Rutiny výměny dat standardního dialogového okna

Toto téma obsahuje seznam standardních rutin výměny dat dialogového okna (DDX) používaných pro běžné ovládací prvky dialogových oken MFC.

Poznámka

Standardní rutiny výměny dat dialogového okna jsou definovány v hlavičkovém souboru afxdd_.h. Aplikace by však měly obsahovat afxwin.h.

Funkce DDX

Název Description
DDX_CBIndex Inicializuje nebo načte index aktuálního výběru ovládacího prvku pole se seznamem.
DDX_CBString Inicializuje nebo načte aktuální obsah pole pro úpravy ovládacího prvku pole se seznamem.
DDX_CBStringExact Inicializuje nebo načte aktuální obsah pole pro úpravy ovládacího prvku pole se seznamem.
DDX_Check Inicializuje nebo načte aktuální stav ovládacího prvku zaškrtávacího políčka.
DDX_Control Podtřídy daného ovládacího prvku v dialogovém okně.
DDX_DateTimeCtrl Inicializuje nebo načte data data data a času ovládacího prvku pro výběr data a času.
DDX_IPAddress Inicializuje nebo načte aktuální hodnotu ovládacího prvku IP adresy.
DDX_LBIndex Inicializuje nebo načte index aktuálního výběru ovládacího prvku seznam.
DDX_LBString Inicializuje nebo načte aktuální výběr v ovládacím prvku seznam.
DDX_LBStringExact Inicializuje nebo načte aktuální výběr v ovládacím prvku seznam.
DDX_ManagedControl Vytvoří ovládací prvek .NET odpovídající ID prostředku ovládacího prvku.
DDX_MonthCalCtrl Inicializuje nebo načte aktuální hodnotu ovládacího prvku měsíčního kalendáře.
DDX_Radio Inicializuje nebo načte index 0 rádiového ovládacího prvku, který je aktuálně kontrolován v rámci skupiny řízení rádia.
DDX_Scroll Inicializuje nebo načte aktuální pozici palce ovládacího prvku posouvání.
DDX_Slider Inicializuje nebo načte aktuální pozici palce posuvníku ovládacího prvku.
DDX_Text Inicializuje nebo načte aktuální hodnotu ovládacího prvku pro úpravy.

DDX_CBIndex

Funkce DDX_CBIndex spravuje přenos int dat mezi ovládacím prvku pole se seznamem v dialogovém okně, zobrazením formuláře nebo objektem ovládacího prvku zobrazení a datovým int členem dialogového okna, zobrazení formuláře nebo objektu ovládacího prvku zobrazení.

void AFXAPI DDX_CBIndex(
  CDataExchange* pDX,
  int nIDC,
  int& index);

Parametry

pDX
Ukazatel na CDataExchange objekt. Architektura poskytuje tento objekt, aby vytvořil kontext výměny dat, včetně jejího směru.

nIDC
ID prostředku ovládacího prvku pole se seznamem přidruženého k vlastnosti ovládacího prvku.

index
Odkaz na členovou proměnnou dialogového okna, zobrazení formuláře nebo objektu ovládacího zobrazení, se kterým se vyměňují data.

Poznámky

Při DDX_CBIndex zavolání index se nastaví na index aktuálního pole se seznamem. Pokud není vybraná žádná položka, index je nastavená na hodnotu 0.

Další informace o DDX najdete v tématu Výměna a ověřování dat dialogového okna.

Požadavky

Záhlavíafxdd_.h

DDX_CBString

Funkce DDX_CBString spravuje přenos CString dat mezi ovládacím prvek pro úpravy ovládacího prvku pole se seznamem v dialogovém okně, zobrazení formuláře nebo objektu ovládacího prvku zobrazení a datovým CString členem dialogového okna, zobrazení formuláře nebo ovládacího prvku zobrazení objektu.

void AFXAPI DDX_CBString(
  CDataExchange* pDX,
  int nIDC,
  CString& value);

Parametry

pDX
Ukazatel na CDataExchange objekt. Architektura poskytuje tento objekt, aby vytvořil kontext výměny dat, včetně jejího směru.

nIDC
ID prostředku ovládacího prvku pole se seznamem přidruženého k vlastnosti ovládacího prvku.

value
Odkaz na členovou proměnnou dialogového okna, zobrazení formuláře nebo objektu ovládacího zobrazení, se kterým se vyměňují data.

