Object.MemberwiseClone Metoda

Definice

Vytvoří použádnou kopii aktuálního souboru Object.

protected:
 System::Object ^ MemberwiseClone();
protected object MemberwiseClone ();
member this.MemberwiseClone : unit -> obj
Protected Function MemberwiseClone () As Object

Návraty

Object

Mělká kopie aktuálního stavu Object.

Příklady

Následující příklad znázorňuje metodu MemberwiseClone . Definuje metodu ShallowCopy , která volá metodu MemberwiseClone , aby prováděla součinnou operaci kopírování u objektu Person . Definuje také metodu DeepCopy , která provádí operaci hloubkové kopie objektu Person .

using System;

public class IdInfo
{
  public int IdNumber;

  public IdInfo(int IdNumber)
  {
    this.IdNumber = IdNumber;
  }
}

public class Person
{
  public int Age;
  public string Name;
  public IdInfo IdInfo;

  public Person ShallowCopy()
  {
    return (Person) this.MemberwiseClone();
  }

  public Person DeepCopy()
  {
    Person other = (Person) this.MemberwiseClone();
    other.IdInfo = new IdInfo(IdInfo.IdNumber);
    other.Name = String.Copy(Name);
    return other;
  }
}

public class Example
{
  public static void Main()
  {
    // Create an instance of Person and assign values to its fields.
    Person p1 = new Person();
    p1.Age = 42;
    p1.Name = "Sam";
    p1.IdInfo = new IdInfo(6565);

    // Perform a shallow copy of p1 and assign it to p2.
    Person p2 = p1.ShallowCopy();

    // Display values of p1, p2
    Console.WriteLine("Original values of p1 and p2:");
    Console.WriteLine("  p1 instance values: ");
    DisplayValues(p1);
    Console.WriteLine("  p2 instance values:");
    DisplayValues(p2);

    // Change the value of p1 properties and display the values of p1 and p2.
    p1.Age = 32;
    p1.Name = "Frank";
    p1.IdInfo.IdNumber = 7878;
    Console.WriteLine("\nValues of p1 and p2 after changes to p1:");
    Console.WriteLine("  p1 instance values: ");
    DisplayValues(p1);
    Console.WriteLine("  p2 instance values:");
    DisplayValues(p2);

    // Make a deep copy of p1 and assign it to p3.
    Person p3 = p1.DeepCopy();
    // Change the members of the p1 class to new values to show the deep copy.
    p1.Name = "George";
    p1.Age = 39;
    p1.IdInfo.IdNumber = 8641;
    Console.WriteLine("\nValues of p1 and p3 after changes to p1:");
    Console.WriteLine("  p1 instance values: ");
    DisplayValues(p1);
    Console.WriteLine("  p3 instance values:");
    DisplayValues(p3);
  }

  public static void DisplayValues(Person p)
  {
    Console.WriteLine("   Name: {0:s}, Age: {1:d}", p.Name, p.Age);
    Console.WriteLine("   Value: {0:d}", p.IdInfo.IdNumber);
  }
}
// The example displays the following output:
//    Original values of p1 and p2:
//     p1 instance values:
//       Name: Sam, Age: 42
//       Value: 6565
//     p2 instance values:
//       Name: Sam, Age: 42
//       Value: 6565
//
//    Values of p1 and p2 after changes to p1:
//     p1 instance values:
//       Name: Frank, Age: 32
//       Value: 7878
//     p2 instance values:
//       Name: Sam, Age: 42
//       Value: 7878
//
//    Values of p1 and p3 after changes to p1:
//     p1 instance values:
//       Name: George, Age: 39
//       Value: 8641
//     p3 instance values:
//       Name: Frank, Age: 32
//       Value: 7878
open System

type IdInfo(IdNumber) =
  member val IdNumber = IdNumber with get, set

type Person() =
  [<DefaultValue>]
  val mutable public Age: int
  [<DefaultValue>]
  val mutable public Name: string
  [<DefaultValue>]
  val mutable public IdInfo: IdInfo

  member this.ShallowCopy() =
    this.MemberwiseClone() :?> Person

  member this.DeepCopy() =
    let other = this.MemberwiseClone() :?> Person
    other.IdInfo <- IdInfo this.IdInfo.IdNumber
    other.Name <- String.Copy this.Name
    other

let displayValues (p: Person) =
  printfn $"   Name: {p.Name:s}, Age: {p.Age:d}"
  printfn $"   Value: {p.IdInfo.IdNumber:d}"

