Sdílet prostřednictvím


FilterContext Třída

Definice

Abstraktní kontext pro filtry.

public ref class FilterContext abstract : Microsoft::AspNetCore::Mvc::ActionContext
public abstract class FilterContext : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ActionContext
type FilterContext = class
    inherit ActionContext
Public MustInherit Class FilterContext
Inherits ActionContext
Dědičnost
FilterContext
Odvozené

Konstruktory

FilterContext(ActionContext, IList<IFilterMetadata>)

Vytvoří instanci nové FilterContext instance.

Vlastnosti

ActionDescriptor

Získá nebo nastaví ActionDescriptor pro vybranou akci.

(Zděděno od ActionContext)
Filters

Získá všechny použitelné IFilterMetadata implementace.

HttpContext

Získá nebo nastaví pro HttpContext aktuální požadavek.

(Zděděno od ActionContext)
ModelState

Získá .ModelStateDictionary

(Zděděno od ActionContext)
RouteData

Získá nebo nastaví pro RouteData aktuální požadavek.

(Zděděno od ActionContext)

Metody

FindEffectivePolicy<TMetadata>()

Vrátí nejúčinnější (nejkonkrétnější) zásadu typu TMetadata použitou na akci přidruženou k FilterContext.

IsEffectivePolicy<TMetadata>(TMetadata)

Vrátí hodnotu označující, jestli je poskytnutá IFilterMetadata zásada nejúčinnější (nejkonkrétnější) použitá na akci přidruženou k FilterContext.

Platí pro