool
    gracePeriod = "string"
    repairAction = "string"
   }
   constrainedMaximumCapacity = bool
   doNotRunExtensionsOnOverprovisionedVMs = bool
   hostGroup = {
    id = "string"
   }
   orchestrationMode = "string"
   overprovision = bool
   platformFaultDomainCount = int
   priorityMixPolicy = {
    baseRegularPriorityCount = int
    regularPriorityPercentageAboveBase = int
   }
   proximityPlacementGroup = {
    id = "string"
   }
   scaleInPolicy = {
    forceDeletion = bool
    rules = [
     "string"
    ]
   }
   singlePlacementGroup = bool
   spotRestorePolicy = {
    enabled = bool
    restoreTimeout = "string"
   }
   upgradePolicy = {
    automaticOSUpgradePolicy = {
     disableAutomaticRollback = bool
     enableAutomaticOSUpgrade = bool
     useRollingUpgradePolicy = bool
    }
    mode = "string"
    rollingUpgradePolicy = {
     enableCrossZoneUpgrade = bool
     maxBatchInstancePercent = int
     maxSurge = bool
     maxUnhealthyInstancePercent = int
     maxUnhealthyUpgradedInstancePercent = int
     pauseTimeBetweenBatches = "string"
     prioritizeUnhealthyInstances = bool
     rollbackFailedInstancesOnPolicyBreach = bool
    }
   }
   virtualMachineProfile = {
    applicationProfile = {
     galleryApplications = [
      {
       configurationReference = "string"
       enableAutomaticUpgrade = bool
       order = int
       packageReferenceId = "string"
       tags = "string"
       treatFailureAsDeploymentFailure = bool
      }
     ]
    }
    billingProfile = {
     maxPrice = "decimal-as-string"
    }
    capacityReservation = {
     capacityReservationGroup = {
      id = "string"
     }
    }
    diagnosticsProfile = {
     bootDiagnostics = {
      enabled = bool
      storageUri = "string"
     }
    }
    evictionPolicy = "string"
    extensionProfile = {
     extensions = [
      {
       name = "string"
       properties = {
        autoUpgradeMinorVersion = bool
        enableAutomaticUpgrade = bool
        forceUpdateTag = "string"
        protectedSettingsFromKeyVault = {
         secretUrl = "string"
         sourceVault = {
          id = "string"
         }
        }
        provisionAfterExtensions = [
         "string"
        ]
        publisher = "string"
        suppressFailures = bool
        type = "string"
        typeHandlerVersion = "string"
       }
      }
     ]
     extensionsTimeBudget = "string"
    }
    hardwareProfile = {
     vmSizeProperties = {
      vCPUsAvailable = int
      vCPUsPerCore = int
     }
    }
    licenseType = "string"
    networkProfile = {
     healthProbe = {
      id = "string"
     }
     networkApiVersion = "2020-11-01"
     networkInterfaceConfigurations = [
      {
       name = "string"
       properties = {
        deleteOption = "string"
        disableTcpStateTracking = bool
        dnsSettings = {
         dnsServers = [
          "string"
         ]
        }
        enableAcceleratedNetworking = bool
        enableFpga = bool
        enableIPForwarding = bool
        ipConfigurations = [
         {
          name = "string"
          properties = {
           applicationGatewayBackendAddressPools = [
            {
             id = "string"
            }
           ]
           applicationSecurityGroups = [
            {
             id = "string"
            }
           ]
           loadBalancerBackendAddressPools = [
            {
             id = "string"
            }
           ]
           loadBalancerInboundNatPools = [
            {
             id = "string"
            }
           ]
           primary = bool
           privateIPAddressVersion = "string"
           publicIPAddressConfiguration = {
            name = "string"
            properties = {
             deleteOption = "string"
             dnsSettings = {
              domainNameLabel = "string"
             }
             idleTimeoutInMinutes = int
             ipTags = [
              {
               ipTagType = "string"
               tag = "string"
              }
             ]
             publicIPAddressVersion = "string"
             publicIPPrefix = {
              id = "string"
             }
            }
            sku = {
             name = "string"
             tier = "string"
            }
           }
           subnet = {
            id = "string"
           }
          }
         }
        ]
        networkSecurityGroup = {
         id = "string"
        }
        primary = bool
       }
      }
     ]
    }
    osProfile = {
     adminPassword = "string"
     adminUsername = "string"
     allowExtensionOperations = bool
     computerNamePrefix = "string"
     customData = "string"
     linuxConfiguration = {
      disablePasswordAuthentication = bool
      enableVMAgentPlatformUpdates = bool
      patchSettings = {
       assessmentMode = "string"
       automaticByPlatformSettings = {
        bypassPlatformSafetyChecksOnUserSchedule = bool
        rebootSetting = "string"
       }
       patchMode = "string"
      }
      provisionVMAgent = bool
      ssh = {
       publicKeys = [
        {
         keyData = "string"
         path = "string"
        }
       ]
      }
     }
     requireGuestProvisionSignal = bool
     secrets = [
      {
       sourceVault = {
        id = "string"
       }
       vaultCertificates = [
        {
         certificateStore = "string"
         certificateUrl = "string"
        }
       ]
      }
     ]
     windowsConfiguration = {
      additionalUnattendContent = [
       {
        componentName = "Microsoft-Windows-Shell-Setup"
        content = "string"
        passName = "OobeSystem"
        settingName = "string"
       }
      ]
      enableAutomaticUpdates = bool
      enableVMAgentPlatformUpdates = bool
      patchSettings = {
       assessmentMode = "string"
       automaticByPlatformSettings = {
        bypassPlatformSafetyChecksOnUserSchedule = bool
        rebootSetting = "string"
       }
       enableHotpatching = bool
       patchMode = "string"
      }
      provisionVMAgent = bool
      timeZone = "string"
      winRM = {
       listeners = [
        {
         certificateUrl = "string"
         protocol = "string"
        }
       ]
      }
     }
    }
    priority = "string"
    scheduledEventsProfile = {
     osImageNotificationProfile = {
      enable = bool
      notBeforeTimeout = "string"
     }
     terminateNotificationProfile = {
      enable = bool
      notBeforeTimeout = "string"
     }
    }
    securityPostureReference = {
     excludeExtensions = [
      {
       location = "string"
       properties = {
        autoUpgradeMinorVersion = bool
        enableAutomaticUpgrade = bool
        forceUpdateTag = "string"
        instanceView = {
         name = "string"
         statuses = [
          {
           code = "string"
           displayStatus = "string"
           level = "string"
           message = "string"
           time = "string"
          }
         ]
         substatuses = [
          {
           code = "string"
           displayStatus = "string"
           level = "string"
           message = "string"
           time = "string"
          }
         ]
         type = "string"
         typeHandlerVersion = "string"
        }
        protectedSettingsFromKeyVault = {
         secretUrl = "string"
         sourceVault = {
          id = "string"
         }
        }
        provisionAfterExtensions = [
         "string"
        ]
        publisher = "string"
        suppressFailures = bool
        type = "string"
        typeHandlerVersion = "string"
       }
       tags = {}
      }
     ]
     id = "string"
    }
    securityProfile = {
     encryptionAtHost = bool
     securityType = "string"
     uefiSettings = {
      secureBootEnabled = bool
      vTpmEnabled = bool
     }
    }
    serviceArtifactReference = {
     id = "string"
    }
    storageProfile = {
     dataDisks = [
      {
       caching = "string"
       createOption = "string"
       deleteOption = "string"
       diskIOPSReadWrite = int
       diskMBpsReadWrite = int
       diskSizeGB = int
       lun = int
       managedDisk = {
        diskEncryptionSet = {
         id = "string"
        }
        securityProfile = {
         diskEncryptionSet = {
          id = "string"
         }
         securityEncryptionType = "string"
        }
        storageAccountType = "string"
       }
       name = "string"
       writeAcceleratorEnabled = bool
      }
     ]
     diskControllerType = "string"
     imageReference = {
      communityGalleryImageId = "string"
      id = "string"
      offer = "string"
      publisher = "string"
      sharedGalleryImageId = "string"
      sku = "string"
      version = "string"
     }
     osDisk = {
      caching = "string"
      createOption = "string"
      deleteOption = "string"
      diffDiskSettings = {
       option = "Local"
       placement = "string"
      }
      diskSizeGB = int
      image = {
       uri = "string"
      }
      managedDisk = {
       diskEncryptionSet = {
        id = "string"
       }
       securityProfile = {
        diskEncryptionSet = {
         id = "string"
        }
        securityEncryptionType = "string"
       }
       storageAccountType = "string"
      }
      name = "string"
      osType = "string"
      vhdContainers = [
       "string"
      ]
      writeAcceleratorEnabled = bool
     }
    }
    userData = "string"
   }
   zoneBalance = bool
  }
  zones = [
   "string"
  ]
  sku = {
   capacity = int
   name = "string"
   tier = "string"
  }
  extendedLocation = {
   name = "string"
   type = "EdgeZone"
  }
  plan = {
   name = "string"
   product = "string"
   promotionCode = "string"
   publisher = "string"
  }
 })
}

Hodnoty vlastností

virtualMachineScaleSets

Název Description Hodnota
typ Typ prostředku Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets@2023-03-01
name Název prostředku string (povinné)

Omezení počtu znaků: 1–15 (Windows)
1–64 (Linux)Platné znaky:
Nelze použít mezery, řídicí znaky ani tyto znaky:
~ ! @ # $ % ^ & * ( ) = + _ [ ] { } \ | ; : . ' " , < > / ?

