Exception.StackTrace Vlastnost

Definice

Získá řetězcové znázornění okamžitých rámců v zásobníku volání.

public:
 virtual property System::String ^ StackTrace { System::String ^ get(); };
public virtual string StackTrace { get; }
public virtual string? StackTrace { get; }
member this.StackTrace : string
Public Overridable ReadOnly Property StackTrace As String

Hodnota vlastnosti

String

Řetězec, který popisuje okamžité rámce zásobníku volání.

Implementuje

Příklady

Následující příklad kódu vyvolá a pak ho zachytí Exception a zobrazí trasování zásobníku StackTrace pomocí vlastnosti.

// Example for the Exception::HelpLink, Exception::Source,
// Exception::StackTrace, and Exception::TargetSite properties.
using namespace System;

namespace NDP_UE_CPP
{

  // Derive an exception; the constructor sets the HelpLink and 
  // Source properties.
  public ref class LogTableOverflowException: public Exception
  {
  private:
   static String^ overflowMessage = "The log table has overflowed.";

  public:
   LogTableOverflowException( String^ auxMessage, Exception^ inner )
     : Exception( String::Format( "{0} - {1}", overflowMessage, auxMessage ), inner )
   {
     this->HelpLink = "https://docs.microsoft.com";
     this->Source = "Exception_Class_Samples";
   }

  };

  public ref class LogTable
  {
  public:
   LogTable( int numElements )
   {
     logArea = gcnew array<String^>(numElements);
     elemInUse = 0;
   }


  protected:
   array<String^>^logArea;
   int elemInUse;

  public:

   // The AddRecord method throws a derived exception if 
   // the array bounds exception is caught.
   int AddRecord( String^ newRecord )
   {
     try
     {
      logArea[ elemInUse ] = newRecord;
      return elemInUse++;
     }
     catch ( Exception^ ex ) 
     {
      throw gcnew LogTableOverflowException( String::Format( "Record \"{0}\" was not logged.", newRecord ),ex );
     }

   }

  };


  // Create a log table and force an overflow.
  void ForceOverflow()
  {
   LogTable^ log = gcnew LogTable( 4 );
   try
   {
     for ( int count = 1; ; count++ )
     {
      log->AddRecord( String::Format( "Log record number {0}", count ) );

     }
   }
   catch ( Exception^ ex ) 
   {
     Console::WriteLine( "\nMessage ---\n{0}", ex->Message );
     Console::WriteLine( "\nHelpLink ---\n{0}", ex->HelpLink );
     Console::WriteLine( "\nSource ---\n{0}", ex->Source );
     Console::WriteLine( "\nStackTrace ---\n{0}", ex->StackTrace );
     Console::WriteLine( "\nTargetSite ---\n{0}", ex->TargetSite->ToString() );
   }

  }

}

int main()
{
  Console::WriteLine( "This example of \n  Exception::Message, \n"
  "  Exception::HelpLink, \n  Exception::Source, \n"
  "  Exception::StackTrace, and \n  Exception::"
  "TargetSite \ngenerates the following output." );
  NDP_UE_CPP::ForceOverflow();
}

/*
This example of
  Exception::Message,
  Exception::HelpLink,
  Exception::Source,
  Exception::StackTrace, and
  Exception::TargetSite
generates the following output.

Message ---
The log table has overflowed. - Record "Log record number 5" was not logged.

HelpLink ---
https://docs.microsoft.com

Source ---
Exception_Class_Samples

StackTrace ---
  at NDP_UE_CPP.LogTable.AddRecord(String newRecord)
  at NDP_UE_CPP.ForceOverflow()

TargetSite ---
Int32 AddRecord(System.String)
*/
// Example for the Exception.HelpLink, Exception.Source,
// Exception.StackTrace, and Exception.TargetSite properties.
using System;

namespace NDP_UE_CS
{
  // Derive an exception; the constructor sets the HelpLink and
  // Source properties.
  class LogTableOverflowException : Exception
  {
    const string overflowMessage = "The log table has overflowed.";

    public LogTableOverflowException(
      string auxMessage, Exception inner ) :
        base( String.Format( "{0} - {1}",
          overflowMessage, auxMessage ), inner )
    {
      this.HelpLink = "https://docs.microsoft.com";
      this.Source = "Exception_Class_Samples";
    }
  }

  class LogTable
  {
    public LogTable( int numElements )
    {
      logArea = new string[ numElements ];
      elemInUse = 0;
    }

    protected string[ ] logArea;
    protected int    elemInUse;

