IHttpContextAccessor.HttpContext Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví aktuální HttpContext. Vrátí hodnotu null , pokud není aktivní HttpContext.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Http::HttpContext ^ HttpContext { Microsoft::AspNetCore::Http::HttpContext ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Http::HttpContext ^ value); };
public Microsoft.AspNetCore.Http.HttpContext HttpContext { get; set; }
public Microsoft.AspNetCore.Http.HttpContext? HttpContext { get; set; }
member this.HttpContext : Microsoft.AspNetCore.Http.HttpContext with get, set
Public Property HttpContext As HttpContext

Hodnota vlastnosti

Platí pro