Sdílet prostřednictvím


InputFormatterContext Třída

Definice

Kontextový objekt používaný vstupním formátovačem pro deserializaci textu požadavku do objektu.

public ref class InputFormatterContext
public class InputFormatterContext
type InputFormatterContext = class
Public Class InputFormatterContext
Dědičnost
InputFormatterContext

Konstruktory

InputFormatterContext(HttpContext, String, ModelStateDictionary, ModelMetadata, Func<Stream,Encoding,TextReader>)

Vytvoří novou instanci položky InputFormatterContext.

InputFormatterContext(HttpContext, String, ModelStateDictionary, ModelMetadata, Func<Stream,Encoding,TextReader>, Boolean)

Vytvoří novou instanci položky InputFormatterContext.

Vlastnosti

HttpContext

HttpContext Získá přidružený k aktuální operaci.

Metadata

Získá požadavek ModelMetadata deserializace textu požadavku.

ModelName

Získá název modelu. Používá se jako klíč nebo předpona klíče pro chyby přidané do ModelState.

ModelState

ModelStateDictionary Získá přidružený k aktuální operaci.

ModelType

Získá požadavek Type deserializace textu požadavku.

ReaderFactory

Získá delegáta, který může vytvořit TextReader pro tělo požadavku.

TreatEmptyInputAsDefaultValue

Získá příznak označující, zda by měl vstupní formátovací modul povolit, aby nebyla zadaná žádná hodnota. Pokud false, měl by vstupní formátovací modul zpracovat prázdný vstup tak, že NoValueAsync()vrátí . Pokud true, měl by vstupní formátovací modul zpracovat prázdný vstup tak, že vrátí výchozí hodnotu pro typ ModelType.

Platí pro