    // The AddRecord method throws a derived exception if
    // the array bounds exception is caught.
    public  int    AddRecord( string newRecord )
    {
      try
      {
        logArea[ elemInUse ] = newRecord;
        return elemInUse++;
      }
      catch( Exception e )
      {
        throw new LogTableOverflowException(
          String.Format( "Record \"{0}\" was not logged.",
            newRecord ), e );
      }
    }
  }

  class OverflowDemo
  {
    // Create a log table and force an overflow.
    public static void Main()
    {
      LogTable log = new LogTable( 4 );

      Console.WriteLine(
        "This example of \n  Exception.Message, \n" +
        "  Exception.HelpLink, \n  Exception.Source, \n" +
        "  Exception.StackTrace, and \n  Exception." +
        "TargetSite \ngenerates the following output." );

      try
      {
        for( int count = 1; ; count++ )
        {
          log.AddRecord(
            String.Format(
              "Log record number {0}", count ) );
        }
      }
      catch( Exception ex )
      {
        Console.WriteLine( "\nMessage ---\n{0}", ex.Message );
        Console.WriteLine(
          "\nHelpLink ---\n{0}", ex.HelpLink );
        Console.WriteLine( "\nSource ---\n{0}", ex.Source );
        Console.WriteLine(
          "\nStackTrace ---\n{0}", ex.StackTrace );
        Console.WriteLine(
          "\nTargetSite ---\n{0}", ex.TargetSite );
      }
    }
  }
}

/*
This example of
  Exception.Message,
  Exception.HelpLink,
  Exception.Source,
  Exception.StackTrace, and
  Exception.TargetSite
generates the following output.

Message ---
The log table has overflowed. - Record "Log record number 5" was not logged.

HelpLink ---
https://docs.microsoft.com

Source ---
Exception_Class_Samples

StackTrace ---
  at NDP_UE_CS.LogTable.AddRecord(String newRecord)
  at NDP_UE_CS.OverflowDemo.Main()

TargetSite ---
Int32 AddRecord(System.String)
*/
// Example for the Exception.HelpLink, Exception.Source,
// Exception.StackTrace, and Exception.TargetSite properties.
open System
    
let overflowMessage = "The log table has overflowed."

// Derive an exception; the constructor sets the HelpLink and
// Source properties.
type LogTableOverflowException(auxMessage, inner) as this =
  inherit Exception($"%s{overflowMessage} - %s{auxMessage}", inner)

  do
    this.HelpLink <- "https://docs.microsoft.com"
    this.Source <- "Exception_Class_Samples"

type LogTable(numElements) =
  let logArea = Array.zeroCreate<string> numElements
  let mutable elemInUse = 0

  // The AddRecord method throws a derived exception if
  // the array bounds exception is caught.
  member this.AddRecord(newRecord) =
    try
      logArea[elemInUse] <- newRecord
      elemInUse <- elemInUse + 1
      elemInUse - 1 
    with e ->
      raise (LogTableOverflowException($"Record \"{newRecord}\" was not logged.", e) )

// Create a log table and force an overflow.
let log = LogTable 4 

printfn
  """This example of
  Exception.Message, 
  Exception.HelpLink, 
  Exception.Source, 
  Exception.StackTrace, and
  Exception.TargetSite 
  generates the following output."""

try
  for count = 1 to 1000000 do
    log.AddRecord $"Log record number {count}"
    |> ignore
with ex ->
  printfn $"\nMessage ---\n{ex.Message}"
  printfn $"\nHelpLink ---\n{ex.HelpLink}"
  printfn $"\nSource ---\n{ex.Source}"
  printfn $"\nStackTrace ---\n{ex.StackTrace}"
  printfn $"\nTargetSite ---\n{ex.TargetSite}"

// This example of
//  Exception.Message,
//  Exception.HelpLink,
//  Exception.Source,
//  Exception.StackTrace, and
//  Exception.TargetSite
// generates the following output.

// Message ---
// The log table has overflowed. - Record "Log record number 5" was not logged.

// HelpLink ---
// https://docs.microsoft.com

// Source ---
// Exception_Class_Samples

// StackTrace ---
//  at NDP_UE_FS.LogTable.AddRecord(String newRecord)
//  at <StartupCode$fs>.$NDP_UE_FS.main@()

// TargetSite ---
// Int32 AddRecord(System.String)
' Example for the Exception.HelpLink, Exception.Source,
' Exception.StackTrace, and Exception.TargetSite properties.
Namespace NDP_UE_VB

  ' Derive an exception; the constructor sets the HelpLink and 
  ' Source properties.
  Class LogTableOverflowException
    Inherits Exception

    Private Const overflowMessage As String = _
      "The log table has overflowed."
      