Nejde začínat podtržítkem. Nemůže končit tečkou nebo pomlčkam.
location Umístění prostředku string (povinné)
parent_id K nasazení do skupiny prostředků použijte ID této skupiny prostředků. string (povinné)
tags Značky prostředků Slovník názvů a hodnot značek.
Sku Skladová položka škálovací sady virtuálních počítačů Sku
extendedLocation Rozšířené umístění škálovací sady virtuálních počítačů. ExtendedLocation
identity Identita škálovací sady virtuálních počítačů, pokud je nakonfigurovaná. VirtualMachineScaleSetIdentity
Plán Určuje informace o imagi z marketplace, která se použije k vytvoření virtuálního počítače. Tento prvek se používá jenom pro image z marketplace. Než budete moct použít image z marketplace z rozhraní API, musíte tuto image povolit pro programové použití. V Azure Portal vyhledejte image z marketplace, kterou chcete použít, a pak klikněte na Chci nasadit programově, Začínáme> . Zadejte požadované informace a klikněte na Uložit. Plán
properties Popisuje vlastnosti škálovací sady virtuálních počítačů. VirtualMachineScaleSetProperties
Zóny Zóny škálovací sady virtuálních počítačů POZNÁMKA: Zóny dostupnosti je možné nastavit pouze při vytváření škálovací sady. string[]

ExtendedLocation

Název Description Hodnota
name Název rozšířeného umístění. řetězec
typ Typ rozšířeného umístění. "EdgeZone"

VirtualMachineScaleSetIdentity

Název Description Hodnota
typ Typ identity použitý pro škálovací sadu virtuálních počítačů. Typ SystemAssigned, UserAssigned zahrnuje implicitně vytvořenou identitu i sadu identit přiřazených uživatelem. Typ None odebere ze škálovací sady virtuálních počítačů všechny identity. "SystemAssigned"
"SystemAssigned, UserAssigned"
"UserAssigned"
identity_ids Seznam identit uživatelů přidružených ke škálovací sadě virtuálních počítačů. Odkazy na klíče slovníku identit uživatelů budou ID prostředků ARM ve formátu//subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities/{identityName}. Pole ID identit uživatelů

Plánování

Název Description Hodnota
name ID plánu řetězec
product Určuje produkt image z marketplace. Jedná se o stejnou hodnotu jako u prvku Offer v elementu imageReference. řetězec
promotionCode Propagační kód. řetězec
vydavatel ID vydavatele. řetězec

VirtualMachineScaleSetProperties

Název Description Hodnota
additionalCapabilities Určuje další funkce povolené nebo zakázané na Virtual Machines ve škálovací sadě virtuálních počítačů. Příklad: jestli Virtual Machines mít možnost podporovat připojení spravovaných datových disků s UltraSSD_LRS typu účtu úložiště. AdditionalCapabilities
automaticRepairsPolicy Zásady pro automatické opravy AutomaticRepairsPolicy
constrainedMaximumCapacity Volitelná vlastnost, která musí být nastavena na hodnotu True nebo vynechána. bool
doNotRunExtensionsOnOverprovisionedVMs Pokud je povolené nadměrné zřizování, rozšíření se spustí jenom na požadovaném počtu virtuálních počítačů, které se nakonec zachovají. Tato vlastnost tedy zajistí, aby se rozšíření nespustí na virtuálních počítačích s nadměrným zřízením. bool
skupina hostitelů Určuje informace o vyhrazené skupině hostitelů, ve které se nachází škálovací sada virtuálních počítačů. Minimální verze api: 2020-06-01. Dílčí zdroj
orchestrationMode Určuje režim orchestrace pro škálovací sadu virtuálních počítačů. "Flexibilní"
"Uniforma"
nadměrné zřizování Určuje, jestli má být škálovací sada virtuálních počítačů nadměrně zřízena. bool
platformFaultDomainCount Počet domén selhání pro každou skupinu umístění int
priorityMixPolicy Určuje požadované cíle pro kombinování spotových a běžných virtuálních počítačů s prioritou v rámci stejné instance VMSS Flex. PriorityMixPolicy
proximityPlacementGroup Určuje informace o skupině umístění bezkontaktní komunikace, ke které by měla být přiřazena škálovací sada virtuálních počítačů. Minimální verze api:2018-04-01. Dílčí zdroj
zásady škálování Určuje zásady použité při škálování Virtual Machines ve škálovací sadě virtuálních počítačů. Zásady škálování
skupina singlePlacementGroup V případě hodnoty true se škálovací sada omezí na jednu skupinu umístění s maximální velikostí 100 virtuálních počítačů. POZNÁMKA: Pokud má parametr singlePlacementGroup hodnotu true, může být změněn na hodnotu false. Pokud je však hodnota singlePlacementGroup false, nemusí být změněna na hodnotu true. bool
zásady spotRestorePolicy Určuje vlastnosti spotového obnovení pro škálovací sadu virtuálních počítačů. Zásady spotrestore
upgradeZásady Zásady upgradu. Zásady upgradu
virtualMachineProfile Profil virtuálního počítače. VirtualMachineScaleSetVMProfile
zoneBalance Jestli v případě výpadku zóny vynutit výhradně i distribuci virtuálních počítačů mezi x zónami. vlastnost zoneBalance lze nastavit pouze v případě, že vlastnost zones škálovací sady obsahuje více než jednu zónu. Pokud nejsou zadány žádné zóny nebo pouze jedna zóna, vlastnost zoneBalance by neměla být nastavena. bool

AdditionalCapabilities

Název Description Hodnota
hibernaceEnabled Příznak, který povolí nebo zakáže možnost hibernace na virtuálním počítači. bool
ultraSSDEnabled Příznak, který povolí nebo zakáže možnost mít na virtuálním počítači nebo škálovací sadě virtuálních počítačů jeden nebo více spravovaných datových disků s UltraSSD_LRS typu účtu úložiště. Spravované disky s typem účtu úložiště UltraSSD_LRS je možné přidat do virtuálního počítače nebo škálovací sady virtuálních počítačů jenom v případě, že je tato vlastnost povolená. bool

AutomaticRepairsPolicy

Název Description Hodnota
enabled Určuje, jestli mají být ve škálovací sadě virtuálních počítačů povolené automatické opravy. Výchozí hodnota je False. bool
gracePeriod Doba, po kterou se automatické opravy pozastaví kvůli změně stavu virtuálního počítače. Doba odkladu začíná po dokončení změny stavu. To pomáhá předejít předčasnému nebo náhodnému opravě. Doba trvání by měla být zadána ve formátu ISO 8601. Minimální povolené období odkladu je 10 minut (PT10M), což je také výchozí hodnota. Maximální povolené období odkladu je 90 minut (PT90M). řetězec
akce opravy Typ opravné akce (nahrazení, restartování, obnovení z image), která se použije k opravě virtuálních počítačů ve škálovací sadě, které nejsou v pořádku. Výchozí hodnota je nahradit. "Obnovit image"
"Nahradit"
"Restart" (Restartovat)

Dílčí zdroj

Název Description Hodnota
id ID prostředku řetězec

PriorityMixPolicy

Název Description Hodnota
baseRegularPriorityCount Základní počet virtuálních počítačů s pravidelnou prioritou, které se v této škálovací sadě vytvoří při horizontálním navýšení kapacity. int
regularPriorityPercentageAboveBase Procento instancí virtuálních počítačů po dosažení základního běžného počtu priorit, u které se očekává, že budou používat běžnou prioritu. int

Zásady škálování

Název Description Hodnota
forceDeletion Tato vlastnost umožňuje určit, jestli je potřeba vynutit odstranění virtuálních počítačů při horizontálním snížení kapacity škálovací sady virtuálních počítačů. (Funkce ve verzi Preview) bool
pravidla Pravidla, která se mají dodržovat při škálování škálovací sady virtuálních počítačů.

Možné hodnoty:

Výchozí Při horizontálním snížení kapacity škálovací sady virtuálních počítačů se škálovací sada nejprve vyrovná mezi zónami, pokud se jedná o zónovou škálovací sadu. Pak se bude co nejvíce vyrovnát napříč doménami selhání. V každé doméně selhání budou virtuální počítače vybrané k odebrání nejnovějšími, které nejsou chráněné před horizontálním snížením kapacity.

Nejstarší virtuální počítač Při horizontálním snížení kapacity škálovací sady virtuálních počítačů se pro odebrání vyberou nejstarší virtuální počítače, které nejsou chráněné před horizontálním snížením kapacity. U zónových škálovacích sad virtuálních počítačů se škálovací sada nejprve vyrovnává mezi zónami. V rámci každé zóny budou k odebrání vybrány nejstarší virtuální počítače, které nejsou chráněné.