Poznámky

Při DDX_CBString zavolání value se nastaví na aktuální výběr pole se seznamem. Pokud není vybrána žádná položka, value je nastaven na řetězec nulové délky.

Poznámka

Pokud je pole se seznamem rozevírací seznam, je vyměněná hodnota omezená na 255 znaků.

Další informace o DDX najdete v tématu Výměna a ověřování dat dialogového okna.

Požadavky

Záhlavíafxdd_.h

DDX_CBStringExact

Funkce DDX_CBStringExact spravuje přenos CString dat mezi ovládacím prvek pro úpravy ovládacího prvku pole se seznamem v dialogovém okně, zobrazení formuláře nebo objektu ovládacího prvku zobrazení a datovým CString členem dialogového okna, zobrazení formuláře nebo ovládacího prvku zobrazení objektu.

void AFXAPI DDX_CBStringExact(
  CDataExchange* pDX,
  int nIDC,
  CString& value);

Parametry

pDX
Ukazatel na CDataExchange objekt. Architektura poskytuje tento objekt, aby vytvořil kontext výměny dat, včetně jejího směru.

nIDC
ID prostředku ovládacího prvku pole se seznamem přidruženého k vlastnosti ovládacího prvku.

value
Odkaz na členovou proměnnou dialogového okna, zobrazení formuláře nebo objektu ovládacího zobrazení, se kterým se vyměňují data.

Poznámky

Při DDX_CBStringExact zavolání value se nastaví na aktuální výběr pole se seznamem. Pokud není vybrána žádná položka, value je nastaven na řetězec nulové délky.

Poznámka

Pokud je pole se seznamem rozevírací seznam, je vyměněná hodnota omezená na 255 znaků.

Další informace o DDX najdete v tématu Výměna a ověřování dat dialogového okna.

Požadavky

Záhlavíafxdd_.h

DDX_Check

Funkce DDX_Check spravuje přenos dat mezi ovládacím prvku zaškrtávacího int políčka v dialogovém okně, zobrazením formuláře nebo objektem ovládacího prvku zobrazení a datovým int členem dialogového okna, zobrazení formuláře nebo objektu ovládacího prvku zobrazení.

void AFXAPI DDX_Check(
  CDataExchange* pDX,
  int nIDC,
  int& value);

Parametry

pDX
Ukazatel na CDataExchange objekt. Architektura poskytuje tento objekt, aby vytvořil kontext výměny dat, včetně jejího směru.

nIDC
ID prostředku ovládacího prvku zaškrtávacího políčka přidruženého k vlastnosti ovládacího prvku.

value
Odkaz na členovou proměnnou dialogového okna, zobrazení formuláře nebo objektu ovládacího zobrazení, se kterým se vyměňují data.

Poznámky

Při DDX_Check zavolání value se nastaví na aktuální stav ovládacího prvku zaškrtávacího políčka. Seznam možných hodnot stavu najdete v sadě BM_GETCHECK Windows SDK.

Další informace o DDX najdete v tématu Výměna a ověřování dat dialogového okna.

Požadavky

Záhlavíafxdd_.h

DDX_Control

Funkce DDX_Control podtřídy ovládacího prvku určeného nástrojem nIDC, dialogového okna, zobrazení formuláře nebo objektu zobrazení ovládacího prvku.

void AFXAPI DDX_Control(
  CDataExchange* pDX,
  int nIDC,
  CWnd& rControl);

Parametry

pDX
Ukazatel na CDataExchange objekt.

nIDC
ID prostředku ovládacího prvku, který má být podtřídou.

rControl
Odkaz na člen proměnnou dialogového okna, zobrazení formuláře nebo ovládacího prvku zobrazení objektu souvisejícího se zadaným ovládacím prvku.

Poznámky

Objekt pDX je zadán architekturou při zavolání DoDataExchange funkce. DDX_Control Proto by měla být volána pouze v rámci přepsání .DoDataExchange

Další informace o DDX najdete v tématu Výměna a ověřování dat dialogového okna.

