DataSet.WriteXml Metoda

Definice

Zapisuje data XML a volitelně schéma ze DataSetsouboru .

Přetížení

WriteXml(XmlWriter, XmlWriteMode)

Zapíše aktuální data a volitelně schéma pro DataSet použití zadaného XmlWriter a XmlWriteMode. Chcete-li napsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema.

WriteXml(String, XmlWriteMode)

Zapíše aktuální data a volitelně schéma pro DataSet zadaný soubor pomocí zadaného XmlWriteModesouboru . Chcete-li napsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema.

WriteXml(TextWriter, XmlWriteMode)

Zapíše aktuální data a volitelně schéma pro DataSet použití zadaného TextWriter a XmlWriteMode. Chcete-li napsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema.

WriteXml(Stream, XmlWriteMode)

Zapíše aktuální data a volitelně schéma pro DataSet použití zadaného Stream a XmlWriteMode. Chcete-li napsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema.

WriteXml(String)

Zapíše aktuální data pro DataSet zadaný soubor.

WriteXml(TextWriter)

Zapíše aktuální data pro DataSet použití zadaného TextWriter.

WriteXml(XmlWriter)

Zapíše aktuální data pro DataSet zadanou XmlWriter.

WriteXml(Stream)

Zapíše aktuální data pro DataSet použití zadaného Stream.

WriteXml(XmlWriter, XmlWriteMode)

Zapíše aktuální data a volitelně schéma pro DataSet použití zadaného XmlWriter a XmlWriteMode. Chcete-li napsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema.

public:
 void WriteXml(System::Xml::XmlWriter ^ writer, System::Data::XmlWriteMode mode);
public void WriteXml (System.Xml.XmlWriter? writer, System.Data.XmlWriteMode mode);
public void WriteXml (System.Xml.XmlWriter writer, System.Data.XmlWriteMode mode);
member this.WriteXml : System.Xml.XmlWriter * System.Data.XmlWriteMode -> unit
Public Sub WriteXml (writer As XmlWriter, mode As XmlWriteMode)

Parametry

writer
XmlWriter

To XmlWriter , se kterým se má psát.

mode
XmlWriteMode

Jedna z XmlWriteMode hodnot.

Příklady

Následující příklad vytvoří System.IO.FileStream objekt, který slouží k vytvoření nového XmlTextWriter. Objekt XmlTextWriter se používá s metodou WriteXml k zápisu dokumentu XML.

private void WriteXmlToFile(DataSet thisDataSet)
{
  if (thisDataSet == null) { return; }

  // Create a file name to write to.
  string filename = "XmlDoc.xml";

  // Create the FileStream to write with.
  System.IO.FileStream stream = new System.IO.FileStream
    (filename, System.IO.FileMode.Create);

  // Create an XmlTextWriter with the fileStream.
  System.Xml.XmlTextWriter xmlWriter =
    new System.Xml.XmlTextWriter(stream,
    System.Text.Encoding.Unicode);

  // Write to the file with the WriteXml method.
  thisDataSet.WriteXml(xmlWriter);
  xmlWriter.Close();
}
Private Sub WriteXmlToFile(thisDataSet As DataSet)
  If thisDataSet Is Nothing Then
    Return
  End If

  ' Create a file name to write to.
  Dim filename As String = "XmlDoc.xml"

  ' Create the FileStream to write with.
  Dim stream As New System.IO.FileStream _
    (filename, System.IO.FileMode.Create)

  ' Create an XmlTextWriter with the fileStream.
  Dim xmlWriter As New System.Xml.XmlTextWriter _
    (stream, System.Text.Encoding.Unicode)

  ' Write to the file with the WriteXml method.
  thisDataSet.WriteXml(xmlWriter)
  xmlWriter.Close()
End Sub

Poznámky

Tato WriteXml metoda poskytuje způsob, jak zapisovat pouze data, nebo data i schéma z DataSet dokumentu XML, zatímco WriteXmlSchema metoda zapisuje pouze schéma. Pokud chcete zapisovat data i schéma, nastavte mode parametr na WriteSchema.

Všimněte si, že totéž platí pro metody ReadXml a ReadXmlSchema metody. Chcete-li číst data XML, nebo schéma i data do DataSet, použijte metodu ReadXml . Ke čtení pouze schématu použijte metodu ReadXmlSchema .

