Sdílet prostřednictvím


HtmlAttributeNameAttribute Třída

Definice

Slouží k přepsání ITagHelper názvu atributu HTML vlastnosti.

public ref class HtmlAttributeNameAttribute sealed : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Property, AllowMultiple=false, Inherited=false)]
public sealed class HtmlAttributeNameAttribute : Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Property, AllowMultiple=false, Inherited=false)>]
type HtmlAttributeNameAttribute = class
    inherit Attribute
Public NotInheritable Class HtmlAttributeNameAttribute
Inherits Attribute
Dědičnost
HtmlAttributeNameAttribute
Atributy

Konstruktory

HtmlAttributeNameAttribute()

Vytvoří instanci nové instance HtmlAttributeNameAttribute třídy se Name rovna null.

HtmlAttributeNameAttribute(String)

Vytvoří instanci nové instance HtmlAttributeNameAttribute třídy.

Vlastnosti

DictionaryAttributePrefix

Získá nebo nastaví předponu použitou k porovnání názvů atributů HTML. Odpovídající atributy se přidají do přidružené vlastnosti ().IDictionary<TKey,TValue>

DictionaryAttributePrefixSet

Získá indikaci, zda DictionaryAttributePrefix byla nastavena. Slouží k odlišení neinicializované DictionaryAttributePrefix hodnoty od explicitního null nastavení.

Name

Název atributu HTML přidružené vlastnosti.

Platí pro