Požadavky

Záhlavíafxdd_.h

DDX_DateTimeCtrl

Funkce DDX_DateTimeCtrl spravuje přenos dat data a času mezi ovládacím prvku pro výběr data a času ( CDateTimeCtrl) v dialogovém okně nebo objektu COleDateTime zobrazení formuláře a datového CTime člena nebo datového člena dialogového okna nebo objektu zobrazení formuláře.

void AFXAPI DDX_DateTimeCtrl(
  CDataExchange* pDX,
  int nIDC,
  CTime& value);

void AFXAPI DDX_DateTimeCtrl(
  CDataExchange* pDX,
  int nIDC,
  COleDateTime& value);

void AFXAPI DDX_DateTimeCtrl(
  CDataExchange* pDX,
  int nIDC,
  CString& value);

Parametry

pDX
Ukazatel na CDataExchange objekt. Architektura poskytuje tento objekt, aby vytvořil kontext výměny dat, včetně jejího směru. Tento objekt nemusíte odstraňovat.

nIDC
ID prostředku ovládacího prvku pro výběr data a času přidruženého k členské proměnné.

value
V prvních dvou verzích odkaz na proměnnou CTime nebo COleDateTime člena, dialogové okno, zobrazení formuláře nebo objekt ovládacího prvku zobrazení, se kterým se data vyměňují. Ve třetí verzi odkaz na CString objekt zobrazení ovládacího prvku člena dat.

Poznámky

Při DDX_DateTimeCtrl zavolání value se nastaví na aktuální stav ovládacího prvku pro výběr data a času nebo je ovládací prvek nastavený na valuehodnotu , v závislosti na směru výměny.

Ve třetí verzi výše DDX_DateTimeCtrl spravuje přenos CString dat mezi ovládacím prvku data a času a datovým CString členem objektu ovládacího prvku zobrazení. Řetězec je formátován pomocí pravidel aktuálního národního prostředí pro formátování kalendářních dat a časů.

Další informace o DDX najdete v tématu Výměna a ověřování dat dialogového okna.

Požadavky

Záhlavíafxdd_.h

DDX_ManagedControl

Vytvoří ovládací prvek .NET odpovídající ID prostředku ovládacího prvku.

Syntaxe

template <typename T>
void DDX_ManagedControl(
  CDataExchange* pDX,
  int nIDC,
  CWinFormsControl<T>& control );

Parametry

pDX
Ukazatel na CDataExchange objekt Class . Architektura poskytuje tento objekt k vytvoření kontextu výměny dat, včetně jeho směru.

nIDC
ID prostředku ovládacího prvku přidruženého k vlastnosti ovládacího prvku.

control
Odkaz na CWinFormsControl objekt Třídy .

Poznámky

DDX_ManagedControl volání CWinFormsControl::CreateManagedControl k vytvoření ovládacího prvku odpovídajícího ID ovládacího prvku prostředku. Slouží DDX_ManagedControl k vytvoření ovládacích prvků z ID prostředků v nástroji CDialog::OnInitDialog. Pro výměnu dat nemusíte používat funkce DDX/DDV s ovládacími prvky model Windows Forms.

Další informace najdete v tématu Postupy: Vytvoření datové vazby DDX/DDV s model Windows Forms.

Požadavky

Záhlaví:afxwinforms.h

DDX_IPAddress

Funkce DDX_IPAddress spravuje přenos dat mezi ovládacím prvku IP adresy a datovým členem objektu ovládacího prvku zobrazení.

void AFXAPI DDX_IPAddress(
  CDataExchange* pDX,
  int nIDC,
  DWORD& value);

Parametry

pDX
Ukazatel na CDataExchange objekt. Architektura poskytuje tento objekt k vytvoření kontextu výměny dat, včetně jeho směru.

nIDC
ID prostředku ovládacího prvku IP adresa přidruženého k vlastnosti ovládacího prvku.

value
Odkaz na DWORD hodnotu obsahující hodnotu čtyř polí ovládacího prvku IP adresa. Pole se vyplní nebo se čtou následujícím způsobem.

Pole Bity obsahující hodnotu pole
3 0 až 7
2 8 až 15
1 16 až 23
0 24 až 31

Ke čtení hodnoty použijte Win32 IPM_GETADDRESS nebo IPM_SETADDRESS použijte k vyplnění hodnoty. Tyto zprávy jsou popsány v sadě Windows SDK.

Poznámky

Při DDX_IPAddress zavolání value se buď čte z ovládacího prvku IP adresy, nebo value se zapisuje do ovládacího prvku v závislosti na směru výměny.