Nejnovější virtuální počítač Při horizontálním snížení kapacity škálovací sady virtuálních počítačů se pro odebrání vyberou nejnovější virtuální počítače, které nejsou chráněné před horizontálním snížením kapacity. U zónových škálovacích sad virtuálních počítačů se škálovací sada nejprve vyrovnává mezi zónami. V rámci každé zóny budou k odebrání zvoleny nejnovější virtuální počítače, které nejsou chráněné.

Pole řetězců obsahující některou z těchto možností:
"Výchozí"
"Nejnovější virtuální počítač"
"OldestVM"

Zásady spotrestore

Název Description Hodnota
enabled Povolí funkci spotového pokusu o obnovení, kdy se vyřazené instance spotové škálovací sady virtuálních počítačů pokusí oportunisticky obnovit na základě dostupnosti kapacity a cenových omezení. bool
časový limit obnovení Hodnota časového limitu vyjádřená jako doba trvání ISO 8601, po jejímž uplynutí se platforma nepokusí obnovit instance služby VMSS SPOT řetězec

Zásady upgradu

Název Description Hodnota
automaticOSUpgradePolicy Konfigurační parametry používané k automatickému upgradu operačního systému. AutomaticOSUpgradePolicy
režim Určuje režim upgradu na virtuální počítače ve škálovací sadě.

Možné hodnoty:

Ručně – Aplikaci aktualizací virtuálních počítačů ve škálovací sadě řídíte vy. Provedete to pomocí ruční akceUpgrade.

Automaticky – Všechny virtuální počítače ve škálovací sadě se automaticky aktualizují najednou.
"Automaticky"
"Ručně"
"Rolling"
rollingUpgradePolicy Parametry konfigurace použité při provádění upgradu se zajištěním provozu. RollingUpgradePolicy

AutomaticOSUpgradePolicy

Název Description Hodnota
disableAutomaticRollback Určuje, jestli má být funkce vrácení image operačního systému zakázaná. Výchozí hodnota je false. bool
enableAutomaticOSUpgrade Určuje, jestli se mají u instancí škálovací sady automaticky používat upgrady operačního systému, jakmile bude k dispozici novější verze image operačního systému. Výchozí hodnota je false. Pokud je u škálovacích sad založených na Windows nastavená hodnota true, vlastnost enableAutomaticUpdates se automaticky nastaví na false a nelze ji nastavit na hodnotu true. bool
useRollingUpgradePolicy Určuje, jestli se během automatického upgradu operačního systému mají použít zásady postupného upgradu. Výchozí hodnota je false. Automatický upgrade operačního systému se vrátí k výchozím zásadám, pokud v škálovací sadě virtuálních počítačů nejsou definované žádné zásady. bool

RollingUpgradePolicy

Název Description Hodnota
enableCrossZoneUpgrade Povolte škálovací sadě virtuálních počítačů ignorovat hranice az při vytváření dávek upgradu. Při určení velikosti dávky vezměte v úvahu update domain a maxBatchInstancePercent. bool
maxBatchInstancePercent Maximální procento z celkového počtu instancí virtuálních počítačů, které se upgradují současně upgradem se zajištěním provozu v jedné dávce. Protože se jedná o maximum, instance, které nejsou v pořádku, v předchozích nebo budoucích dávkách můžou způsobit snížení procenta instancí v dávce, aby byla zajištěna vyšší spolehlivost. Výchozí hodnota tohoto parametru je 20 %. int
maxSurge Vytvořte nové virtuální počítače a upgradujte škálovací sadu místo aktualizace stávajících virtuálních počítačů. Po vytvoření nových virtuálních počítačů pro každou dávku se stávající virtuální počítače odstraní. bool
maxUnhealthyInstancePercent Maximální procento z celkového počtu instancí virtuálních počítačů ve škálovací sadě, které můžou být současně v pořádku, buď v důsledku upgradu, nebo v důsledku kontroly stavu virtuálního počítače, které jsou v pořádku, před přerušením upgradu se zajištěním provozu. Toto omezení se zkontroluje před spuštěním jakékoli dávky. Výchozí hodnota tohoto parametru je 20 %. int
maxUnhealthyUpgradedInstancePercent Maximální procento upgradovaných instancí virtuálních počítačů, u které zjistíte, že nejsou v pořádku. Tato kontrola proběhne po upgradu každé dávky. Pokud je toto procento někdy překročeno, průběžná aktualizace se přeruší. Výchozí hodnota tohoto parametru je 20 %. int
pauseTimeBetweenBatches Doba čekání mezi dokončením aktualizace všech virtuálních počítačů v jedné dávce a spuštěním další dávky Doba trvání by měla být zadána ve formátu ISO 8601. Výchozí hodnota je 0 sekund (PT0S). řetězec
prioritizeUnhealthyInstances Upgradujte všechny instance, které nejsou v pořádku, ve škálovací sadě před instancemi, které jsou v pořádku. bool
rollbackFailedInstancesOnPolicyBreach Vrácení neúspěšných instancí do předchozího modelu v případě porušení zásad postupného upgradu bool

VirtualMachineScaleSetVMProfile

Název Description Hodnota
applicationProfile Určuje aplikace galerie, které se mají zpřístupnit virtuálnímu počítači nebo VMSS. Aplikačníprofil
billingProfile Určuje podrobnosti o službě Azure Spot VMSS související s fakturací. Minimální verze rozhraní API: 1. 3. 2019. BillingProfile
capacityReservation Určuje podrobnosti o škálovací sadě související s rezervací kapacity. Minimální verze rozhraní API: 1. 4. 2021. CapacityReservationProfile
diagnosticsProfile Určuje stav nastavení diagnostiky spouštění. Minimální verze rozhraní API: 2015-06-15. DiagnosticsProfile
evictionPolicy Určuje zásadu vyřazení pro spotový virtuální počítač Azure a škálovací sadu Azure Spot. U spotových virtuálních počítačů Azure se podporuje zrušení přidělení i odstranění a minimální verze rozhraní API je 2019-03-01. U spotových škálovacích sad Azure se podporuje zrušení přidělení i odstranění a minimální verze rozhraní API je 2017-10-30-preview. "Uvolnit"
"Odstranit"
extensionProfile Určuje kolekci nastavení pro rozšíření nainstalovaná na virtuálních počítačích ve škálovací sadě. VirtualMachineScaleSetExtensionProfile
hardwareProfile Určuje podrobnosti o škálovací sadě související s hardwarovým profilem. Minimální verze rozhraní API: 2021-11-01. VirtualMachineScaleSetHardwareProfile
licenseType Určuje, že image nebo disk, který se používá, byly licencované místně.

Možné hodnoty pro operační systém Windows Server jsou:

Windows_Client

Windows_Server

Možné hodnoty pro operační systém Linux Server jsou:

RHEL_BYOS (pro RHEL)

SLES_BYOS (pro SUSE)

Další informace najdete v tématu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro Windows Server.

Zvýhodněné hybridní využití Azure pro Linux Server

Minimální verze rozhraní API: 2015-06-15
řetězec
networkProfile Určuje vlastnosti síťových rozhraní virtuálních počítačů ve škálovací sadě. VirtualMachineScaleSetNetworkProfile
osProfile Určuje nastavení operačního systému pro virtuální počítače ve škálovací sadě. VirtualMachineScaleSetOSProfile
Prioritou Určuje prioritu virtuálních počítačů ve škálovací sadě. Minimální verze rozhraní API: 2017-10-30-preview. "Nízká"
"Normální"
"Spot"
scheduledEventsProfile Určuje konfigurace související s naplánovanou událostí. ScheduledEventsProfile
securityPostureReference Určuje stav zabezpečení, který se má použít pro všechny virtuální počítače ve škálovací sadě. Minimální verze rozhraní API: 1. 3. 2023 SecurityPostureReference
securityProfile Určuje nastavení profilu souvisejícího se zabezpečením pro virtuální počítače ve škálovací sadě. SecurityProfile
serviceArtifactReference Určuje REFERENČNÍ ID artefaktu služby, které se používá k nastavení stejné verze image pro všechny virtuální počítače ve škálovací sadě při použití nejnovější verze image. Minimální verze rozhraní API: 2022-11-01 ServiceArtifactReference
storageProfile Určuje nastavení úložiště pro disky virtuálního počítače. VirtualMachineScaleSetStorageProfile
Userdata UserData pro virtuální počítače ve škálovací sadě, která musí být zakódovaná jako base-64. Zákazník by sem neměl předávat žádné tajné kódy. Minimální verze rozhraní API: 1. 3. 2021. řetězec

Aplikačníprofil

Název Description Hodnota
galerieAplikace Určuje aplikace galerie, které se mají zpřístupnit virtuálnímu počítači nebo VMSS. VMGalleryApplication[]

VMGalleryApplication

Název Description Hodnota
configurationReference Volitelné– Určuje identifikátor URI objektu blob Azure, který nahradí výchozí konfiguraci balíčku, pokud je zadaná. řetězec
enableAutomaticUpgrade Pokud je nastavená hodnota true, pokud je v PIR/SIG k dispozici nová verze aplikace galerie, automaticky se aktualizuje pro virtuální počítač nebo škálovací sadu virtuálních počítačů. bool
pořadí Volitelné: Určuje pořadí, ve kterém se mají balíčky instalovat. int
packageReferenceId Určuje ID prostředku GalleryApplicationVersion ve tvaru /subscriptions/{SubscriptionId}/resourceGroups/{ResourceGroupName}/providers/Microsoft.Compute/gallerys/{galleryName}/applications/{application}/versions/{version} string (povinné)
tags Volitelné: Určuje předávací hodnotu pro obecnější kontext. řetězec
treatFailureAsDeploymentFailure Volitelné, pokud je true, jakékoli selhání jakékoli operace v aplikaci VmApplication selže při nasazení. bool

Fakturačníprofil

Název Description Hodnota
MaxCena Určuje maximální cenu, kterou jste ochotni zaplatit za spotový virtuální počítač Nebo škálovací sadu virtuálních počítačů Azure. Tato cena je v amerických dolarech.

