IDictionary.Contains(Object) Metoda

Definice

Určuje, zda IDictionary objekt obsahuje prvek se zadaným klíčem.

public:
 bool Contains(System::Object ^ key);
public bool Contains (object key);
abstract member Contains : obj -> bool
Public Function Contains (key As Object) As Boolean

Parametry

key
Object

Klíč, který chcete najít v objektu IDictionary .

Návraty

Boolean

trueIDictionary pokud obsahuje prvek s klíčem; v opačném případě false.

Výjimky

key je null.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak implementovat metodu Contains . Tento příklad kódu je součástí většího příkladu poskytnutého IDictionary pro třídu.

public:
  virtual bool Contains(Object^ key)
  {
    int index;
    return TryGetIndexOfKey(key, &index);
  }
public bool Contains(object key)
{
  Int32 index;
  return TryGetIndexOfKey(key, out index);
}
Public Function Contains(ByVal key As Object) As Boolean Implements IDictionary.Contains
  Dim index As Integer
  Return TryGetIndexOfKey(key, index)
End Function

Poznámky

Implementace se mohou lišit v tom, zda umožňují klíč být null.

Počínaje .NET Framework 2.0 tato metoda používá objekty Equals a CompareTo metody item kolekce k určení, zda item existuje. V dřívějších verzích .NET Framework bylo toto určení provedeno pomocí Equals a CompareTo metod parametru item u objektů v kolekci.

Platí pro