Další informace o DDX najdete v tématu Výměna a ověřování dat dialogového okna.

Požadavky

Záhlavíafxdd_.h

DDX_LBIndex

Funkce DDX_LBIndex spravuje přenos int dat mezi ovládacím prvku seznam v dialogovém okně, formulářovým zobrazením nebo objektem ovládacího prvku zobrazení a datovým int členem dialogového okna, formulářového zobrazení nebo objektu ovládacího zobrazení.

void AFXAPI DDX_LBIndex(
  CDataExchange* pDX,
  int nIDC,
  int& index);

Parametry

pDX
Ukazatel na CDataExchange objekt. Architektura poskytuje tento objekt k vytvoření kontextu výměny dat, včetně jeho směru.

nIDC
ID prostředku ovládacího prvku seznamu přidruženého k vlastnosti ovládacího prvku.

index
Odkaz na člen proměnnou dialogového okna, formulářového zobrazení nebo objektu ovládacího zobrazení, se kterým jsou data vyměňována.

Poznámky

Při DDX_LBIndex zavolání index se nastaví na index výběru aktuálního seznamu. Pokud není vybrána žádná položka, index je nastavena na hodnotu -1.

Další informace o DDX najdete v tématu Výměna a ověřování dat dialogového okna.

Požadavky

Záhlavíafxdd_.h

DDX_LBString

Funkce DDX_LBString spravuje přenos CString dat mezi ovládacím prvku seznam v dialogovém okně, formulářovým zobrazením nebo objektem ovládacího prvku zobrazení a datovým CString členem dialogového okna, formulářového zobrazení nebo objektu ovládacího zobrazení.

void AFXAPI DDX_LBString(
  CDataExchange* pDX,
  int nIDC,
  CString& value);

Parametry

pDX
Ukazatel na CDataExchange objekt. Architektura poskytuje tento objekt k vytvoření kontextu výměny dat, včetně jeho směru.

nIDC
ID prostředku ovládacího prvku seznamu přidruženého k vlastnosti ovládacího prvku.

value
Odkaz na člen proměnnou dialogového okna, formulářového zobrazení nebo objektu ovládacího zobrazení, se kterým jsou data vyměňována.

Poznámky

Když DDX_LBString je volána k přenosu dat do ovládacího prvku seznam, je vybrána první položka v ovládacím prvku, jejíž začátek odpovídá value . (Pokud chcete, aby se místo předpony shodovaly s celou položkou, použijte DDX_LBStringExact.) Pokud nejsou nalezeny žádné shody, nebudou vybrány žádné položky. Při porovnávání se nerozlišují malá a velká písmena.

Když DDX_LBString je volána k přenosu dat z ovládacího prvku seznam, value je nastavena na výběr aktuálního seznamu. Pokud není vybrána žádná položka, value je nastavena na řetězec nulové délky.

Poznámka

Pokud je seznam rozevírací seznam, je vyměněná hodnota omezena na 255 znaků.

Další informace o DDX najdete v tématu Výměna a ověřování dat dialogového okna.

Požadavky

Záhlavíafxdd_.h

DDX_LBStringExact

Funkce DDX_CBStringExact spravuje přenos CString dat mezi ovládacím prvek pro úpravy ovládacího prvku seznam v dialogovém okně, formulářovým zobrazením nebo objektem ovládacího prvku zobrazení a datovým CString členem dialogového okna, formulářového zobrazení nebo objektu ovládacího zobrazení.

void AFXAPI DDX_LBStringExact(
  CDataExchange* pDX,
  int nIDC,
  CString& value);

Parametry

pDX
Ukazatel na CDataExchange objekt. Architektura poskytuje tento objekt k vytvoření kontextu výměny dat, včetně jeho směru.

nIDC
ID prostředku ovládacího prvku seznamu přidruženého k vlastnosti ovládacího prvku.

value
Odkaz na člen proměnnou dialogového okna, formulářového zobrazení nebo objektu ovládacího zobrazení, se kterým jsou data vyměňována.

Poznámky

Při DDX_LBStringExact zavolání je volána k přenosu dat do ovládacího prvku seznam, je vybrána první položka v ovládacím prvku, který odpovídá value . (Pokud chcete, aby se místo celé položky shodovaly jenom předpona, použijte DDX_LBString.) Pokud nejsou nalezeny žádné shody, nebudou vybrány žádné položky. Při porovnávání se nerozlišují malá a velká písmena.