Tato cena se porovná s aktuální spotovou cenou Azure pro velikost virtuálního počítače. Porovnávají se také ceny v době vytvoření nebo aktualizace spotového virtuálního počítače Azure nebo škálovací sady virtuálních počítačů Azure a operace bude úspěšná, pouze pokud je maximální cena vyšší než aktuální spotová cena Azure.

Hodnota maxPrice se použije také k vyřazení spotového virtuálního počítače Nebo škálovací sady virtuálních počítačů Azure, pokud aktuální spotová cena Azure po vytvoření virtuálního počítače nebo škálovací sady virtuálních počítačů překročí maximální cenu.

Možné hodnoty:

– Libovolná desetinná hodnota větší než nula. Příklad: 0,01538

-1 – indikuje výchozí cenu, která má být až na vyžádání.

Nastavením hodnoty maxPrice na -1 můžete označit, že spotový virtuální počítač Nebo škálovací sada virtuálních počítačů Azure by se z důvodu ceny neměly vyřadit. Výchozí maximální cena je -1, pokud ji neposkytnete.

Minimální verze api-version: 2019-03-01. Zadejte desetinnou hodnotu jako řetězec.
int nebo json decimal

CapacityReservationProfile

Název Description Hodnota
capacityReservationGroup Určuje ID prostředku skupiny rezervací kapacity, které by se mělo použít k přidělování instancí virtuálních počítačů nebo škálovací sady, pokud je rezervovaná dostatečná kapacita. Další podrobnosti najdete v části https://aka.ms/CapacityReservation . Dílčí zdroj

Diagnostickýprofile

Název Description Hodnota
bootDiagnostics Diagnostika spouštění je funkce ladění, která umožňuje zobrazit výstup konzoly a snímek obrazovky a diagnostikovat stav virtuálního počítače. POZNÁMKA: Pokud se zadává storageUri, ujistěte se, že je účet úložiště ve stejné oblasti a předplatném jako virtuální počítač. Můžete snadno zobrazit výstup protokolu konzoly. Azure také umožňuje zobrazit snímek obrazovky virtuálního počítače z hypervisoru. BootDiagnostics

BootDiagnostics

Název Description Hodnota
enabled Jestli má být na virtuálním počítači povolená diagnostika spouštění. bool
storageUri Identifikátor URI účtu úložiště, který se má použít k umístění výstupu konzoly a snímku obrazovky. Pokud při povolování diagnostiky spouštění není zadaný identifikátor storageUri, použije se spravované úložiště. řetězec

VirtualMachineScaleSetExtensionProfile

Název Description Hodnota
rozšíření Prostředky podřízeného rozšíření škálovací sady virtuálních počítačů VirtualMachineScaleSetExtension[]
extensionsTimeBudget Určuje čas, po který se mají spouštět všechna rozšíření. Doba trvání by měla být od 15 minut do 120 minut (včetně) a měla by být zadána ve formátu ISO 8601. Výchozí hodnota je 90 minut (PT1H30M). Minimální verze api: 2020-06-01. řetězec

VirtualMachineScaleSetExtension

Název Description Hodnota
name Název rozšíření. řetězec
properties Popisuje vlastnosti rozšíření škálovací sady virtuálních počítačů. VirtualMachineScaleSetExtensionProperties

VirtualMachineScaleSetExtensionProperties

Název Description Hodnota
autoUpgradeMinorVersion Určuje, jestli by rozšíření mělo používat novější podverzi, pokud je k dispozici v době nasazení. Po nasazení ale rozšíření neupgraduje podverze, pokud se nenasadí znovu, a to ani s touto vlastností nastavenou na true. bool
enableAutomaticUpgrade Určuje, jestli má platforma rozšíření automaticky upgradovat, pokud je k dispozici novější verze rozšíření. bool
forceUpdateTag Pokud je zadána hodnota, která se liší od předchozí hodnoty, obslužná rutina rozšíření bude nucena aktualizovat i v případě, že se konfigurace rozšíření nezměnila. řetězec
protectedSettings Rozšíření může obsahovat buď protectedSettings, nebo protectedSettingsFromKeyVault nebo vůbec žádné chráněné nastavení.
protectedSettingsFromKeyVault Nastavení chráněná rozšířeními, která jsou předána odkazem a využívána z trezoru klíčů KeyVaultSecretReference
provisionAfterExtensions Kolekce názvů rozšíření, po které je potřeba toto rozšíření zřídit. string[]
vydavatel Název vydavatele obslužné rutiny rozšíření. řetězec
nastavení Veřejná nastavení rozšíření ve formátu JSON
suppressFailures Označuje, jestli budou potlačena selhání vyplývající z rozšíření (provozní selhání, jako je nepřipojování k virtuálnímu počítači, nebudou potlačeny bez ohledu na tuto hodnotu). Výchozí hodnotou je hodnota false. bool
typ Určuje typ rozšíření; příkladem je CustomScriptExtension. řetězec
typeHandlerVersion Určuje verzi obslužné rutiny skriptu. řetězec

KeyVaultSecretReference

Název Description Hodnota
secretUrl Adresa URL odkazující na tajný kód v Key Vault. string (povinné)
sourceVault Relativní adresa URL Key Vault obsahující tajný klíč. SubResource (povinné)

VirtualMachineScaleSetHardwareProfile

Název Description Hodnota
vmSizeProperties Určuje vlastnosti pro přizpůsobení velikosti virtuálního počítače. Minimální verze rozhraní API: 2021-11-01. Další podrobnosti najdete v pokynech v tématu Přizpůsobení virtuálního počítače. VMSizeProperties

VMSizeProperties

Název Description Hodnota
vCPUsAvailable Určuje počet virtuálních procesorů dostupných pro virtuální počítač. Pokud tato vlastnost není v textu požadavku zadaná, je výchozím chováním nastavit ji na hodnotu virtuálních procesorů dostupných pro danou velikost virtuálního počítače vystavenou v odpovědi rozhraní API v seznamu všech dostupných velikostí virtuálních počítačů v oblasti. int
vCPUsPerCore Určuje poměr virtuálních procesorů k fyzickým jádrům. Pokud tato vlastnost není v textu požadavku zadaná, výchozí chování se nastaví na hodnotu vCPUsPerCore pro velikost virtuálního počítače vystavenou v odpovědi rozhraní API vypsat všechny dostupné velikosti virtuálních počítačů v oblasti. Nastavení této vlastnosti na hodnotu 1 také znamená, že hyper-threading je zakázaný. int

VirtualMachineScaleSetNetworkProfile

Název Description Hodnota
healthProbe Odkaz na sondu nástroje pro vyrovnávání zatížení, která slouží k určení stavu instance ve škálovací sadě virtuálních počítačů. Odkaz bude ve formátu /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Network/loadBalancers/{loadBalancerName}/probes/{probeName}. ApiEntityReference
networkApiVersion Určuje verzi rozhraní Microsoft.Network API použitou při vytváření síťových prostředků v konfiguraci síťového rozhraní pro škálovací sadu virtuálních počítačů s režimem orchestrace Flexibilní. "2020-11-01"
networkInterfaceConfigurations Seznam konfigurací sítě. VirtualMachineScaleSetNetworkConfiguration[]

ApiEntityReference

Název Description Hodnota
id ID prostředku ARM ve formě /subscriptions/{SubscriptionId}/resourceGroups/{ResourceGroupName}/... řetězec

VirtualMachineScaleSetNetworkConfiguration

Název Description Hodnota
name Název konfigurace sítě. string (povinné)
properties Popisuje konfiguraci ip adres profilu sítě škálovací sady virtuálních počítačů. VirtualMachineScaleSetNetworkConfigurationProperties

VirtualMachineScaleSetNetworkConfigurationProperties

Název Description Hodnota
deleteOption Určení, co se stane se síťovým rozhraním při odstranění virtuálního počítače "Odstranit"
"Odpojit"
disableTcpStateTracking Určuje, zda je síťové rozhraní zakázané pro sledování stavu tcp. bool
dnsSettings Nastavení dns, která se mají použít v síťových rozhraních. VirtualMachineScaleSetNetworkConfigurationDnsSetting...
enableAcceleratedNetworking Určuje, zda je síťové rozhraní povoleno akcelerovaným síťovým rozhraním. bool
enableFpga Určuje, zda je síťové rozhraní povoleno sítí FPGA. bool
enableIPForwarding Jestli je u této síťové karty povolené předávání IP adres. bool
ipConfigurations Určuje konfigurace PROTOKOLU IP síťového rozhraní. VirtualMachineScaleSetIPConfiguration[] (povinné)
networkSecurityGroup Skupina zabezpečení sítě. Dílčí zdroj
Primární Určuje primární síťové rozhraní v případě, že má virtuální počítač více než 1 síťové rozhraní. bool

VirtualMachineScaleSetNetworkConfigurationDnsSetting...

