Exception.SerializeObjectState Událost

Definice

Upozornění

BinaryFormatter serialization is obsolete and should not be used. See https://aka.ms/binaryformatter for more information.

Nastane, když je výjimka serializována k vytvoření objektu stavu výjimky, který obsahuje serializovaná data o výjimce.

protected:
 event EventHandler<System::Runtime::Serialization::SafeSerializationEventArgs ^> ^ SerializeObjectState;
protected event EventHandler<System.Runtime.Serialization.SafeSerializationEventArgs>? SerializeObjectState;
[System.Obsolete("BinaryFormatter serialization is obsolete and should not be used. See https://aka.ms/binaryformatter for more information.", DiagnosticId="SYSLIB0011", UrlFormat="https://aka.ms/dotnet-warnings/{0}")]
protected event EventHandler<System.Runtime.Serialization.SafeSerializationEventArgs>? SerializeObjectState;
protected event EventHandler<System.Runtime.Serialization.SafeSerializationEventArgs> SerializeObjectState;
member this.SerializeObjectState : EventHandler<System.Runtime.Serialization.SafeSerializationEventArgs> 
[<System.Obsolete("BinaryFormatter serialization is obsolete and should not be used. See https://aka.ms/binaryformatter for more information.", DiagnosticId="SYSLIB0011", UrlFormat="https://aka.ms/dotnet-warnings/{0}")>]
member this.SerializeObjectState : EventHandler<System.Runtime.Serialization.SafeSerializationEventArgs> 
Protected Custom Event SerializeObjectState As EventHandler(Of SafeSerializationEventArgs) 

Event Type

EventHandler<SafeSerializationEventArgs>
Atributy

Příklady

Následující příklad definuje BadDivisionException událost, která zpracovává SerializeObjectState událost. Obsahuje také objekt stavu, což je vnořená struktura s názvem BadDivisionExceptionState , která implementuje ISafeSerializationData rozhraní.

using System;
using System.IO;
using System.Runtime.Serialization;
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   bool serialized = false;
   var formatter = new BinaryFormatter();
   Double[] values = { 3, 2, 1 };
   Double divisor = 0;
   foreach (var value in values) {
     try {
      BadDivisionException ex = null;
      if (divisor == 0) {
        if (! serialized) {
         // Instantiate the exception object.
         ex = new BadDivisionException(0);
         // Serialize the exception object.
         var fs = new FileStream("BadDivision1.dat",
                      FileMode.Create);
         formatter.Serialize(fs, ex);
         fs.Close();
         Console.WriteLine("Serialized the exception...");
        }
        else {
         // Deserialize the exception.
         var fs = new FileStream("BadDivision1.dat",
                      FileMode.Open);
         ex = (BadDivisionException) formatter.Deserialize(fs);
         // Reserialize the exception.
         fs.Position = 0;
         formatter.Serialize(fs, ex);
         fs.Close();
         Console.WriteLine("Reserialized the exception...");
        }
       throw ex;
      }
      Console.WriteLine("{0} / {1} = {1}", value, divisor, value/divisor);
     }
     catch (BadDivisionException e) {
      Console.WriteLine("Bad divisor from a {0} exception: {1}",
               serialized ? "deserialized" : "new", e.Divisor);
      serialized = true;
     }
   }
  }
}

[Serializable] public class BadDivisionException : Exception
{
  // Maintain an internal BadDivisionException state object.
  [NonSerialized] private BadDivisionExceptionState state = new BadDivisionExceptionState();

  public BadDivisionException(Double divisor)
  {
   state.Divisor = divisor;
   HandleSerialization();
  }

  private void HandleSerialization()
  {
   SerializeObjectState += delegate(object exception, SafeSerializationEventArgs eventArgs)
                   {
                     eventArgs.AddSerializedState(state);
                   };
  }

  public Double Divisor
  { get { return state.Divisor; } }

  [Serializable] private struct BadDivisionExceptionState : ISafeSerializationData
  {
   private Double badDivisor;

   public Double Divisor
   { get { return badDivisor; }
    set { badDivisor = value; } }

   void ISafeSerializationData.CompleteDeserialization(object deserialized)
   {
     var ex = deserialized as BadDivisionException;
     ex.HandleSerialization();
     ex.state = this;
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//    Serialized the exception...
//    Bad divisor from a new exception: 0
//    Reserialized the exception...
//    Bad divisor from a deserialized exception: 0
//    Reserialized the exception...
//    Bad divisor from a deserialized exception: 0
Imports System.IO
Imports System.Runtime.Serialization
Imports System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary
      
