Sdílet prostřednictvím


CSharpCodeParser.SectionDirective Metoda

Definice

protected:
 virtual void SectionDirective();
protected virtual void SectionDirective ();
abstract member SectionDirective : unit -> unit
override this.SectionDirective : unit -> unit
Protected Overridable Sub SectionDirective ()

Platí pro