Poznámka

Vyvolá InvalidOperationException se, pokud typ sloupce, DataRow který se čte z nebo zapisuje IDynamicMetaObjectProvider do implementace a neimplementuje IXmlSerializable.

Viz také

Platí pro

WriteXml(String, XmlWriteMode)

Zapíše aktuální data a volitelně schéma pro DataSet zadaný soubor pomocí zadaného XmlWriteModesouboru . Chcete-li napsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema.

public:
 void WriteXml(System::String ^ fileName, System::Data::XmlWriteMode mode);
public void WriteXml (string fileName, System.Data.XmlWriteMode mode);
member this.WriteXml : string * System.Data.XmlWriteMode -> unit
Public Sub WriteXml (fileName As String, mode As XmlWriteMode)

Parametry

fileName
String

Název souboru (včetně cesty), do kterého se má zapisovat.

mode
XmlWriteMode

Jedna z XmlWriteMode hodnot.

Výjimky

FileIOPermission není nastavena na Writehodnotu .

Příklady

Následující příklad používá metodu WriteXml k zápisu dokumentu XML.

private void WriteXmlToFile(DataSet thisDataSet)
{
  if (thisDataSet == null) { return; }

  // Create a file name to write to.
  string filename = "XmlDoc.xml";

  // Write to the file with the WriteXml method.
  thisDataSet.WriteXml(filename);
}
Private Sub WriteXmlToFile(thisDataSet As DataSet)
  If thisDataSet Is Nothing Then
    Return
  End If

  ' Create a file name to write to.
  Dim filename As String = "XmlDoc.xml"

  ' Write to the file with the WriteXml method.
  thisDataSet.WriteXml(filename)
End Sub

Poznámky

Tato WriteXml metoda poskytuje způsob, jak zapisovat pouze data, nebo data i schéma z DataSet dokumentu XML, zatímco WriteXmlSchema metoda zapisuje pouze schéma. Pokud chcete zapisovat data i schéma, nastavte mode parametr na WriteSchema.

Všimněte si, že totéž platí pro metody ReadXml a ReadXmlSchema metody. Chcete-li číst data XML, nebo schéma i data do DataSet, použijte metodu ReadXml . Ke čtení pouze schématu použijte metodu ReadXmlSchema .

Poznámka

Vyvolá InvalidOperationException se, pokud typ sloupce, DataRow který se čte z nebo zapisuje IDynamicMetaObjectProvider do implementace a neimplementuje IXmlSerializable.

Viz také

Platí pro

WriteXml(TextWriter, XmlWriteMode)

Zapíše aktuální data a volitelně schéma pro DataSet použití zadaného TextWriter a XmlWriteMode. Chcete-li napsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema.

public:
 void WriteXml(System::IO::TextWriter ^ writer, System::Data::XmlWriteMode mode);
public void WriteXml (System.IO.TextWriter? writer, System.Data.XmlWriteMode mode);
public void WriteXml (System.IO.TextWriter writer, System.Data.XmlWriteMode mode);
member this.WriteXml : System.IO.TextWriter * System.Data.XmlWriteMode -> unit
Public Sub WriteXml (writer As TextWriter, mode As XmlWriteMode)

Parametry

writer
TextWriter

Objekt TextWriter použitý k zápisu dokumentu.

mode
XmlWriteMode

Jedna z XmlWriteMode hodnot.

Příklady

Následující příklad nejprve vytvoří jednoduchý DataSet s jedním DataTable, dvěma sloupci a deseti řádky. Schéma DataSet a data se zapisují na disk vyvoláním WriteXml metody. Vytvoří se sekunda DataSet ReadXml a metoda se použije k vyplnění schématem a daty.

private void DemonstrateReadWriteXMLDocumentWithFileStream()
{
  // Create a DataSet with one table and two columns.
  DataSet originalDataSet = new DataSet("dataSet");
  DataTable table = new DataTable("table");
  DataColumn idColumn = new DataColumn("id",
    Type.GetType("System.Int32"));
  idColumn.AutoIncrement= true;

  DataColumn itemColumn = new DataColumn("item");
  table.Columns.Add(idColumn);
  table.Columns.Add(itemColumn);
  originalDataSet.Tables.Add(table);
  // Add ten rows.

