XmlWriteMode Výčet

Definice

Určuje, jak zapisovat data XML a relační schéma z objektu DataSet.

public enum class XmlWriteMode
public enum XmlWriteMode
type XmlWriteMode = 
Public Enum XmlWriteMode
Dědičnost
XmlWriteMode

Pole

DiffGram 2

Zapíše celý DataSet objekt jako DiffGram, včetně původních a aktuálních hodnot. Chcete-li vygenerovat DiffGram obsahující pouze změněné hodnoty, zavolejte GetChanges()a potom volání WriteXml(Stream) jako DiffGram na vrácených DataSet.

IgnoreSchema 1

Zapíše aktuální obsah DataSet dat XML bez schématu XSD. Pokud se do ní DataSetnenačtou žádná data, nic se nezapíše.

WriteSchema 0

Zapíše aktuální obsah DataSet dat XML s relační strukturou jako vloženým schématem XSD. DataSet Pokud má pouze schéma bez dat, zapíše se pouze vložené schéma. DataSet Pokud nemá aktuální schéma, nic se nezapíše.

Poznámky

Při nastavování WriteMode parametru metody použijte členy tohoto výčtu WriteXml .

Platí pro