// Create an instance of Person and assign values to its fields.
let p1 = Person()
p1.Age <- 42
p1.Name <- "Sam"
p1.IdInfo <- IdInfo 6565

// Perform a shallow copy of p1 and assign it to p2.
let p2 = p1.ShallowCopy()

// Display values of p1, p2
printfn "Original values of p1 and p2:"
printfn "  p1 instance values: "
displayValues p1
printfn "  p2 instance values:"
displayValues p2

// Change the value of p1 properties and display the values of p1 and p2.
p1.Age <- 32
p1.Name <- "Frank"
p1.IdInfo.IdNumber <- 7878
printfn "\nValues of p1 and p2 after changes to p1:"
printfn "  p1 instance values: "
displayValues p1
printfn "  p2 instance values:"
displayValues p2

// Make a deep copy of p1 and assign it to p3.
let p3 = p1.DeepCopy()
// Change the members of the p1 class to new values to show the deep copy.
p1.Name <- "George"
p1.Age <- 39
p1.IdInfo.IdNumber <- 8641
printfn "\nValues of p1 and p3 after changes to p1:"
printfn "  p1 instance values: "
displayValues p1
printfn "  p3 instance values:"
displayValues p3
// The example displays the following output:
//    Original values of p1 and p2:
//     p1 instance values:
//       Name: Sam, Age: 42
//       Value: 6565
//     p2 instance values:
//       Name: Sam, Age: 42
//       Value: 6565
//
//    Values of p1 and p2 after changes to p1:
//     p1 instance values:
//       Name: Frank, Age: 32
//       Value: 7878
//     p2 instance values:
//       Name: Sam, Age: 42
//       Value: 7878
//
//    Values of p1 and p3 after changes to p1:
//     p1 instance values:
//       Name: George, Age: 39
//       Value: 8641
//     p3 instance values:
//       Name: Frank, Age: 32
//       Value: 7878
Public Class IdInfo
  Public IdNumber As Integer
  
  Public Sub New(IdNumber As Integer)
    Me.IdNumber = IdNumber
  End Sub
End Class

Public Class Person 
  Public Age As Integer
  Public Name As String
  Public IdInfo As IdInfo

  Public Function ShallowCopy() As Person
    Return DirectCast(Me.MemberwiseClone(), Person)
  End Function

  Public Function DeepCopy() As Person
    Dim other As Person = DirectCast(Me.MemberwiseClone(), Person) 
    other.IdInfo = New IdInfo(IdInfo.IdNumber)
    other.Name = String.Copy(Name)
    Return other
  End Function
End Class

Module Example
  Public Sub Main()
    ' Create an instance of Person and assign values to its fields.
    Dim p1 As New Person()
    p1.Age = 42
    p1.Name = "Sam"
    p1.IdInfo = New IdInfo(6565)

    ' Perform a shallow copy of p1 and assign it to p2.
    Dim p2 As Person = p1.ShallowCopy()

    ' Display values of p1, p2
    Console.WriteLine("Original values of p1 and p2:")
    Console.WriteLine("  p1 instance values: ")
    DisplayValues(p1)
    Console.WriteLine("  p2 instance values:")
    DisplayValues(p2)
    Console.WriteLine()
        
    ' Change the value of p1 properties and display the values of p1 and p2.
    p1.Age = 32
    p1.Name = "Frank"
    p1.IdInfo.IdNumber = 7878
    Console.WriteLine("Values of p1 and p2 after changes to p1:")
    Console.WriteLine("  p1 instance values: ")
    DisplayValues(p1)
    Console.WriteLine("  p2 instance values:")
    DisplayValues(p2)
    Console.WriteLine()
    
