Exception.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Metoda

Definice

Při přepsání v odvozené třídě nastaví s SerializationInfo informacemi o výjimce.

public:
 virtual void GetObjectData(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ info, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context);
public virtual void GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
[System.Security.SecurityCritical]
public virtual void GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
abstract member GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
override this.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
[<System.Security.SecurityCritical>]
abstract member GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
override this.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
Public Overridable Sub GetObjectData (info As SerializationInfo, context As StreamingContext)

Parametry

info
SerializationInfo

Objekt SerializationInfo, ve kterém jsou uložena serializovaná data objektu týkající se výjimky

context
StreamingContext

Objekt StreamingContext obsahující kontextové informace o zdroji nebo cíli

Implementuje

Atributy

Výjimky

Parametr info je odkaz null (Nothingv Visual Basic).

Příklady

Následující příklad kódu definuje odvozenou serializable Exception třídu, která implementuje GetObjectData, který provádí menší změny dvou vlastností a pak volá základní třídu k provedení serializace. Příklad vynutí chybu dělení po 0 a pak vytvoří instanci odvozené výjimky. Kód serializuje instanci do souboru, deserializuje soubor do nové výjimky, kterou vyvolá, a pak zachytí a zobrazí data výjimky.

#using <System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll>

using namespace System;
using namespace System::IO;
using namespace System::Runtime::Serialization;
using namespace System::Runtime::Serialization::Formatters::Soap;

// Define a serializable derived exception class.

[Serializable]
ref class SecondLevelException: public Exception, public ISerializable
{
public:

  // This public constructor is used by class instantiators.
  SecondLevelException( String^ message, Exception^ inner )
   : Exception( message, inner )
  {
   HelpLink = "http://MSDN.Microsoft.com";
   Source = "Exception_Class_Samples";
  }


protected:

  // This protected constructor is used for deserialization.
  SecondLevelException( SerializationInfo^ info, StreamingContext context )
   : Exception( info, context )
  {}


public:

  // GetObjectData performs a custom serialization.
  [System::Security::Permissions::SecurityPermissionAttribute
  (System::Security::Permissions::SecurityAction::LinkDemand, 
  Flags=System::Security::Permissions::SecurityPermissionFlag::SerializationFormatter)]
  virtual void GetObjectData( SerializationInfo^ info, StreamingContext context ) override
  {
   
   // Change the case of two properties, and then use the 
   // method of the base class.
   HelpLink = HelpLink->ToLower();
   Source = Source->ToUpperInvariant();
   Exception::GetObjectData( info, context );
  }

};

int main()
{
  Console::WriteLine( "This example of the Exception constructor "
  "and Exception.GetObjectData\nwith Serialization"
  "Info and StreamingContext parameters "
  "generates \nthe following output.\n" );
  try
  {
   
   // This code forces a division by 0 and catches the 
   // resulting exception.
   try
   {
     int zero = 0;
     int ecks = 1 / zero;
   }
   catch ( Exception^ ex ) 
   {
     
     // Create a new exception to throw again.
     SecondLevelException^ newExcept = gcnew SecondLevelException( "Forced a division by 0 and threw "
     "another exception.",ex );
     Console::WriteLine( "Forced a division by 0, caught the "
     "resulting exception, \n"
     "and created a derived exception:\n" );
     Console::WriteLine( "HelpLink: {0}", newExcept->HelpLink );
     Console::WriteLine( "Source:  {0}", newExcept->Source );
     
     // This FileStream is used for the serialization.
     FileStream^ stream = gcnew FileStream( "NewException.dat",FileMode::Create );
     try
     {
      
      // Serialize the derived exception.
      SoapFormatter^ formatter = gcnew SoapFormatter( nullptr,StreamingContext(StreamingContextStates::File) );
      formatter->Serialize( stream, newExcept );
      
      // Rewind the stream and deserialize the 
      // exception.
      stream->Position = 0;
      SecondLevelException^ deserExcept = dynamic_cast<SecondLevelException^>(formatter->Deserialize( stream ));
      Console::WriteLine( "\nSerialized the exception, and then "
      "deserialized the resulting stream "
      "into a \nnew exception. "
      "The deserialization changed the case "
      "of certain properties:\n" );
      
      // Throw the deserialized exception again.
      throw deserExcept;
     }
     catch ( SerializationException^ se ) 
     {
      Console::WriteLine( "Failed to serialize: {0}", se->ToString() );
     }
     finally
     {
      stream->Close();
     }

   }

  }
  catch ( Exception^ ex ) 
  {
   Console::WriteLine( "HelpLink: {0}", ex->HelpLink );
   Console::WriteLine( "Source:  {0}", ex->Source );
   Console::WriteLine();
   Console::WriteLine( ex->ToString() );
  }

}

/*
This example of the Exception constructor and Exception.GetObjectData
with SerializationInfo and StreamingContext parameters generates
the following output.