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim serialized As Boolean = False
   Dim formatter As New BinaryFormatter()
   Dim values() As Double = { 3, 2, 1 }
   Dim divisor As Double = 0
   For Each value In values
     Try
      Dim ex As BadDivisionException = Nothing
      If divisor = 0 Then 
        If Not serialized Then
         ' Instantiate the exception object.
         ex = New BadDivisionException(0)
         ' Serialize the exception object.
         Dim fs As New FileStream("BadDivision1.dat", 
                      FileMode.Create)
         formatter.Serialize(fs, ex)
         fs.Close()
         Console.WriteLine("Serialized the exception...")
        Else
         ' Deserialize the exception.
         Dim fs As New FileStream("BadDivision1.dat",
                      FileMode.Open)
         ex = CType(formatter.Deserialize(fs), BadDivisionException)
         ' Reserialize the exception.
         fs.Position = 0
         formatter.Serialize(fs, ex)
         fs.Close()
         Console.WriteLine("Reserialized the exception...")                      
        End If  
       Throw ex 
      End If 
      Console.WriteLine("{0} / {1} = {1}", value, divisor, value/divisor)
     Catch e As BadDivisionException
      Console.WriteLine("Bad divisor from a {0} exception: {1}",
               If(serialized, "deserialized", "new"), e.Divisor)       
      serialized = True
     End Try  
   Next
  End Sub
End Module

<Serializable> Public Class BadDivisionException : Inherits Exception
  ' Maintain an internal BadDivisionException state object.
  <NonSerialized> Private state As New BadDivisionExceptionState()

  Public Sub New(divisor As Double)
   state.Divisor = divisor
   HandleSerialization()   
  End Sub
  
  Private Sub HandleSerialization()
   AddHandler SerializeObjectState, 
         Sub(exception As Object, eventArgs As SafeSerializationEventArgs)
          eventArgs.AddSerializedState(state)
         End Sub
  End Sub
  
  Public ReadOnly Property Divisor As Double
   Get
     Return state.Divisor
   End Get   
  End Property

  <Serializable> Private Structure BadDivisionExceptionState 
                  Implements ISafeSerializationData
   private badDivisor As Double
   
   Public Property Divisor As Double
     Get
      Return badDivisor
     End Get
     Set
      badDivisor = value
     End Set
   End Property 

   Sub CompleteDeserialization(deserialized As Object) _
      Implements ISafeSerializationData.CompleteDeserialization
     Dim ex As BadDivisionException = TryCast(deserialized, BadDivisionException)
     ex.HandleSerialization()
     ex.state = Me 
   End Sub
  End Structure
End Class
' The example displays the following output:
'    Serialized the exception...
'    Bad divisor from a new exception: 0
'    Reserialized the exception...
'    Bad divisor from a deserialized exception: 0
'    Reserialized the exception...
'    Bad divisor from a deserialized exception: 0

Výjimka BadDivisionException se vyvolá, když dojde k dělení s plovoucí desetinnou čárkou nulou. Během prvního dělení nulou příklad vytvoří instanci objektu BadDivisionException , serializuje ho a vyvolá výjimku. Pokud dojde k následným dělením nulou, příklad deserializuje dříve serializovaný objekt, reerializuje jej a vyvolá výjimku. K zajištění serializace objektů, deserializace, reserializace a deserializace, příklad přidá obslužnou rutinu SerializeObjectState události jak v BadDivisionException konstruktoru třídy, tak v ISafeSerializationData.CompleteDeserialization implementaci.

Poznámky

Objekt stavu výjimky implementuje ISafeSerializationData rozhraní.

Při odběru SerializeObjectState události se výjimka deserializuje a vytvoří se jako prázdná výjimka. Konstruktor výjimky není spuštěn a stav výjimky je také deserializován. Metoda CompleteDeserialization zpětného volání objektu stavu výjimky je pak upozorněna, aby mohl odeslat deserializovaná data do prázdné výjimky.

Událost SerializeObjectState umožňuje transparentním typům výjimek serializovat a deserializovat data výjimek. Transparentní kód může spouštět příkazy v mezích sady oprávnění, ve které pracuje, ale nemůže provádět, volat, odvozovat nebo obsahovat kritický kód.

SerializeObjectState Pokud událost není přihlášena k odběru, deserializace probíhá obvyklým způsobem pomocí konstruktoruException.

Obslužná rutina události je obvykle přidána do konstruktoru SerializeObjectState výjimky, který poskytuje pro jeho serializaci. Protože ale konstruktor není spuštěn při SerializeObjectState spuštění obslužné rutiny události, serializace deserializované výjimky může SerializationException vyvolat výjimku při pokusu o deserializaci výjimky. Abyste tomu předešli, měli byste také přidat obslužnou rutinu SerializeObjectState události v ISafeSerializationData.CompleteDeserialization metodě. Obrázek najdete v části Příklady.

Poznámky pro dědice

Pokud se tato událost přihlásí k odběru a používá, musí všechny odvozené typy, které následují v hierarchii dědičnosti, implementovat stejný mechanismus serializace.

Platí pro