  DataRow newRow;
  for(int i = 0; i < 10; i++)
  {
    newRow = table.NewRow();
    newRow["item"]= "item " + i;
    table.Rows.Add(newRow);
  }
  originalDataSet.AcceptChanges();

  // Print out values of each table in the DataSet
  // using the function defined below.
  PrintValues(originalDataSet, "Original DataSet");

  // Write the schema and data to XML file with FileStream.
  string xmlFilename = "XmlDocument.xml";
  System.IO.FileStream streamWrite = new System.IO.FileStream
    (xmlFilename, System.IO.FileMode.Create);

  // Use WriteXml to write the XML document.
  originalDataSet.WriteXml(streamWrite);

  // Close the FileStream.
  streamWrite.Close();

  // Dispose of the original DataSet.
  originalDataSet.Dispose();
  // Create a new DataSet.
  DataSet newDataSet = new DataSet("New DataSet");

  // Read the XML document back in.
  // Create new FileStream to read schema with.
  System.IO.FileStream streamRead = new System.IO.FileStream
    (xmlFilename,System.IO.FileMode.Open);
  newDataSet.ReadXml(streamRead);

  // Print out values of each table in the DataSet
  // using the function defined below.
  PrintValues(newDataSet,"New DataSet");
}

private void PrintValues(DataSet dataSet, string label)
{
  Console.WriteLine("\n" + label);
  foreach(DataTable table in dataSet.Tables)
  {
    Console.WriteLine("TableName: " + table.TableName);
    foreach(DataRow row in table.Rows)
    {
      foreach(DataColumn column in table.Columns)
      {
        Console.Write("\table " + row[column] );
      }
      Console.WriteLine();
    }
  }
}
Private Sub DemonstrateReadWriteXMLDocumentWithFileStream()
  ' Create a DataSet with one table and two columns.
  Dim originalDataSet As New DataSet("dataSet")
  Dim table As New DataTable("table")
  Dim idColumn As New DataColumn("id", _
    Type.GetType("System.Int32"))
  idColumn.AutoIncrement = True

  Dim itemColumn As New DataColumn("item")
  table.Columns.Add(idColumn)
  table.Columns.Add(itemColumn)
  originalDataSet.Tables.Add(table)

  ' Add ten rows.
  Dim newRow As DataRow
  Dim i As Integer
  For i = 0 To 9
    newRow = table.NewRow()
    newRow("item") = "item " & i.ToString()
    table.Rows.Add(newRow)
  Next i
  originalDataSet.AcceptChanges()

  ' Print out values of each table in the DataSet 
  ' using the function defined below.
  PrintValues(originalDataSet, "Original DataSet")

  ' Write the schema and data to XML file with FileStream.
  Dim xmlFilename As String = "XmlDocument.xml"
  Dim streamWrite As New System.IO.FileStream _
    (xmlFilename, System.IO.FileMode.Create)

  ' Use WriteXml to write the XML document.
  originalDataSet.WriteXml(streamWrite)

  ' Close the FileStream.
  streamWrite.Close()
   
  ' Dispose of the original DataSet.
  originalDataSet.Dispose()
  ' Create a new DataSet.
  Dim newDataSet As New DataSet("New DataSet")
    
  ' Read the XML document back in. 
  ' Create new FileStream to read schema with.
  Dim streamRead As New System.IO.FileStream _
    (xmlFilename, System.IO.FileMode.Open)
   
  newDataSet.ReadXml(streamRead)
  ' Print out values of each table in the DataSet 
  ' using the function defined below.
  PrintValues(newDataSet, "New DataSet")
End Sub
  
Private Sub PrintValues(dataSet As DataSet, label As String)
  Console.WriteLine(ControlChars.Cr & label)
  Dim table As DataTable
  Dim row As DataRow
  Dim column As DataColumn
  For Each table In dataSet.Tables
    Console.WriteLine("TableName: " & table.TableName)     
    For Each row In table.Rows       
      For Each column In table.Columns
        Console.Write(ControlChars.Tab & " " & _
          row(column).ToString())
      Next column
      Console.WriteLine()
    Next row
  Next table
End Sub

Poznámky

Tato WriteXml metoda poskytuje způsob, jak zapisovat pouze data, nebo data i schéma z DataSet dokumentu XML, zatímco WriteXmlSchema metoda zapisuje pouze schéma. Pokud chcete zapisovat data i schéma, nastavte mode parametr na WriteSchema.

