TableExpressionBase.FindAnnotation(String) Metoda

Definice

Získá anotaci s daným názvem a vrátí null , pokud neexistuje.

public virtual Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.IAnnotation? FindAnnotation (string name);
abstract member FindAnnotation : string -> Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.IAnnotation
override this.FindAnnotation : string -> Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.IAnnotation
Public Overridable Function FindAnnotation (name As String) As IAnnotation

Parametry

name
String

Klíč poznámky, který chcete najít.

Návraty

Existující poznámka, pokud již existuje poznámka se zadaným názvem. V opačném případě hodnota null.

Platí pro