Název Description Hodnota
dnsServery Seznam IP adres serverů DNS string[]

VirtualMachineScaleSetIPConfiguration

Název Description Hodnota
name Název konfigurace PROTOKOLU IP. string (povinné)
properties Popisuje vlastnosti konfigurace ip adres profilu sítě škálovací sady virtuálních počítačů. VirtualMachineScaleSetIPConfigurationProperties

VirtualMachineScaleSetIPConfigurationProperties

Název Description Hodnota
applicationGatewayBackendAddressPools Určuje pole odkazů na back-endové fondy adres aplikačních bran. Škálovací sada může odkazovat na back-endové fondy adres více aplikačních bran. Více škálovacích sad nemůže používat stejnou službu Application Gateway. SubResource[]
applicationSecurityGroups Určuje pole odkazů na skupinu zabezpečení aplikace. SubResource[]
loadBalancerBackendAddressPools Určuje pole odkazů na back-endové fondy adres nástrojů pro vyrovnávání zatížení. Škálovací sada může odkazovat na back-endové fondy adres jednoho veřejného a jednoho interního nástroje pro vyrovnávání zatížení. Více škálovacích sad nemůže používat stejný nástroj pro vyrovnávání zatížení základní skladové položky. SubResource[]
loadBalancerInboundNatPools Určuje pole odkazů na příchozí fondy Nat nástrojů pro vyrovnávání zatížení. Škálovací sada může odkazovat na příchozí fondy nat jednoho veřejného a jednoho interního nástroje pro vyrovnávání zatížení. Více škálovacích sad nemůže používat stejný nástroj pro vyrovnávání zatížení základní skladové položky. SubResource[]
Primární Určuje primární síťové rozhraní v případě, že má virtuální počítač více než 1 síťové rozhraní. bool
privateIPAddressVersion K dispozici od Api-Version 2017-03-30 a vyšší, představuje, jestli je konkrétní konfigurace ip adresy IPv4 nebo IPv6. Výchozí hodnota se považuje za IPv4. Možné hodnoty jsou: IPv4 a IPv6. "IPv4"
"IPv6"
publicIPAddressConfiguration PublicIPAddressConfiguration. VirtualMachineScaleSetPublicIPAddressConfiguration
podsíť Určuje identifikátor podsítě. ApiEntityReference

VirtualMachineScaleSetPublicIPAddressConfiguration

Název Description Hodnota
name Název konfigurace veřejné IP adresy. string (povinné)
properties Popisuje konfiguraci ip adresy PublicIPAddress konfigurace ip škálovací sady virtuálních počítačů. VirtualMachineScaleSetPublicIPAddressConfigurationPr...
Sku Popisuje skladovou položku veřejné IP adresy. Dá se nastavit pouze s orchestrationMode jako flexibilní. PublicIPAddressSku

VirtualMachineScaleSetPublicIPAddressConfigurationPr...

Název Description Hodnota
deleteOption Určení, co se stane s veřejnou IP adresou při odstranění virtuálního počítače "Odstranit"
"Odpojit"
nastavení dns Nastavení DNS, která se mají použít pro veřejné IP adresy . VirtualMachineScaleSetPublicIPAddressConfigurationDn...
idleTimeoutInMinutes Časový limit nečinnosti veřejné IP adresy. int
ipTags Seznam značek IP adres přidružených k veřejné IP adrese. VirtualMachineScaleSetIpTag[]
publicIPAddressVersion K dispozici od Api-Version 2019-07-01 a dále, představuje, jestli je konkrétní konfigurace ip adresy IPv4 nebo IPv6. Výchozí hodnota se používá jako IPv4. Možné hodnoty jsou: IPv4 a IPv6. "IPv4"
"IPv6"
publicIPPrefix PublicIPPrefix, ze kterého chcete přidělit veřejné IP adresy. Dílčí zdroj

VirtualMachineScaleSetPublicIPAddressConfigurationDn...

Název Description Hodnota
název_doményPoznak_domény Popisek Názvu domény. Zřetězení popisku názvu domény a indexu virtuálního počítače bude popisky názvu domény prostředků PublicIPAddress, které se vytvoří. string (povinné)

VirtualMachineScaleSetIpTag

Název Description Hodnota
ipTagType Typ značky IP adresy. Příklad: FirstPartyUsage. řetězec
značka Značka IP adresy přidružená k veřejné IP adrese. Příklad: SQL, Storage atd. řetězec

PublicIPAddressSku

Název Description Hodnota
name Zadejte název skladové položky veřejné IP adresy. "Základní"
"Standardní"
tier Určení úrovně skladové položky veřejné IP adresy "Global"
"Regionální"

VirtualMachineScaleSetOSProfile

Název Description Hodnota
adminPassword Určuje heslo účtu správce.

Minimální délka (Windows): 8 znaků

Minimální délka (Linux): 6 znaků

Maximální délka (Windows): 123 znaků

Maximální délka (Linux): 72 znaků

Požadavky na složitost: Je potřeba splnit 3 ze 4 níže uvedených podmínek.
Obsahuje menší znaky.
Obsahuje velké znaky.
Má číslici
Má speciální znak (shoda regulárního výrazu [\W_])

Zakázané hodnoty: "abc@123", "P@$$w 0rd", "P@ssw0rd", "P@ssword123", "Pa$$word", "pass@word1", "Password!", "Password1", "Password22", "iloveyou!"

Informace o resetování hesla najdete v tématu Resetování služby Vzdálená plocha nebo jejího přihlašovacího hesla na virtuálním počítači s Windows.

Informace o resetování kořenového hesla najdete v tématu Správa uživatelů, SSH a kontrola nebo oprava disků na virtuálních počítačích Azure s Linuxem pomocí rozšíření VMAccess.
řetězec
adminUsername Určuje název účtu správce.

Omezení jenom pro Windows: Nemůže končit na "."

Zakázané hodnoty: "administrator", "admin", "user", "user1", "test", "user2", "test1", "user3", "admin1", "1", "123", "a", "actuser", "adm", "admin2", "aspnet", "backup", "console", "david", "guest", "john", "owner", "root", "server", "sql", "support", "support_388945a0", "sys", "test2", "test3", "user4", "user5".

Minimální délka (Linux): 1 znak

Maximální délka (Linux): 64 znaků

Maximální délka (Windows): 20 znaků
řetězec
allowExtensionOperations Určuje, jestli mají být ve škálovací sadě virtuálních počítačů povolené operace rozšíření. Na Hodnotu False může být nastavená pouze v případě, že ve škálovací sadě virtuálních počítačů nejsou k dispozici žádná rozšíření. bool
Předfix názvu počítače Určuje předponu názvu počítače pro všechny virtuální počítače ve škálovací sadě. Předpony názvů počítačů musí mít délku 1 až 15 znaků. řetězec
Customdata Určuje řetězec vlastních dat kódovaný jako base-64. Řetězec kódovaný jako base-64 je dekódován do binárního pole, které je uloženo jako soubor na virtuálním počítači. Maximální délka binárního pole je 65535 bajtů. Informace o použití cloud-init pro virtuální počítač najdete v tématu Použití cloud-init k přizpůsobení virtuálního počítače s Linuxem během vytváření. řetězec
linuxConfiguration Určuje nastavení operačního systému Linux na virtuálním počítači. Seznam podporovaných distribucí Linuxu najdete v tématu Linux v Azure-Endorsed Distributions. Konfigurace Linuxu
requireGuestProvisionSignal Volitelná vlastnost, která musí být nastavena na hodnotu True nebo vynechána. bool
Tajemství Určuje sadu certifikátů, které by se měly nainstalovat na virtuální počítače ve škálovací sadě. Pokud chcete nainstalovat certifikáty na virtuální počítač, doporučujeme použít rozšíření virtuálního počítače Azure Key Vault pro Linux nebo rozšíření virtuálního počítače Azure Key Vault pro Windows. VaultSecretGroup[]
konfigurace windows Určuje nastavení operačního systému Windows na virtuálním počítači. Konfigurace windows

Konfigurace Linuxu

Název Description Hodnota
disablePasswordAuthentication Určuje, jestli má být zakázáno ověřování heslem. bool
enableVMAgentPlatformUpdates Určuje, jestli je pro virtuální počítač s Linuxem povolená Aktualizace platformy VMAgent Platform. Výchozí hodnota je false. bool
patchSettings [Funkce Preview] Určuje nastavení související s opravami hosta virtuálního počítače v Linuxu. LinuxPatchSettings
provisionVMAgent Určuje, jestli se má na virtuálním počítači zřídit agent virtuálního počítače. Pokud tato vlastnost není zadána v textu požadavku, výchozím chováním je nastavit ji na true. Tím se zajistí, že je na virtuálním počítači nainstalovaný agent virtuálního počítače, aby bylo možné do virtuálního počítače později přidat rozšíření. bool
Ssh Určuje konfiguraci klíče SSH pro operační systém Linux. SshConfiguration

LinuxPatchSettings

Název Description Hodnota
assessmentMode Určuje režim posouzení oprav hosta virtuálního počítače pro virtuální počítač IaaS.