Všimněte si, že totéž platí pro metody ReadXml a ReadXmlSchema metody. Chcete-li číst data XML, nebo schéma i data do DataSet, použijte metodu ReadXml . Ke čtení pouze schématu použijte metodu ReadXmlSchema .

Poznámka

Vyvolá InvalidOperationException se, pokud typ sloupce, DataRow který se čte z nebo zapisuje IDynamicMetaObjectProvider do implementace a neimplementuje IXmlSerializable.

Viz také

Platí pro

WriteXml(Stream, XmlWriteMode)

Zapíše aktuální data a volitelně schéma pro DataSet použití zadaného Stream a XmlWriteMode. Chcete-li napsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema.

public:
 void WriteXml(System::IO::Stream ^ stream, System::Data::XmlWriteMode mode);
public void WriteXml (System.IO.Stream? stream, System.Data.XmlWriteMode mode);
public void WriteXml (System.IO.Stream stream, System.Data.XmlWriteMode mode);
member this.WriteXml : System.IO.Stream * System.Data.XmlWriteMode -> unit
Public Sub WriteXml (stream As Stream, mode As XmlWriteMode)

Parametry

stream
Stream

Objekt Stream použitý k zápisu do souboru.

mode
XmlWriteMode

Jedna z XmlWriteMode hodnot.

Poznámky

Tato WriteXml metoda poskytuje způsob, jak zapisovat pouze data, nebo data i schéma z DataSet dokumentu XML, zatímco WriteXmlSchema metoda zapisuje pouze schéma. Pokud chcete zapisovat data i schéma, nastavte mode parametr na WriteSchema.

Všimněte si, že totéž platí pro metody ReadXml a ReadXmlSchema metody. Chcete-li číst data XML, nebo schéma i data do DataSet, použijte metodu ReadXml . Ke čtení pouze schématu použijte metodu ReadXmlSchema .

Poznámka

Vyvolá InvalidOperationException se, pokud typ sloupce, DataRow který se čte z nebo zapisuje IDynamicMetaObjectProvider do implementace a neimplementuje IXmlSerializable.

Viz také

Platí pro

WriteXml(String)

Zapíše aktuální data pro DataSet zadaný soubor.

public:
 void WriteXml(System::String ^ fileName);
public void WriteXml (string fileName);
member this.WriteXml : string -> unit
Public Sub WriteXml (fileName As String)

Parametry

fileName
String

Název souboru (včetně cesty), do kterého se má zapisovat.

Výjimky

FileIOPermission není nastavena na Writehodnotu .

Poznámky

Tato WriteXml metoda poskytuje způsob, jak zapisovat pouze data, nebo data i schéma z DataSet dokumentu XML, zatímco WriteXmlSchema metoda zapisuje pouze schéma. K zápisu dat i schématu použijte jedno z přetížení, které zahrnuje mode parametr, a nastavte jeho hodnotu na WriteSchema.

Všimněte si, že totéž platí pro metody ReadXml a ReadXmlSchema metody. Chcete-li číst data XML, nebo schéma i data do DataSet, použijte metodu ReadXml . Ke čtení pouze schématu použijte metodu ReadXmlSchema .

Poznámka

Vyvolá InvalidOperationException se, pokud typ sloupce, DataRow který se čte z nebo zapisuje IDynamicMetaObjectProvider do implementace a neimplementuje IXmlSerializable.

Viz také

Platí pro

WriteXml(TextWriter)

Zapíše aktuální data pro DataSet použití zadaného TextWriter.

public:
 void WriteXml(System::IO::TextWriter ^ writer);
public void WriteXml (System.IO.TextWriter? writer);
public void WriteXml (System.IO.TextWriter writer);
member this.WriteXml : System.IO.TextWriter -> unit
Public Sub WriteXml (writer As TextWriter)

Parametry

writer
TextWriter

Objekt TextWriter , se kterým se má zapisovat.

Poznámky

Metoda WriteXml poskytuje způsob zápisu dat pouze dat, nebo dat i schématu z DataSet dokumentu XML, zatímco WriteXmlSchema metoda zapisuje pouze schéma. K zápisu dat i schématu použijte jednu z přetížení, která obsahuje mode parametr, a nastavte jeho hodnotu na WriteSchema.

