HttpContext.Features Vlastnost

Definice

Získá kolekci funkcí HTTP poskytovaných serverem a middlewarem, které jsou k dispozici v tomto požadavku.

public:
 abstract property Microsoft::AspNetCore::Http::Features::IFeatureCollection ^ Features { Microsoft::AspNetCore::Http::Features::IFeatureCollection ^ get(); };
public abstract Microsoft.AspNetCore.Http.Features.IFeatureCollection Features { get; }
member this.Features : Microsoft.AspNetCore.Http.Features.IFeatureCollection
Public MustOverride ReadOnly Property Features As IFeatureCollection

Hodnota vlastnosti

Platí pro