Nullable<T> Struktura

Definice

Představuje typ hodnoty, který lze přiřadit null.

generic <typename T>
 where T : value classpublic value class Nullable
public struct Nullable<T> where T : struct
[System.Serializable]
public struct Nullable<T> where T : struct
type Nullable<'T (requires 'T : struct)> = struct
[<System.Serializable>]
type Nullable<'T (requires 'T : struct)> = struct
Public Structure Nullable(Of T)

Parametry typu

T

Základní typ Nullable<T> hodnoty obecného typu.

Dědičnost
Nullable<T>
Atributy

Příklady

Následující příklad kódu definuje tři řádky tabulky v ukázkové databázi Microsoft Pubs. Tabulka obsahuje dva sloupce, které nemají hodnotu null, a dva sloupce, které mají hodnotu null.

using namespace System;

// Define the "titleAuthor" table of the Microsoft "pubs" database.
value struct titleAuthor
{
  public:
    // Author ID; format ###-##-####
    String^ au_id;
    // Title ID; format AA####
    String^ title_id;
    // Author ORD is nullable.
    Nullable<short> au_ord;
    // Royalty Percent is nullable.
    Nullable<int> royaltyper;

  // Display the values of the titleAuthor array elements.
  static void Display(String^ dspTitle,
            array<titleAuthor>^ dspAllTitleAuthors)
  {
    Console::WriteLine("*** {0} ***", dspTitle);
    for each (titleAuthor dspTA in dspAllTitleAuthors) {
     Console::WriteLine("Author ID ... {0}", dspTA.au_id);
     Console::WriteLine("Title ID .... {0}", dspTA.title_id);
     Console::WriteLine("Author ORD .. {0}", dspTA.au_ord.HasValue ?
               dspTA.au_ord.Value : -1);
     Console::WriteLine("Royalty % ... {0}", dspTA.royaltyper.HasValue ?
               dspTA.royaltyper.Value : 0);
     Console::WriteLine();
    }
  }
};

void main()
{
  // Declare and initialize the titleAuthor array.
  array<titleAuthor>^ ta = gcnew array<titleAuthor>(3);
  ta[0].au_id = "712-32-1176";
  ta[0].title_id = "PS3333";
  ta[0].au_ord = 1;
  ta[0].royaltyper = 100;

  ta[1].au_id = "213-46-8915";
  ta[1].title_id = "BU1032";
//  ta[1].au_ord = nullptr;
//  ta[1].royaltyper = nullptr;

  ta[2].au_id = "672-71-3249";
  ta[2].title_id = "TC7777";
//  ta[2].au_ord = nullptr;
  ta[2].royaltyper = 40;

  // Display the values of the array elements, and
  // display a legend.
  titleAuthor::Display("Title Authors Table", ta);
  Console::WriteLine("Legend:");
  Console::WriteLine("An Author ORD of -1 means no value is defined.");
  Console::WriteLine("A Royalty % of 0 means no value is defined.");
}
// The example displays the following output:
//    *** Title Authors Table ***
//    Author ID ... 712-32-1176
//    Title ID .... PS3333
//    Author ORD .. 1
//    Royalty % ... 100
//
//    Author ID ... 213-46-8915
//    Title ID .... BU1032
//    Author ORD .. -1
//    Royalty % ... 0
//
//    Author ID ... 672-71-3249
//    Title ID .... TC7777
//    Author ORD .. -1
//    Royalty % ... 40
//
//    Legend:
//    An Author ORD of -1 means no value is defined.
//    A Royalty % of 0 means no value is defined.
using System;

class Sample
{
  // Define the "titleAuthor" table of the Microsoft "pubs" database.
  public struct titleAuthor
  {
   // Author ID; format ###-##-####
   public string au_id;
   // Title ID; format AA####
   public string title_id;
   // Author ORD is nullable.
   public short? au_ord;
   // Royalty Percent is nullable.
   public int? royaltyper;
  }

  public static void Main()
  {
   // Declare and initialize the titleAuthor array.
   titleAuthor[] ta = new titleAuthor[3];
   ta[0].au_id = "712-32-1176";
   ta[0].title_id = "PS3333";
   ta[0].au_ord = 1;
   ta[0].royaltyper = 100;

   ta[1].au_id = "213-46-8915";
   ta[1].title_id = "BU1032";
   ta[1].au_ord = null;
   ta[1].royaltyper = null;

   ta[2].au_id = "672-71-3249";
   ta[2].title_id = "TC7777";
   ta[2].au_ord = null;
   ta[2].royaltyper = 40;

   // Display the values of the titleAuthor array elements, and
   // display a legend.
   Display("Title Authors Table", ta);
   Console.WriteLine("Legend:");
   Console.WriteLine("An Author ORD of -1 means no value is defined.");
   Console.WriteLine("A Royalty % of 0 means no value is defined.");
  }