Možné hodnoty:

ImageDefault – řídíte načasování posouzení oprav na virtuálním počítači.

AutomaticByPlatform – Platforma aktivuje pravidelná posouzení oprav. Vlastnost provisionVMAgent musí být true.
"AutomaticByPlatform"
"ImageDefault"
automaticByPlatformSettings Určuje další nastavení pro režim oprav AutomaticByPlatform v rámci oprav hosta virtuálního počítače v Linuxu. LinuxVMGuestPatchAutomaticByPlatformSettings
patchMode Určuje režim oprav hosta virtuálního počítače pro virtuální počítač IaaS nebo virtuální počítače přidružené ke škálovací sadě virtuálních počítačů s orchestrationMode jako flexibilní.

Možné hodnoty:

ImageDefault – použije se výchozí konfigurace oprav virtuálního počítače.

AutomaticByPlatform – virtuální počítač se automaticky aktualizuje platformou. Vlastnost provisionVMAgent musí být true.
"AutomaticByPlatform"
"ImageDefault"

LinuxVMGuestPatchAutomaticByPlatformSettings

Název Description Hodnota
bypassPlatformSafetyChecksOnUserSchedule Umožňuje zákazníkovi naplánovat opravy bez náhodných upgradů. bool
rebootSetting Určuje nastavení restartování pro všechny operace instalace oprav AutomaticByPlatform. "Vždy"
"IfRequired" (IfRequired)
"Nikdy"
"Neznámý"

SshConfiguration

Název Description Hodnota
publicKeys Seznam veřejných klíčů SSH používaných k ověřování na virtuálních počítačích s Linuxem SshPublicKey[]

SshPublicKey

Název Description Hodnota
Keydata Certifikát veřejného klíče SSH, který se používá k ověření u virtuálního počítače prostřednictvím SSH. Klíč musí být minimálně 2048bitový a ve formátu ssh-rsa. Informace o vytváření klíčů SSH najdete v tématu Vytvoření klíčů SSH v Linuxu a Mac pro virtuální počítače s Linuxem v Azure/azure/virtual-machines/linux/create-ssh-keys-detailed. řetězec
program Určuje úplnou cestu na vytvořeném virtuálním počítači, kde je uložený veřejný klíč SSH. Pokud soubor již existuje, je zadaný klíč připojen k souboru. Příklad: /home/user/.ssh/authorized_keys řetězec

VaultSecretGroup

Název Description Hodnota
sourceVault Relativní adresa URL Key Vault obsahující všechny certifikáty v trezoruCertificates. Dílčí zdroj
vaultCertificates Seznam odkazů na trezor klíčů ve službě SourceVault, které obsahují certifikáty. VaultCertificate[]

VaultCertificate

Název Description Hodnota
úložiště certifikátů U virtuálních počítačů s Windows určuje úložiště certifikátů na virtuálním počítači, do kterého se má certifikát přidat. Zadané úložiště certifikátů je implicitně v účtu LocalMachine. U virtuálních počítačů s Linuxem se soubor certifikátu umístí do adresáře /var/lib/waagent s názvem <souboru UppercaseThumbprint.crt> pro soubor certifikátu X509 a <uppercaseThumbprint.prv> pro privátní klíč. Oba tyto soubory mají formát .pem. řetězec
certificateUrl Toto je adresa URL certifikátu, který se nahrál do Key Vault jako tajný kód. Informace o přidání tajného kódu do Key Vault najdete v tématu Přidání klíče nebo tajného klíče do trezoru klíčů. V tomto případě musí být váš certifikát Kódování Base64 následujícího objektu JSON, který je kódován v UTF-8:

{
"data":"{Base64-encoded-certificate}",
"dataType":"pfx",
"password":"{pfx-file-password}"
}
Pokud chcete nainstalovat certifikáty na virtuální počítač, doporučujeme použít rozšíření virtuálního počítače Azure Key Vault pro Linux nebo rozšíření virtuálního počítače Azure Key Vault pro Windows.
řetězec

Konfigurace Windows

Název Description Hodnota
additionalUnattendContent Určuje další informace ve formátu XML s kódováním base-64, které lze zahrnout do souboru Unattend.xml, který je používán instalačním programem systému Windows. AdditionalUnattendContent[]
enableAutomaticUpdates Určuje, jestli je pro virtuální počítač s Windows povolená automatická Aktualizace. Výchozí hodnota je true (pravda). U škálovacích sad virtuálních počítačů je možné tuto vlastnost aktualizovat a aktualizace se projeví při opětovném zřízení operačního systému. bool
enableVMAgentPlatformUpdates Určuje, jestli je pro virtuální počítač s Windows povolený Aktualizace platformy VMAgent Platform. Výchozí hodnota je false. bool
patchSettings [Funkce Preview] Určuje nastavení související s opravami hosta virtuálního počítače ve Windows. PatchSettings
provisionVMAgent Určuje, jestli má být na virtuálním počítači zřízený agent virtuálního počítače. Pokud tato vlastnost není zadána v textu požadavku, je ve výchozím nastavení nastavena na true. Tím se zajistí, že je na virtuálním počítači nainstalovaný agent virtuálního počítače, aby bylo možné do virtuálního počítače později přidat rozšíření. bool
timeZone Určuje časové pásmo virtuálního počítače. např. "Tichomoří (běžný čas). Možné hodnoty mohou být TimeZoneInfo.Id z časových pásem vrácených TimeZoneInfo.GetSystemTimeZones. řetězec
Winrm Určuje naslouchací procesy Vzdálené správy systému Windows. To umožňuje vzdálené Windows PowerShell. WinRMConfiguration

AdditionalUnattendContent

Název Description Hodnota
componentName Název komponenty. V současné době je jedinou povolenou hodnotou Microsoft-Windows-Shell-Setup. "Microsoft-Windows-Shell-Setup"
obsah Určuje formátovaný obsah XML, který je přidán do souboru unattend.xml pro zadanou cestu a komponentu. Soubor XML musí být menší než 4 kB a musí obsahovat kořenový prvek pro vkládané nastavení nebo funkci. řetězec
passName Název hesla. V současné době je jedinou povolenou hodnotou OobeSystem. "OobeSystem"
settingName Určuje název nastavení, na které se obsah vztahuje. Možné hodnoty jsou: FirstLogonCommands a AutoLogon. "Automatické přihlášení"
"FirstLogonCommands"

PatchSettings

Název Description Hodnota
assessmentMode Určuje režim posouzení oprav hosta virtuálního počítače pro virtuální počítač IaaS.

Možné hodnoty:

ImageDefault – řídíte načasování posouzení oprav na virtuálním počítači.

AutomaticByPlatform – platforma aktivuje pravidelná hodnocení oprav. Vlastnost provisionVMAgent musí být true.
"AutomaticByPlatform"
"ImageDefault"
automaticByPlatformSettings Určuje další nastavení pro režim oprav AutomaticByPlatform v opravách hosta virtuálního počítače ve Windows. WindowsVMGuestPatchAutomaticByPlatformSettings
enableHotpatching Umožňuje zákazníkům opravovat virtuální počítače Azure bez nutnosti restartování. Pro enableHotpatching musí být parametr provisionVMAgent nastavený na hodnotu true a patchMode na Hodnotu AutomaticByPlatform. bool
patchMode Určuje režim oprav hosta virtuálního počítače na virtuální počítač IaaS nebo virtuální počítače přidružené ke škálovací sadě virtuálních počítačů s OrchestrationMode jako flexibilní.

Možné hodnoty:

Ruční – řídíte použití oprav na virtuální počítač. Provedete to ručním použitím oprav uvnitř virtuálního počítače. V tomto režimu jsou automatické aktualizace zakázány; Vlastnost WindowsConfiguration.enableAutomaticUpdates musí být false.

AutomaticByOS – virtuální počítač bude automaticky aktualizován operačním systémem. Vlastnost WindowsConfiguration.enableAutomaticUpdates musí být true.

