Sdílet prostřednictvím


NullXmlEncryptor Třída

Definice

Objekt IXmlEncryptor , který šifruje elementy XML pomocí šifrátoru s hodnotou null.

public ref class NullXmlEncryptor sealed : Microsoft::AspNetCore::DataProtection::XmlEncryption::IXmlEncryptor
public sealed class NullXmlEncryptor : Microsoft.AspNetCore.DataProtection.XmlEncryption.IXmlEncryptor
type NullXmlEncryptor = class
    interface IXmlEncryptor
Public NotInheritable Class NullXmlEncryptor
Implements IXmlEncryptor
Dědičnost
NullXmlEncryptor
Implementuje

Konstruktory

NullXmlEncryptor()

Vytvoří novou instanci položky NullXmlEncryptor.

NullXmlEncryptor(IServiceProvider)

Vytvoří novou instanci položky NullXmlEncryptor.

Metody

Encrypt(XElement)

Zašifruje zadaný XElement šifrátor s hodnotou null, tj. vrácením původní hodnoty plaintextElement nešifrované.

Platí pro