  // Display the values of the titleAuthor array elements.
  public static void Display(string dspTitle,
                titleAuthor[] dspAllTitleAuthors)
  {
   Console.WriteLine("*** {0} ***", dspTitle);
   foreach (titleAuthor dspTA in dspAllTitleAuthors) {
     Console.WriteLine("Author ID ... {0}", dspTA.au_id);
     Console.WriteLine("Title ID .... {0}", dspTA.title_id);
     Console.WriteLine("Author ORD .. {0}", dspTA.au_ord ?? -1);
     Console.WriteLine("Royalty % ... {0}", dspTA.royaltyper ?? 0);
     Console.WriteLine();
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//   *** Title Authors Table ***
//   Author ID ... 712-32-1176
//   Title ID .... PS3333
//   Author ORD .. 1
//   Royalty % ... 100
//
//   Author ID ... 213-46-8915
//   Title ID .... BU1032
//   Author ORD .. -1
//   Royalty % ... 0
//
//   Author ID ... 672-71-3249
//   Title ID .... TC7777
//   Author ORD .. -1
//   Royalty % ... 40
//
//   Legend:
//   An Author ORD of -1 means no value is defined.
//   A Royalty % of 0 means no value is defined.
open System

// Define the "titleAuthor" table of the Microsoft "pubs" database.

type titleAuthor =
 struct
  // Author ID format ###-##-####
  val mutable au_id: string
  // Title ID format AA####
  val mutable title_id: string
  // Author ORD is nullable.
  val mutable au_ord: Nullable<int16>
  // Royalty Percent is nullable.
  val mutable royaltyper: Nullable<int>
 end

// Display the values of the titleAuthor array elements.
let display dspTitle (dspAllTitleAuthors: #seq<titleAuthor>) =
  printfn $"*** {dspTitle} ***"
  for dspTA in dspAllTitleAuthors do
    printfn $"Author ID ... {dspTA.au_id}"
    printfn $"Title ID .... {dspTA.title_id}"
    printfn $"Author ORD .. {dspTA.au_ord.GetValueOrDefault -1s}"
    printfn $"Royalty %% ... {dspTA.royaltyper.GetValueOrDefault -1}\n"

// Declare and initialize the titleAuthor array.
let ta = Array.zeroCreate<titleAuthor> 3
ta[0].au_id <- "712-32-1176"
ta[0].title_id <- "PS3333"
ta[0].au_ord <- Nullable 1s
ta[0].royaltyper <- Nullable 100

ta[1].au_id <- "213-46-8915"
ta[1].title_id <- "BU1032"
ta[1].au_ord <- Nullable()
ta[1].royaltyper <- Nullable()

ta[2].au_id <- "672-71-3249"
ta[2].title_id <- "TC7777"
ta[2].au_ord <- Nullable()
ta[2].royaltyper <- Nullable 40

// Display the values of the titleAuthor array elements, and
// display a legend.
display "Title Authors Table" ta
printfn "Legend:"
printfn "An Author ORD of -1 means no value is defined."
printfn "A Royalty %% of 0 means no value is defined."

// The example displays the following output:
//   *** Title Authors Table ***
//   Author ID ... 712-32-1176
//   Title ID .... PS3333
//   Author ORD .. 1
//   Royalty % ... 100
//
//   Author ID ... 213-46-8915
//   Title ID .... BU1032
//   Author ORD .. -1
//   Royalty % ... 0
//
//   Author ID ... 672-71-3249
//   Title ID .... TC7777
//   Author ORD .. -1
//   Royalty % ... 40
//
//   Legend:
//   An Author ORD of -1 means no value is defined.
//   A Royalty % of 0 means no value is defined.
Class Sample
  ' Define the "titleAuthor" table of the Microsoft "pubs" database. 
  Public Structure titleAuthor
    ' Author ID; format ###-##-####
    Public au_id As String
    ' Title ID; format AA####
    Public title_id As String
    ' Author ORD is nullable.
    Public au_ord As Nullable(Of Short)
    ' Royalty Percent is nullable.
    Public royaltyper As Nullable(Of Integer)
  End Structure 
  
  Public Shared Sub Main() 
    ' Declare and initialize the titleAuthor array.
    Dim ta(2) As titleAuthor
    ta(0).au_id = "712-32-1176"
    ta(0).title_id = "PS3333"
    ta(0).au_ord = 1
    ta(0).royaltyper = 100
    
    ta(1).au_id = "213-46-8915"
    ta(1).title_id = "BU1032"
    ta(1).au_ord = Nothing
    ta(1).royaltyper = Nothing
    
    ta(2).au_id = "672-71-3249"
    ta(2).title_id = "TC7777"
    ta(2).au_ord = Nothing
    ta(2).royaltyper = 40
    
    ' Display the values of the titleAuthor array elements, and 
    ' display a legend.
    Display("Title Authors Table", ta)
    Console.WriteLine("Legend:")
    Console.WriteLine("An Author ORD of -1 means no value is defined.")
    Console.WriteLine("A Royalty % of 0 means no value is defined.")
  End Sub
  
