AppDomainSetup.ApplicationBase Vlastnost

Definice

Získá název adresáře obsahujícího aplikaci.

public:
 property System::String ^ ApplicationBase { System::String ^ get(); };
public:
 property System::String ^ ApplicationBase { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string? ApplicationBase { get; }
public string ApplicationBase { get; set; }
member this.ApplicationBase : string
member this.ApplicationBase : string with get, set
Public ReadOnly Property ApplicationBase As String
Public Property ApplicationBase As String

Hodnota vlastnosti

String

Název základního adresáře aplikace.

Implementuje

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak použít ApplicationBase vlastnost k nastavení umístění, kde zavaděč sestavení začne probít sestavení pro načtení do nové domény aplikace.

Poznámka

Je nutné zajistit, aby zadaná složka existovala.

using namespace System;

int main()
{
  AppDomain^ root = AppDomain::CurrentDomain;

  AppDomainSetup^ setup = gcnew AppDomainSetup();
  setup->ApplicationBase = 
    root->SetupInformation->ApplicationBase + "MyAppSubfolder\\";

  AppDomain^ domain = AppDomain::CreateDomain("MyDomain", nullptr, setup);

  Console::WriteLine("Application base of {0}:\r\n\t{1}", 
    root->FriendlyName, root->SetupInformation->ApplicationBase);
  Console::WriteLine("Application base of {0}:\r\n\t{1}", 
    domain->FriendlyName, domain->SetupInformation->ApplicationBase);

  AppDomain::Unload(domain);
}

/* This example produces output similar to the following:

Application base of MyApp.exe:
    C:\Program Files\MyApp\
Application base of MyDomain:
    C:\Program Files\MyApp\MyAppSubfolder\
 */
using System;

class ADSetupInformation
{
  static void Main()
  {
    AppDomain root = AppDomain.CurrentDomain;

    AppDomainSetup setup = new AppDomainSetup();
    setup.ApplicationBase =
      root.SetupInformation.ApplicationBase + @"MyAppSubfolder\";

    AppDomain domain = AppDomain.CreateDomain("MyDomain", null, setup);

    Console.WriteLine("Application base of {0}:\r\n\t{1}",
      root.FriendlyName, root.SetupInformation.ApplicationBase);
    Console.WriteLine("Application base of {0}:\r\n\t{1}",
      domain.FriendlyName, domain.SetupInformation.ApplicationBase);

    AppDomain.Unload(domain);
  }
}

/* This example produces output similar to the following:

Application base of MyApp.exe:
    C:\Program Files\MyApp\
Application base of MyDomain:
    C:\Program Files\MyApp\MyAppSubfolder\
 */
open System

let root = AppDomain.CurrentDomain

let setup = AppDomainSetup()
setup.ApplicationBase <-
  root.SetupInformation.ApplicationBase + @"MyAppSubfolder\"

let domain = AppDomain.CreateDomain("MyDomain", null, setup)

printfn $"Application base of {root.FriendlyName}:\r\n\t{root.SetupInformation.ApplicationBase}"
printfn $"Application base of {domain.FriendlyName}:\r\n\t{domain.SetupInformation.ApplicationBase}"

AppDomain.Unload domain

(* This example produces output similar to the following:

Application base of MyApp.exe:
    C:\Program Files\MyApp\
Application base of MyDomain:
    C:\Program Files\MyApp\MyAppSubfolder\
 *)
Class ADSetupInformation

  Shared Sub Main()

    Dim root As AppDomain = AppDomain.CurrentDomain

    Dim setup As New AppDomainSetup()
    setup.ApplicationBase = _
      root.SetupInformation.ApplicationBase & "MyAppSubfolder\"

    Dim domain As AppDomain = AppDomain.CreateDomain("MyDomain", Nothing, setup)

    Console.WriteLine("Application base of {0}:" & vbCrLf & vbTab & "{1}", _
      root.FriendlyName, root.SetupInformation.ApplicationBase)
    Console.WriteLine("Application base of {0}:" & vbCrLf & vbTab & "{1}", _
      domain.FriendlyName, domain.SetupInformation.ApplicationBase)

    AppDomain.Unload(domain)
  End Sub
End Class

' This example produces output similar to the following:
'
'Application base of MyApp.exe:
'    C:\Program Files\MyApp\
'Application base of MyDomain:
'    C:\Program Files\MyApp\MyAppSubfolder\

Poznámky

Základní adresář aplikace je místo, kde správce sestavení začne probít sestavení.

Vlastnost ApplicationBase může ovlivnit, která oprávnění jsou udělena doméně aplikace. Například doména aplikace pocházející z místního počítače obvykle přijímá úplný vztah důvěryhodnosti na základě jeho umístění původu. Pokud ApplicationBase je ale vlastnost nastavená AppDomain na úplný název intranetového adresáře, toto nastavení omezí oprávnění udělená doméně aplikace na grant LocalIntranet, ApplicationBase i když doména aplikace skutečně pochází z místního počítače.

Platí pro