Share via


ServiceProviderOptions Třída

Definice

Možnosti konfigurace různých chování výchozí IServiceProvider implementace.

public ref class ServiceProviderOptions
public class ServiceProviderOptions
type ServiceProviderOptions = class
Public Class ServiceProviderOptions
Dědičnost
ServiceProviderOptions

Konstruktory

ServiceProviderOptions()

Inicializuje novou instanci ServiceProviderOptions třídy .

Vlastnosti

ValidateOnBuild

Získá nebo nastaví hodnotu, která označuje, zda je provedeno ověření, aby se zajistilo, že všechny služby mohou být vytvořeny při BuildServiceProvider(IServiceCollection, ServiceProviderOptions) je volána.

ValidateScopes

Získá nebo nastaví hodnotu, která označuje, zda je provedeno ověření, aby se zajistilo, že služby s vymezeným oborem nejsou nikdy přeloženy od kořenového zprostředkovatele.

Metody

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.

(Zděděno od Object)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí hashovací funkce.

(Zděděno od Object)
GetType()

Type Získá z aktuální instance.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří mělkou kopii aktuálního Objectsouboru .

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.

(Zděděno od Object)

Platí pro