CultureInfo.DateTimeFormat Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví , který definuje kulturní vhodný formát zobrazení dat a DateTimeFormatInfo časů.

public:
 virtual property System::Globalization::DateTimeFormatInfo ^ DateTimeFormat { System::Globalization::DateTimeFormatInfo ^ get(); void set(System::Globalization::DateTimeFormatInfo ^ value); };
public virtual System.Globalization.DateTimeFormatInfo DateTimeFormat { get; set; }
member this.DateTimeFormat : System.Globalization.DateTimeFormatInfo with get, set
Public Overridable Property DateTimeFormat As DateTimeFormatInfo

Hodnota vlastnosti

DateTimeFormatInfo

, která definuje kulturní vhodný formát zobrazení kalendářních dat a DateTimeFormatInfo časů.

Výjimky

Vlastnost je nastavená na hodnotu null.

Vlastnost DateTimeFormat nebo kterákoli z DateTimeFormatInfo vlastností je nastavena a CultureInfo je jen pro čtení.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, že CultureInfo.Clone také naklonuje instance a DateTimeFormatInfo NumberFormatInfo přidružené k objektu CultureInfo .

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
int main()
{
  
  // Creates and initializes a CultureInfo.
  CultureInfo^ myCI = gcnew CultureInfo( "en-US",false );
  
  // Clones myCI and modifies the DTFI and NFI instances associated with the clone.
  CultureInfo^ myCIclone = dynamic_cast<CultureInfo^>(myCI->Clone());
  myCIclone->DateTimeFormat->AMDesignator = "a.m.";
  myCIclone->DateTimeFormat->DateSeparator = "-";
  myCIclone->NumberFormat->CurrencySymbol = "USD";
  myCIclone->NumberFormat->NumberDecimalDigits = 4;
  
  // Displays the properties of the DTFI and NFI instances associated with the original and with the clone. 
  Console::WriteLine( "DTFI/NFI PROPERTY\tORIGINAL\tMODIFIED CLONE" );
  Console::WriteLine( "DTFI.AMDesignator\t{0}\t\t{1}", myCI->DateTimeFormat->AMDesignator, myCIclone->DateTimeFormat->AMDesignator );
  Console::WriteLine( "DTFI.DateSeparator\t{0}\t\t{1}", myCI->DateTimeFormat->DateSeparator, myCIclone->DateTimeFormat->DateSeparator );
  Console::WriteLine( "NFI.CurrencySymbol\t{0}\t\t{1}", myCI->NumberFormat->CurrencySymbol, myCIclone->NumberFormat->CurrencySymbol );
  Console::WriteLine( "NFI.NumberDecimalDigits\t{0}\t\t{1}", myCI->NumberFormat->NumberDecimalDigits, myCIclone->NumberFormat->NumberDecimalDigits );
}

/*
This code produces the following output.

DTFI/NFI PROPERTY    ORIGINAL    MODIFIED CLONE
DTFI.AMDesignator    AM       a.m.
DTFI.DateSeparator   /        -
NFI.CurrencySymbol   $        USD
NFI.NumberDecimalDigits 2        4
*/
using System;
using System.Globalization;

public class SamplesCultureInfo {

  public static void Main() {

   // Creates and initializes a CultureInfo.
   CultureInfo myCI = new CultureInfo("en-US", false);

   // Clones myCI and modifies the DTFI and NFI instances associated with the clone.
   CultureInfo myCIclone = (CultureInfo) myCI.Clone();
   myCIclone.DateTimeFormat.AMDesignator = "a.m.";
   myCIclone.DateTimeFormat.DateSeparator = "-";
   myCIclone.NumberFormat.CurrencySymbol = "USD";
   myCIclone.NumberFormat.NumberDecimalDigits = 4;

   // Displays the properties of the DTFI and NFI instances associated with the original and with the clone.
   Console.WriteLine( "DTFI/NFI PROPERTY\tORIGINAL\tMODIFIED CLONE" );
   Console.WriteLine( "DTFI.AMDesignator\t{0}\t\t{1}", myCI.DateTimeFormat.AMDesignator, myCIclone.DateTimeFormat.AMDesignator );
   Console.WriteLine( "DTFI.DateSeparator\t{0}\t\t{1}", myCI.DateTimeFormat.DateSeparator, myCIclone.DateTimeFormat.DateSeparator );
   Console.WriteLine( "NFI.CurrencySymbol\t{0}\t\t{1}", myCI.NumberFormat.CurrencySymbol, myCIclone.NumberFormat.CurrencySymbol );
   Console.WriteLine( "NFI.NumberDecimalDigits\t{0}\t\t{1}", myCI.NumberFormat.NumberDecimalDigits, myCIclone.NumberFormat.NumberDecimalDigits );
  }
}

/*
This code produces the following output.

