NumberFormatInfo.NumberGroupSeparator Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví řetězec, který odděluje skupiny číslic nalevo od desetinné čárky v číselných hodnotách.

public:
 property System::String ^ NumberGroupSeparator { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string NumberGroupSeparator { get; set; }
member this.NumberGroupSeparator : string with get, set
Public Property NumberGroupSeparator As String

Hodnota vlastnosti

String

Řetězec, který odděluje skupiny číslic nalevo od desetinné čárky v číselných hodnotách. Výchozí hodnota pro InvariantInfo je ",".

Výjimky

Vlastnost je nastavená na null .

Vlastnost je nastavená a NumberFormatInfo objekt je jen pro čtení.

Příklady

Následující příklad ukazuje účinek změny NumberGroupSeparator vlastnosti.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
int main()
{
  
  // Gets a NumberFormatInfo associated with the en-US culture.
  CultureInfo^ MyCI = gcnew CultureInfo( "en-US",false );
  NumberFormatInfo^ nfi = MyCI->NumberFormat;
  
  // Displays a value with the default separator (S", ").
  Int64 myInt = 123456789;
  Console::WriteLine( myInt.ToString( "N", nfi ) );
  
  // Displays the same value with a blank as the separator.
  nfi->NumberGroupSeparator = " ";
  Console::WriteLine( myInt.ToString( "N", nfi ) );
}

/*
This code produces the following output.
123, 456, 789.00
123 456 789.00
*/
using System;
using System.Globalization;

class NumberFormatInfoSample {

  public static void Main() {

   // Gets a NumberFormatInfo associated with the en-US culture.
   NumberFormatInfo nfi = new CultureInfo( "en-US", false ).NumberFormat;

   // Displays a value with the default separator (",").
   Int64 myInt = 123456789;
   Console.WriteLine( myInt.ToString( "N", nfi ) );

   // Displays the same value with a blank as the separator.
   nfi.NumberGroupSeparator = " ";
   Console.WriteLine( myInt.ToString( "N", nfi ) );
  }
}


/*
This code produces the following output.

123,456,789.00
123 456 789.00
*/
Imports System.Globalization

Class NumberFormatInfoSample

  Public Shared Sub Main()

   ' Gets a NumberFormatInfo associated with the en-US culture.
   Dim nfi As NumberFormatInfo = New CultureInfo("en-US", False).NumberFormat

   ' Displays a value with the default separator (",").
   Dim myInt As Int64 = 123456789
   Console.WriteLine(myInt.ToString("N", nfi))

   ' Displays the same value with a blank as the separator.
   nfi.NumberGroupSeparator = " "
   Console.WriteLine(myInt.ToString("N", nfi))

  End Sub

End Class


'This code produces the following output.
'
'123,456,789.00
'123 456 789.00

Poznámky

Vlastnost NumberGroupSeparator se používá s řetězcem standardního formátu "N" k definování symbolu, který odděluje skupiny integrálních číslic. Další informace najdete v tématu Řetězce standardního číselného formátu.

Počáteční hodnota této vlastnosti je odvozena z nastavení v položce Region a Language v Ovládací panely.

Platí pro

Viz také