Share via


Exception.Data Vlastnost

Definice

Získá kolekci párů klíč/hodnota, které poskytují další uživatelem definované informace o výjimce.

public:
 virtual property System::Collections::IDictionary ^ Data { System::Collections::IDictionary ^ get(); };
public virtual System.Collections.IDictionary Data { get; }
member this.Data : System.Collections.IDictionary
Public Overridable ReadOnly Property Data As IDictionary

Hodnota vlastnosti

Objekt, který implementuje rozhraní a obsahuje kolekci uživatelsky IDictionary definovaných dvojic klíč/hodnota. Výchozí hodnotou je prázdná kolekce.

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak přidat a načíst informace pomocí Data vlastnosti.

using namespace System;
using namespace System::Collections;

void NestedRunTest( bool displayDetails ); // forward declarations
void NestedRoutine1( bool displayDetails );
void NestedRoutine2( bool displayDetails );
void RunTest( bool displayDetails );

int main()
{
  Console::WriteLine("\nException with some extra information..." );
  RunTest(false);
  Console::WriteLine("\nException with all extra information..." );
  RunTest(true);
}

void RunTest( bool displayDetails )
{
  try
  {
   NestedRoutine1( displayDetails );
  }
  catch ( Exception^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( "An exception was thrown." );
   Console::WriteLine( e->Message );
   if ( e->Data != nullptr )
   {
     Console::WriteLine( " Extra details:" );

     for each (DictionaryEntry de in e->Data)
      Console::WriteLine("  Key: {0,-20}   Value: {1}", 
                "'" + de.Key->ToString() + "'", de.Value);
   }
  }
}

void NestedRoutine1( bool displayDetails )
{
  try
  {
   NestedRoutine2( displayDetails );
  }
  catch ( Exception^ e ) 
  {
   e->Data[ "ExtraInfo" ] = "Information from NestedRoutine1.";
   e->Data->Add( "MoreExtraInfo", "More information from NestedRoutine1." );
   throw;
  }
}

void NestedRoutine2( bool displayDetails )
{
  Exception^ e = gcnew Exception( "This statement is the original exception message." );
  if ( displayDetails )
  {
   String^ s = "Information from NestedRoutine2.";
   int i = -903;
   DateTime dt = DateTime::Now;
   e->Data->Add( "stringInfo", s );
   e->Data[ "IntInfo" ] = i;
   e->Data[ "DateTimeInfo" ] = dt;
  }

  throw e;
}

/*
This example produces the following results:

Exception with some extra information...
An exception was thrown.
This statement is the original exception message.
 Extra details:
  The key is 'ExtraInfo' and the value is: Information from NestedRoutine1.
  The key is 'MoreExtraInfo' and the value is: More information from NestedRoutine1.

Exception with all extra information...
An exception was thrown.
This statement is the original exception message.
 Extra details:
  The key is 'stringInfo' and the value is: Information from NestedRoutine2.
  The key is 'IntInfo' and the value is: -903
  The key is 'DateTimeInfo' and the value is: 11/26/2002 2:12:58 PM
  The key is 'ExtraInfo' and the value is: Information from NestedRoutine1.
  The key is 'MoreExtraInfo' and the value is: More information from NestedRoutine1.
*/
// This example demonstrates the Exception.Data property.
using System;
using System.Collections;

class Sample
{
  public static void Main()
  {
   Console.WriteLine("\nException with some extra information...");
   RunTest(false);
   Console.WriteLine("\nException with all extra information...");
   RunTest(true);
  }

  public static void RunTest(bool displayDetails)
  {
   try {
     NestedRoutine1(displayDetails);
   }
   catch (Exception e) {
     Console.WriteLine("An exception was thrown.");
     Console.WriteLine(e.Message);
     if (e.Data.Count > 0) {
      Console.WriteLine(" Extra details:");
      foreach (DictionaryEntry de in e.Data)
        Console.WriteLine("  Key: {0,-20}   Value: {1}",
                 "'" + de.Key.ToString() + "'", de.Value);
     }
   }
  }

  public static void NestedRoutine1(bool displayDetails)
  {
   try {
     NestedRoutine2(displayDetails);
   }
   catch (Exception e) {
     e.Data["ExtraInfo"] = "Information from NestedRoutine1.";
     e.Data.Add("MoreExtraInfo", "More information from NestedRoutine1.");
     throw;
   }
  }

  public static void NestedRoutine2(bool displayDetails)
  {
   Exception e = new Exception("This statement is the original exception message.");
   if (displayDetails) {
     string s = "Information from NestedRoutine2.";
     int i = -903;
     DateTime dt = DateTime.Now;
     e.Data.Add("stringInfo", s);
     e.Data["IntInfo"] = i;
     e.Data["DateTimeInfo"] = dt;
   }
   throw e;
  }
}
// The example displays the following output:
//  Exception with some extra information...
//  An exception was thrown.
//  This statement is the original exception message.
//   Extra details:
//    Key: 'ExtraInfo'        Value: Information from NestedRoutine1.
//    Key: 'MoreExtraInfo'      Value: More information from NestedRoutine1.
//
//  Exception with all extra information...
//  An exception was thrown.
//  This statement is the original exception message.
//   Extra details:
//    Key: 'stringInfo'       Value: Information from NestedRoutine2.
//    Key: 'IntInfo'         Value: -903
//    Key: 'DateTimeInfo'      Value: 7/29/2013 10:50:13 AM
//    Key: 'ExtraInfo'        Value: Information from NestedRoutine1.
//    Key: 'MoreExtraInfo'      Value: More information from NestedRoutine1.
// This example demonstrates the Exception.Data property.
open System
open System.Collections