DTFI/NFI PROPERTY    ORIGINAL    MODIFIED CLONE
DTFI.AMDesignator    AM       a.m.
DTFI.DateSeparator   /        -
NFI.CurrencySymbol   $        USD
NFI.NumberDecimalDigits 2        4

*/
Imports System.Globalization


Public Class SamplesCultureInfo
  
  Public Shared Sub Main()
   
   ' Creates and initializes a CultureInfo.
   Dim myCI As New CultureInfo("en-US", False)
   
   ' Clones myCI and modifies the DTFI and NFI instances associated with the clone.
   Dim myCIclone As CultureInfo = CType(myCI.Clone(), CultureInfo)
   myCIclone.DateTimeFormat.AMDesignator = "a.m."
   myCIclone.DateTimeFormat.DateSeparator = "-"
   myCIclone.NumberFormat.CurrencySymbol = "USD"
   myCIclone.NumberFormat.NumberDecimalDigits = 4
   
   ' Displays the properties of the DTFI and NFI instances associated with the original and with the clone. 
   Console.WriteLine("DTFI/NFI PROPERTY" + ControlChars.Tab + "ORIGINAL" + ControlChars.Tab + "MODIFIED CLONE")
   Console.WriteLine("DTFI.AMDesignator" + ControlChars.Tab + "{0}" + ControlChars.Tab + ControlChars.Tab + "{1}", myCI.DateTimeFormat.AMDesignator, myCIclone.DateTimeFormat.AMDesignator)
   Console.WriteLine("DTFI.DateSeparator" + ControlChars.Tab + "{0}" + ControlChars.Tab + ControlChars.Tab + "{1}", myCI.DateTimeFormat.DateSeparator, myCIclone.DateTimeFormat.DateSeparator)
   Console.WriteLine("NFI.CurrencySymbol" + ControlChars.Tab + "{0}" + ControlChars.Tab + ControlChars.Tab + "{1}", myCI.NumberFormat.CurrencySymbol, myCIclone.NumberFormat.CurrencySymbol)
   Console.WriteLine("NFI.NumberDecimalDigits" + ControlChars.Tab + "{0}" + ControlChars.Tab + ControlChars.Tab + "{1}", myCI.NumberFormat.NumberDecimalDigits, myCIclone.NumberFormat.NumberDecimalDigits)

  End Sub

End Class


' This code produces the following output.
'
' DTFI/NFI PROPERTY    ORIGINAL    MODIFIED CLONE
' DTFI.AMDesignator    AM       a.m.
' DTFI.DateSeparator   /        -
' NFI.CurrencySymbol   $        USD
' NFI.NumberDecimalDigits 2        4

Poznámky

Přepsání

Uživatel se může rozhodnout přepsat některé hodnoty přidružené k aktuální jazykové verzi Windows prostřednictvím oblasti a jazykových možností v Ovládací panely. Uživatel se může například rozhodnout zobrazit datum v jiném formátu nebo použít jinou měnu, než je výchozí pro jazykovou verzi.

Pokud je a zadaná jazyková verze odpovídá aktuální jazykové verzi Windows, použije tato přepsání, včetně uživatelského nastavení pro vlastnosti instance vrácené vlastností a vlastnosti instance vrácené UseUserOverride true CultureInfo DateTimeFormatInfo DateTimeFormat NumberFormatInfo NumberFormat vlastností. Pokud jsou uživatelská nastavení nekompatibilní s jazykovou verzí přidruženou k objektu , například pokud vybraný kalendář není jedním z , výsledky metod a hodnoty vlastností CultureInfo OptionalCalendars nejsou definovány.

Hodnota vlastnosti a vlastnosti se nevypočítá, dokud DateTimeFormat NumberFormat vaše aplikace nepřistupuje k vlastnosti . Pokud uživatel může změnit aktuální jazykovou verzi na novou jazykovou verzi, zatímco je aplikace spuštěná, a pak aplikace přistupuje k vlastnosti nebo , aplikace načte výchozí hodnoty pro novou jazykovou verzi místo přepsání pro původní jazykovou DateTimeFormat NumberFormat verzi. Aby se zachovala přepsání původní aktuální jazykové verze, měla by aplikace před změnou aktuální jazykové verze přistupovat k vlastnostem DateTimeFormat NumberFormat a .

Poznámky pro volající

Pokud je , ale není nastavená na čínštinu Calendar TaiwanCalendar CurrentCulture (Tchaj-wan), pojmenovaná zh-TW, NativeCalendarName pak , a vrátí prázdný řetězec GetEraName(Int32) GetAbbreviatedEraName(Int32) ("").

Platí pro

Viz také