    ' Make a deep copy of p1 and assign it to p3.
    Dim p3 As Person = p1.DeepCopy()
    ' Change the members of the p1 class to new values to show the deep copy.
    p1.Name = "George"
    p1.Age = 39
    p1.IdInfo.IdNumber = 8641
    Console.WriteLine("Values of p1 and p3 after changes to p1:")
    Console.WriteLine("  p1 instance values: ")
    DisplayValues(p1)
    Console.WriteLine("  p3 instance values:")
    DisplayValues(p3)
  End Sub
  
  Public Sub DisplayValues(p As Person)
    Console.WriteLine("   Name: {0:s}, Age: {1:d}", p.Name, p.Age)
    Console.WriteLine("   Value: {0:d}", p.IdInfo.IdNumber)
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    Original values of m1 and m2:
'     m1 instance values:
'       Name: Sam, Age: 42
'       Value: 6565
'     m2 instance values:
'       Name: Sam, Age: 42
'       Value: 6565
'    
'    Values of m1 and m2 after changes to m1:
'     m1 instance values:
'       Name: Frank, Age: 32
'       Value: 7878
'     m2 instance values:
'       Name: Sam, Age: 42
'       Value: 7878
'    
'    Values of m1 and m3 after changes to m1:
'     m1 instance values:
'       Name: George, Age: 39
'       Value: 8641
'     m3 instance values:
'       Name: Frank, Age: 32
'       Value: 7878

V tomto příkladu Person.IdInfo vrátí IdInfo vlastnost objekt. Jak ukazuje výstup z příkladu, když Person je objekt klonován voláním MemberwiseClone metody, klonovaný Person objekt je nezávislá kopie původního objektu, s výjimkou toho, že sdílejí stejný Person.IdInfo odkaz na objekt. V důsledku toho změna vlastnosti klonu Person.IdInfo změní vlastnost původního objektu Person.IdInfo . Na druhou stranu, když se provede operace hloubkové kopie, klonovaný Person objekt, včetně jeho Person.IdInfo vlastnosti, lze upravit, aniž by to mělo vliv na původní objekt.

Poznámky

Metoda MemberwiseClone vytvoří posouvání kopie vytvořením nového objektu a následným zkopírováním nestatických polí aktuálního objektu do nového objektu. Pokud je pole typ hodnoty, provede se bitová kopie pole. Pokud je polem typ odkazu, odkaz se zkopíruje, ale odkaz není; původní objekt a jeho klon proto odkazují na stejný objekt.

Představte si například objekt X, který odkazuje na objekty A a B. Objekt B pak odkazuje na objekt C. Použádá kopie X vytvoří nový objekt X2, který odkazuje také na objekty A a B. Naproti tomu hloubková kopie X vytvoří nový objekt X2, který odkazuje na nové objekty A2 a B2, které jsou kopiemi A a B. B2 na nový objekt C2, což je kopie jazyka C2. Tento příklad znázorňuje rozdíl mezi pomýšlením a operací hloubkové kopie.

Existuje mnoho způsobů, jak implementovat operaci hloubkové kopie, pokud operace s hloubkou kopírování prováděná MemberwiseClone metodou nevyhovuje vašim potřebám. Mezi ně patří:

 • Zavolejte konstruktor třídy objektu, který se má zkopírovat, aby se vytvořil druhý objekt s hodnotami vlastností převzatými z prvního objektu. Předpokládá se, že hodnoty objektu jsou zcela definovány jeho konstruktor třídy.

 • Zavolejte metodu MemberwiseClone k vytvoření položné kopie objektu a pak přiřaďte nové objekty, jejichž hodnoty jsou stejné jako původní objekt k libovolným vlastnostem nebo polím, jejichž hodnoty jsou odkazové typy. Metoda DeepCopy v příkladu ilustruje tento přístup.

 • Serializujte objekt, který se má hluboko zkopírovat, a potom obnovte serializovaná data do jiné proměnné objektu.

 • Pomocí reflexe s rekurzí proveďte operaci hloubkové kopie.

Platí pro