Sdílet prostřednictvím


FormTagHelper.RouteValues Vlastnost

Definice

Další parametry pro trasu

public:
 property System::Collections::Generic::IDictionary<System::String ^, System::String ^> ^ RouteValues { System::Collections::Generic::IDictionary<System::String ^, System::String ^> ^ get(); void set(System::Collections::Generic::IDictionary<System::String ^, System::String ^> ^ value); };
[Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.HtmlAttributeName("asp-all-route-data", DictionaryAttributePrefix="asp-route-")]
public System.Collections.Generic.IDictionary<string,string> RouteValues { get; set; }
[<Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.HtmlAttributeName("asp-all-route-data", DictionaryAttributePrefix="asp-route-")>]
member this.RouteValues : System.Collections.Generic.IDictionary<string, string> with get, set
Public Property RouteValues As IDictionary(Of String, String)

Hodnota vlastnosti

Atributy

Platí pro