OleDbParameterCollection Třída

Definice

Představuje kolekci parametrů relevantních pro OleDbCommand určité a jejich odpovídající mapování na sloupce v objektu DataSet.

public ref class OleDbParameterCollection sealed : System::Data::Common::DbParameterCollection
public ref class OleDbParameterCollection sealed : MarshalByRefObject, System::Collections::IList, System::Data::IDataParameterCollection
public sealed class OleDbParameterCollection : System.Data.Common.DbParameterCollection
[System.ComponentModel.ListBindable(false)]
public sealed class OleDbParameterCollection : MarshalByRefObject, System.Collections.IList, System.Data.IDataParameterCollection
[System.ComponentModel.ListBindable(false)]
public sealed class OleDbParameterCollection : System.Data.Common.DbParameterCollection
type OleDbParameterCollection = class
  inherit DbParameterCollection
[<System.ComponentModel.ListBindable(false)>]
type OleDbParameterCollection = class
  inherit MarshalByRefObject
  interface IDataParameterCollection
  interface IList
  interface ICollection
  interface IEnumerable
[<System.ComponentModel.ListBindable(false)>]
type OleDbParameterCollection = class
  inherit DbParameterCollection
Public NotInheritable Class OleDbParameterCollection
Inherits DbParameterCollection
Public NotInheritable Class OleDbParameterCollection
Inherits MarshalByRefObject
Implements IDataParameterCollection, IList
Dědičnost
OleDbParameterCollection
Dědičnost
Dědičnost
OleDbParameterCollection
Atributy
Implementuje

Příklady

Následující příklad vytvoří více instancí OleDbParameter prostřednictvím OleDbParameterCollection kolekce v rámci OleDbDataAdapter. Tyto parametry slouží k výběru dat ve zdroji dat a umístění dat do DataSet. V tomto příkladu se předpokládá, že objekt DataSet a je OleDbDataAdapter již vytvořen s příslušným schématem, příkazy a připojením.

public DataSet GetDataSetFromAdapter(
  DataSet dataSet, string connectionString, string queryString)
{
  using (OleDbConnection connection =
        new OleDbConnection(connectionString))
  {
    OleDbDataAdapter adapter =
      new OleDbDataAdapter(queryString, connection);

    // Set the parameters.
    adapter.SelectCommand.Parameters.Add(
      "@CategoryName", OleDbType.VarChar, 80).Value = "toasters";
    adapter.SelectCommand.Parameters.Add(
      "@SerialNum", OleDbType.Integer).Value = 239;

    // Open the connection and fill the DataSet.
    try
    {
      connection.Open();
      adapter.Fill(dataSet);
    }
    catch (Exception ex)
    {
      Console.WriteLine(ex.Message);
    }
    // The connection is automatically closed when the
    // code exits the using block.
  }
  return dataSet;
}
Public Function GetDataSetFromAdapter( _
  ByVal dataSet As DataSet, ByVal connectionString As String, _
  ByVal queryString As String) As DataSet

  Using connection As New OleDbConnection(connectionString)
    Dim adapter As New OleDbDataAdapter(queryString, connection)

    ' Set the parameters.
    adapter.SelectCommand.Parameters.Add( _
      "@CategoryName", OleDbType.VarChar, 80).Value = "toasters"
    adapter.SelectCommand.Parameters.Add( _
     "@SerialNum", OleDbType.Integer).Value = 239

    ' Open the connection and fill the DataSet.
    Try
      connection.Open()
      adapter.Fill(dataSet)
    Catch ex As Exception
      Console.WriteLine(ex.Message)
    End Try
    ' The connection is automatically closed when the
    ' code exits the Using block.
  End Using

  Return dataSet
End Function

Poznámky

Počet parametrů v kolekci musí odpovídat počtu zástupných symbolů parametrů v textu příkazu, jinak může dojít k chybě .NET Framework Zprostředkovatel dat pro OLE DB.

Vlastnosti

Count

Vrátí celé číslo, které obsahuje počet prvků v sadě OleDbParameterCollection. Jen pro čtení.

IsFixedSize

Získá hodnotu, která označuje, zda OleDbParameterCollection má pevnou velikost. Jen pro čtení.

IsReadOnly

Získá hodnotu, která označuje, zda OleDbParameterCollection je jen pro čtení.

IsSynchronized

Získá hodnotu, která označuje, zda OleDbParameterCollection je synchronizován. Jen pro čtení.

Item[Int32]

Získá nebo nastaví hodnotu v zadaném indexu OleDbParameter .

Item[String]

Získá nebo nastaví OleDbParameter s zadaným názvem.

SyncRoot

Získá objekt, který lze použít k synchronizaci přístupu k OleDbParameterCollection. Jen pro čtení.

Metody

Add(Object)

Přidá zadaný OleDbParameter objekt do objektu OleDbParameterCollection.

Add(OleDbParameter)

Přidá zadaný OleDbParameter parametr do .OleDbParameterCollection

Add(String, Object)
Zastaralé.
Zastaralé.

