Sdílet prostřednictvím


KestrelServerOptions.AllowHostHeaderOverride Vlastnost

Definice

Pokud je cíl požadavku v absolutní formě (viz RFC 9112, oddíl 3.2.2), v http/1.x, například

GET http://www.example.com/path/to/index.html HTTP/1.1

Hlavička hostitele je redundantní. Ve skutečnosti RFC říká, že

Když server původu přijme požadavek s absolutní formou cíle požadavku, musí server původu ignorovat přijaté pole hlavičky hostitele (pokud existuje) a místo toho použít informace o hostiteli cíle požadavku.

Přesto je ale rozumné zkontrolovat, jestli cíl požadavku a hlavička hostitele odpovídají, protože neshoda může znamenat například pokus o falšování identity. Nastavení této vlastnosti na true obchází kontrolu a bezpodmínečně přepíše hlavičku hostitele hodnotou z cíle požadavku.

public bool AllowHostHeaderOverride { get; set; }
member this.AllowHostHeaderOverride : bool with get, set
Public Property AllowHostHeaderOverride As Boolean

Hodnota vlastnosti

Poznámky

Tato možnost se nevztahuje na HTTP/2 nebo HTTP/3.

Platí pro