Všimněte si, že totéž platí pro ReadXml metody a ReadXmlSchema metody. Pokud chcete číst data XML, nebo schéma i data do DataSetsouboru , použijte metodu ReadXml . Pokud chcete přečíst jenom schéma, použijte metodu ReadXmlSchema .

Poznámka

Vyvolá InvalidOperationException se, pokud typ sloupce, který DataRow se čte z nebo zapisuje do implementace IDynamicMetaObjectProvider a neimplementuje IXmlSerializable.

Viz také

Platí pro

WriteXml(XmlWriter)

Zapíše aktuální data pro DataSet zadanou XmlWriter.

public:
 void WriteXml(System::Xml::XmlWriter ^ writer);
public void WriteXml (System.Xml.XmlWriter? writer);
public void WriteXml (System.Xml.XmlWriter writer);
member this.WriteXml : System.Xml.XmlWriter -> unit
Public Sub WriteXml (writer As XmlWriter)

Parametry

writer
XmlWriter

To XmlWriter , se kterým se má psát.

Poznámky

Tato WriteXml metoda poskytuje způsob, jak zapisovat pouze data, nebo data i schéma z DataSet dokumentu XML, zatímco WriteXmlSchema metoda zapisuje pouze schéma. K zápisu dat i schématu použijte jedno z přetížení, které zahrnuje mode parametr, a nastavte jeho hodnotu na WriteSchema.

Všimněte si, že totéž platí pro metody ReadXml a ReadXmlSchema metody. Chcete-li číst data XML, nebo schéma i data do DataSet, použijte metodu ReadXml . Ke čtení pouze schématu použijte metodu ReadXmlSchema .

Poznámka

Vyvolá InvalidOperationException se, pokud typ sloupce, DataRow který se čte z nebo zapisuje IDynamicMetaObjectProvider do implementace a neimplementuje IXmlSerializable.

Viz také

Platí pro

WriteXml(Stream)

Zapíše aktuální data pro DataSet použití zadaného Stream.

public:
 void WriteXml(System::IO::Stream ^ stream);
public void WriteXml (System.IO.Stream? stream);
public void WriteXml (System.IO.Stream stream);
member this.WriteXml : System.IO.Stream -> unit
Public Sub WriteXml (stream As Stream)

Parametry

stream
Stream

Objekt Stream použitý k zápisu do souboru.

Příklady

Následující příklad vytvoří System.IO.FileStream objekt. Objekt se pak použije s metodou WriteXml k zápisu dokumentu XML.

private void WriteXmlToFile(DataSet thisDataSet)
{
  if (thisDataSet == null) { return; }

  // Create a file name to write to.
  string filename = "XmlDoc.xml";

  // Create the FileStream to write with.
  System.IO.FileStream stream = new System.IO.FileStream
    (filename, System.IO.FileMode.Create);

  // Write to the file with the WriteXml method.
  thisDataSet.WriteXml(stream);
}
Private Sub WriteXmlToFile(thisDataSet As DataSet)
   If thisDataSet Is Nothing Then
     Return
   End If 

  ' Create a file name to write to.
   Dim filename As String = "XmlDoc.xml"

   ' Create the FileStream to write with.
   Dim stream As New System.IO.FileStream _
    (filename, System.IO.FileMode.Create)

   ' Write to the file with the WriteXml method.
   thisDataSet.WriteXml(stream)
End Sub

Poznámky

Metoda WriteXml poskytuje způsob zápisu dat pouze dat, nebo dat i schématu z DataSet dokumentu XML, zatímco WriteXmlSchema metoda zapisuje pouze schéma. K zápisu dat i schématu použijte jednu z přetížení, která obsahuje mode parametr, a nastavte jeho hodnotu na WriteSchema.

Všimněte si, že totéž platí pro ReadXml metody a ReadXmlSchema metody. Pokud chcete číst data XML, nebo schéma i data do DataSetsouboru , použijte metodu ReadXml . Pokud chcete přečíst jenom schéma, použijte metodu ReadXmlSchema .

Poznámka

Vyvolá InvalidOperationException se, pokud typ sloupce, který DataRow se čte z nebo zapisuje do implementace IDynamicMetaObjectProvider a neimplementuje IXmlSerializable.

Viz také

Platí pro