Sdílet prostřednictvím


PageRouteModel.ViewEnginePath Vlastnost

Definice

Získá cestu vzhledem k základní cestě pro zjišťování stránky.

Tato hodnota je cesta k souboru bez přípony vzhledem ke kořenovému adresáři pages. Například soubor ViewEnginePath /Pages/Catalog/Antiques.cshtml je /Catalog/Antiques

V oblasti je tato hodnota cesta k souboru bez přípony vzhledem ke kořenovému adresáři pages pro zadanou oblast. Například ViewEnginePath pro soubor Areas/Identity/Pages/Manage/Accounts.cshtml je /Manage/Accounts.

public:
 property System::String ^ ViewEnginePath { System::String ^ get(); };
public string ViewEnginePath { get; }
member this.ViewEnginePath : string
Public ReadOnly Property ViewEnginePath As String

Hodnota vlastnosti

Platí pro