Sdílet prostřednictvím


InboundRouteEntry.RouteTemplate Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví RouteTemplate.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Routing::Template::RouteTemplate ^ RouteTemplate { Microsoft::AspNetCore::Routing::Template::RouteTemplate ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Routing::Template::RouteTemplate ^ value); };
public Microsoft.AspNetCore.Routing.Template.RouteTemplate RouteTemplate { get; set; }
member this.RouteTemplate : Microsoft.AspNetCore.Routing.Template.RouteTemplate with get, set
Public Property RouteTemplate As RouteTemplate

Hodnota vlastnosti

Platí pro