Když DDX_CBStringExact je volána k přenosu dat z ovládacího prvku seznam, value je nastavena na výběr aktuálního seznamu. Pokud není vybrána žádná položka, value je nastavena na řetězec nulové délky.

Poznámka

Pokud je seznam rozevírací seznam, je vyměněná hodnota omezena na 255 znaků.

Další informace o DDX najdete v tématu Výměna a ověřování dat dialogového okna.

Požadavky

Záhlavíafxdd_.h

DDX_MonthCalCtrl

Funkce DDX_MonthCalCtrl spravuje přenos dat dat mezi ovládacím prvku kalendáře měsíce ( CMonthCalCtrl) v dialogovém okně, formulářovém zobrazení nebo objektu ovládacího prvku zobrazení a datovým CTime členem dialogového okna, formulářového zobrazení nebo objektu COleDateTime ovládacího zobrazení.

void AFXAPI DDX_MonthCalCtrl(
  CDataExchange* pDX,
  int nIDC,
  CTime& value);

void AFXAPI DDX_MonthCalCtrl(
  CDataExchange* pDX,
  int nIDC,
  COleDateTime& value);

Parametry

pDX
Ukazatel na CDataExchange objekt. Architektura poskytuje tento objekt k vytvoření kontextu výměny dat, včetně jeho směru. Tento objekt nemusíte odstraňovat.

nIDC
ID zdroje ovládacího prvku měsíčního kalendáře přidruženého k členské proměnné.

value
Odkaz na proměnnou CTimeCOleDateTime nebo člena dialogového okna, formulářového zobrazení nebo objektu ovládacího zobrazení, se kterým jsou data vyměňována.

Poznámky

Poznámka

Ovládací prvek spravuje pouze hodnotu data. Pole času v objektu time jsou nastavena tak, aby odrážela čas vytvoření ovládacího okna nebo jakýkoli čas nastavený v ovládacím prvku pomocí volání CMonthCalCtrl::SetCurSel.

Když DDX_MonthCalCtrl se volá, value nastaví se na aktuální stav ovládacího prvku měsíční kalendář.

Další informace o DDX najdete v tématu Výměna a ověřování dat dialogového okna.

Požadavky

Záhlavíafxdd_.h

DDX_Radio

Funkce DDX_Radio spravuje přenos dat mezi řídicí skupinou přepínačů int v dialogovém okně, zobrazením formuláře nebo objektem ovládacího prvku zobrazení a datovým int členem dialogového okna, zobrazení formuláře nebo objektu ovládacího zobrazení. Hodnota datového členu int je určena podle toho, které přepínač ve skupině je vybráno.

void AFXAPI DDX_Radio(
  CDataExchange* pDX,
  int nIDC,
  int& value);

Parametry

pDX
Ukazatel na CDataExchange objekt. Architektura poskytuje tento objekt, aby vytvořil kontext výměny dat, včetně jejího směru.

nIDC
ID prostředku prvního rádiového ovládacího prvku ve skupině.

value
Odkaz na členovou proměnnou dialogového okna, zobrazení formuláře nebo objektu ovládacího zobrazení, se kterým se vyměňují data.

Poznámky

Při DDX_Radio zavolání value se nastaví na aktuální stav skupiny řízení rádia. Hodnota je nastavena jako index 0 ovládacího prvku rádia, který je právě kontrolován, nebo -1, pokud nejsou zaškrtnuty žádné ovládací prvky rádia.

Pokud je například zaškrtnuto první přepínač ve skupině (tlačítko se stylem WS_GROUP), hodnota int členu je 0 atd.

Další informace o DDX najdete v tématu Výměna a ověřování dat dialogového okna.

Požadavky

Záhlavíafxdd_.h

DDX_Scroll

Funkce DDX_Scroll spravuje přenos int dat mezi ovládacím prvku posuvníku v dialogovém okně, zobrazením formuláře nebo objektem ovládacího prvku zobrazení a datovým int členem dialogového okna, zobrazení formuláře nebo objektu ovládacího prvku zobrazení.

void AFXAPI DDX_Scroll(
  CDataExchange* pDX,
  int nIDC,
  int& value);

Parametry

pDX
Ukazatel na CDataExchange objekt. Architektura poskytuje tento objekt, aby vytvořil kontext výměny dat, včetně jejího směru.

nIDC
ID prostředku ovládacího prvku posuvníku přidruženého k vlastnosti ovládacího prvku

value
Odkaz na členovou proměnnou dialogového okna, zobrazení formuláře nebo objektu ovládacího zobrazení, se kterým se vyměňují data.