  ' Display the values of the titleAuthor array elements.
  Public Shared Sub Display(ByVal dspTitle As String, _
               ByVal dspAllTitleAuthors() As titleAuthor) 
    Console.WriteLine("*** {0} ***", dspTitle)
    Dim dspTA As titleAuthor
    For Each dspTA In dspAllTitleAuthors
      Console.WriteLine("Author ID ... {0}", dspTA.au_id)
      Console.WriteLine("Title ID .... {0}", dspTA.title_id)
      Console.WriteLine("Author ORD .. {0}", dspTA.au_ord.GetValueOrDefault(-1))
      Console.WriteLine("Royalty % ... {0}", dspTA.royaltyper.GetValueOrDefault(0))
      Console.WriteLine()
    Next 
  End Sub
End Class 
'This example displays the following output:
'   *** Title Authors Table ***
'   Author ID ... 712-32-1176
'   Title ID .... PS3333
'   Author ORD .. 1
'   Royalty % ... 100
'   
'   Author ID ... 213-46-8915
'   Title ID .... BU1032
'   Author ORD .. -1
'   Royalty % ... 0
'   
'   Author ID ... 672-71-3249
'   Title ID .... TC7777
'   Author ORD .. -1
'   Royalty % ... 40
'   
'   Legend:
'   An Author ORD of -1 means no value is defined.
'   A Royalty % of 0 means no value is defined.

Poznámky

Typ se říká, že má hodnotu null, pokud může být přiřazena hodnota nebo může být přiřazena null, což znamená, že typ nemá žádnou hodnotu. Ve výchozím nastavení jsou všechny odkazové typy, například String, nullable, ale všechny typy hodnot, například Int32, nejsou.

V jazyce C# a Visual Basic označíte typ hodnoty jako hodnotu null, a to pomocí ? zápisu za typem hodnoty. Například int? v jazyce C# nebo Integer? v Visual Basic deklaruje celočíselnou hodnotu typu, který lze přiřadit null.

Struktura Nullable<T> podporuje použití pouze typu hodnoty jako typu null, protože odkazové typy jsou nullable návrhem.

Třída Nullable poskytuje doplňkovou podporu struktury Nullable<T> . Třída Nullable podporuje získání základního typu typu s možnou hodnotou null a operace porovnání a rovnosti u dvojic typů s možnou hodnotou null, jejichž základní typ hodnoty nepodporuje obecné operace porovnání a rovnosti.

Základní vlastnosti

Dva základní členy Nullable<T> struktury jsou HasValue vlastnosti a Value vlastnosti. Pokud je truevlastnost objektu Nullable<T> HasValue , lze k hodnotě objektu Value přistupovat s vlastností. HasValue Pokud je falsevlastnost , hodnota objektu je nedefinována a pokus o přístup k Value vlastnosti vyvolá InvalidOperationExceptionhodnotu .

Zabalení a rozbalení

Pokud je zadaná hodnota null, modul CLR (Common Language Runtime) automaticky zadává podkladovou hodnotu objektu Nullable<T> , nikoli Nullable<T> samotný objekt. To znamená, že pokud HasValue je truevlastnost , obsah Value vlastnosti je boxován. Pokud je podkladová hodnota typu s možnou hodnotou null nedosazená, modul clr jazyka Common Language Runtime vytvoří novou Nullable<T> strukturu inicializovanou na podkladovou hodnotu.

HasValue Pokud je falsevlastnost typu nullable , výsledek operace boxování je null. V důsledku toho, pokud je boxed nullable typ předán metodě, která očekává argument objektu, tato metoda musí být připravena zpracovat případ, kdy argument je null. Když null je unboxed do typu nullable, common language runtime vytvoří novou Nullable<T> strukturu a inicializuje jeho HasValue vlastnost na false.

komponenty .NET Framework 4.5.1 a prostředí Windows Runtime

Počínaje verzí .NET Framework 4.5.1 můžete zahrnout Nullable<T> typ jako člen struktury exportované do knihovny WinMD. Dříve to nebylo podporováno.

Konstruktory

Nullable<T>(T)

Inicializuje novou instanci Nullable<T> struktury na zadanou hodnotu.

Vlastnosti

HasValue

Získá hodnotu určující, zda aktuální Nullable<T> objekt má platnou hodnotu jeho podkladového typu.

Value

Získá hodnotu aktuálního Nullable<T> objektu, pokud byla přiřazena platná podkladová hodnota.

Metody

Equals(Object)

Určuje, zda se aktuální Nullable<T> objekt rovná zadanému objektu.

GetHashCode()

Načte kód hash objektu vráceného Value vlastností.

GetValueOrDefault()

Načte hodnotu aktuálního Nullable<T> objektu nebo výchozí hodnotu podkladového typu.

GetValueOrDefault(T)

Načte hodnotu aktuálního Nullable<T> objektu nebo zadanou výchozí hodnotu.

ToString()

Vrátí text reprezentaci hodnoty aktuálního Nullable<T> objektu.

Operátory

Explicit(Nullable<T> to T)

Definuje explicitní převod Nullable<T> instance na její podkladovou hodnotu.

Implicit(T to Nullable<T>)

Vytvoří nový Nullable<T> objekt inicializovaný na zadanou hodnotu.

Platí pro

Viz také