AutomaticByPlatform – virtuální počítač se automaticky aktualizuje platformou. Vlastnosti provisionVMAgent a WindowsConfiguration.enableAutomaticUpdates musí být true.
"AutomaticByOS"
"AutomaticByPlatform"
"Ruční"

WindowsVMGuestPatchAutomaticByPlatformSettings

Název Description Hodnota
bypassPlatformSafetyChecksOnUserSchedule Umožňuje zákazníkovi naplánovat opravy bez náhodných upgradů. bool
rebootSetting Určuje nastavení restartování pro všechny operace instalace oprav AutomaticByPlatform. "Vždy"
"IfRequired" (IfRequired)
"Nikdy"
"Neznámý"

WinRMConfiguration

Název Description Hodnota
Posluchače Seznam naslouchacích procesů vzdálené správy systému Windows WinRMListener[]

WinRMListener

Název Description Hodnota
adresa URL certifikátu Toto je adresa URL certifikátu, který se nahrál do Key Vault jako tajný kód. Informace o přidání tajného kódu do Key Vault najdete v tématu Přidání klíče nebo tajného klíče do trezoru klíčů. V takovém případě musí být váš certifikát kódováním Base64 následujícího objektu JSON, který je zakódovaný ve formátu UTF-8:

{
"data":"{Base64-encoded-certificate}",
"dataType":"pfx",
"password":"{pfx-file-password}"
}
Pokud chcete nainstalovat certifikáty na virtuální počítač, doporučujeme použít rozšíření virtuálního počítače Azure Key Vault pro Linux nebo rozšíření virtuálního počítače Azure Key Vault pro Windows.
řetězec
Protokol Určuje protokol naslouchacího procesu WinRM. Možné hodnoty jsou http,https. "Http"
"Https"

ScheduledEventsProfile

Název Description Hodnota
osImageNotificationProfile Určuje konfigurace související s naplánovanou událostí image operačního systému. OSImageNotificationProfile
terminateNotificationProfile Určuje ukončit konfigurace související s naplánovanou událostí. TerminateNotificationProfile

OSImageNotificationProfile

Název Description Hodnota
Povolit Určuje, jestli je událost Naplánovaná image operačního systému povolená nebo zakázaná. bool
notBeforeTimeout Doba, po kterou se virtuální počítač reimagi nebo upgraduje jeho operační systém, bude muset potenciálně schválit naplánovanou událost image operačního systému, než se událost automaticky schválí (vypršení časového limitu). Konfigurace je zadaná ve formátu ISO 8601 a hodnota musí být 15 minut (PT15M). řetězec

TerminateNotificationProfile

Název Description Hodnota
Povolit Určuje, jestli je událost Terminate Scheduled povolená nebo zakázaná. bool
notBeforeTimeout Konfigurovatelná doba, po kterou bude muset odstraňovaný virtuální počítač potenciálně schválit naplánovanou událost před automatickým schválením (vypršením časového limitu) události. Konfigurace musí být zadána ve formátu ISO 8601, výchozí hodnota je 5 minut (PT5M). řetězec

SecurityPostureReference

Název Description Hodnota
excludeExtensions Seznam rozšíření virtuálních počítačů, která se mají vyloučit při použití stavu zabezpečení VirtualMachineExtension[]
id REFERENČNÍ ID stavu zabezpečení ve tvaru /CommunityGalleries/{communityGalleryName}/securityPostures/{securityPostureName}/versions/{major.minor.patch},{major.*},latest řetězec

VirtualMachineExtension

Název Description Hodnota
location Umístění prostředku řetězec
properties Popisuje vlastnosti rozšíření virtuálního počítače. VirtualMachineExtensionProperties
tags Značky prostředků object

VirtualMachineExtensionProperties

Název Description Hodnota
autoUpgradeMinorVersion Určuje, jestli by rozšíření mělo používat novější podverzi, pokud je k dispozici v době nasazení. Po nasazení ale rozšíření neupgraduje podverze, pokud se nenasadí znovu, a to ani s touto vlastností nastavenou na true. bool
enableAutomaticUpgrade Určuje, jestli má platforma rozšíření automaticky upgradovat, pokud je k dispozici novější verze rozšíření. bool
forceUpdateTag Způsob, jakým by měla být obslužná rutina rozšíření vynucena k aktualizaci, i když se konfigurace rozšíření nezměnila. řetězec
instanceView Zobrazení instance rozšíření virtuálního počítače VirtualMachineExtensionInstanceView
protectedSettings Rozšíření může obsahovat buď protectedSettings, nebo protectedSettingsFromKeyVault nebo vůbec žádné chráněné nastavení.
protectedSettingsFromKeyVault Nastavení chráněná rozšířeními, která jsou předána odkazem a využívána z trezoru klíčů KeyVaultSecretReference
provisionAfterExtensions Kolekce názvů rozšíření, po které je potřeba toto rozšíření zřídit. string[]
vydavatel Název vydavatele obslužné rutiny rozšíření. řetězec
nastavení Veřejná nastavení rozšíření ve formátu JSON
suppressFailures Označuje, jestli budou potlačena selhání vyplývající z rozšíření (provozní selhání, jako je nepřipojování k virtuálnímu počítači, nebudou potlačeny bez ohledu na tuto hodnotu). Výchozí hodnotou je hodnota false. bool
typ Určuje typ rozšíření; příkladem je CustomScriptExtension. řetězec
typeHandlerVersion Určuje verzi obslužné rutiny skriptu. řetězec

VirtualMachineExtensionInstanceView

Název Description Hodnota
name Název rozšíření virtuálního počítače. řetězec
Stavy Informace o stavu prostředku. InstanceViewStatus[]
dílčí statistiky Informace o stavu prostředku. InstanceViewStatus[]
typ Určuje typ rozšíření; příkladem je CustomScriptExtension. řetězec
typeHandlerVersion Určuje verzi obslužné rutiny skriptu. řetězec

InstanceViewStatus

Název Description Hodnota
kód Stavový kód. řetězec
displayStatus Krátký lokalizovatelný popisek stavu. řetězec
úroveň Kód úrovně. "Chyba"
"Informace"
"Upozornění"
zpráva Podrobná stavová zpráva, včetně upozornění a chybových zpráv. řetězec
time Čas stavu. řetězec

SecurityProfile

Název Description Hodnota
šifrováníAtHost Tuto vlastnost může uživatel v požadavku použít k povolení nebo zakázání šifrování hostitele pro virtuální počítač nebo škálovací sadu virtuálních počítačů. Tím se povolí šifrování pro všechny disky, včetně disku prostředku nebo dočasného disku v samotném hostiteli. Výchozí chování je: Šifrování na hostiteli bude zakázáno, pokud tato vlastnost není pro prostředek nastavená na true. bool
securityType Určuje SecurityType virtuálního počítače. Pokud chcete povolit UefiSettings, musí být nastavena na libovolnou zadanou hodnotu. Výchozí chování je: UefiSettings nebude povolen, pokud není tato vlastnost nastavena. "ConfidentialVM"
"TrustedLaunch"
uefiSettings Určuje nastavení zabezpečení, jako je zabezpečené spouštění a virtuální počítač vTPM použitý při vytváření virtuálního počítače. Minimální verze rozhraní API: 2020-12-01. UefiSettings

UefiSettings

Název Description Hodnota
secureBootEnabled Určuje, jestli má být na virtuálním počítači povolené zabezpečené spouštění. Minimální verze rozhraní API: 2020-12-01. bool
vTpmEnabled Určuje, jestli se má na virtuálním počítači povolit vTPM. Minimální verze api: 2020-12-01. bool

ServiceArtifactReference

Název Description Hodnota
id REFERENČNÍ ID artefaktu služby ve tvaru /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroup}/providers/Microsoft.Compute/galleries/{galleryName}/serviceArtifacts/{serviceArtifactName}/vmArtifactsProfiles/{vmArtifactsProfilesName} řetězec

VirtualMachineScaleSetStorageProfile

Název Description Hodnota
datové disky Určuje parametry, které se použijí k přidání datových disků do virtuálních počítačů ve škálovací sadě. Další informace o discích najdete v tématu Informace o discích a virtuálních pevných discích pro virtuální počítače Azure. VirtualMachineScaleSetDataDisk[]
diskControllerType řetězec
imageReference Určuje informace o obrázku, který se má použít. Můžete zadat informace o imagích platforem, imagích marketplace nebo imagích virtuálních počítačů. Tento prvek se vyžaduje, pokud chcete použít image platformy, image z Marketplace nebo image virtuálního počítače, ale nepoužívá se v jiných operacích vytváření. Odkaz na obrázek
osDisk Určuje informace o disku operačního systému používaném virtuálními počítači ve škálovací sadě. Další informace o discích najdete v tématu Informace o discích a virtuálních pevných discích pro virtuální počítače Azure. VirtualMachineScaleSetOSDisk

VirtualMachineScaleSetDataDisk

Název Description Hodnota
Mezipaměti Určuje požadavky na ukládání do mezipaměti. Možné hodnoty jsou: None,ReadOnly,ReadWrite. Výchozí hodnoty jsou: Žádné pro úložiště úrovně Standard. ReadOnly pro Premium Storage. "Žádné"
"ReadOnly"
"ReadWrite"
createOption Možnost vytvořit. "Připojit"
"Prázdné"
"FromImage" (povinné)
deleteOption Určuje, jestli se má datový disk při odstranění flexibilní škálovací sady virtuálních počítačů odstranit nebo odpojit (tato funkce je dostupná jenom pro škálovací sady virtuálních počítačů s flexibilním režimem orchestrace).

