Sdílet prostřednictvím


RewriteContext.Logger Vlastnost

Definice

Získá a nastaví protokolovací zařízení.

public:
 property Microsoft::Extensions::Logging::ILogger ^ Logger { Microsoft::Extensions::Logging::ILogger ^ get(); void set(Microsoft::Extensions::Logging::ILogger ^ value); };
public Microsoft.Extensions.Logging.ILogger Logger { get; set; }
member this.Logger : Microsoft.Extensions.Logging.ILogger with get, set
Public Property Logger As ILogger

Hodnota vlastnosti

Platí pro