Forced a division by 0, caught the resulting exception,
and created a derived exception:

HelpLink: http://MSDN.Microsoft.com
Source:  Exception_Class_Samples

Serialized the exception, and then deserialized the resulting stream into a
new exception. The deserialization changed the case of certain properties:

HelpLink: http://msdn.microsoft.com
Source:  EXCEPTION_CLASS_SAMPLES

SecondLevelException: Forced a division by 0 and threw another exception. ---> S
ystem.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero.
  at main()
  --- End of inner exception stack trace ---
  at main()

*/
using System;
using System.IO;
using System.Runtime.Serialization;
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap;

// Define a serializable derived exception class.
[Serializable]
class SecondLevelException : Exception, ISerializable
{
  // This public constructor is used by class instantiators.
  public SecondLevelException(string message, Exception inner) :
    base(message, inner)
  {
    HelpLink = "http://MSDN.Microsoft.com";
    Source = "Exception_Class_Samples";
  }

  // This protected constructor is used for deserialization.
  protected SecondLevelException(SerializationInfo info,
    StreamingContext context) :
      base(info, context)
  { }

  // GetObjectData performs a custom serialization.
  public override void GetObjectData(SerializationInfo info,
    StreamingContext context)
  {
    // Change the case of two properties, and then use the
    // method of the base class.
    HelpLink = HelpLink.ToLower();
    Source = Source.ToUpperInvariant();

    base.GetObjectData(info, context);
  }
}

class SerializationDemo
{
  public static void Main()
  {
    Console.WriteLine(
      "This example of the Exception constructor " +
      "and Exception.GetObjectData\nwith Serialization" +
      "Info and StreamingContext parameters " +
      "generates \nthe following output.\n");

    try
    {
      // This code forces a division by 0 and catches the
      // resulting exception.
      try
      {
        int zero = 0;
        int ecks = 1 / zero;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        // Create a new exception to throw again.
        SecondLevelException newExcept =
          new SecondLevelException(
            "Forced a division by 0 and threw " +
            "another exception.", ex);

        Console.WriteLine(
          "Forced a division by 0, caught the " +
          "resulting exception, \n" +
          "and created a derived exception:\n");
        Console.WriteLine("HelpLink: {0}",
          newExcept.HelpLink);
        Console.WriteLine("Source:  {0}",
          newExcept.Source);

        // This FileStream is used for the serialization.
        FileStream stream =
          new FileStream("NewException.dat",
            FileMode.Create);

        try
        {
          // Serialize the derived exception.
          SoapFormatter formatter =
            new SoapFormatter(null,
              new StreamingContext(
                StreamingContextStates.File));
          formatter.Serialize(stream, newExcept);

          // Rewind the stream and deserialize the
          // exception.
          stream.Position = 0;
          SecondLevelException deserExcept =
            (SecondLevelException)
              formatter.Deserialize(stream);

          Console.WriteLine(
            "\nSerialized the exception, and then " +
            "deserialized the resulting stream " +
            "into a \nnew exception. " +
            "The deserialization changed the case " +
            "of certain properties:\n");

          // Throw the deserialized exception again.
          throw deserExcept;
        }
        catch (SerializationException se)
        {
          Console.WriteLine("Failed to serialize: {0}",
            se.ToString());
        }
        finally
        {
          stream.Close();
        }
      }
    }
    catch (Exception ex)
    {
      Console.WriteLine("HelpLink: {0}", ex.HelpLink);
      Console.WriteLine("Source:  {0}", ex.Source);

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine(ex.ToString());
    }
  }
}
/*
This example displays the following output.