Možné hodnoty:

Odstranit Pokud se použije tato hodnota, datový disk se při odstranění flexibilního virtuálního počítače VMSS odstraní.

Odpojit Pokud se použije tato hodnota, datový disk se po odstranění flexibilního virtuálního počítače VMSS zachová.

Výchozí hodnota je nastavená na Odstranit.
"Odstranit"
"Odpojit"
diskIOPSReadWrite Určuje Read-Write IOPS spravovaného disku. Měl by se použít jenom v případě, že je UltraSSD_LRS Typ účtu úložiště. Pokud nezadáte, přiřadí se výchozí hodnota na základě diskSizeGB. int
diskMBpsReadWrite Určuje šířku pásma spravovaného disku v MB za sekundu. Měl by se použít jenom v případě, že je UltraSSD_LRS Typ účtu úložiště. Pokud nezadáte, přiřadí se výchozí hodnota na základě diskSizeGB. int
diskSizeGB Určuje velikost prázdného datového disku v gigabajtech. Tento prvek lze použít k přepsání velikosti disku v imagi virtuálního počítače. Vlastnost diskSizeGB je počet bajtů × 1024^3 disku a hodnota nemůže být větší než 1023. int
Lun Určuje číslo logické jednotky datového disku. Tato hodnota slouží k identifikaci datových disků v rámci virtuálního počítače, a proto musí být jedinečná pro každý datový disk připojený k virtuálnímu počítači. int (povinné)
spravovaný disk Parametry spravovaného disku. VirtualMachineScaleSetManagedDiskParameters
name Název disku. řetězec
writeAcceleratorEnabled Určuje, jestli má být na disku povolený nebo zakázaný writeAccelerator. bool

VirtualMachineScaleSetManagedDiskParameters

Název Description Hodnota
diskEncryptionSet Určuje ID prostředku sady prostředků šifrování spravovaného disku spravovaného zákazníkem pro spravovaný disk. DiskEncryptionSetParameters
profil zabezpečení Určuje profil zabezpečení spravovaného disku. VMDiskSecurityProfile
storageAccountType Určuje typ účtu úložiště pro spravovaný disk. POZNÁMKA: UltraSSD_LRS lze použít pouze s datovými disky, nelze je použít s diskem s operačním systémem. "PremiumV2_LRS"
"Premium_LRS"
"Premium_ZRS"
"StandardSSD_LRS"
"StandardSSD_ZRS"
"Standard_LRS"
"UltraSSD_LRS"

DiskEncryptionSetParameters

Název Description Hodnota
id ID prostředku řetězec

VMDiskSecurityProfile

Název Description Hodnota
diskEncryptionSet Určuje ID prostředku sady šifrování disku spravovaného zákazníkem pro spravovaný disk, který se používá pro objekt blob VMGuest šifrovaný pomocí klíče spravovaného zákazníkem ConfidentialVM s operačním systémem. DiskEncryptionSetParameters
securityEncryptionType Určuje Typ šifrování spravovaného disku. Je nastavený na DiskWithVMGuestState pro šifrování spravovaného disku spolu s objektem blob VMGuestState a VMGuestStateOnly pro šifrování pouze objektu blob VMGuestState. Poznámka: Dá se nastavit jenom pro důvěrné virtuální počítače. "DiskWithVMGuestState"
"VMGuestStateOnly"

Odkaz na obrázek

Název Description Hodnota
communityGalleryImageId Zadali jste jedinečné ID image galerie komunity pro nasazení virtuálního počítače. Můžete ho načíst z obrázku GET v galerii komunity. řetězec
id ID prostředku řetězec
offer Určuje nabídku image platformy nebo image marketplace použité k vytvoření virtuálního počítače. řetězec
vydavatel Vydavatel image. řetězec
sharedGalleryImageId Zadali jste jedinečné ID image sdílené galerie pro nasazení virtuálního počítače. Můžete ho načíst ze sdílené galerie image volání GET. řetězec
Sku SKU image. řetězec
verze Určuje verzi image platformy nebo image z Marketplace, která se použije k vytvoření virtuálního počítače. Povolené formáty jsou Major.Minor.Build nebo "latest". Hlavní číslo, Podverze a Sestavení jsou desetinná čísla. Pokud chcete použít nejnovější verzi image dostupnou v době nasazení, zadejte nejnovější verzi. I když použijete nejnovější verzi, image virtuálního počítače se po nasazení automaticky neaktualizuje, i když bude k dispozici nová verze. Nepoužívejte pole version pro nasazení image galerie, image galerie by měla vždy používat pole id pro nasazení. Pokud chcete použít nejnovější verzi image galerie, stačí v poli id nastavit /subscriptions/{id_předplatného}/resourceGroups/{název_skupiny_prostředků}/providers/Microsoft.Compute/galleries/{galleryName}/images/{imageName}v poli id bez zadání verze. řetězec

VirtualMachineScaleSetOSDisk

Název Description Hodnota
Mezipaměti Určuje požadavky na ukládání do mezipaměti. Možné hodnoty jsou: None,ReadOnly,ReadWrite. Výchozí hodnoty jsou: Žádné pro úložiště úrovně Standard. ReadOnly pro Premium Storage. "Žádné"
"ReadOnly"
"ReadWrite"
createOption Určuje, jak se mají vytvořit virtuální počítače ve škálovací sadě. Jediná povolená hodnota je: FromImage. Tato hodnota se používá, když k vytvoření virtuálního počítače používáte image. Pokud používáte image platformy, použijete také element imageReference popsaný výše. Pokud používáte image z marketplace, použijete také dříve popsaný element plánu. "Připojit"
"Prázdné"
"FromImage" (povinné)
deleteOption Určuje, jestli se má při odstranění flexibilní škálovací sady virtuálních počítačů odstranit nebo odpojit disk s operačním systémem (tato funkce je dostupná jenom pro škálovací sady virtuálních počítačů s flexibilním režimem orchestrace).

Možné hodnoty:

Odstranit Pokud se použije tato hodnota, disk s operačním systémem se při odstranění flexibilního virtuálního počítače VMSS odstraní.

Odpojit Pokud se použije tato hodnota, disk s operačním systémem se po odstranění virtuálního počítače VMSS Flex zachová.

Výchozí hodnota je nastavená na Odstranit. Pro dočasný disk s operačním systémem je výchozí hodnota nastavená na Odstranit. Uživatel nemůže změnit možnost odstranění dočasného disku s operačním systémem.
"Odstranit"
"Odpojit"
diffDiskSettings Určuje nastavení dočasného disku pro disk operačního systému používaný škálovací sadou virtuálních počítačů. DiffDiskSettings
diskSizeGB Určuje velikost prázdného datového disku v gigabajtech. Tento prvek lze použít k přepsání velikosti disku v imagi virtuálního počítače. Vlastnost diskSizeGB je počet bajtů × 1024^3 disku a hodnota nesmí být větší než 1023. int
image Určuje informace o nespravované imagi uživatele, na které se má škálovací sada založit. Virtuálníharddisk
spravovaný disk Parametry spravovaného disku. VirtualMachineScaleSetManagedDiskParameters
name Název disku. řetězec
typ operačního systému Tato vlastnost umožňuje určit typ operačního systému, který je součástí disku při vytváření virtuálního počítače z image uživatele nebo specializovaného virtuálního pevného disku. Možné hodnoty jsou: Windows,Linux. "Linux"
"Windows"
vhdContainers Určuje adresy URL kontejneru, které se používají k ukládání disků operačního systému pro škálovací sadu. string[]
writeAcceleratorEnabled Určuje, jestli má být na disku povolený nebo zakázaný writeAccelerator. bool

DiffDiskSettings

Název Description Hodnota
možnost Určuje dočasné nastavení disku pro disk operačního systému. "Místní"
Umístění Určuje umístění dočasného disku pro disk operačního systému. Možné hodnoty jsou: CacheDisk,ResourceDisk. Výchozí chování je: CacheDisk, pokud je nakonfigurovaný pro velikost virtuálního počítače, jinak se použije ResourceDisk. Informace o velikostech virtuálních počítačů s Windows najdete v dokumentaci k velikosti virtuálního počítače s Windows na adrese /azure/virtual-machines/windows/sizes a virtuální počítač s Linuxem na adrese /azure/virtual-machines/linux/sizes, kde zjistíte, které velikosti virtuálních počítačů zpřístupňují disk mezipaměti. "CacheDisk"
"ResourceDisk"

VirtualHardDisk

Název Description Hodnota
Uri Určuje identifikátor URI virtuálního pevného disku. řetězec

Skladová jednotka (SKU)

Název Description Hodnota
capacity Určuje počet virtuálních počítačů ve škálovací sadě. int
name Název skladové položky. řetězec
tier Určuje úroveň virtuálních počítačů ve škálovací sadě.

Možné hodnoty:

Standard

Basic
řetězec