OleDbParameter Přidá do zadaného OleDbParameterCollection názvu a hodnoty parametru.

Add(String, OleDbType)

OleDbParameter Přidá do parametru název parametru OleDbParameterCollectiona datový typ.

Add(String, OleDbType, Int32)

OleDbParameter Přidá do zadaného OleDbParameterCollection názvu parametru, datového typu a délky sloupce.

Add(String, OleDbType, Int32, String)

OleDbParameter Přidá do zadaného OleDbParameterCollection názvu parametru, datového typu, délky sloupce a názvu zdrojového sloupce.

AddRange(Array)

Přidá pole hodnot na konec OleDbParameterCollection.

AddRange(OleDbParameter[])

Přidá pole OleDbParameter hodnot na konec OleDbParameterCollection.

AddWithValue(String, Object)

Přidá hodnotu na konec OleDbParameterCollection.

Clear()

Odebere všechny OleDbParameter objekty z objektu OleDbParameterCollection.

Contains(Object)

Určuje, zda je určena Object v tomto OleDbParameterCollection.

Contains(OleDbParameter)

Určuje, zda je určena OleDbParameter v tomto OleDbParameterCollection.

Contains(String)

Určuje, zda je určena String v tomto OleDbParameterCollection.

CopyTo(Array, Int32)

Zkopíruje všechny prvky proudu OleDbParameterCollection do zadaného jednorozměrného Array indexu počínaje zadaným cílovým Array indexem.

CopyTo(OleDbParameter[], Int32)

Zkopíruje všechny prvky aktuálního do OleDbParameterCollection zadaného OleDbParameterCollection cílového indexu počínaje zadaným cílovým indexem.

CreateObjRef(Type)

Vytvoří objekt, který obsahuje všechny relevantní informace potřebné k vygenerování proxy serveru používaného ke komunikaci se vzdáleným objektem.

(Zděděno od MarshalByRefObject)
Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.

(Zděděno od Object)
GetEnumerator()

Vrátí enumerátor, který iteruje přes OleDbParameterCollection.

GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.

(Zděděno od Object)
GetLifetimeService()
Zastaralé.

Načte aktuální objekt služby životnosti, který řídí zásady životnosti pro tuto instanci.

(Zděděno od MarshalByRefObject)
GetParameter(Int32)

DbParameter Vrátí objekt v zadaném indexu v kolekci.

(Zděděno od DbParameterCollection)
GetParameter(String)

Vrátí DbParameter objekt se zadaným názvem.

(Zděděno od DbParameterCollection)
GetType()

Type Získá aktuální instanci.

(Zděděno od Object)
IndexOf(Object)

Umístění zadaného Object v rámci kolekce.

IndexOf(OleDbParameter)

Získá umístění zadané OleDbParameter v rámci kolekce.

IndexOf(String)

Získá umístění zadaného OleDbParameter s zadaným názvem.

InitializeLifetimeService()
Zastaralé.

Získá objekt služby životnosti pro řízení zásad životnosti pro tuto instanci.

(Zděděno od MarshalByRefObject)
Insert(Int32, Object)

Vloží hodnotu Object do zadaného indexu OleDbParameterCollection .

Insert(Int32, OleDbParameter)

OleDbParameter Vloží objekt do zadaného indexuOleDbParameterCollection.

MemberwiseClone()

Vytvoří použádnou kopii aktuálního souboru Object.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone(Boolean)

Vytvoří kopii aktuálního objektu bez MarshalByRefObject podmět.

(Zděděno od MarshalByRefObject)
Remove(Object)

Odebere Object objekt z objektu OleDbParameterCollection.

Remove(OleDbParameter)

Odebere ze OleDbParameter souboru OleDbParameterCollection.

RemoveAt(Int32)

Odebere OleDbParameter hodnotu ze zadaného indexu OleDbParameterCollection .

RemoveAt(String)

Odebere OleDbParameter ze zadaného názvu parametru OleDbParameterCollection .

SetParameter(Int32, DbParameter)

DbParameter Nastaví objekt v zadaném indexu na novou hodnotu.

(Zděděno od DbParameterCollection)
SetParameter(String, DbParameter)

DbParameter Nastaví objekt se zadaným názvem na novou hodnotu.

(Zděděno od DbParameterCollection)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.

(Zděděno od Object)

Explicitní implementace rozhraní

IDataParameterCollection.Item[String]

Získá nebo nastaví parametr v zadaném indexu.

(Zděděno od DbParameterCollection)
IList.Item[Int32]

Získá nebo nastaví prvek u zadaného indexu.

(Zděděno od DbParameterCollection)

Metody rozšíření

Cast<TResult>(IEnumerable)

Přetypuje prvky zadaného IEnumerable typu.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje prvky IEnumerable založené na zadaném typu.

AsParallel(IEnumerable)

Umožňuje paralelizaci dotazu.

AsQueryable(IEnumerable)

Převede na IEnumerable IQueryable.

Platí pro

Viz také