let nestedRoutine2 displayDetails =
  let e = Exception "This statement is the original exception message."
  if displayDetails then
    let s = "Information from nestedRoutine2."
    let i = -903
    let dt = DateTime.Now
    e.Data.Add("stringInfo", s)
    e.Data["IntInfo"] <- i
    e.Data["DateTimeInfo"] <- dt
  raise e

let nestedRoutine1 displayDetails =
  try
    nestedRoutine2 displayDetails
  with e ->
    e.Data["ExtraInfo"] <- "Information from nestedRoutine1."
    e.Data.Add("MoreExtraInfo", "More information from nestedRoutine1.")
    reraise ()

let runTest displayDetails =
  try
    nestedRoutine1 displayDetails
  with e ->
    printfn "An exception was thrown."
    printfn $"{e.Message}"
    if e.Data.Count > 0 then
      printfn " Extra details:"
      for de in e.Data do
        let de = de :?> DictionaryEntry
        printfn $"""  Key: {"'" + de.Key.ToString() + "'",-20}   Value: {de.Value}"""

printfn "\nException with some extra information..."
runTest false
printfn "\nException with all extra information..."
runTest true

  
// The example displays the following output:
//  Exception with some extra information...
//  An exception was thrown.
//  This statement is the original exception message.
//   Extra details:
//    Key: 'ExtraInfo'        Value: Information from NestedRoutine1.
//    Key: 'MoreExtraInfo'      Value: More information from NestedRoutine1.
//
//  Exception with all extra information...
//  An exception was thrown.
//  This statement is the original exception message.
//   Extra details:
//    Key: 'stringInfo'       Value: Information from NestedRoutine2.
//    Key: 'IntInfo'         Value: -903
//    Key: 'DateTimeInfo'      Value: 7/29/2013 10:50:13 AM
//    Key: 'ExtraInfo'        Value: Information from NestedRoutine1.
//    Key: 'MoreExtraInfo'      Value: More information from NestedRoutine1.
Imports System.Collections

Module Example
  Public Sub Main()
   Console.WriteLine()
   Console.WriteLine("Exception with some extra information...")
   RunTest(False)
   Console.WriteLine()
   Console.WriteLine("Exception with all extra information...")
   RunTest(True)
  End Sub

  Public Sub RunTest(displayDetails As Boolean)
   Try
     NestedRoutine1(displayDetails)
   Catch e As Exception
     Console.WriteLine("An exception was thrown.")
     Console.WriteLine(e.Message)
     If e.Data.Count > 0 Then
      Console.WriteLine(" Extra details:")
      For Each de As DictionaryEntry In e.Data
        Console.WriteLine("  Key: {0,-20}   Value: {1}",
                 "'" + de.Key.ToString() + "'", de.Value)
      Next
     End If 
   End Try 
  End Sub 

  Public Sub NestedRoutine1(displayDetails As Boolean)
   Try
     NestedRoutine2(displayDetails)
   Catch e As Exception
     e.Data("ExtraInfo") = "Information from NestedRoutine1."
     e.Data.Add("MoreExtraInfo", "More information from NestedRoutine1.")
     Throw e
   End Try 
  End Sub

  Public Sub NestedRoutine2(displayDetails As Boolean)
   Dim e As New Exception("This statement is the original exception message.")
   If displayDetails Then 
     Dim s As String = "Information from NestedRoutine2." 
     Dim i As Integer = -903
     Dim dt As DateTime = DateTime.Now
     e.Data.Add("stringInfo", s)
     e.Data("IntInfo") = i
     e.Data("DateTimeInfo") = dt
   End If 
   Throw e
  End Sub 
End Module
' This example displays the following output: 
'  Exception with some extra information...
'  An exception was thrown.
'  This statement is the original exception message.
'   Extra details:
'    Key: 'ExtraInfo'        Value: Information from NestedRoutine1.
'    Key: 'MoreExtraInfo'      Value: More information from NestedRoutine1.
'  
'  Exception with all extra information...
'  An exception was thrown.
'  This statement is the original exception message.
'   Extra details:
'    Key: 'stringInfo'       Value: Information from NestedRoutine2.
'    Key: 'IntInfo'         Value: -903
'    Key: 'DateTimeInfo'      Value: 7/29/2013 10:50:13 AM
'    Key: 'ExtraInfo'        Value: Information from NestedRoutine1.
'    Key: 'MoreExtraInfo'      Value: More information from NestedRoutine1.

Poznámky

Další informace o tomto rozhraní API najdete v tématu Doplňkové poznámky k rozhraní API pro Exception.Data.

Platí pro

Viz také