Share via


SqlServerPropertyBuilderExtensions.HasIdentityColumnIncrement Metoda

Definice

Přetížení

HasIdentityColumnIncrement(IConventionPropertyBuilder, Nullable<Int32>, Boolean)

Konfiguruje přírůstek pro SQL Server IDENTITY.

HasIdentityColumnIncrement(IConventionPropertyBuilder, Nullable<Int32>, StoreObjectIdentifier, Boolean)

Konfiguruje přírůstek pro SQL Server IDENTITY pro konkrétní tabulku.

HasIdentityColumnIncrement(IConventionPropertyBuilder, Nullable<Int32>, Boolean)

Konfiguruje přírůstek pro SQL Server IDENTITY.

public static Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders.IConventionPropertyBuilder HasIdentityColumnIncrement (this Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders.IConventionPropertyBuilder propertyBuilder, int? increment, bool fromDataAnnotation = false);
public static Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders.IConventionPropertyBuilder? HasIdentityColumnIncrement (this Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders.IConventionPropertyBuilder propertyBuilder, int? increment, bool fromDataAnnotation = false);
static member HasIdentityColumnIncrement : Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders.IConventionPropertyBuilder * Nullable<int> * bool -> Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders.IConventionPropertyBuilder
<Extension()>
Public Function HasIdentityColumnIncrement (propertyBuilder As IConventionPropertyBuilder, increment As Nullable(Of Integer), Optional fromDataAnnotation As Boolean = false) As IConventionPropertyBuilder

Parametry

propertyBuilder
IConventionPropertyBuilder

Tvůrce konfigurované vlastnosti.

increment
Nullable<Int32>

Přírůstková hodnota, která je přidána k hodnotě identity předchozího řádku, který byl načten.

fromDataAnnotation
Boolean

Určuje, zda byla konfigurace zadána pomocí datové poznámky.

Návraty

Stejná instance tvůrce, pokud byla použita konfigurace, null v opačném případě.

Poznámky

Další informace a příklady najdete v tématech Modelování typů entit a relací a Přístup k SQL Server a Azure SQL databázím pomocí EF Core.

Platí pro

HasIdentityColumnIncrement(IConventionPropertyBuilder, Nullable<Int32>, StoreObjectIdentifier, Boolean)

Konfiguruje přírůstek pro SQL Server IDENTITY pro konkrétní tabulku.

public static Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders.IConventionPropertyBuilder? HasIdentityColumnIncrement (this Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders.IConventionPropertyBuilder propertyBuilder, int? increment, in Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.StoreObjectIdentifier storeObject, bool fromDataAnnotation = false);
static member HasIdentityColumnIncrement : Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders.IConventionPropertyBuilder * Nullable<int> * StoreObjectIdentifier * bool -> Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders.IConventionPropertyBuilder
<Extension()>
Public Function HasIdentityColumnIncrement (propertyBuilder As IConventionPropertyBuilder, increment As Nullable(Of Integer), ByRef storeObject As StoreObjectIdentifier, Optional fromDataAnnotation As Boolean = false) As IConventionPropertyBuilder

Parametry

propertyBuilder
IConventionPropertyBuilder

Tvůrce konfigurované vlastnosti.

increment
Nullable<Int32>

Přírůstková hodnota, která je přidána k hodnotě identity předchozího řádku, který byl načten.

storeObject
StoreObjectIdentifier

Identifikátor tabulky.

fromDataAnnotation
Boolean

Určuje, zda byla konfigurace zadána pomocí datové poznámky.

Návraty

Stejná instance tvůrce, pokud byla použita konfigurace, null v opačném případě.

Poznámky

Další informace a příklady najdete v tématech Modelování typů entit a relací a Přístup k SQL Server a Azure SQL databázím pomocí EF Core.

Platí pro