Sdílet prostřednictvím


RoleStoreBase<TRole,TKey,TUserRole,TRoleClaim>.CreateAsync Metoda

Definice

Vytvoří novou roli v úložišti jako asynchronní operaci.

public abstract System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityResult> CreateAsync (TRole role, System.Threading.CancellationToken cancellationToken = default);
abstract member CreateAsync : 'Role * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityResult>
Public MustOverride Function CreateAsync (role As TRole, Optional cancellationToken As CancellationToken = Nothing) As Task(Of IdentityResult)

Parametry

role
TRole

Role, která se má vytvořit v úložišti.

cancellationToken
CancellationToken

Slouží CancellationToken k šíření oznámení, že operace by měla být zrušena.

Návraty

A Task<TResult> , který představuje IdentityResult asynchronní dotaz.

Implementuje

Platí pro