OnnxMapTypeAttribute Třída

Definice

Chcete-li deklarovat OnnxMapType sloupec jako IDataView pole v , classpřidružené pole by mělo být označeno OnnxMapTypeAttribute. Jeho použití jsou podobné těm, classkteré jsou VectorTypeAttribute odvozeny z DataViewTypeAttribute.

public sealed class OnnxMapTypeAttribute : Microsoft.ML.Data.DataViewTypeAttribute
type OnnxMapTypeAttribute = class
    inherit DataViewTypeAttribute
Public NotInheritable Class OnnxMapTypeAttribute
Inherits DataViewTypeAttribute
Dědičnost
OnnxMapTypeAttribute

Konstruktory

OnnxMapTypeAttribute()

Vytvořte typ mapy (neboli slovníku).

OnnxMapTypeAttribute(Type, Type)

Vytvořte typ mapy (neboli slovníku). Mapa je kolekce párů klíč-hodnota. keyType určuje typ klíčů a valueType je typem hodnot.

Metody

Equals(DataViewTypeAttribute)

Typy mapování se stejným typem klíče a stejným typem hodnoty by měly být stejné.

GetHashCode()

Vytvoří stejný hashovací kód pro typy mapování se stejným typem klíče a stejným typem hodnoty.

Register()

Implementace Register().

Platí pro