OleDbConnection.InfoMessage Událost

Definice

Vyvolá se, když poskytovatel odešle upozornění nebo informační zprávu.

public:
 event System::Data::OleDb::OleDbInfoMessageEventHandler ^ InfoMessage;
public event System.Data.OleDb.OleDbInfoMessageEventHandler InfoMessage;
public event System.Data.OleDb.OleDbInfoMessageEventHandler? InfoMessage;
[System.Data.DataSysDescription("DbConnection_InfoMessage")]
public event System.Data.OleDb.OleDbInfoMessageEventHandler InfoMessage;
member this.InfoMessage : System.Data.OleDb.OleDbInfoMessageEventHandler 
[<System.Data.DataSysDescription("DbConnection_InfoMessage")>]
member this.InfoMessage : System.Data.OleDb.OleDbInfoMessageEventHandler 
Public Custom Event InfoMessage As OleDbInfoMessageEventHandler 

Event Type

OleDbInfoMessageEventHandler
Atributy

Poznámky

Klienti, kteří chtějí zpracovat upozornění nebo informační zprávy odeslané serverem, by měli vytvořit delegáta OleDbInfoMessageEventHandler , který bude naslouchat této události.

Událost InfoMessage nastane, když je ze zdroje dat vrácena zpráva s nízkou závažností. Zprávy s nízkou závažností jsou zprávy, které nezpůsobují výjimku. U Microsoft SQL Server to zahrnuje chybové zprávy, které mají závažnost 10 nebo menší.

Další informace a příklad najdete v tématu Události připojení.

Platí pro