Sdílet prostřednictvím


HttpsRedirectionMiddleware Třída

Definice

Middleware, který přesměruje požadavky jiného typu než HTTPS na adresu URL HTTPS.

public ref class HttpsRedirectionMiddleware
public class HttpsRedirectionMiddleware
type HttpsRedirectionMiddleware = class
Public Class HttpsRedirectionMiddleware
Dědičnost
HttpsRedirectionMiddleware

Konstruktory

HttpsRedirectionMiddleware(RequestDelegate, IOptions<HttpsRedirectionOptions>, IConfiguration, ILoggerFactory)

Inicializuje HttpsRedirectionMiddleware.

HttpsRedirectionMiddleware(RequestDelegate, IOptions<HttpsRedirectionOptions>, IConfiguration, ILoggerFactory, IServerAddressesFeature)

Inicializuje HttpsRedirectionMiddleware.

Metody

Invoke(HttpContext)

Vyvolá HttpsRedirectionMiddleware.

Platí pro