Sdílet prostřednictvím


ModelBindingContext.Result Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví, ModelBindingResult který představuje výsledek procesu vazby modelu.

Před zavolání IModelBinderResult se nastaví na hodnotu označující selhání. Pořadač by měl být nastaven Result na hodnotu vytvořenou pomocí Success(Object) , pokud vazba modelu byla úspěšná.

public:
 abstract property Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::ModelBindingResult Result { Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::ModelBindingResult get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::ModelBindingResult value); };
public abstract Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ModelBindingResult Result { get; set; }
member this.Result : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ModelBindingResult with get, set
Public MustOverride Property Result As ModelBindingResult

Hodnota vlastnosti

Platí pro