DATE

Vrátí zadané datum ve formátu datetime.

Syntaxe

DATE(<year>, <month>, <day>)  

Parametry

Pojem Definice
year Číslo představuje rok.

V argumentu year může být jedna až čtyři číslice. Argument year se interpretuje podle kalendářního systému používaného ve vašem počítači.

Podporovaná jsou data od 1. března 1900.

Pokud zadáte číslo s desetinnými místy, zaokrouhlí se.

Pro hodnoty větší než 9999 nebo menší než nula (záporné hodnoty) vrátí funkce chybu #VALUE! .

Pokud je hodnota year v intervalu 0 až 1899, přidá se hodnota k 1900, aby se vytvořila konečná hodnota. Podívejte se na následující příklad: Poznámka: Pokud to jde, použijte v argumentu year čtyři číslice, abyste zabránili nežádoucím výsledkům. Pokud použijete například 07, vrátí se jako rok hodnota 1907.
month Číslo představuje měsíc nebo výpočet podle následujících pravidel:

Záporná celá čísla se nepodporují. Platné hodnoty jsou 1–12.

Pokud je month číslo od 1 do 12, představuje měsíc roku. 1 je leden, 2 je únor atd. až 12 je prosinec.

Pokud zadáte celé číslo, které je větší než 12, proběhne následující výpočet: Datum se vypočte tak, že se hodnota month přidá k hodnotě year. Pokud máte například DATE( 2008; 18; 1), vrátí funkce hodnotu data a času, která odpovídá 1. červnu 2009, protože se k začátku roku 2008 přidá 18 měsíců a tím se získá hodnota června 2009. Podívejte se na následující příklady:
day Číslo představuje den nebo výpočet podle následujících pravidel:

Záporná celá čísla se nepodporují. Platné hodnoty jsou 1–31.

Pokud day představuje číslo od 1 do posledního dne daného měsíce, představuje den v měsíci.

Pokud zadáte celé číslo, které je větší než poslední den daného měsíce, provede se následující výpočet: Datum se vypočte tak, že se hodnota day přidá k hodnotě month. Například ve vzorci DATE( 2008, 3, 32) vrátí funkce DATE hodnotu datetime, která odpovídá 1. dubnu 2008, protože se k začátku března přidá 32 dní a tím dostaneme hodnotu 1. dubna.

Pokud day obsahuje desetinná místa, zaokrouhlí se na nejbližší celočíselnou hodnotu.

Vrácená hodnota

Vrátí zadané datum (datetime).

Poznámky

  • Funkce DATE vezme celá čísla, která představují vstupní argumenty, a vygeneruje odpovídající datum. Funkce DATE je nejužitečnější v situacích, kdy jsou rok, měsíc a den vyjádřeny vzorci. Například související data můžou obsahovat data ve formátu, u kterého se nedá poznat, že jde o datum, například RRRRMMDD. Funkci DATE můžete použít v kombinaci s jinými funkcemi k převodu dat na číslo, které je rozpoznatelné jako datum.

  • Na rozdíl od Microsoft Excelu, který ukládá data jako pořadová čísla, datumové funkce DAX vždy vrátí datový typ datetime. Pokud chcete zobrazit data jako pořadová čísla, můžete použít formátování.

  • Datum a datum a čas lze také zadat jako literál ve formátu dt"YYYY-MM-DD" , dt"YYYY-MM-DDThh:mm:ss" nebo dt"YYYY-MM-DD hh:mm:ss" . Při zadání jako literálu není použití funkce DATE ve výrazu nutné. Další informace najdete v tématu syntaxe jazyka DAX | Datum a čas.

  • Když se tato funkce používá v počítaných sloupcích nebo v pravidlech zabezpečení na úrovni řádků (RLS), její využití v režimu DirectQuery se nepodporuje.

Příklady

Jednoduché datum

Následující vzorec vrátí datum 8. července 2009:

= DATE(2009,7,8)  

Roky před 1899

Pokud je zadaná hodnota argumentu year v intervalu 0 (nula) až 1899 (včetně), vypočte se rok tak, že se tato hodnota přidá k roku 1900. Následující vzorec vrátí 2. leden 1908: (1900+08).

= DATE(08,1,2)  

Roky po 1899

Pokud je argument year v intervalu 1900 až 9999 (včetně), použije se tato hodnota jako rok. Následující vzorec vrátí 2. leden 2008:

= DATE(2008,1,2)  

Měsíce

Pokud je month větší než 12, přidá month tento počet měsíců k prvnímu měsíci zadaného roku. Následující vzorec vrátí datum 2. února 2009:

= DATE(2008,14,2)  

Dny

Pokud je day větší než počet dnů v zadaném měsíci, přidá day tento počet dnů k prvnímu dni v měsíci. Následující vzorec vrátí datum 4. února 2008:

= DATE(2008,1,35)  

Viz také

Funkce data a času
Funkce DAY
Funkce TODAY