    Public Sub New( auxMessage As String, inner As Exception )
      MyBase.New( String.Format( "{0} - {1}", _
        overflowMessage, auxMessage ), inner )

      Me.HelpLink = "https://docs.microsoft.com"
      Me.Source = "Exception_Class_Samples"

    End Sub
  End Class

  Class LogTable
    
    Public Sub New(numElements As Integer)
      logArea = New String(numElements) {}
      elemInUse = 0
    End Sub
      
    Protected logArea() As String
    Protected elemInUse As Integer
      
    ' The AddRecord method throws a derived exception if 
    ' the array bounds exception is caught.
    Public Function AddRecord( newRecord As String ) As Integer

      Try
        Dim curElement as Integer = elemInUse
        logArea( elemInUse ) = newRecord
        elemInUse += 1
        Return curElement

      Catch ex As Exception
        Throw New LogTableOverflowException( _
          String.Format( "Record ""{0}"" was not logged.", _
            newRecord ), ex )
      End Try
    End Function ' AddRecord
  End Class

  Module OverflowDemo
    
    ' Create a log table and force an overflow.
    Sub Main( )
      Dim log As New LogTable( 4 )
       
      Console.WriteLine( "This example of " & vbCrLf & _
        "  Exception.Message, " & vbCrLf & _
        "  Exception.HelpLink, " & vbCrLf & _
        "  Exception.Source, " & vbCrLf & _
        "  Exception.StackTrace, and " & vbCrLf & _
        "  Exception.TargetSite " & vbCrLf & _
        "generates the following output." )
       
      Try
        Dim count As Integer = 0
         
        Do
          log.AddRecord( _
            String.Format( "Log record number {0}", count ) )
          count += 1
        Loop

      Catch ex As Exception
        Console.WriteLine( vbCrLf & _
          "Message ---" & vbCrLf & ex.Message )
        Console.WriteLine( vbCrLf & _
          "HelpLink ---" & vbCrLf & ex.HelpLink )
        Console.WriteLine( vbCrLf & _
          "Source ---" & vbCrLf & ex.Source )
        Console.WriteLine( vbCrLf & _
          "StackTrace ---" & vbCrLf & ex.StackTrace )
        Console.WriteLine( vbCrLf & "TargetSite ---" & _
          vbCrLf & ex.TargetSite.ToString( ) )
      End Try
    End Sub

  End Module ' OverflowDemo
End Namespace ' NDP_UE_VB

' This example of
'  Exception.Message,
'  Exception.HelpLink,
'  Exception.Source,
'  Exception.StackTrace, and
'  Exception.TargetSite
' generates the following output.
' 
' Message ---
' The log table has overflowed. - Record "Log record number 5" was not logged.
' 
' HelpLink ---
' https://docs.microsoft.com
' 
' Source ---
' Exception_Class_Samples
' 
' StackTrace ---
'  at NDP_UE_VB.LogTable.AddRecord(String newRecord)
'  at NDP_UE_VB.OverflowDemo.Main()
' 
' TargetSite ---
' Int32 AddRecord(System.String)

Poznámky

Zásobník spouštění sleduje všechny metody, které se v daném okamžiku spouští. Trasování volání metody se nazývá trasování zásobníku. Výpis trasování zásobníku poskytuje způsob, jak sledovat zásobník volání na číslo řádku v metodě, kde dojde k výjimce.

Vlastnost StackTrace vrátí rámce zásobníku volání, které pocházejí z umístění, kde došlo k výjimce. Informace o dalších rámcích v zásobníku volání můžete získat tak, že vytvoříte novou instanci System.Diagnostics.StackTrace třídy a použijete její StackTrace.ToString metodu.

Modul CLR (Common Language Runtime) aktualizuje trasování zásobníku při každém vyvolání výjimky v kódu aplikace (pomocí klíčového throw slova). Pokud se výjimka v metodě, která se liší od metody, ve které byla původně vyvolán, obsahuje trasování zásobníku umístění v metodě, kde byla výjimka původně vyvolán, a umístění v metodě, kde byla výjimka znovu vyvolán. Pokud dojde k vyvolání výjimky a pozdější opakování ve stejné metodě, trasování zásobníku obsahuje pouze umístění, kde došlo k opakování výjimky a nezahrnuje umístění, ve kterém byla výjimka původně vyvolán.

Vlastnost StackTrace nemusí hlásit tolik volání metod, jak se očekávalo kvůli transformacím kódu, jako je vkládání, které se vyskytují během optimalizace.

Poznámky pro dědice

Vlastnost StackTrace je přepsána ve třídách, které vyžadují kontrolu nad obsahem nebo formátem trasování zásobníku.

Ve výchozím nastavení je trasování zásobníku zaznamenáno bezprostředně před vyvoláním objektu výjimky. Slouží StackTrace k získání informací o trasování zásobníku, pokud se nevyvolá žádná výjimka.

Platí pro

Viz také