Forced a division by 0, caught the resulting exception,
and created a derived exception:

HelpLink: http://MSDN.Microsoft.com
Source:  Exception_Class_Samples

Serialized the exception, and then deserialized the resulting stream into a
new exception. The deserialization changed the case of certain properties:

HelpLink: http://msdn.microsoft.com
Source:  EXCEPTION_CLASS_SAMPLES

NDP_UE_CS.SecondLevelException: Forced a division by 0 and threw another except
ion. ---> System.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero.
  at NDP_UE_CS.SerializationDemo.Main()
  --- End of inner exception stack trace ---
  at NDP_UE_CS.SerializationDemo.Main()
*/
open System
open System.IO
open System.Runtime.Serialization
open System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap
open System.Security.Permissions

 // Define a serializable derived exception class.
 [<Serializable>]
 type SecondLevelException =
  inherit Exception

  interface ISerializable with
    // GetObjectData performs a custom serialization.
    member this.GetObjectData(info: SerializationInfo, context: StreamingContext) =
      // Change the case of two properties, and then use the
      // method of the base class.
      this.HelpLink <- this.HelpLink.ToLower()
      this.Source <- this.Source.ToUpperInvariant()

      base.GetObjectData( info, context )
  // This public constructor is used by class instantiators.
  new (message: string, inner: Exception) as this =
    { inherit Exception(message, inner) }
    then
      this.HelpLink <- "http://MSDN.Microsoft.com"
      this.Source <- "Exception_Class_Samples" 

  // This protected constructor is used for deserialization.
  new (info: SerializationInfo, context: StreamingContext) =
    { inherit Exception(info, context) }

printfn 
  """This example of the Exception constructor and Exception.GetObjectData
with SerializationInfo and StreamingContext parameters generates 
the following output.
"""

try
  // This code forces a division by 0 and catches the
  // resulting exception.
  try
    let zero = 0
    let ecks = 1 / zero
    ()
  with ex ->
    // Create a new exception to throw again.
    let newExcept = SecondLevelException("Forced a division by 0 and threw another exception.", ex)

    printfn "Forced a division by 0, caught the resulting exception, \nand created a derived exception:\n"
    printfn $"HelpLink: {newExcept.HelpLink}"
    printfn $"Source:  {newExcept.Source}"

    // This FileStream is used for the serialization.
    use stream = new FileStream("NewException.dat", FileMode.Create)

    try
      // Serialize the derived exception.
      let formatter = SoapFormatter(null, StreamingContext StreamingContextStates.File)
      formatter.Serialize(stream, newExcept)

      // Rewind the stream and deserialize the
      // exception.
      stream.Position <- 0L
      let deserExcept = formatter.Deserialize stream :?> SecondLevelException

      printfn 
        """
Serialized the exception, and then deserialized the resulting stream into a 
new exception. The deserialization changed the case of certain properties:
"""

      // Throw the deserialized exception again.
      raise deserExcept
    with :? SerializationException as se -> 
      printfn $"Failed to serialize: {se}"

with ex ->
  printfn $"HelpLink: {ex.HelpLink}"
  printfn $"Source:  {ex.Source}"
  printfn $"\n{ex}"

// This example displays the following output.
//   Forced a division by 0, caught the resulting exception,
//   and created a derived exception:
//  
//   HelpLink: http://MSDN.Microsoft.com
//   Source:  Exception_Class_Samples
//  
//   Serialized the exception, and then deserialized the resulting stream into a
//   new exception. The deserialization changed the case of certain properties:
//  
//   HelpLink: http://msdn.microsoft.com
//   Source:  EXCEPTION_CLASS_SAMPLES
//  
//   NDP_UE_FS_3+SecondLevelException: Forced a division by 0 and threw another except
//   ion. ---> System.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero.
//    at <StartupCode$fs>.$NDP_UE_FS_3.main@()
//    --- End of inner exception stack trace ---
//    at <StartupCode$fs>.$NDP_UE_FS_3.main@()
' If compiling with the Visual Basic compiler (vbc.exe) from the command
' prompt, be sure to add the following switch:
'  /reference:System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll 
Imports System.IO
Imports System.Runtime.Serialization
Imports System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap
Imports System.Security.Permissions

 ' Define a serializable derived exception class.
 <Serializable()> _
 Class SecondLevelException
   Inherits Exception