Poznámky

Při DDX_Scroll zavolání value se nastaví na aktuální pozici palce ovládacího prvku. Další informace o hodnotách přidružených k aktuální pozici palce ovládacího prvku najdete v sadě GetScrollPos Windows SDK.

Další informace o DDX najdete v tématu Výměna a ověřování dat dialogového okna.

Požadavky

Záhlavíafxdd_.h

DDX_Slider

Funkce DDX_Slider spravuje přenos int dat mezi ovládacím prvku posuvníku v dialogovém okně nebo zobrazením formuláře a datovým int členem dialogového okna nebo objektu zobrazení formuláře.

void AFXAPI DDX_Slider(
  CDataExchange* pDX,
  int nIDC,
  int& value);

Parametry

pDX
Ukazatel na CDataExchange objekt. Architektura poskytuje tento objekt, aby vytvořil kontext výměny dat, včetně jejího směru.

nIDC
ID prostředku ovládacího prvku posuvníku.

value
Odkaz na hodnotu, která se má vyměnit. Tento parametr uchovává nebo nastavuje aktuální pozici ovládacího prvku posuvníku.

Poznámky

Při DDX_Slider zavolání value se nastaví na aktuální pozici palce ovládacího prvku nebo hodnota přijme pozici v závislosti na směru výměny.

Další informace o DDX najdete v tématu Výměna a ověřování dat dialogového okna. Informace o ovládacích prvcích posuvníku najdete v tématu Použití CSliderCtrl.

Požadavky

Záhlavíafxdd_.h

DDX_Text

Funkce DDX_Text spravuje přenos intdat , UINT, , CStringDWORDfloatlong, nebo double mezi ovládacím prvku pro úpravy v dialogovém okně, zobrazením formuláře nebo ovládacím zobrazením a datovým CString členem dialogového okna, zobrazení formuláře nebo ovládacího prvku.

void AFXAPI DDX_Text(
  CDataExchange* pDX,
  int nIDC,
  BYTE& value);

void AFXAPI DDX_Text(
  CDataExchange* pDX,
  int nIDC,
  short& value);

void AFXAPI DDX_Text(
  CDataExchange* pDX,
  int nIDC,
  int& value);

void AFXAPI DDX_Text(
  CDataExchange* pDX,
  int nIDC,
  UINT& value);

void AFXAPI DDX_Text(
  CDataExchange* pDX,
  int nIDC,
  long& value);

void AFXAPI DDX_Text(
  CDataExchange* pDX,
  int nIDC,
  DWORD& value);

void AFXAPI DDX_Text(
  CDataExchange* pDX,
  int nIDC,
  CString& value);

void AFXAPI DDX_Text(
  CDataExchange* pDX,
  int nIDC,
  float& value);

void AFXAPI DDX_Text(
  CDataExchange* pDX,
  int nIDC,
  double& value);

void AFXAPI DDX_Text(
  CDataExchange* pDX,
  int nIDC,
  COleCurrency& value);

void AFXAPI DDX_Text(
  CDataExchange* pDX,
  int nIDC,
  COleDateTime& value);

Parametry

pDX
Ukazatel na CDataExchange objekt. Architektura poskytuje tento objekt, aby vytvořil kontext výměny dat, včetně jejího směru.

nIDC
ID ovládacího prvku pro úpravy v dialogovém okně, zobrazení formuláře nebo objektu zobrazení ovládacího prvku.

value
Odkaz na datový člen v dialogovém okně, zobrazení formuláře nebo objektu ovládacího zobrazení. Datový typ závisí value na tom, kterou z přetížených verzí DDX_Text používáte.

Poznámky

Další informace o DDX najdete v tématu Výměna a ověřování dat dialogového okna.

Požadavky

Záhlavíafxdd_.h

Viz také

Rutiny ověřování dat standardního dialogového okna
Makra a globální objekty
CWinFormsControl::CreateManagedControl
CDialog::OnInitDialog