Sdílet prostřednictvím


SyntaxConstants.CSharp.ClassKeyword Pole

Definice

public: static initonly System::String ^ ClassKeyword;
public static readonly string ClassKeyword;
 staticval mutable ClassKeyword : string
Public Shared ReadOnly ClassKeyword As String 

Hodnota pole

Platí pro