   ' This public constructor is used by class instantiators.
   Public Sub New( message As String, inner As Exception )
     MyBase.New( message, inner )

     HelpLink = "http://MSDN.Microsoft.com"
     Source = "Exception_Class_Samples"
   End Sub

   ' This protected constructor is used for deserialization.
   Protected Sub New( info As SerializationInfo, _
     context As StreamingContext )
       MyBase.New( info, context )
   End Sub

   ' GetObjectData performs a custom serialization.
   <SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Demand, _
                 SerializationFormatter:=True)> _
   Overrides Sub GetObjectData( info As SerializationInfo, _
     context As StreamingContext)

     ' Change the case of two properties, and then use the
     ' method of the base class.
     HelpLink = HelpLink.ToLower()
     Source = Source.ToUpperInvariant()

     MyBase.GetObjectData(info, context)
   End Sub
 End Class

 Module SerializationDemo

   Sub Main()
     Console.WriteLine( _
       "This example of the Exception constructor " & _
       "and Exception.GetObjectData " & vbCrLf & _
       "with SerializationInfo and StreamingContext " & _
       "parameters generates " & vbCrLf & _
       "the following output." & vbCrLf )

     ' This code forces a division by 0 and catches the
     ' resulting exception.
     Try
       Try
         Dim zero As Integer = 0
         Dim ecks As Integer = 1 \ zero

       ' Create a new exception to throw again.
       Catch ex As Exception

         Dim newExcept As New SecondLevelException( _
           "Forced a division by 0 and threw " & _
           "another exception.", ex )

         Console.WriteLine( _
           "Forced a division by 0, caught the " & _
           "resulting exception, " & vbCrLf & _
           "and created a derived exception:" & vbCrLf )
         Console.WriteLine( "HelpLink: {0}", _
           newExcept.HelpLink )
         Console.WriteLine( "Source:  {0}", _
           newExcept.Source )

         ' This FileStream is used for the serialization.
         Dim stream As New FileStream( _
           "NewException.dat", FileMode.Create )

         ' Serialize the derived exception.
         Try
           Dim formatter As New SoapFormatter( Nothing, _
             New StreamingContext( _
               StreamingContextStates.File ) )
           formatter.Serialize( stream, newExcept )

           ' Rewind the stream and deserialize the
           ' exception.
           stream.Position = 0
           Dim deserExcept As SecondLevelException = _
             CType( formatter.Deserialize( stream ), _
               SecondLevelException )

           Console.WriteLine( vbCrLf & _
             "Serialized the exception, and then " & _
             "deserialized the resulting stream " & _
             "into a " & vbCrLf & "new exception. " & _
             "The deserialization changed the case " & _
             "of certain properties:" & vbCrLf )

           ' Throw the deserialized exception again.
           Throw deserExcept

         Catch se As SerializationException
           Console.WriteLine( "Failed to serialize: {0}", _
             se.ToString( ) )

         Finally
           stream.Close( )
         End Try
       End Try
     Catch ex As Exception
       Console.WriteLine( "HelpLink: {0}", ex.HelpLink )
       Console.WriteLine( "Source:  {0}", ex.Source )

       Console.WriteLine( )
       Console.WriteLine( ex.ToString( ) )
     End Try
   End Sub
 End Module
' This example displays the following output:
' 
' Forced a division by 0, caught the resulting exception,
' and created a derived exception:
' 
' HelpLink: http://MSDN.Microsoft.com
' Source:  Exception_Class_Samples
' 
' Serialized the exception, and then deserialized the resulting stream into a
' new exception. The deserialization changed the case of certain properties:
' 
' HelpLink: http://msdn.microsoft.com
' Source:  EXCEPTION_CLASS_SAMPLES
' 
' NDP_UE_VB.SecondLevelException: Forced a division by 0 and threw another exce
' ption. ---> System.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero.
'  at NDP_UE_VB.SerializationDemo.Main()
'  --- End of inner exception stack trace ---
'  at NDP_UE_VB.SerializationDemo.Main()

Poznámky

GetObjectDataSerializationInfo nastaví s veškerými daty objektů výjimek, která jsou cílem serializace. Během deserializace se výjimka rekonstituuje z SerializationInfo přenášeného proudu.

Platí pro

Viz také