Sdílet prostřednictvím


BeforeActionEventData Třída

Definice

Před EventData akcí.

public ref class BeforeActionEventData sealed : Microsoft::AspNetCore::Mvc::Diagnostics::EventData
public sealed class BeforeActionEventData : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Diagnostics.EventData
type BeforeActionEventData = class
    inherit EventData
Public NotInheritable Class BeforeActionEventData
Inherits EventData
Dědičnost
BeforeActionEventData

Konstruktory

BeforeActionEventData(ActionDescriptor, HttpContext, RouteData)

Inicializuje novou instanci .BeforeActionEventData

Pole

EventName

Název události.

EventNamespace

Obor názvů události.

(Zděděno od EventData)

Vlastnosti

ActionDescriptor

Akce.

Count

Počet událostí.

(Zděděno od EventData)
HttpContext

Kontext

Item[Int32]

Před EventData akcí.

(Zděděno od EventData)
RouteData

Data trasy.

Explicitní implementace rozhraní

IEnumerable.GetEnumerator()

Před EventData akcí.

(Zděděno od EventData)
IEnumerable<KeyValuePair<String,Object>>.GetEnumerator()

Před EventData akcí.

(Zděděno od EventData)
IReadOnlyCollection<KeyValuePair<String,Object>>.Count

Před EventData akcí.

(Zděděno od EventData)
IReadOnlyList<KeyValuePair<String,Object>>.Item[Int32]

Před EventData akcí.

(Zděděno od EventData)

Platí pro